Hotărârea nr. 33/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea rețelelor termice - primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de ^.,01.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17664/28.01.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 17712/28.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și luând în considerare apelul lansat prin intermediul acestui program, respectiv apelul POIM/785/7/1/ - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe - proiecte noi;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 -Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.

Art.2. Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv contribuția proprie în cuantum de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului, precum și cheltuielile neeligibile aferente proiectului.

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5. Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare — pentru aducerea la îndeplinire și spre știință- Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,          împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPOtlARU


CONSTANȚA

NR. SS /