Hotărârea nr. 32/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.115/2017 privind transmiterea in folosință gratuita către Serviciul public de asistenta sociala Constanta a unor imobile situate in municipiul Constanta, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constantă, întrunit în ședința ordinară din data de *0/ •   2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. \bYW /^Ol 2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul comun al Direcției generale de asistență .socială Constantă si al Direcției patrimoniu și cadastru nr. ^.ll7.^P..V.2O21;      '

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr.185/2015 referitoare la înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea in folosința gratuita către Serviciul public de asistenta sociala Constanta a unor imobile situate in municipiul Constanta și dispozițiile H.C.L. nr. 451/2020 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea in folosința gratuita către Serviciul public de asistenta sociala Constanta a unor imobile situate in municipiul Constanta.

în baza prevederilor Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor si a altor unități de educație timpurie antepreșcolară și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.b) și ale art.196 alin. (1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în municipiul Constanța, str. Tineretului nr.23, Palazu Mare, identificat cu numărul cadastral 243075, din cantină de ajutor social în creșă.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L. nr.451/2020 și va avea următorul conținut:" Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.115/2017, în sensul dării în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială Constanța a imobilului teren situat în municipiul Constanța, str. Tineretului nr.23, în suprafață de 2.322 mp, pe o durată de 10 ani, cu destinația de teren intravilan și categoria de folosință de curți-construcții, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.3. Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr.115/2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția generala de asistență socială Constanta.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentrp,       ~— împotrivă,          , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA.GOSPODARU


CONSTANȚA

NR. 32  //^Z>7