Hotărârea nr. 30/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI, OBIECTIVELOR ȘI FUNCȚIONĂRII COMISIEI MIXTE PRIVIND BAZA NAUTICĂ A CT BUS SA, FOSTĂ IJTL, FOSTĂ RATC AFLATĂ PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC aflată pe malul lacului Siutghiol

^^r^^u^oca^al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului consilier local Mihai Ochiuleț înregistrat sub nr. 11551/20.01.2021;

Consultând raportul secretarului general înregistrat sub nr. 11560/20.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 196145/22.12.2020;

Văzând adresa Sindicatului Liber Transport Comun Constanța nr. 142/17.12.2020;

în temeiul prevederilor art. 127 alin. (3), art. 129 alin. 1 și art. 196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă componența Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC, aflată pe malul lacului Siutghiol, după cum urmează:

  • 1. Ochiuleț Mihai - consilier local, președinte;

  • 2. Popa Teodor - consilier local, membru;

  • 3. Tincu Cristian- consilier local, membru;

  • 4. Popescu Cristiana - consilier local, membru;

  • 5. Bălă Mariana - șef birou investiții CT BUS SA;

  • 6. Răduțoiu luliana - consilier juridic Primăria municipiului Constanța, membru;

  • 7. Gherasim Sorina - director executiv adjunct Primăria municipiului Constanța, membru;

Art. 2 Obiectivele comisiei sunt:

-analiza și verificarea tuturor actelor care au stat la baza alocării suprafeței de teren aferente Bazei Nautice a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC, situată pe malul lacului Siutghiol(Mamaia), aflată până în 2003 în patrimoniul municipalității și folosită de angajați! societății de transport până în anul 2017.

Art. 3 Perioada de funcționare a Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC este de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor desemnate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru,         împotrivă,   1—  abțineri.

La data aprobării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.


Constanta

Nr. 3^ l/â-f/.&?■/


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GOSPODARU GEOR