Hotărârea nr. 3/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE REORGANIZARE AL RADET CONSTANȚA ÎN DOSAR NR. 3265/118/2019 AVÂND CA OBIECT DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ LA CEREREA DEBITOAREI RADET CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 21.01.2021.                             '

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.12912/21.01.2021, memoriul justificativ al RADET Constanța nr. B 91/04.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

 • - prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin (3) lit. d) și e), alin (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt. 1 Se aprobă Planul de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre către: Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Cadastru, R.A.D.E.T. Constanta, spre știință Instituției Prefectului

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din_______membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,


REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA


PLAN DE REORGANIZARE

DECEMBRIE2020


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPJ ARIICuprins

k  jte'zyrtiațul PlanuiulîdefreorganlzareJpoteîeJavut&îhivedere^^^^^^^

1.1. Contextul depunerii planului de reorganizare a activității RADET Constanța...

1:2 Jpbtezeîe.caresfauîabazaîntocmirli planul : - -       -                                                                                               j                                            '                           '       

5 ... .

7

I .

8 > ?;


,.....9 !...ib

...H .i ...H

i.,.12


1.3i Soluțiile identifica^                                  ..................................'.....

 •                                                                                                                                    i

 • II. ;Âspecte4ntrodudîve‘............................A......................................................................

 • 2.1. Cadru legal ' ' 7 '. ' ......

/ 2.2.îndeplinlreacondițiilor pentru propunereâ-planului.........................................

.    2.3. Autorul planului•*•«•**•<*•**••»•

 • 2.4. Durata planului.............

,2.5.Scopul plâridlul.*.,,.y..'V..M.4....1<,..o......»•*»..••*<...u....«m

lîl.. Prezentarea Regiei Autonome de; Distribuție*

a^Prezerțtărea,societății. Organizare .^Conducere'........

£l.;..i3'

...I...13

îl......1

14

1.14


3;l.i. Structura asociativă a regiei..;......;................;.....;...;...;.;......................,................................

 •     3;1;2; ^dmipjstrafea Regiei ............................i.....................................................................................

3.2.Activitateasocietății............;....;............;...........................................................................................

 • 3.2.1. Activitatea de producere, distribuție și furnizare aeriergieitermice....^.............................

322;rA'^                 de utilități aferente activității de distribuție energie termică (prin puncte'

termice) <.;;;.ț..;w.2.,s..;;;.-^                                      .................................................................J.

3;2.3.ÎProducț!rea:deerieTgle't$^^                                               ...................................'...20

' r 3i2'.4.î(^nsumuîde carburanți'realizaVdeîparculauto:.........................

 • 3.2.5. Preluarea în administrare a rețelei primare începând cu data de 01.01.2020......................’.

 • 3.2.6. Relația culEtECTROCENtRAtECONSTAtjȚ^^ ...............a..;.^        ..........................;

 • 3.3 .Baza. te h ni co-materială......25

 • 3.4 . Resurse umane.....a.............;...,..,.,..........,.........................â

țâtSuEvajuări^^^                                       .........................................................‘......J..2SJ

3;6. Situâțiă'juliidiCăa'fădiVeldf,'Garanții v.;...n..;.-.S..;..;,.;;..r;.;....-.;;..;;;;^                              ......................;.. 30

....                                                            ............... .........r.......................  '  " ' . ' ; ; ... : '|

 • IV. Strategia die<alimentareîn sistemiceritralizat.cu energie ten^ Municipiului .Constanța...........;......I.. 31             .„            .                              „                               - ' _•

 • 4.1. Serviciul public de alimentare cu energie terlnică ^reglementare^          ........

 • 4.2. Sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Constanța. Situația actuală SACET

 • 4.3. ©efiderițe identificate în cadrul sistemului SACET........................................  ....;.J..33

 • 4.4 .Sol uțlideremediere.................................... A,.,;.....

  J- .-k ..1. ...42 r.-1.42^ f I -.1.44’

  I -


 • V. Evoluția societății în perioada:anterioară' intrăril în:insolvență.

  • 5.1. Evoluția financiară................ ........

  • 5.2. Cauzele care au determinat apariția stării de Insolvență....


 • VI. Perioada de observație <•

6;1. Măsuri Întreprinseînperioadade observație - iunie,2019- octombrie 2020-^;;.;.

 • 6.2. Evoluția’finănclâră în perioada de observație...................    ....................

 • Vil. Șțcațegia;de:reorganlzare.............................l-,............

  • 7,l. Aspecțe>genef ale.Jpoteze'........L... ...........                       ........

  • 7.2. Strategia în domeniul transportului, dlstribuției și furnizării de energiețermlcă,,...

  • 7.3. Strategia de recuperare a creanțelor.de la clienți..................................................

  • 7.4. Strategia în domeniul resurselor umane                                      '<••**»

  • 7.5. Strategia în domeniul achizițiilor............,....;............................................................

7;6?Vaiorificăfide.active .corporale.,,,,..,.........  ...;

. %7Î Sufsede<fihanțare:a activității și-a' Investițiilor;.............................................

 • 7.7.1. Sume obțlnute.dln recuperări de creanțe....................

 • 7.7.2. Sume obținutedinșubvenții...........................................................

 • 7.7.3. Sume obținute din acoperirea pierderii induse.......................

 • VIII. Previziuni Ânanclare pentru perioada de reorganizare........

  • 8.1 »,Contul de profitși iderdere..v»;;..,

  • 8.2 . Cash-Flpvy: ..............................Â.............................

 • IX. Simularea de faliment                         U H         »«*•                »>••*•• •***»••••••<••••• l«i

 • X. Analiza reorganizare versusfaiimerit..............;...........................

  • 10,1. Aspectefihahciare;....................;............................................................,...............,

Î0.2,Âspecte:sociăle.....................„..„,,.,......,1.,.,...^.,......^.;..;^........

 • XI. Distribuiri W' " '............• ' . " ...........  "'1 .........

.             •> '                                                    '

 • 11.1. Tratamentul creanțelor.................... ..............................................

f                                   '

 • 11.1.1. Categoriile deicreanțecare NU sunt defavorizate prin plan............................ ’ .....•                ,               . . '                .                                       .• I

 • 11.1.2. Categoriile de creanțe.care șunț defavorizate prin plan...............................

 • 11.2. fi^od aii tateadea chita re a; creanțelor curente

 • 11.3; Tratamentul cprec:șl echitabil al creanțelor..........................................................

 • 11.4. Programul de plat< ;a creanțelor...........,...,.,..,.,..,..,,»'...'...,,.".,...;1..,.....,....

  11,5; Retribuția persoan


slpr angajate- art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014

 • 11.6; DeSCărcăreă tiag&tiUhe

 • XII. Efectele confirmării planului. Controlul aplicării planului. Concluzii.

'12.1. Efectele confirmării planului                           ................

 • 12.2. Controlulapilcării planului............................................................

  .....47


  .......49

  ;. ...52

  I, .......52

  5 3 ' î -

  I -CA

  j 4.. ■ kio'i 55

  * j

  •l;

  58

  ,..-ț    - ,

  >.q„.58-

  -1 sg

  ........60;

  „\X.62 .;4..65.

  • •••<<>•• 6^ ~

  K';.7A"

  • >•••>••• r. V u

  .....-70

  .î.L;7£;

  .<><,(.71

  II ’

  .....>..71

  .....Î..71


  ......75 ■ I

  ...... 76

  H 1 i-

  .J..77 . I t ..J..77

  ..1.77


Rezumatul Planului de reorganizare. Ipoteze avute în vedere {                              i j

1.1. Contextul depunerii pla nu Iu i de reorganizare a activității RADET Constanța/ I

, f                                                           ■■                                 '                             ‘ 1 I

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea nr. 303/2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr 3265/118/2019 ș-a -deșChiș procedura generală de insolvență prevăzută de Legea 85/2014 privind procedurile? de! prevenire; a insplvenței și de; Insolvență (în continuare Legea 85/2014} față 'de .Regia ; Autonomă de pîșțrjb^          Termice Constanța /încbnt/nuore/ÎADETj.Prinîncheierea de ședință "

nr; 1303 dm data de 04.09.2019, pronunțată în același dosăr/jU^            confirmat practicianul în

insolvență Eurosmart SPRL,- cu sediul în București,.str.Ady Endre nr;13, etaj 1, sector 1, în calitatea de administrator judiciar al RADET.                 [                ‘                    .

f:                                                                                  •        '                      4 *

iUnul/dlntreiprincIpilIe fundamentale ale Legir85/2014;-stipulate la art. 4 ,constă în acordarea unei șanse debitorilor, de redresare eficientă șlefectivă aafacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire ;ăihsdlvenței,fieprin proceduraide:reorganizare Judiciară.

.               ,......  .   i...... ...                   

Prin cererea de deschidere a procedurii, de insolvență, depusă la Tribunalul Constanța, ;RAD^T Constanța șha manifestat intenția de reorganizare a activității în conformitate cu prevederile art 67 lit. g.) din Legea 85/2014.            .                1      '          -                              î -

Ca urniare ă admiterii cererii de înscriere â creanțelor contestate, provizoriu în tabelul?definitiv, respectiv până la soluționarea definitivă a contestațiilor, de către judecătorul sindic prin Hotărâreanr. 896 din data de 16.09.2020, administratorul judiciar a întocmitșidepus la dosarul cauzei la data de 20.10.2020, Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța nr. 453/20.10.2020. Acest Tabel a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr;17821 dln dajta de 23.10.2020.       .                                    ț                             ’                ’ î .

" .Conform dispozițiilor art; 132 alin.l lit a ;dih Legea 85/20141, în termen de 30 de zile de la . publicarea tabelului definitiv de creanțe, debitoarea RADET Constanța, cu aprobarea adunării geneijale a - . acționarilor/asodaților, în speță Consiliul Local al Murticipiului Constanța, a avut Inițial posibilitatea de a

- -           . •;                                              _■                , ’ -i."L.? £ .                   "            >.

propune un plan de reorganizare^^                                                   *. i 5

' .                                       ■ ■           ■                                                 7                          '                                                                       !          ? t ,

....        .....i

Administratoruljudiciar, respectiv administratorul special, au depus la dosarul Cauzei o cerere prin care au solicitat admiterea cererii de prelungire, a termenului de depunere a planului de reorganizare a RA'DET.Constanțaxu30 de zile, îh temeiul dispozițliilbr;art:i32\âlin.2 din Legea 85/2014.       ' :

' ' "                " i : r ।

La data de 18.11.2020 judecătorul sindic a âdniis cererea de prelungire a termenului de depunere â planului de reorganizare, acesttermen fiind prelungit până ia data de 22.12.2020, Inclusiv și a acordat termen de judecață; în vederea discutării planului de reorganizare pentru data de 03.02.2021. * r ’

Art.-132 alin.--(l) Uimitoarele categorii de persoane vorputea propune un plon deireorgonhare: a) debitorul, cu (aprobarea aduntrii generalei o acflonarilor/asociatllor, ta termen de 30 de zile de lapubllcarea tabelului definitiv de.creanțe, cu condiția formultril Intenției de. reorganizare potrivit art 67 alin, (l) Jit. g); daci procedura o fost declanșati ide acesta, }l In termenul prevăzut de ort 74, tn cazul In care procedura a fost deschlsi co urmare a cererii unula sau mal multor creditori ' ! I 1 ...........:■ ■         ^-'i--                     r ' ș '                             \         4


Conform Tabelului definitiv provizoriu al creanțelor RADET nr. 453/20;10.2020, masa pasivă : rezultată este în cuantum total de 637.812.317,70 lei, din care creanțe sub condiție suspensivă (fărâtdrept -de vot) suma dei63.297;083;15 Ier.           ;                                              H

Tăbelul deflriitiv de creanțe conține 4'igrupe:

> Creanțe beneficiare de cauze depreferirițățort. 159alin.lpct.3 din Legea 85/2014)-total ‘       163.600 Lei;                         I                                            ’

> Creanțe salariale (art.151 pct.3 din Legea 85/2014)-total 630.792 lei .

>Creanțebugetare(ort.l 6ipct,5d/n Legea85/2014)-total 10.314.869,60 lei

> Creanțe chlrografarefort.lffl pct.8 din Legea 85/2014) - 626.703.056,13 lei/ din care .     163.297.083,15 lei sub condiție'suspensivă, fără drept de vot ,         <. j .

în conformitate cu dispozițiile art. 134 din Legea 85/2014 în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pds 23. Administratorul judiciar confirmă', în-tbt sau în parte,, ori Infirmă lista acestor creditorii RApETia: depus o astfel de listă Ia dâtațde deschiderii procedurtl/deinsolvență,,care a fost anexată Raportuluippviqd cauzele și:împrqurările:care;audus:la;insolvențafRADET.;Aceastâ a fost confirmată de către administratorul judiciar Eurosmart SPRL, seris în care, în vederea votării planului de reorganizare se va constitui și.grupja creditorilor indispensabili, iar votarea planului se va face de către următoarele categorii de creanțe, conform art. 138 ahn.3 din Legea 85/2014: î                                              i k 1

> > > > >


Creanțele beneficiare de cauze de preferință

Creanțele salariale greanțebugețare

Creanțele creditorilor indispensabili ..                     '

Celelaltecreanțe chirografare :

...... 1.2. Ipotezele carestau ia baza întocmirii planului de reorganizare a activității RADET Constanța                     J           .

.. Pe parcursul derulării perioadei,de observație, Regia, prin administratorul special și cu consultanța administratoruluijudiciar, a demarat un amplu .proces de restructurare și eficientizare a consumului de resurse având, ca unic, deziderat continuarea activității RADET în condiții :optime: pentru asigurarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Constanța. *, i

«                       ‘                                   .. .1 ...... '                                               ‘ *_ s , । J

■■ in cadrul raportului privlnd cauzele și împrejurările care au condus la insolvența RADET au fost Identificate, cauzele ajungerii acesteia; în starea, de insolvență; printre acestea fiind identificate |i< urmă.toareleisituații:       ,                          •                                                          : h|-- j

: > Decontarea cu întârziereide până lâ 3 ani asubvențlel la căldură abordată populației, înbpecial a sumelor ce trebuiau decontate de ,la bugetul de stat; Astfel, aujfosf genera            pe relația

contractuală dintre producătorul de energie termică și RADET, fapt ce a condus .de-a lungul timpului la acumularea unor datorii istorice.                                              ’   I |

> Avizarea de către autoritățile de reglementare.a unor prețuri locale care nu au acoperit Integral coșturiledeproducere,transport,-distrlbuțieșifurnizareaenergieft^                  , I

Diminuarea portofoliului de cliențl începând cu anul 2011 ca urmare, a eliminării subvenției lă

Căldură acordată de către administrația publlcă'16câlă'.?Această:decIzie:a generat un fenomen de migrare a consumatorilor către surse alternative de încălzire (în/speclăl centrale de apartament), chiardacă începând cu toamna anului 2014;admih|strațiă pub.llăjbcălălâ.început să acorde din nou

subvenție. Diminuarea portofoliului de clienți a determinat în mod firesc o scădere a veniturilor și a cantițățiH^                 vândută.,'                                                   r

> lipsa de investiții în întreaga infrastructură.de terrnoficare a municipiului Constanța. în condițiile îh care până la data de 01.01.2020 CETPalas și rețeaua de transport au aparținut de administrația > rpublică,centrală, iâr punctele termice șl rețeaua de distribuție de adminsitrația locală/nu a fb >t, posibilă stabilirea unui program coerent de investiții care să^^ ășl^urdfuncționarea întregului sIs n de alimentare centralizată cu energie termică la randamente optime.                 i ;|

în conformitate cu Legea 51 din 2006 privind serviciile de; utilitate publică, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, îr» condițiile legii, în tot: ceea ce privește înființarea, organizarea,gestionarea șl funcționareaservlciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a,unităților administratlv-teritorlale care compun sistemele de utilități publice.

.„..îî         _                                  -                                          1                         ' ’         ,          ■                        -                       1 !

 • - . In acest context, autoritatea publică- locală din Municipiul Constanța a demarat un proiect de reabilitare și modernizare â,serviciului public de afimențăre/CU energie termică la nivelul. Municipiului Constanța. Raportat la situația RADET, acest proiect are în vedere următoarele:                   i ț

 • > Asigurarea continuității serviciului publicde alimentare a populației din Municipiul Constanța, în ț speță-tonti^ activității RADET Constanța, până laînființarea/dezvoltarea unul ălt;opeirator a ~ ifgțeleiprde tțânsportȘI distribuție;; Ș                                                La

 • > Reabilitarea rețelelor de transport șl distribuție la nivelul Municipiului Constanța și accesarea de fonduri nețamburșabile pentru realizarea acestor Investiții;                             I. i |

 • > Preluarea de către municipalitate a Electrocentrale Constanța SA, societate a cărui unic acționar este în prezent MinisterulEconomiei, Energiei și-Mediului de Afaceri;

 • > Accesarea desfonduriîperit'ru finanțarea construirii unei noi sursede producere a energiei c; re să îndeplinească, cphdițiileTmpuse de legislația în domeniul protecției mediului;

jb înființarea linei societăți comerciale care să preia administrarea; întregului sistem centralizat de

t L......   L     1         . ....           ........ r ,                      . ....... •” .......... • •        «         '

(âlhTiențăre cu energie termică (SACEȚ) a;municiplului Constanța;

; . înConcluzie, planuiautorității publice localepe termen mediu și lung este de a înființa o societate comercială care să gestioneze (ambele componente, cea de producere, respectiv cea * de transport, distribuție și furnizare, urmărihdu-se în același-timp șl accesarea 'de fonduri europene pentru reabilitarea sistemului,,î^                   transport și distribuție.               '         ;                 I I

r .                       " . ". ' i ... .(..                   .1-

’ Pornind de la strategia enunțată pentru Municipiul Constanța, premisele de la care pleacă prezentul plan de reorganizare a activității RADET Gonstanța,-sunt următoarele:

• Necesitatea și obligativitatea asigurărilî'sen/lcîului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică la. nivelul Municipiului Constanța, în special :fh,sezonul de iarnă 2020-2021,

(respectiv continuarea activității RADET. până la momentul dezvoltării unei alternative care să brei 1 acest serviciu;

> Licența                           serviciului de alirfiehtare cerltrahzată cu energie termică nr.

2028 dln22.06.2017 emisă de ANRE, în baza căreia îșl desfășoară activitatea RADET expiră la datr de 22.06.2021 și nu mai poate fi prelungită conform prevederilor legale;

> înființarea de către Municipiul Constanța a’ unei societăți care: să asigure serviciul public de transport; distribuțle.șl furnizare: energie termicăi-și care va: prelua administrarea atâtea rdțelei ; primare (rețeaua de transport), cât și a: rețelelor secundare; în prezent administrate de către ‘ RADET Constanța, până în data, de 22.06.2021, dar cel târziu până la finalul termenului de

implementarea planului de reorganizare, estimat a fi data de 01.02.2022. Această societate se va numi Termoelectrica Tomis SRL ; i                                              j |

5» Unitatea administrativ teritorialăMunicipiul Constanța prin autoritatea publică locală|Vă:accesă •fonduri nerambursabile prin 'Programul' Operațional Infrastructura Mare (POIM) - Axa ’pridrifdip: 7.1 - ce are ca obiectiv specificCreșterea eficiențeienergetice în sistemele centralizate de transport fi distribuție: a energiei termice. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru reabilitarea, rețelei de transport a agentului termic primar. <                                                 • '

>• Autoritatea administrației publice locale va efectua demersurile necesare înyefe urgență a lucrărilor de execuție a'prpiectulul dereabljitare a conducteiprșjrețelelbr primare,'parte :       componentă a sistemului centralizat; fapt-ce va genera o scădere a costului de transport !și

a. • distribuție a agentului termic;                            :                                      , i j

> Ca urmare a preluărikadministrărteatât a rețelei primare {rețeaua de transport), cât șl a rețelelor secundare de către Termoelectrica Tomis SRL, toate activele RADET Constanța vor fi.scoase |a , vânzare, fie imediat după transferul rețelelor către noua societate, în special activele necesare pentru desfășurarea activității, fie că urmare;a intrării îhîfalimentăibgiei.              ! ;

Toate previziunlleflnanciare și strategiile enunțate în cuprlnșuljacestui plan de reorganizare sau construit având la bază aceste ipoteze șl pe baza cifrelor șl informațiilor aflate la dispoziția administratorului special și a administratorului Judiciar la data întocmirii planului de reorganizare. Pe . cale de consecință; nlcl reprezentanțli soclețătn debitoare și nici administratorul judiciar nuj sunt răspunzători pentru neindepllnirea sau modificarea acestor Ipoteze.                          |

, .                ...........i" ''" ■                            ; .■ : I '2

în măsura în care vor interveni modificări la premisele âvute.în vedere la data elaborării prezentului

i                                                                                                                     ,                ■ <• t. !

plan de reorganizare,cum ărfl decizii'âle ăutorității publice locălesau naționale cu privire la activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, dar nu numai, acest plan va fi modificat pentru a corespunde realităților momentului; cu respectarea dispozițiilor din Legea 85/2014 aplicabile; ;

. ,,... 1.3. Soluțiile identificate. Strategia de reorganizare -

Pornind de la aceste, premise, prin raportare la situația actuală a RADET, au fost ldentificate următoarele strategiile reorganizare a activității:                                               *

 • > Continuarea activității pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie < termică;                .                        •                                                              ; 4 J I

 • > Preluarea rețelei de transport și a rețelelor de distribuție din :adminisțrarea RADET Constanța cel < mai devreme până la data de 01.06.2020,dar nu mal târziu de durata de implementare a planuldi: * de reorganizare;            , \ t               J                                     i

<•> . Recuperarea creanțelor societății de ladebitorii săi; - i “                         '

"' > ‘Valorificarea,actiydqnșociȘțății^^                   prezentul plan.                     , . _

. ~ ...... ;• ; | •

Scopul major al prezentului plan esțe atingerea primelor două obiectiye'Setate. mai sus. în privința scopului generic alIreorganizărll; acela de achitare a pasivului, posibilitățile, reale de acoperire a masei pasive în cazulîRADET sunt date de sltuația.financiară în care se află debitoarea; rezultând astfel un procent de achitare de 0.12% din total datorii în scrise în tabelul de.creanțe, un procent superior gradului d; satisfacere a creanțelor înxâ^               f                                             ;

îri acord cu cele mențjbnate.mâi sus, a fost elaborat Programul de plăți aferent unei perioade de 1. an de zile, conform dispozițiilor art. 133 alin.(3) din Legea 85/2014, existând posibilitatea de prelungirea executării planului cu o perioadă de maxim 12 luni. Sintetic, programul de plăți se prezintă astfel:: j

/ Trlm 1

‘ Trlm 2

' X Trlm î

’-i Trlm 4 i .

Distribuiri,total:                     ■■ -

Lei <

-- - t . .

Wl7Sț4392i:".‘„

Grupa l-creanțe garantate- SPIT CONSTANȚA -

Lei

163,600

Grupâ2-creanțe salarlaleșlslndlcatul Alianța 2012

• Lei.'.

*, * ,

-

< 630,792

Grupă 3- creanțe bugetare ..'                      '

'Lei.-

* - . - , -

‘ I \     1 '

Grupa'4-creanțe creditori indispensabili -.

«'Lei'.

. A 1 r *      ' > “

...

• *, L | •

Grupa AceleiaIte creanțe chlrografare. '

'Lei-.

; ; k . 1

 • II. Aspecte introductive

  • 2.1. Cadru legal                  \                                                        ;

Prezentul plan de reorganizare: este.fundamentat, din punct de vedere legal, pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de: prevenire a insolvenței șl de insolvențâ, act normativ care a intrat 'n • Vigoare în data de 28.06.2014.                 j                                              i

Având în vedere faptul că data deschiderii procedurii de insolvențâ debitoarei RADET Constan' a a fost data de 05.06.2019, prin raportare la dispozițiile art. ,343 din actul normativ menționat, reiese că legea aplicabilă dini punct de vedere temporal, prezentei proceduri este Legea hr. 85/2014.       ... .

Reglementările privitoare la reorganizarea Judiciară sunt.cuprinșefn .câdfuLȘe^        din,lege,

intitulată „Reorganizarea", secțiune care cuprinde la rândul ei două paragrafe distincte:.....      ' J :

.....        ■      A S, ■ i •

 • Paragraful. 1Intitulat „Planul" (art:132 — 140), în cadrul căruia sunt reglement; te în 1 ' . principal aspecte privitoare la conținutul planului de reorganizare, condițiile de întocmire, : depunere, adoptare și confirmare a acestuia, precum șl, aspecte privitoare la efectele juridice ale planului de reorganizare în urma confirmării lui;                                ..... ‘ I

 • Paragraful 2 intitulat „Perioada de reorganizare" (art. 141-144) în care sunt reglementate.. aspecte privitoare la obligațiile debitorului în perioada de reorganizare, aspecte privitoare la , mijloacele de.supraveghere a acestuia pe perioada de derulare a planului; precum și consecințele : ’ juridice care decurg din nerespectarea planului confirmat.                          ; f j j

Mecanismul intern reglementat de către legiuitorul român în privința procedurii de reorganizare Judiciară, fiind unul dedată recentă, se, află în acord cu.majprițatea'prindpiilbr adoptateîo                   ;

Acest set de dispoziții legale reprezintă .în esență; modalitateaxoncretâ de punere în practică Șa •• Scopului principal al legii enunțat în articolul 2 al acesteia. Potrivit acestui scop; acpperireafpâs viilui debitorului rămâne în permanență'pivotul principal al acestei proceduri, dar atunci când din analiza tuturor circumstanțelor șl. a datelor procedurii reiese,'concluzia că există o posibilitate/reală de redresare ja ' —:_______.—.        . ‘ ;

2 4șeyedeaînacesț'sens,Propunere deEțlRECtlVĂĂPAREAMENȚUEUI EUROPEAN ȘIACONSIUULUI'priviridâidfelederestructurdre preventivii, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remita-ede.datorie și de modificare a, Direcirie: 2012i30IUE,Capitolul3,pp, 47 - 51, disponlbilăTa: h'ttDs://erieurono.e'u/i'rarisoarericv/read6c/reo/l/201SAlO/COM'2016-72. l-fi-ltO-tMltl-PAin-I.PDF,........... " ’ ’ ’            ‘                                                                 ' ț V1 ' ■

activității debitorului, legea indică necesitatea acordării acestei șanse a restructurării în detrimentul lichidării,                                                              J                                                                            . ...

■                                                         ș                                                                                      1. 1  / .

Decizia va fi însă întotdeauna stabilită de rezultatul comparației estimative între ceea ce poate'fi obținut de către fiecare dintre creditori în cele: două variante posibile: reorganizare; respectiv faliment. Astfel, niciun creditor participant la procedură, nu va putea avea, în urma implementării unui plan de reorganizare, o: situație mai rea decât ar fi avuț-o în ipoteza în care societatea debitoare ar fi Ințrat în faliment (acesta fiind principiul de bază de la care se pornește în orice demers onest de reorganizare^. |

 • 2.2. îndeplinirea condițiilor pentru propunerea planului                  î ,

'" ’ :                                        ' î ■■                                                                  \ .1 I

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a societății debitoare, conform art, 132 alin. Uit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței șl de insolvență (în continuare „Legea 85/2014"), cu modificările?;?! completările ulterioare, sunt îndeplinite după* cum urmează:                          ;                               'ii

f Intenția de reorganizare a activității Regiei a fost exprimată prin cererea introductivă de deschidere a procedurll în conformitate cu dispozlțlile art. 67 alin. 1 litg;               ’ :   |

 • Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul Judiciar în cadrul Raportului prevăzut de art. 97din Legea 85/2014 privind cauzele și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei; j                                                     ! | '

în cadrul raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus Ia apariția insolvenței debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a EnergleiTermice, întocmit de către fostul administrator judiciarîn temeiul dispozițiilor art.<97 alin.l din Legea 85/2014, s-au indicat următoarele concluzii cu privire, la șansele de reorganizare ale societății;:                         :                                                          j ?> f j

..... "Având în vedere consideretele anterior precizate, administratorul judiciar consideră că societatea seaflă într-o stare de dificultate financiară evidentă, înregistrând un paslv considerabil față de nivelul de profitabilitate al activităților desfășurate, Iar în măsura în care se va putea creiona b strategie de redresare care să poată fi susținută de activitatea companiei, debitoarea poate fi supusă unul plan de reorganizare care să asigure o recuperare a creanțelor într-o măsură mal mare decât în Ipoteza falimentului;                              :                                                         | ’

Având în vedere.intenția dereorganizareșide propunere a planului de reorganizare, manifestată de către, debitoare.prin cererea de deschidere a procedurii de Insolvență, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea insolvenței; îșl manifestă disponibilitatea de colaborare cu: managementul companiei în vederea întocmlrHplanuluidereorganlzare, în măsura în care creditorii vor aprecia oportun acest demers șl exlstăpremise de realizare a obiectivelor anterior menționate și.care sunt absolut necesare pentru reorganizarea companiei"                                     'j

t Ca urmare a admiterii cererii de înscriere a creanțelor contestate provizoriu, în tabelul definitiv; până la soluționarea definitivă a contestațiilor, de către judecătorul sindic prin Hotărâre^ nr.896 din data de 16.09,2020,. administratorul judiciar a întocmit șl depus la dosaruhcauzei la data de 20.10.2020 Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice. Constanța nr. 453/20.10.2020. Acest Tabel a fost publicat în'Buletinul ' . Procedurilorde insolvență nr.17821 din data de 23.10,2020,                             .     ’

’ f ~ ’                                                                         .9


 • La data de l8.11.2020 judecătorul slndic a admis cererea de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare, acest termen fiind prelungit până la data de 22.12.2020, Inclusiv,îșI a acordat termen de judecață în vederea discutării planului de reorganizare pentrJ data de; 03.02.2021. Astfel, prezentul plan de reorganizare este depus în termenul legal stabilit de dispozițiile art. 132 alin .1 lit a din Legeâ;8S/2014, astfel; cum a fost prelungit în condițiile art:. 132 âlin.2din Legea 85/2014                I                            "                    ’ ! :

Societatea nu a mal fostsubiectal procedurii instituite în baza legii insolvenței.

.    Nici: Societatea și nici; un .membru al organelor de conducerea! acesteia nu a' fost

condamnat definitiv pentru nlciuna dintreinfracțiunile prevăzute de art. 132 alin;4-din Legea nr;;

'   85/2014,îastfel cum reiese din-declarația întocmită în temeiul dispozițiilor art; 67 alin.l litlj din

Legea 85/2014, anexată cereril de deschiderea procedurii de.insolvență formulată de cătreRÂDET.

j 2.3. Autorul plahului

Pianul de reorganizare a activității Regla Autonomă de Distribuire a Energie! Termice Constanți este propus de către administratorul special al debitoarei dl.Popa Liviu Dorel și cu consultanți administratorului judiciar EUROSMART SPRL. Acest plan va ;fi: supus aprobării Consiliului Local <1 Municipiului Constanța în cadrul următoarei ședințe a acestui for dedsibnal.

Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt următoarele:

 • RADET are drept de administrare?! își conduce; activitatea prin administratorul special desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța prin H.C.LM dln data de 25.06.2)19;

 • : : Conform dispozițiilor .art. 56 alin.l lit c din Lgea 85/2014 Una dintre atribuțiile administratorului special constă în propunerea unui plan de reorganizare; y           '

 • Autoritatea publică locală, în calitate de acționar al RADET, dorește continuarea activității

până la momentul predării administrării infrastructurii de termoficare deținută de unr

:atea .


administrativ teritorială - Municipiul Constanța către Termoelectrica Tomis SRL, pentru asigurarea fără întrerupere a serviciului public de alimentare cu energie termică;                 .        ,

 • Administratorul special, fiind și fost director general' al RADET, anterior intrării în ' insolvență, cunoaște realitățile sistemului șl este cel mal în măsură sătpropună și să implementeze soluțiile optime pentru asigurarea continuitățil activității societății;                   ’ ‘ I J

 • Administratorul judiciar, în dubla sa calitate, respectiv cea de specialist al procedurii de ' •

insolvență, respectiv administrator-al procedurii de insolvență al RADET, a oferit consultam

:ă de


specialitate debitoarei și a sprijinit procesul de negociere a planului de reorganizare cu autorlțatea publică localăși cu creditorii;                                                    .             : »     |

Destinatarii acestul Plan de reorganizare - denumit în conțihușre.îjp/onu/;'sunt judecătorul-sindic și creditorii înscriși în tabelul definitiv provizoriu de creanțe..

Pornind de la ipotezele enunțate în capitolul anterior, prezentul plan de reorganizare are 2 scopuri principale:                                             <                                                          ‘ I !

1. implementarea strategiei autorității publice locale de dezvoltare a sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; respectiv continuarea activității: sub supravegherea: creditorilor și a administratorului judiciar în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare a energiei termice: la: nivelul Municipiului Constanța până la: momentul predării serviciului public de termoficare către Termoelectrica Tomis SRL. | 2. > Lichidarea tuturor activelor aparținând RADET; Constanța după, implementareasprimului . . scop, respectiv după predarea serviciului către Termoelectrica Tomis SRL și acoperirea într-p proporțiecât mal mare a datoriilor acumulate, confbrmprbgrâmului de plată și regulilorînstituite de Legea 85/2014.      .                ‘               i                                      j

'                                                                :                                                                                                                                                        j ‘

Mijlocul identificat de către debitoare, în vederea acoperirii datoriilor regiei într-o măsură cât mai : mare, constă în predarea administrării rețelei primare de transport și a rețelelor de distribuție în cel mai scurt timp posibil după confirmarea planului șl valorificarea ulterior a tuturor activelor .societății, în vederea: achitării datoriilor curente și a celor asumate prin programul de plăți.                       i |

Această strategie se justifică prin prisma faptului că singura soluție pentru salvarea sistemului centralizat de.alimentare a energiel termice la nivelul Municipiului Constanța; cel puțin a activităților de transport, ditrlbuție și furnizare, constă în reducerea/eliminarea pierderilor uriașe din rețea, respectiv începerea cu celeritate a demersurilor de reabilitare p rețelelor, pențru acest demers fiind necesară obținerea de fonduri nerambursabile. Având în vedere că debitoarea RADET nu este' eligibilă pentru a accesa astfel de fonduri, pe de o parte datorită statutțiliii său de regie autonomă șl pe de altă parte deoarece se află în insolvență; singura opțiune viabilă a rămas predarea administrării rețelei primare de transport și a rețelelor de distribuție unei nou înființate societăți comerciale care să preia operarea întregii rețele.                          • ;        ‘                                                                                                        1 j ,

-         '     --f ........... 5                • Î "                         ' i ! 11

. - .. ‘ '■ ■ . • • 1 A < "                             • -                        ■                                    .                                                                                                                                                                                               ■ • .

. . ' 1 :

ii                                          r                                                       .           .                         î? : tv L

.....                             •                                                                            l                                           .


Rrpcedbra'reorganizării, prin continuarea activității debitorului și valorificarea tuțuronactiveloG Implică implementarea unul sistem de supraveghere strict al activității acesteia,;activitate care va trebui, pliată după noua strategie creionată prin planul de reorganizare, cpnform cu resursele existente șkcu cele care; urmează a fi atrase, toate; aceste; strategii aplicate; vizând ca principală finalitate:, asigurarea continuității serviciului public de alimentare xu energie 'termică a Municipiului Constanța; până la încredințarea: acestui serviciu de: către autoritatea; publică locală ;către un noii operator în condițiile arătate șl valorificareaactivelor societății pentru acoperirea datoriilor sale.                   < ;; |   |.

Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică reglementează expres obligația autorității administrației publice locale.de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale. RADET prestează un serviciu.de utilitate publică, care se află în responsabilitatea autorității administrației publice; în speță-Munlcipiul.Constanța.. Având în vedere că servicliie prestate de către RÂDET sunt servicii de utilitate publică, obligațlasasigurărli. continuității lor fiind reglementată prin lege, reorganizarea societății nu devine.o opțiune, ci o obligație în contextul în care la nivelul municipiului Constanța la momentul redactării planului acest serviciu; nu poate fi prestat de către un alt operator.               )                                                     :        I

Având în vedere perspectivele de reorganizare a activității RADET, astfel cum au fost formulate . prin prezentul plan, disp^ bănești de care va dispune societatea, pentru achitarea datoriilor, sprijinul autorității publice localeîn vederea asigurării continuității acestui serviciu șl obiectivul acesteia de dezvoltare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța, există premise certe care ne îndreptățesc să considerăm că școpul acestui plan de.reorganizare poate jfl atins ulterior aprobării lui de către adunarea creditorilorși confirmării acestuia decătrejudecătorul-sindlc.

 • III. Prezentarea Regiei Autonome de Distribuție a

Energiei Termice           :

 • 3.1. Prezentarea societății. Organizare. Conducere

Societatea debitoare RADET are următoarele date de;identificare:

Denumirea: I Forma Juridică:; Naționalitatea: ' Sediul social: L

Localitate:, Județ/Sector: i

Număr ordine în Registrul Comerțului: ;


Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Regie Autonomă

Română

Str. Badea Cârțan nr. 14 A

Constanța

Constanța

România

J13/98/1991 atribuit în data de 08.0S.1991

Cod unic de identificare: | RO1909840

înfară de sediul social, RADET deține sedii secundare/puncte de lucru pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța. ;                                    .                 .

.?r


. - ■                               -.                                             î                                                                             .. - 4 -P‘ =

■            '                                                                                 (                               '                                                                   J v

...                 ' .                                                       '                                      . H' '

 • 3.1.1. Structura asociativa a regiei. ‘                                                  I șî

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța este persoană Juridici română, fiind organizatălca regie;,autonomă.ăflațăiîn subbrdiheăxCdnsiliulul tocai Municipal Constanță.

 • ■                                                         .                                                                                 i                                                                                                                                                                               • । i

Regia Autonomă de Distribuție.a Energiei Termice (RADET) Constanța a fost constituită informa ăttuldă.de pr^             cu 01.02,1991, în baza Deciziei 47/25.01.1991 emise de către Prefectura

Județului Constanța, .având în vedere prevederile Legii rin 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat că regii autonomețispcietățîcomerciale.Conform H.G,nr.597/28.09.1992,Anexal^

Regță;ă țfjecut subsubprdlnea Consiliului Local Municipal Constanța.                             • | ]

.. , ■ . . .. ... |

1        ...         ,.......   i                                  ’ < . . .......... ..      ..                                            ,          |          .

. Regia la data de 31.10.2020 are un capital În valoarede'61.566.105,09 lei,,compus din 567.286,93 iei' patrimoniul privat al regiei reprezentând /licențe achiziționate în anul 1991 șt 60.998.818,16 lei patrimoniu public:reprezentând instalații!e,:contoarele, achizițlonate prin subvenții primite de la: bugetul : de stat cât ți de la bugetul local.                    j                  :                                   '. ? t

 • 3.1.2. Administrarea Regiei j                                     /        .       

Regulamentul de organizare ți funcționare al RADET Constanța (R.O.F.), aprobat prin H.C.A. nr. 29/14.06;201&prevede făptui că forul coordonator al Regiei este Consiliul Local Municipal Constanța prin Consiliul de Administrație desemnat. i                                                 J |

i                                                                                                    ‘                                                   I

Până la data deschiderii procedurii deinsplvență RADET avea un Consiliu de Administrație numit de.către:Consiliul LocălarMuhiciplulul Constanța, prin H.C.L.M nr. 51/15.02.2018, organism care asigura conducerea colectivă a Regiei. în conformitate cu prevederile cuprinse în R.O.F., în perioada 01.0131.12.2018 conducerea regiei a fost asigurată de;către Consiliul de Administrație ți de Consiliul Director.,

- . După deschiderea procedurii de insolvență a debitoarei RADET la data de 05.06.2019, .Consiliul Local a Municipiului: Constanța- a adoptat H.C.L.M nr. 261/25.06,2019 în cadrul căreia s-au; revocat mandatele membrilor.Consiliului de Administrație al RADET, desemnați prin H.C.L.M nn 51/15.02.2018. I . ....." <. ... '             ’’ ;                  .               '                                                          <.              ' '                                        „ î I '

>          , v                                                   .                         _ i                     . . -I ..... '                             J 1

De asemenea, prin acelațl H.C.L.M a fost desemnat dl. Popa Llviu Dorel în calitate de administrator special al RADETîn cadrul procedurii de insolvență, care a îndeplinit pe toată perioada de obsevație, funcția de administrator special.                        - î                                                     «        '

‘ i 1

, , Cpnfbrmimandatului/acordat/de/către Consiliul local al Municipiului Constanța țl în,conformitate cu disppzlțliie apilcabileidln Legea 85/2014, administratorul special are că principale atribuții conducererea activității societății pe parcursul perioadei de observație ți de reorganizare (sub supravegherea administratorului judiciar), dar și propunerea /unui pian. de reorganizare. Conform acestui contract; mandatul de administrator special este acordat dlul. Popa Liviu Dorel pe toată procedura de Insolvență a

debitoarei..                                          ;                                                     *

în concluzie, raportat.la cele menționate.mai sus,-dar ți conform dișpozlțiilor art. 141 allns2 dlr Legea 85/2014 pe parcursul reorganizării, RADET va fi condusă de administratorul special dl. Popa Livit Dorel, sub supraveghereaadministratoruluiiudiclafEurosmartSPRL.                    .

-                                               '                                                                                                                                                                                                                                          '                  

" - ■ ' ’                            /■                                                                                                                                                    " .. ' ■ - ; ' J

'■                                         “ '■              ■                                                 S. ' L .

. -                    - . '         • . . '                                                                                     :                                 '                                         -«


'                                                                              ț                                 ' •1

...    .                                                             . . ‘                          .              .......                              . = ('• 1

Regla autonomă are ca obiect principal de actlvltățe^                   337/2007) rev. Caen

(2): 3530- Furnizare de abur și aer condiționat. ?

.                                               ‘                                                                                                  f ,;J

Principalul obiect de activitate al RADET Constanța îl reprezintă producerea, transportul, distribuția și furnizarea energici termice în Municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii/ prin intermediul a 136; puncte termice a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanța șl, în același timp, producerea de energie termică în 48 de centrale proprii (3 centrale termice de cvartal ^145 centrale de bloc), fără cogenerare (toate utilizând drept combustibil gazul natural), activități încadrate în . cod CAEN 3530. Complementar, Regia prestează servicii desfășură               pentru .susțiriereâ ?

obiectului principal de activitate, în conformitate'cu statutul propriu și cu.legislația în vigoare, cum ar.fi: 1 > prestarea pentru operatorul local de furnizare a apei reci, RAJA SA, a serviciilor de ridicare a presiunii apei pentru imobilele din rnuniciplul Constanța cu nivel de înălțime mal mare de 4 etaje;

> lucrări de reparare a conductelor de apăreceaparținând RAJA SA șicare se află poziționate în -

canalele termice;                            j                                                         < 1 ’• i

> mentenanță la instalațiile și la echipamentele proprii;             .

> remedierea avariilor apărute p^rețelele de distribuție șflrahsport^                     1

> verificări metrologice perițru conțoareleide energie termiCă (calculatoare și sonde) în laboratorul

propriu de metrologie;                    j                                                     ; (vi |

> JUcrări;de?modernizare a instalațiilorde termoficareși ihvestlții;                         i n |

> montare/demontare mijloace de măsurare a energiei termice;                       î   I

>  analize chimice îh laboratorul propriu; î .                                    !

.. . ........... ,                                     -     • . f. -                ......... ....      ..                        ... r m. r ’i

>  reparații construcții, caniyourl canale termice, confecții dale carosabile șl necarosabile; i   i

>  prestări servicii în domeniul instalații lor termice,, pe bază de comandă^ la terți.           |  s, : î

> Alte activități Specifice termoficării.

. , Activitatea Regiei se desfășoară în baza licenței nr. 2028/22.06.2017acordată de către A.N.R.E, București; pențruprestareaserviciului de.alimențare centrălizată cu energie termică;. De asemenea, regia dispune de avize și autorizații de mediu, certiFicări privind asigurarea calității serviciului prestat. < î .                                        _.......'                           s '                                      '                                                                                                         ,

'                                                                                                                                                                                                             ’                                                                          1 i <

Societatea dispune de echipafnente .de producție și verificări, mijloace tehnice de informare și prelucrare a datelor, documentații tehnice și operaționale, precum și de personal calificat și autopzat pentru p gamă largă de servicii, cuprinzând,; mentenanța și Instalarea de echipamente,, automatizării^; aferente; precum șj punerea în funcțiune a acestor instalații..                                     j , 1 I

. .                         .                                                                    i ■                          . - .                                                                 i ■ I !

Per ansamblu, .activitatea; preponderentă desfășurată de către debitoare este asigurarea alimentării cu energie termică.                  y                                                >       |

3.2.1. Activitatea de producere; distribuție și fumizare a energiei termice

Producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în .sistemul de alimentare; centralizată a) municipiului Constanța în perioadatipiile 2019 - decembrie 2p20>s-a reallzat.prln celej 134 puncte termice funcționale, ;3 centrale termice ;de cvartal și 33’ ceritraîe țermlce de bloc. Două puncte; termice, PT 29 și PT 162 se află în conservare în urma debranșării tuturor consumatorilor racordați la acestea. Centralele termice de bloc CS 28, OB 1; OB3, OZ1, OZ 6 și OZ7 sunt scoase din funcționare ca urmare a problemelor locatarilor din aceste blocuri.             :                                         ,


Astfel, RADET Constanța este operatorul sistemului public de alimentare cu energie, termică, asigurând aproximativ 60% din necesarul :de 'energie termică al municipiului Constanța. 89%' ciintțe consumatori sunt de tip casnic/restul fiind instituții publice și agenți economici. De la data de 01.01.2020, odată cu preluarea în administrare a rețelei de'transport;, RADET cumpără energia termlcă primară s^b -formă de apă fierbinte de la-Electrocentrale Constanța SA-la Intrarea în punctele termice, prepară prin schimbătoarele de căldură și distribuieprinrețeaua termică secundară agentul termicpentru încălzireși -apă caldă de: consum către consumatori.              .                                         ' , _ ; ;

în conformitate; cu prevederile iH.C.L.M nr. 51/28;02,2017-, în administrarea regiei au intrat'6 centrale termice de bloc situate pe str. Zmeurel nr. 3, care utilizează drept combustibil gazelenaturale, dintre care una a fost pusă în funcțlune în luna martie 2019și restul în aprilie.2019;               s

-        3.2.2. Analiza; consumurilor de utilități aferente -activității, de distribuție energie itedmică

„ (prin puncte termice)                        ț                                              ; ' j

în perioada ianuarie r octombrie 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate: ă) ENERGIE TERMICĂ                       I                             :

U/M

lan.-oct. 2019

lan.-oct. 2020- .

[%]

Energie termlcăcumparată                          ;

MWh

I      327.134

:      305.655

.-1-6,5:

Energie termică vândută

MWh

254.740

232.570

1-8,6;

Consum tehnologic propriu

MWh

72.394

73.085

’ '+o,7(

%

'                22,194

23,994

(+1,8:

Consum: tehnologlcstabilit prin tarif

94

17,43

17,43

« 1          .


EVOLUȚIA ENERGIEI TERMICE INTRATA IN SISTEM(CUMPARATA/VANDUTÂ) Șl A PIERDERILOR TEHNOLOGICE 2011 - 2020 (IANUARIE - OCTOMBRIE)? ' '                      ——energie termica intrata in sistem

, >                   —•—Energietermlcavanduta .;


2011   2012   2013'   2014   2015    2016   2017   2018   2019   2020   2021:

Analizând datele, prezentate; se constată că energia termică vândută în perioada ianuarie -

octombrie 2020 a scăzut față de perioada similară din anul anterior cu 22170 MWh (diminuare

cuaproxima^8,6%). Consumul tehnologic propriu â crescut de la 22,1%.în perioadă ianuarie?-octombrie 2019 la 23,9% în perioada similară a anului 2020.                                                . fi

Din analiza graficului reprezentând energia termică cumpărată (graficul albastru), energia termică vândută (graficul portocaliu) și pierderea tehnologică de energie termică pe rețelele de distribuție.(graficul marcat-cu roșu), se poate observa că, deși energia tefmică^cum'^            în perioada analizată, a

scăzut an de an începând cu anul, 2012 (âh de cotitură datorită elimihăriisubvențleila căldură pentru populație, fapt ce o determinat deconectarea/debranșared accentuată a consumatorilor de la SACET), pierderea tehnologică de energie termică, în valoare absolută, s-a menținut la,un nivel relativ constant, în .                           _          .   .           ..                          .....                                ...     ' -        ‘ '•    '                             •    1 2-•’ -               -    '•    • <     r-j.-.     •

condițiile în care vechimea rețelelor secundare de distribuție a crescut cu încă 10 ani.           i M >

' Lă aceste rezultate au contribuit: calitatea lucrărilor realizate în; programul anual de; revizii și reparații a| regiei, coqrdonarea:eficientă a lucrărilor.coroborâtcu viteza, de reacție a echipelor de reparații la apariția avariilor, monitorizarea permanentă â parametrilor deifurnizare âl ăgentulul termic. j

Evoluțla consumulultehnologic (pierderii) de energie termică pe rețelele de dlstribuțle 2018 - 2020 < '                     (ianuarie -'Octombrie);                                       i |

24,(M


t.(4-21.» L-—-—;_:                                                                                                  i ș I
 • scăderea numărului de consumatori racordati la sistemul centralizat de termoficare ;

în anul 2019 numărul de apartamente deconectate a fost de 1972, gradul de deconectare de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică ajungând,la 44;9% pe întreg Municipiul Constanța*.

influepța fenomenului s?a materializat în iarna imediat următpa                                       j

Debranșările din ultimii a ni constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, consumatorii rămași racordați fiind puși în situația deaiplăti suplimentar datorită creșterii costurilor de producție, distribuție și furnizare în condițiile funcționării instalațiilor într-un regim neeconomic, la sarcini reduse față de cele instalate. Scăderea cantității de energie termică vândută determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile,.sistemului; rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, așa încât ponderea pierderii pe unitate de energie vândută- crește proporțional cu creșterea gradului de debranșare^. De remarcat totuși tendința de scădere a numărului de decoriectăriiînreglstrate în ultimii 2 ani. i

în graficul de mai jos este prezentată evoluția deconectărilor de la sistemul de alimentare centralizată cu energietcrmică înperioada 2007 - 2020:-


căldură pentru acestea;                  :

 • opririle destul de frecvente produse de avarii-ale furnizorilor de utilități (CET; ENEL și RAJAj au dus la scăderea cantității de energie termică vândută;

 • politica agresivă a firmelor care vând si montează centrale pe gaze naturale a determinat creșterea gradului de debranșare (facem referire în special la lucrările care se execută fără, autorizație de construire);

 • nivelul derizoriu al sancțiunilor prevăzute de lege pentru cel care sedeconecteazăilegall (amendă de 500 lei) prevăzute de Legea nr. 325/2006 contribuie la creșterea gradului de debranșare.                                   r                                                           ' ’

;                           ■

1


 • b) CONSUMULTEHNOLOGICDEAPÂRECE j                                       ;

în iperioada ianuarie - octombrie ;2020'consumui tehnologic propriu de apă rece, pe rețeaua dfe distribuție (diferența dintre cantitatea de apă rece achiziționată de RADET și cantitatea dei apă, comercializată de S.C. RAJA S.A. pe instalația de apă caldă), care cuprinde apa din rețeaua de conducte și pierderile înregistrate pe acestea aifost de 337.9l23mci realizâhdu-se unxonsum specific de 1,69 mc/Gcal. Aceste cifre demonstrează starea bună a sistemului de conducte aflate în administrarea RADElj, determinată de calitatea lucrărilor realizate în cadrul planului anual de revizii și reparații, cât și de eficiența ^țțiipeldr de intervenție care remediazăîn timpcptim avariile aparute.                                ț

 • ■ :                      .. .. „                            . i X.

Pentru a avea o imagine mai edificatoare asupra pierderilor tehnologice de apă rece pe rețeleiede distribuție prezentăm evoluția consumului tehnologic de apă : rece în perioada 2011 - 2020 (ianuarie -octombrie)., • , .                        >                   :                         .

: . _ _ ' _ . ' £ ' ' (

: 800000                                               ‘              '


700000

' 000000

' 500000

, <100000

I JOOOOO

I 200000 ! 11X1000

I  2010   2011   2012   2013   201'    21 j 2016   2017   2018   2010   2020   2021

Consumul tehnologic de agent termic înregistrat pe rețeaua de distribuție în perioada ianuarie • octombrie 2020 a înregistrat o tendință de scădere continuă, în perioada analizată, așa cum se observă și din graficul prezentat, dar consumul specific a crescut (este tendința ultimilor trei ani) de la 1,50 mc/Gcal în perioada ianuarie - octombrie 2018 la 1,69 mc/Gcal în perioada similară din anul 2020, principalul factor determinant fiind scăderea semnificativă a energiei termice vândute din cauzele prezentate anterior. '

Factorii care; au contribuit la bbțihereai acestor rezultate,<îh;condițiile scăderii semnificative a cantității de energie termică vândută, sunt: j

 • • , dotarea tehnico-materială foarte bună și efectele automatizării;

calitatea lucrărilor realizate în programul anual de revizii șl reparații ăi regiei;

 • • coordonarea eficientăd lucrărilor coroborat cu viteza de reacție a.echlpelor de,reparații lă apariția avariilor; , ,        !                                    s                       r                                                     ‘ ' -j-

 • • monitorizarea permanentă a parametrilor de furnizare ai agentului termic șl a consumurilor de

^utilități prin sistemul de automatizare gestionat de către Serviciul Dispecer- Automatizare-Detecțle;                                         :

 • • automatizarea instalațiilor care â determinat diminuarea influenței factorului uman în luarea deciziilor de exploatare și măsurile organizatorice luate pentru creșterea vitezei de intervenție â echipelor la avarii;,                                              

,                     1; ,Ș                                          ;                    X

 • • .            ” '                ■■ ■            ......: • Â .              • '                                                                                                                                                           '■

■ -                          .                                          .                    —                         : - 4'" ,■      4 -f OUx


. , . _ . ...... - - ’ ■

Prin comparație cu, peripadar^                 2011, pierderea; de apă a scăzut, în aceeași

perioadă din anul 2020, cu 358.561 mc, (diminuare cu aproximativ 52%).

a. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRÎtĂj                           !

istfel:


, în perioada ianuarie - octombrie 2020 situația consumului de energie electrică se prezlntă a Energie electrică activi = 5.40S.34O KWh                              ,

 • • Energie electrică reactivă = 480.925 KVARb                                . •

 • • Consumspecific = 27,0 KWh/Gcal. ? ...                                                                                    L                                                                                                                                                                                                                                                                       - ....

Evoluția consumului de energie electrici activi 2011-2020 (ianuarie-octombrie) ;|

Consumul de energie electrică în perioada Ianuarie - octombrie 2020 urmează tendința de scădere din ultimii anLAcesta este rezultatul;; 1                                                         j J

=> măsurilor luațe priVindjdoțarea'te^ edilitară a punctelor și centralelor termice administrate de RADET cU: pompe cul tura^ sisteme automatizate de expansiune; sistem SCADĂ funcțional în 119 puncte termice și 2 cerițrăle termice de cvartal, care permit monitorizarea on-line și conducerea de fa distanță Tn sistem bidirecțlonal a proceșelor tehnologice termice; H j =0 scăderii numărului de consumatori, în: acest caz pompele de circulație* încălzire, principalele consumatoare de energle electrică;,funcționând la turații scăzute.           - ‘'îi

Evoluția consumului specific de energie electrică activi 2018 -2020


Ca și în cazul pierderilor tehnologice procentuale de enefgie;tefmi'că pe rețeaua de distribuție șiia pierderilor defagent termic pe rețelele de distribuție, se constată îh ultimii trei arii oxreștere â.consumului specific pe unitatea de,energie termică livrată. Chiar dacă consumul de energie electrică s-amenținut la un. hiVel comparabil cu cel din anul anterior și în scădere față de anii precedenți, această scădere nus-a regăsit: și într-o diminuare a consumului specific de energie, electrică, cauza principală fiind' tot diminuarea; semnificativă a energiei termice livrate consumatorilor,                .              .         1

- "                                                          S                                                                                     I

.                     .      .....: . .      ,'.........: .    . II

De asemenea, facem precizarea că în 83 de puncte termice și 18 centrale termice de bloq sunt instalate stații de ridicare a presiunii apei reci pentru blocurile cu:un nivel de înălțime.măLmare deA nivele, stații care au în: compunere grupuri de;2 până- la :4.;electropompe cu putere instalată de 4 KW fiecare. Consumul deenergie electrică al acestor electroporripe este relativ.constant și este independent de energia tefmicăjivfată consumatorilor. Odată cu scăderea eneiBieițermlce’livra cauzele prezentate.anterior, : consumul de energie, electrică a acestor stații de ridicare a presiunii apei reci conduce la o creștere a consumului pe unitatea de energie termică livrată.                                               ! ;     '

-... -    3.2.3. Producerea de energie termică în centralele proprii

k < ‘                                                            ■■                      ?                            ..... ;

1, CENTRALE TERMICE DE CVARTAL                                          1


I

p        11 i t ~a »•.                                 \       •*

w 4 - -

.      UM      i” ț

lan.-oct 2019

> 'lan:-oct 1    2020 ' U

Consum de gaze naturale

’ [Nmc]

-       907.124'

.866305

. -4,5%'

. . .[MWh] . ..

. •     ,     10.042

.....-9.546

-4,9%’

Energie termiclvândută . •

i     [MWh]

          6.989

i ’ 6.085

-12,4%l

Randament '                       .

0,696

, -        0,645

-7,3%|

Consum specificdeigaze'nâturale

[Nmc/Gcal)

;           150,9

   ;     164,7

+9,1%I

" ■ ;                ........ '                                       i ..                            . ■...... .                                         - | |

Randamentul de funcționare realizat în perioada analizată este Inferior Celui din anul anterior, în condițiile.scăderiI'cu’12,4%La energiei termice vândute. Cauza principală a acestefcdirriinuări a cantitățiide energiei termică vândută șl implicit: a scăderii1 randamentului de funcționare; „o reprezinta iscăderea accentuată a numărului de consumatori, prin deconectarea acestora de la SACET. . I s

2. CENTRALE TERMICE DE BLOC

1    - f—     r                   —,       »

lan.-dct'2019 -

lan.—octilOZO,.*’'

Consum de gaze naturale -

[Nmc] '

' .538393

569386

+5,75% f

[MWh]

5.960

.            6.274

• +5,27,% |

Energie termică vândută .....    ,

d [MWh] • .

... .    4437

.       4.594

+3,53% |

Randament               . . .....

:....... 0,744

........0,733

U,48%

Consum specific de gaze naturale

[Nmc/Gcal):

,              141,12

144,0

+2,04%


Consumul specific de gaze naturale de 144,01Nmc/Gcal care a fost realizat:th perioada ianuarie ' octombrie 2020 este cu cca. 11% mai mare decât cel prevăzutîri tariful de distribuție (129,3 Nmc/Gcalîr tarif),                                                                      j                                                                             • I ,

Cauzele care generează acest aspectsunt:                                              '   

=> gradul redus de ocupare efectiva a apartamentelor situate în blocurile dotate cu centrală termică 'de bloc (cazul celor 18 blocuri BN din str. Baba Novac dotate cu centrale proprii și având distribuție pe orizontală șl contorizare la ușă); r                                                          | '

...........1                                                                                                                                                                                -v |

=> repartitoarele de Cost montate îri blocurile ÂNL le oferă posibilitatea consumatorilor să -închidă cpmpletțsaQ:apro^            robinetele de la calorifere; realizând per total consumuri foarte

scăzute, dar al căror efect influențează randamentulicazăriului centralei care este obligat astfșl să lucreze mult sub capacitate. [13 din cele 20 de blocuri ANL cu centrală proprie au montate repartitoare de costuri). Centralele aferente acestor blocuri iau posibilități reduse” de reglaj a temperaturii agențululte^ proiectul neavând prevăzute schimbătoare de căldură. i

Energia termică produsă în cele 48 de centrale termice proprii [din care în funcțiune 42) are o pondere redusă în.totaliil energiei termice furnizată de către RADET. în perioada ia nu ar ie-octombrie 2020/ energia termică vândută din centralele termice proprii reprezintă circa:4,4% din totalul energiei-termice vândute consumatorilor regiei.                   i.

 • 3.2.4. Consumul de carburanți realizat de parcul auto

 • ■            . : ■ -.                                           ș ...                       ' .-

Comparativ cu anil anteriori, consumul de carburanți realizat de parcul auto al RADET Constanța în perioada ianuarie- aprilie 2019 se prezintă astfel:           '                           -              >-’-r


Din graficul prezentat mai sus se; constată un trend descrescător âî cantităților de carburanții cbrisurnate de parcul auto în perioada 2014-2020,, cu toate că parcul s-a dezvoltat de la an la an.;

Scăderea consumurilor de carburanți este determinată de mai mulți factori:            s .1 ,

=> măsurile luate îr) vederea optimizării traseelor de transport și monitorizarea permanentă a flotei | auto prin sistem GPS;                       I                                          '

=> creșterea gradului de conștientizare-a personalului implicat în această actlvitate asupra gestlor ării I

Judicioase a resurselor, prin verificarea deasă a activităților desfășurate;                     > ;.

=> înlocuirea unor autovehicule vechii mari consumatoare de carburant, cu alte autovehicule noi, a I căror consumuri de carburant sunt mai reduse; Acest aspect are efect și asupra scăderii costurilor;

’                                                                                    f                          ’                              r- - -         '        ‘ 121!

cu reparațiile parcului auto, existând preocuparea pentru înlocuirea autovehiculelor cu-durata de ;

funcționare maimare de>12 ani. j                                                           <

 • 3.2.5. Preluarea în administrare a rețelei primare începând cu data de 01,01.2020 ;

Prin H.C.L.M.- nr. 568 din 19.12.2019 s-a aprobat'; darea în administrarea; RADET a rețelei de transport a energiei termice â municipiului Constanța pe o perioadă determinată începând cu data- de i 01.01.2020 și până la înființarea unul nou operator al serviciului public de alimentare cu energie termică in/sistem centralizatei întredihțaM gestiunii^                               .            1 I

"i n-:                                                         -.......r.............. ~ £ ■ ■:.

. I ... .                                     ;rnW-i-     ';

Valoarea totală a conductelor șl ansamblurilor de măsură luate în administrare este de 2.656.525,06 lei, din care:                    |                                                J ' ț

 • • 2.435,74Q>61lețconducte și racorduri:; puse în funcțliineiîhtre anii 1970r2019; î d- \

 • • 220.784,45 lei ansambluri de1 măsură, puse în funcțiune în anul 1997-80 bucăți:.,. în. anul 1998 -43 bucăți,în anul 2001 ,-r 11 bucăți, :                                                    > 1 |..

Având în vedere vechimea ansamblurilor de măsură acestea prezintă abateri mari în>stabilirea corectă a consumurilor de agent termic destinat consumatorilor racordați la rețeaua de transport. < ................................... '                                                              «                                                     -                                                                                                          • j          -.

.                  -                          i ■                                               -■ - -11L T

Conductele ce compun rețeaua prlmară;auduratâ de viâță .expirată, acestea având vechime de 39-42de ani; astfel încât starea tehnică este precară; izolația termică este tâsată, desprinsă de pe conductU iar proprietatea de izolare nu mal există, aceasta fiind garanțată doar pentru 20 de ani, > :? I- |

în zonele cu amplasare aeriană există multe porțiuni de conductă fără Izolației Până.în anul 2011; în perioadele de revizii anuale s-au efectuat lucrări de reparații cu înlocuiri de conducte în sistem clasic, adică conducte montate îh canale termice, izolate cu vată minerală șl -protecție din carton asfaltat.- începând cu anul 2011 din lipsa fonduri nus-au)mai efectuat lucrări de reparații cu înlocuiri de conduct^. Până în:prezentnu,s-au realizâducrăriîdeireâbilităreaTețelelbrSprimareLdetermoficare. 1.      |' "

• • ■■■ ■' ‘.- ;■ - - ? • ’■ |

AvâridînW.dere.stareâ îri câ^                                   data de 06.01.2020, RADET

Constanța a alocat echipe de reparații pentru remedierea avariilor apărute pe aceasta, realizând de ta data de 06.01.2020 și până în prezent peste 400 de intervenții. Totodată au fost remediate/curățate majoritatea căminelor de vizitare și au fost reparate 5 vane de izolare cu Dn mâl mare de 500 mm. Acest lucru a condus la scăderea spectaculoasă a pierderilor masive,: ajungându-se în prezent la un nivel al apei de adaos în rețeaua detransportde aproximativ 200m?Zhînpdhdițlile în cârelăfdatâipreluărifacesta era de392 m’/h. - -5                                                   ?....." i...........                         ! j. -

_ . -                        .. ■       ■                                4                     .       : „                   ...                                         j i, j '

Cu toate eforturile depuse de RADET, costurile totale realizate pe Infrastructura de transport (RTP) pe durata primelor zece luni de administrare ău fost în sumă totală de 71.476.573 lei, fiind compuse din:

.,                 ■          l...........       ,.          i *7:

? Pierderea tehnologică de agent termic aferentă perioadei analiZațe, în rețeaua de transport (RTP),

â, fost de 198.443,98. MWh, fiind stabilită ca diferență dintre1 cantitatea de: agent termic .; achiziționat la gardul centralei: 504.099,38 MWh șl cantitatea de:energie termică ajunsă la punctele termice: 305.655,40 MWh. Această pierdere tehnologică este Inevitabilă, mărimea el depinzând de starea precară a infrastructurii de transport și poate fl eliminată substanțial prin investiții. Prețul mediu ponderat ăl energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța ;(funcție:de cantitățile furnizate consumatorilor casnici, respectiv non-casnici) afereht primelor 10 c luni ale anului 2020 a fost de 212,29 lei/MWh (107.016.504,25 Iei/504.099,38 MWh).     ' ’ j


Valoarea pierderilor tehnologice este în sumă de 42.128162,02 lei calculată astfel: (198.443,98 MWh X 212,29 lei/MWh).             j                                               | i

Apa de adaos (pre-tratată) achiziționată inprimele 10 luni a fost de 1.678.973,37 m3. Prețul japei de adaos facturate de Electrocentrale Constanța este de 16,43 lei/mc fără TVA.

Văldareâ‘apefde adaos esteiînșumă.de 27.585:532,41 lei.                              i "! I ;

Valoarea materialelor aferente lucrărilor realizate asupra rețelei de transport este în sumă de 152:012,39 lei; '                           I . ’                                      ‘ I ! <

> Cheltuielile cu amortizarea sunt în sumă de 43.897,19 lei.

> Valoarea totală a chiriilor aferente bunurilor necesare desfășurării activităților (generatoare;

aparate de sudură, panouri gard împrejmuitor, vestiare, etc.) a fost în sumă de 100.016,69 lei; Valoarea reparațiilor (la vane, plăci beton) a fost în sumă de 3.081,62 iei; ,           

>' Valoarea, reparațiilor asfaltice a fost în sumă de 236.662,21 lei;

> Cheltuiala cu salariile â personalului preluat de la Eie'ctfbcențrale Constanța SĂ a fost în sumă de 1.201.757 lei ’                    s                  ;                   '' f ‘

>• CheltuJalaxuasigurărilesumă de 25.451lei                ’         . ; : I

(1.201.757 lei-70.620 lei (tichete masa) = 1.131.137 lei                                     ,

1.131.137 lei x 2,25% = 25,451 lei). ț                                      . ' '         . i ! i .j

:Pentru acoperirea cheltuielilor aferente activității de transport a agerituluitermlc pfimar, Consiliul j Local Constanța a stabilit începând cu data de 01.07.2020 un tarif de 62,89 lei/MWh fără TVA, valoare ce ;1 s-a dovedit a fi Insuficientăîn condițiile în care costul real pentru primele 10 luni ale anului 2020 â fost de 233,85 lei/MWh (71.476.573 lei/305.655,40 MWh).                                            : ' I !

3.2.6. Relația cu ELECTROCENTRALE CONSTANȚA

•                                 "                                               •                                                                         ,                                                      :

. :$dcietatea .Electrocehtrale Constanță S.A a luat ființă la data de Ol.10,2014 ca urmare a divizării Electrocentrale București S.A., având ca obiect de activitate producerea de energie electrică în cogenerare, producerea și transportul energiei .termice sub de apă fierbinte,                            ’

■ " . '' 1. ..             ' :■                                                         î ‘                                                                                                         1

Societatea deține în patrimoniu centrala: CET.Pălas, laij până la dată de 01.0L2020 deținea în patrlmoniu și rețelele de transport agent termic primar, achiziționate. în 2019 de către Municipiul Constanța. CET Palas reprezintă principală sursă de alimentare cu energie,termică a consumatoriloncasnici; instituțiilor publice ș) a agenților economici racordați la sistemul de termoficare a Municipiului Constanța! De asemenea, societatea este unul dintre operatorii economici din domeniul utilităților din. portofoliu) Ministerului Energiei și asigură, prin activitatea de producere și transport energie termică, un: serviciu public.                                                              :                     ,                                      .              | ;

Electrocentrale Constanță reprezintă cel imai important furnizor ăl RADET, activitatea debitoarei fiind direct influențată de funcționarea centralei CET Palas:                                        1 •

Relațiile comerciale dintre cele două companii se desfășoară în acest moment în baza contractului: " de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii: economici afiați în competența de reglementare a ANREnr. H844/31.12.2019> în care Electrocentrale Constanța are calitatea de vânzător,iar RADET .Constanța are calitatea de cumpărător. Obiectul contractului îl constituie vânzarea decătre' < vânzătorși cumpărarea de către cumpărător a.energlei termicelivrătedin centrala electrică de termoficare’ Palas prevăzută.în Anexa nr.2 în vederea furnizării acesteia consumatorilor deenergie termică racordați la ... SACET din Municipiul Constanța. Contractul a fost încheiat pe o durată de 5 ani. ,                '

Conform, contractului cel mai târziu în- data de 15 a lunii vânzătorul emite factura pentru luna precedentă; Iar aceasta cuprinde contravaloarea energiei termice șl a apei de adaos preluate de cumpărător, precum și după caz dobânzile periallzatoărea aferente perioadei anterioare și corecțiile sau regularizările facturii emiseîn luna pretendentă. Cumpărătorul RADET are un termen de plată de 90 de zile de la data emiterii facturii, conform art. 77 alin.2 din Legea 85/2014.                          ‘J L 1 ‘ L

‘                                      , i .             . ...             ,                                                                                         î i: i I

Conform art. 14 din Contract plată facturii va fl'efectuață.îh:lei>,conform:m^ părțne.cdntractante la încheierea contractului șl în conformitate cu legislația îh vigoare. Se consider’ drept dată deeferiuare a plății data la care suma plătită apare în extrastul de cont al cumpărătorului.

\ .......... ' 1 ' i r: 222^^

1 între cele două societăți aufqstîhcheiatedouăcontractedecontescroW:        1

l.Contractul de cont escrow nr, 1089 din 09.10.2006 încheiatla Banca Română pentruDezvoltare (BRD)                                                                  |                           -                         .. .              ' '

:2. Contractul de cont escrow nr.îiO923;dWidată de 17.10.2016 încheiat la Bancă Transilvania : f < St - ..............

...                                '            ....    /.            ... .. .\ .jy J

Contractul de cont escrow încheiat la BRDa avut la bază reglementarea din OUG 115/2001 prin care s-a instituit obligativitatea pentru agenții economicl producători și distribuitori de energie terrrică de a deschide la bănci comerciale conturi Escrow în scopul încasării sumelor provenind din achitarea Valorii ' din facturi de către beneficiarii de energie/gaze naturale, precum și a sumelor virate de către autoritățile publice locale Cu titlu .de subvenții, precum și a sumelor virate de către aceleași autorități cu titlu ele ' • -ajutpare bănești pentru energie termică, ce se acordă categoriilor defavorizate ale populației. Tot în acest   "

act normativ s-a prevăzut că din conful Escrow se vor face viramente în conturile curente ale agenților •. economici în strictă concordanță! cu partea procentuală a fiecăruia, convenită și stipulată prinșcdntracte comerciâleiîncheiăte între acești            j                                       .     ,

Conform acestui contract sumele încasate în contur escrow sunt eliberate șl transferate ta , • conturile unice ale celor 2 operatori către Agentul escrow, în momentul și în condițiile asupra cărora sj-a convenit prin prezentul contrari. Durata inițială a contrariului 'a fost de 1 an de la data semnării de către . : . părți și se prelungește automat pe o perioadăjde 1 an dacă niclunul din partenerii Escrow sau agentul . ' : Escrow nu îl denunță cu cel puțin 30'Zile înainte‘de data expifărilcontractulul.                          I

'                               5                          ' ' i ' ' ”                            ' ~ j' ! ’ ;

încasările în contul Escrow se fac de lâ beneficiarii de energie termică pe baza facturilor emise de RADET Constanța, subvențiile, precum și ajutoarele bănești' pentru populație, de; la ConsiliulLocal Municipal Constanța și de la Direcția Muncii Solldarită^ Familiale Constanța. ț l i I -' '                                                       7................" ............ i ,<

x .                   i          i                       'îl

Prin actul adițional nrjîa acest contract, încheiat în data de 11.11.2015. au intervenit modificări c substanțiale la acest contract. Astfel cpntul escrow a fost deschis pe numele RADET, soldul contului eșcrojw.:; fiind afectat exclusiv efectuării plăților datorate de către RADET către beneficiar. Agentul escroca prirriit acordul de a comunica zilnic Electrocentrale Constanța informații cii privire la contul Escrow. Oriceisume din cont se realizează în favoare uneia dintre cele două spciețățj îh baza Notificărilor de plată și cu acordul expres, al fiecăreia dintre societăți. Prin aceste Notificări de piață agentul Escrow este instrucțat să efectueze îh flecare zi (cu excepțiăîziielor he|Uc^               cele două societăți în procentul sțablilt

dinsoldulzilnic al Contului Escrow.             )                                            ' î‘'l *

Conform ultimului act adițional încheiat la acest contract, nr. 9 din data de 02.08.2019, procente ej stabilite de către cele două societăți sunt de 20% către RADET Constanța, respectiv 80% către EÎeriroceritraleiCbnstanța„                       a               | .             ;             ’ '

Contractul de cont escrow nr. 10923 din data de 17.10.2016 încheiatla BancaTransilvania a 'avu:

la bază reglementarea din OUG 115/2001. Contul escrow s-a deschis pe o perioadă de 12 luni de la-dat<; semnării contractului și se prelungește automat în aceleași condiții; în situația în care nu este denunțat de - -niciuna din părți. In. baza actului adițional hr. 2 din 21.05.2011 s-a stabilit că RADET Constanța va efectua zilnic plăți; din încasările din contul curent către furnizorul Elextfocentrale Constanța SA în lipita procentului de 80% în baza instrucțiunilor date de către Electrocentrale Constanța SA.           ! *    | .

 • 3.3. Baza tehnico-materială

Principalul obiect de activitate al RADET Constanța îl: reprezintă transportul, distribuția și furnizarea.în Municipiul Constanța prin intermediul a 136 puncte termice a energiei termice produsă de către;Eleftfoce^                 șiiîh Același timp producerea de energie termică în 48 de centrale

proprii: (3 centrale termice de cvartal și 45 centrale de bloc) fără cogenerare (toate utilizând dreptj combustibil gazul natural).                                                                                  |

Prin HG nr,904/30.08.2002 în anexa 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța sunt menționate punctele termice și rețele termice date in administarea R^DET Constanța.                                        ?                                                    .

.............. J                                             .                                                                                       • I

Regia are Un capital ia data de 31.10.2020 în valoare de 61.566.105,06 lei,.compus din 567.286,93 lei patrimoniul privat al regiei reprezentând licențe achiziționate în anul 1991 și 60.998,818,16 lei patrimoniu p.ublicreprezentândInstalațiile, contoarele, achiziționate prin .subvenții primite de la: bufetul de stat, cât și de la bugetul local.                  Ș                                                              'I

 • -                                          ■                                                                                                                                                                                                                                                         i !

 • ■■ Bunurile RADET Constanța sunt structurate conform tabelului de mai joș, care sințetizează'evoluția

bazei materiale pe perioada de observație, astfel:

^Deriumlrelmqblilza^

v-uSpata--1'-’’,'

' Total 1

r^DatJnJX*:

'administrare

> aModernlzSrl din; .alocații bugetare i'

Achlzlțll/modernizărl i 'cu surse proprl '

31.12.2018

42272566.98

42 272566.98

0.00

Terenuri . ;        .

31:12.2019

46 941 698.80

,46 941698.80

0.00

31,10.2020

46 941698(80

46 941 698.80

. .           0.00

<            0.00

31.12.2018

1434 669.70

1 233 136.12

201533.58

Secția Reparații:

. 31.12:2019 .

1591843.58

1390 310.00

201533.58

■                "5 .f...

31.10.2020

1591 843.58

1390 310.00

201533.58

0.00

31.12.2018

1936 062.77

: 408 669.05

1527 393.72

1

Clădire birouri

31:12.2019 .

2129766.51

: ’ 602 372.79

' 1527393.72

-      f

31.10,2020

2129766.51

602372.79

1527 393.72

0.00

31.12,2018

50l817.099.53i

40 840917.68

9 976181.85

Puncte termice

3112:2019

. 51488 892.89

44484682.03

7 004 210.86

1

31.10,2020

51488 892.89

44484682.03

7604 210.86

0.00

Reteletermlce secundare

31.12.2018

63 888 454.68

50 818 671.19

12745854.30

.. . .     323 92!

1.19

31.12.2019

' 69 211294.47

51168671.19

17 684536.76

' .         358 08

>iS2

31:10.2020

: 69846161.72

: 51168 257.94

18 319 817.26

358 086.52

Rețea transport

3112(2019

2435 740.61

2435 740.61

31.10.2020

3 168 147.92

2435 740.61 .

732407.31

0.00

Platforma betonati Secția Reparații

31.12.2018

402 522.75

402522.75

31.12.2019 '

402 522.75

•       402 522.75

31.10.2020

. 402522.75

402 522.75

- ...

31.12.2018

118 478 809,43

93 301394.04

24450963(45

‘ - - -726451.94

Total cont 212 ' . .

31.12.2019

427260060.81

100081776.62 :

26417 674.92

.        760609.27

31.10.2020

128 627335.37

100081363.37

27 785 362.73

760 609.27

Echipamente '

31:12.2018

33 651290.32

5 285 616.38

23778599.84

- 4587 074.10

(generatoare, aparate

31.12.2019

34.026 665.79

5326789.01

23778779.62

4 921097.16

25


i                                                                                                                                          t ’ -

sudura, scp, electropompe, centrale termice BN, Zmeurel, OB OZ,dlstribuițoare, colectoare

31.10.2020

34199 598.01

5 326 789.01

23,807 513.73

5 065 $95 ' • "'yy

,27

Instalații, contoare

31.12.2018

38 217 25,8.97

779:135.15

.    27 641 774.34

.    >9796 345

.48:

31.12.2019

38 168 287,93

999 919.60

27 511502.77

9 656 865.56

31.10.2020

38 283 636.39

999 919.60

27610343.11

9 669 715.06'

Mijloace de transport

31.12.2018

1657 245,27

1657 245.27

31.12.2019

. 1771581.26

;       1771581.26

31.10.2020

1 771581.26

1771 581.26

Total cont 213

31.12.2018

73 525 794.56

. 6064 751.53

51420.374.18;'

16040 668.85

31.12.2019,

73 966 534.98

6 326 708.61

. 51290 282.39

16 349 543.98:

31.10.2020

74 254 815.67

6326 708.61:

51417 856.84

16506 591.60

Mobilier, Instalații efracție                 ;

31.12.2018

545 639,20

327 380,31

. , ,.'218 258,89

31.12.2019

537 937.96

... 327:362.35

. . 210 575.61

31.10.2020

537937.96

327362.35

210 575.61

Documentații tehnice, licențe, programe

31,12.2018,

931938.44

0.00

25105.89

•    " 906 832.55

31,12.2019.

889 842.94

0.00

25105.89

-.864737.05

31.10.2020

895 692.94

0.00

25 105.89

870 587.05

TptalJmoblIlzarl

31.12.2018

235 75448.61

141638 712.55

76 223 823.83

17 892 212.23

31.12.2019

249 596 75.49

153 350184.03

78 060 425.55

.   18185465.91

31.10.2020

251257480.74

153349 7,70.78

79 559 346.43

18 348363,53


,                                         ...        ..... .    > ,«-J. ,

La data de 31.10.2020, situația capitalului imobilizat al RADET, care este supus amortizării (active nbcorpbrale si mijloace fixe) se prezintă astfel:   >                                                     1 I î

'                  Cont ’

Total sold la > 31.10.2020

Achiziționat • din alocații ' ’ bugetare . ,

Achiziționat din ’ surse. ' proprlIRADET" - Constanta-"’

203 Cheltuieli de dezvoltare            .

<     475 751.72

,            0.00

475751.72

205 Licențe, ..

,      67 755.72

661.29

67 094.43

208 Alte Im obillzari necorporale.

1     354185.50

24 444.60

329 740.90

212 Clădiri             .....

J 28 545 972.00

27 785 362.73 )

? 760609.27

213 Echipamente, aparate, mașini

67 928107.06

51421515-46

16:506591.60

214 Mobilier '     ‘

,     537 937.97

327 362.36

210575.61

Total

! 97 907 709.96

79559 346.43

18 348 363.53

Bunurile .din domeniul public al statului șl al unităților adrriihiștrativ-teritoriale aflate: îm administrarea RADET Constanța au fost evidențiate în conturi din afara bilanțului conform prevederiloriart.| 355; din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.                              ’ v ‘ i

..                                           i                                                       y .y

Valoarea terenurilor aferente Imobilizărilor date în administrare la data de 31.10.2020, în conturi; din afara bilanțului (cont 8038.1) este de 46.941.698,80 lei. în luna decembrie 2019 Consiliul Local a realizat, reevaluarea terenurilor înregistrându-se un plus dih reevaluare de 4,669,131,82 lei.             !       ,

•                                                                   i:                 -                                                  .      ,. .ț j.

Valoarea imobilizărilor corporale afjate.în. administrare la data de 30.09.2020, în, conturi din afarai bilanțului (cont 8038.2 sl 8038.3) este de 106.408.071,98 lei. în luna decembrie 2019 Consiliul local a realizat reevaluarea bunurilor înregistrându-se un plus din reevaluare de 6.575.485,81 lei. i |

 • 3.4. Resurse umane

Raporturile dintre conducere și salăriațl sunt statuate prin Regulamentul de Organizare și.

Funcționare, ContractuliColectiv.de Muncă și Codul etic.


în ceea ce privește evoluția numărului de salariați, Regia înregistra la data de 31.12.2019 un număr de 370Salariați, în scădere față de 382 angajați existenți la data de 31.12.2018. Dintre aceștia, 289 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 81 reprezentau personal tehnic, administrativ . și de conducere. în cursul anului 2019 s-au angajat 79 persoane șl au încetat raporturile de muncă 91 salariați.                                                            J                      -                                                j i ।     |

î                                                                                                                        ; ț i I          -

. în cursul anului 2019 s-au acordat creșteri salariale îți condițiile majorării salariului minim pe țară    L,

garantat în plată. începând cu luna martie 2019 s-au majorat salariile tarifare ale personalului angajat cu, un procent de pană la 7%, iar valoarea tichetelor de masă a crescut de la 11,5 lei la 15 lei.Costurile salariale în anul 2019 sunt mal mari față de cele din 2018 (cu 0,8%), generate în special de fluctuațiile de personal _ și creșterile salariale acordate. Ponderea cheltuielilor cu salariile în total costuri a reprezentat 12,51%, iar , în clfra de afaceri a reprezentat 12,80%.         ?                                                   ( 1 ; i :

'                    '                                                                   ii                                                                                 . i J" . ;i : -"r

.. ...

RADET înregistra la data de 31.10.2020 un număr de 389 salariați, în creștere față de finele anului . precedent, din care, uri număr de 359 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producții, iar - .

.                                                                       v                   .             ......•..........’ \.........-      • - -.                                     1

90 reprezentau personal tehnic, administrativ și de conducere., ’                                ' j 1

în cursul anului 2020s-au acordatcreșterl salariale în condițiile majorării salariului minim pe țară garantat în plată. începând cu luna martie 2020 s-au majorat salariile tarifare ale personalului angajat cu uhprbcent de pană îă'5.%;,                      |                                                *       1

La acest moment nu surit ocupate toate posturile aprobate conform organigramă, fluctația . angajaților fiind destul de mare, principalul motiv fiind nivelul foarte scăzut al salariului raportat la condițiile de lucru, în special a personalului de producție (noroi în canale termice, abur, umiditate ridicată,1 temperatura agentului termic deversat din conducte; lucrări executate în condiții meteo improprli etc); în acest sens elocvent este a se menționa faptul că în luna octombrie au fost angajați un număr de 24 de -persoane, iar un număr de 17 persoane au încetatcolaborarea cu RADET.                        - I !

I

27,

.                                                         ...           .                                  .         •            ........ ,           ; țv j- -•                                   •

Ultimul contract colectiv de muncă la nivelul unității a fost încheiat la data de31.08.2018; cu o ;; valabilitate de2.ani de zile, respectiv până la data de 31.08.2020 cu Sfndictul Alianța 2012.' Conform . . > dispozițiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social,-acest termen se^poate prelungi o>singură data, leu cel

mult12 luni; debitoarea fiind în curs de înregistrare a acestei prelungiri la ITM. De asemenea. n .

conformitatelegislația emisă în actualul Context al pandemlei de coronavirus.perioada de valabilitate a

acestui contract a fost prelungită pe întreaga perioadă a stăriide alertă și.90 de zile de la încetarea sa.

Principalele capitole ale acestui contract vizează aspecte.esențiale, precum încheiere, execu are î, ‘ t modificarea, suspendarea și încetarea CIM, condițiile de muncă, salarizarea, protecția socială a salar ațllor -

și norme privind formarea profesională a acestora; etc.

‘                          ‘                                                                                                      ' j......                      :                                                                                       ’ < 1               3

'      . Cpnțorm acestui cOnțracț/conțracțeie individualevde muncă nu vor putea prevede drepturi sub ,

limitele minime și/sau dispoziții contrare celor stabilite în CCM $1 își produce efectele pentru toți angajații '

din cadrul RADET Constanța, Indiferent dacă aceștia sunt sau nu membri ai sindicatului reprezentativ;

i                                                                                                                                                                           I

Din pespectivă patrimonială, în cadrul contractului colectiv, de muncă sunt reglementate .pentru

salariați următoarele drepturi bănești:          i                                                    i I • -

'                                     "               ‘                                                              '-"M-

Conform art. 131 alini. salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile,-sporurile; precum și alte

adaosuri negociate prin                     acest salariu se mai adaugă șitichetele de masă acordate la

valoarea reglementată.                           j                                                   ‘     i3

:.......—-..............                t                       îv-

. lai salariul iîebază se-mai adaugă șl sporuri cum ar fi:                                   3

 • > Spor pentru munca-suplimenta'^                                             ,

 • > Spor pentru munca de noapte, în procent de 25%;    ,                               ' '    |

 • > Spor pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, în procent de 75%;

Spor pentru munca prestată în zilele de sărbători legale,în procent.de 100%;          ! ij I

. - J>'spor de fidelitate pentru pyechime de minim 15 ani neînțrerupțlîn muncă -în procent de 10%;'

  ? > Spor de pănă la 50% din salarlul minim'debază, prevăzut,pentru cea de-a două funcție, pentru

exercitarea și a unei alte funcții; |                 i                                ’     ,    '    |

 • ’ .Jr Spbr acordat-TESĂ) care prestează în mod; Șlsțemâtic ;un minim 20 ore Pe *un$ P88®*

programul deJucru--10%;:              ț               '               -              ' ' M s

. > Spdf.de conducere;                   ’                                    . r-J-• S

 • > • Spor de 10% angăjațllor desemnați să țină locul șefilor de sector/serviciu/secție; II

 • > Spor de 10% pentru salariații care conduc mașina de serviciu în timpul programului de lucru;

Șpbr.dp toxicitate;                        - j                                                        i t3

 • > Sporpentru comsemnarea la comici li uîn zilele de repaus, pentru lucrări în caz de urgențe, se ;

acordă unspor de 25%Jatlmpul:astfelidfectuât.                                      , i

.                                               i                                     L               " i o' I

                                            l      ....... -        ...

Pe lângă aceste sporuri, angajați! RADET mai beneficiază și de ajutoare din partea companiei, acordate:în cazul unor sărbători (Crăciun, Paște, ziua Energețiciapiilui etc.j, în cazul unor evenimente

personale (deces în familie, accident de muncă, naștere copil, etc.) . reduceri la bilete de tratament, i }

                                   .                     ''                                    î                                   '                                                                             : I. J .

                                                     l               r

- . ... - . . . :

Un alt element esențial din perspectiva resursei umane în cadrul RADET constă în obligațiaaceștei. din urmă de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru personalul de care regia are nevoie. îhăcestsehs RADET elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului.                                         j

{                                                                                                                  i î

în concluzie; având în vedere obligația angajatorului RADET de a asigura negocierea colectivă ia .....     ..... •••             p.-;..             _____ .         _    ......... ” I               ( nivel de unitate în cazul în care societatea are mai mult de 21 de angajați, RADET va negocia și încheia un nou contract colectiv de muncă la nivelul unității/ când cel aflat în vlgoare la acest moment va expira;

 • 3.5. Evaluarea activelor ș             ,                                I . /

. :                                   [                                           .. .pi

îrl confprmitâte cu dispozițiile art. 61 din Legea 85/2015, în cadrul Adunării Creditorilor R^DETp Constanța din data de 02.06.2020 a fost selectată Oferta de evaluare a patrimoniuluiRADET Constșnța depusă de către FairValue Consulting SRL. Având în vedere acest aspect la începutul: lunii iulie a țfost*. _ încheiatContractulde prestărlservicii nr. 55597/01.07.2020.                            .         ,       '

Raportul de evaluare a patrimoniului RADET Constanța întocmit de către evaluatorul selectat FairValue Conșulting SRLa fost depus la.dosarul cauzei la termenul de judecațădin data de O2.O9.2Q2CI. De asemenea în temeiul dispozițiilor art. 155 coroborat cu art. 62 din Legea 85/2014 administratorul judiciar   ’

a publicat în BPI nr; 14336/03.09.2020 un Anunț privind depunerea Raportului de evaluare lajdosarul. . cauzei-șid Sinteză AevăluărjL                      ’                                                     i' îrl

Conform rapprtuluI de evaluare societatea are îh patrimoniu active corporale și necorporale.- ? . Raportul de evaluare a avut la scop estimarea valorii de piață, respectiv a valorii de lichidare a activelor menționate mal sus, așa cum este-definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018; în yedereal -valorificării în cadrul procedurii de insolvențăși pentru realizarea slmulărlllde faliment.           > 1 I J .

5                                              _

Evaluarea s-a întocmlt în cadrul procedurii deJnsolvență, pentru stabilirea valorilor de :piață înj ’ premisa continuității activității (generate de âăivelediripătrirw^^^

precum și valoarea de lichidare în caz de fălimehtl              ,         .             ..

Astfel, conform raportului de.eva[uâre,:vl(dri|e de pia'ță’și             ale activelor debitoarei au

fost estimate după cum urmează:                             -                      .        1 i

■ - _                          3.                                      '                                                                                                .$                                                                                                                                                                             >( 'i 1 i

SCENARIULI-Valorificare Individuală active                                .                     *

Nr. cit,.

Denumire^                                                 :

Cont

: Valoare de : {plata (lei)

yaloarede plata (euri -

, Valoare de ’ : lichidare (le!)

Veloerode ■ lichidare (eur)

•r-

Ucenteslaltejmoblllrarlnecorporiie             ...        t     ;

29Ș al 208

i Q

.0

:          6- ’

x 0 »

MlfloicB de transport- .                   -                 .A .....

2133 ’

.. -Î78 6-jWi

. 15215161 :

:sso J9a .

113.760

;3 '

.....      /'-r.j                   - ■                               ' ■        -ț.       ‘ ■

Echlpamentetehnoloslce |masin),utll«Je)                    i

2131 ■

.:;8Q6;24O.'

166.580 '/

. 564.390. _

• 116.750

4

■                                                                         *                           ..... {■ ’ ' i

Aparaturi blroHca siaite active corporale                      ’■

•214’

325;940:

67.302

/ 2281186

> 2S0l

Mobilier-’.. ; .                       .             .                           ?         ■

-214:

^3.560

■21800:

9.520

1.970

Aparate sl lristelatll.de;m‘aiut»,. control, jl r«glare(SCP-ur|,contoafe, dHtrlbWbtire, colectoarei           ............ ■

2132

2.481;854:

512.515 ‘

1.737.731

a'ss.sȘs ,

.7

(mobilltarl corporale In cura«Materiale Investiții        ... ..            .

J :'2SL

... 154'540

. 31.900-

. ioaJbo

22.300 •'

18

!___                                                                                                     t

Creanțe Imobilitate)                                      .               . .

2678

-  77.837 .

161076 .

. 231351

4i823’

■ '.9

r ‘ _ ' ' ' ’ . • • .....- . .

Client!-Creanțe            .

'411

17Î8S9.080

3.686.922 ■

; 5.357;724'

1.1061076:

■■■■’' L"             TOTAL              I

22.505;89i

4.646.605

8.579.892

1.724:884


O parte din activele societății sunt .grevate de cauze de preferință, conform celor arătate la capitoluiurrnăw^^                                     Val6area.de piață a activelor grevate ide darcinl

este de 163.600 lei, Iar cea de lichidare este de 114.520 lei. •                        -             . (

înipoteza deschiderii proceduriifalimehtuluifațăde societate.valoareapreyizipnată delichldare a patrimoniului este de 8.579.892 lel conform evaluării efectuate. însă această valoare nu ar fl Integrai - distribuită către creditori, urmând a fi diminuată raportat lă cheltuiellle de procedură, conform simulării de faliment ceva fl prezentat ămal jos. ț                                           t

Justificarea acestor rezultate șl alte detalii se regăsesc în raportul de evaluare care a fost depus de către administratorul judiciar la dosarulcauzei.

 • 3.6. Situația juridică a activelOr. Garanții " .                         ■

....                                                                                                              ■

RADET la data de 31.10.2020 are On capital în valoare de 61.566.105,06 lei; compus din 567.286,93

iei patrimoniul privat al regiei reprezentând licențe achiziționate în anul 1991 și 60.998.818,16 lei patrimoniu public reprezentând Instalațiile, contoarele, achiziționate prin șubvenții primite de la bugetul, de stat, cât și de ia bugetul local.                  „                                                        .i s . j    i

j                                                                                                i

Elementele ce compun sistemul de alimentare centralizată cu energie termică ce aparț n patrimoniului public al municipiului Constanța au fost date în administrare către RADET Constanța pr n Rotărâirale'conSiiiulUijocal.                                                                      ,

 • - ■ ...... .. - .. . .. . < . । .                   .                                                            ;                                                                                                                   < ■-<       ■ -j '

 • . O parte din bunurile aflate în patrimoriul privat al RADET, sunt grevate de sarcini. ’    - 1

Cbhfdrm; dispozițiilor art.S pct.lS din Legea 85/2014:creanțe care beneficiază de o cau'zS de preferință sunt acele creanțe cane sunt însoțite de un privilegiu ș)/sau de un drept de ipotecâ și/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivii art. 2.347 din;CodulclUll,;și/saudeuri drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniu)' debitorului, lndiferent:dâcă acesta:este debitor principal sau ierț garant față de persoanele beneficiare ale Cauzelor depreferihțăĂ^                   este terț garant, creditorulcare beneficiază

de o cauză de preferință va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau dreptul ... : - i..       .                         .           ....             ...... ;                                     . î )

respectiv.Aceste cauzede preferință ou înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel; ", ’ .v " '             { I                               *11

......:           ....... j                           H j

In.cadrul procedurii de insolvență singurul creditor care deține creanțe care beneficiază de o cauză de preferință este Serviciul Public de Impozite și'Taxe Locale Constanța (SPlT Constanța), care.este înscris la masa creală a debitoarei cu o creanță în cuantumtotal de19,302.374;81lei, din care; conform evaluării creanța în cuantum de 163.600 beneficiază de cauze de preferință.                          Li

Cauza de. preferință de care beneficiază creanța SPIT Constanța s-a constituit prin încheierea procesului verbal de; sechestru pentru bunuri mobile nr. AS8104/04.10.2017, prin care s-a Instituit sechestru fiscal asupra; mai multor bunuri mobile,; aflate în patrimoniul privat al RADET.;; Conform dispozițiilor art. 238 alin,(8) din Codul de procedura fiscală:; Prin sechestrul înființat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândește un dreptde gaj core conferă acestuia în raport cu alțl creditori aceleași drepturi ca și dreptul de gaj în sensul.prevederilor dreptului comun.                                s | I

ț                   :                         ; J ; i 30


Conform raportului de evaluare întocmit de către FairValue valoarea bunurilor afectate de cauze . , de preferință în favoarea SPIT Constanța, se prezintă astfel:                                     '

Wr • (nvtfițir

^wnirțrnljlwflx-            ,. ' •

Vatoirie

JnMnur

„ Q.....

Marț», ;; Model'

' ș. "

An

NrjdentiilMre/

‘^8   " ■

W;. tnruU:

iirkiif pirtarjl/ Ontici.

ipcțKlIțpll

Sf          w™?

■ ''■■■■• . depUtij dtpl»U

•        > (leii 1 -|wrt.

Viloirt: ;<de Udkldite

-

hcWdm

4000023

*yronwsMCU9.otTf'

21,76?

3OM2O05

■ -OKU ■ ' DCUBtfCAS

200S.

UU101F7175A4Î8837

CT19KT

95^72

SWTCONStAMA

"             4800 1 1000

*3360-•

700

4000024

MriiMțuUe-         -

■ 2l>61

30D42005

"daca, bouelECAa

W

UlhO!ni75A47883i

<f26D£T

■48L000'

SPif CONSTANTA

lM», Moi. vftrr»dMct»l -     - ‘      ' 4 •

'ii»?

VXKD26-

autoturism ct.18.kt » - • , . .

21.330

3OM2OQS

0AOA' DQU8LEC»

2005 ’

IA/JO1F7176A47833S

icnsorr

s 291957

SPIT CONSTANTA

atât"   ’• 4.400J   9001.

7 3080

«30-

8801438

CT69tCT«n0WMSMSKCaAFABiA-

337624

28122006

; -SKODA- ' ■i'.'fABW ■ •

- 2007

TMSPmWAmMl

CI 69 DfT

141458

SfirCONSÎAfiTA

-medie T9200 i ‘1300.

.6.440-:

1330 ?

8801439!

CT-67-0flAWNIBM$C00AFAaV .

. 33421

28:122006

t- SKODA ■ : FABIA ..

.2007'

7M8PF161974124769

CT63DH

224.704

SMTCONSTANTA

.medie . K8.700-1.80O'

-‘6090

•1260 .

8801440 -

CTtf on WUOCTMUm&ft

54631

18123006

SKODA - ’. COAMA

2007-

CT99BET

287.O3B-

5FIT CONSTANTA

' mede : 113.100 i ‘2.700'

3.170'*-

4390’

Moțwr

CTiiiWHoaionMJWfflT-

.54.191

28.122006

’ SKODA' IOCTAWa

2007

TM9G41207208B073

CU! OCT

2KL0O61

SPIT CONSTANTA

' med» - - ‘13.100 ? >• 2.700'

‘9.170^

-4890

MOU42:

CT 62 DfTWTOTUStSMSIOMOCTA’rUAMBîNT

54326

2112.2006

HO0A’     OCTAVU

2007’

TMdCS4l2372OI6317.

CT62OET

-271503

SPfT CONSTANTA

♦ med» H3.10O i 2.70T

9J7O

,1190 '

8801443

CrO8WWrOTUfl5MSrOCIA$UP£JI8      .

. 98.739

28.122006

' SKODA ' ’FSUPERB /

2007-

TME5T23U279O118H'

CT08M

‘105.863

SPITCONSTANTA

mede K9J00 7 >2XW‘"

76790 •.

4100

8801444

CT68 DCT AUTO TURISM SI0MM5U' ;

33569

28122006

SKODA' ? 'FA£(A '

2007

TM8PF16T57412MI1

CT6ÎMT

■riiow.

SPIT CONSTANTA

med» ? 8.700 5 1200

'6O90'-

-1260

880M26

133112 CT.1MM             -

’ 7JAH

271512011

'*

WUSWAGffl nWCFOKTtR

201I1

WlZZZ7i^739Sj>

crionw

‘□1J6B'

SFITCONSIANTA

~ md» MSOO «ooj

*                      1

2LÎ50.

‘400

8803822/

b^C**MJfo'2FM irottrl5155?6 CniDET-

. 57395:

25ÂL201Î

fiat ■ Jweib- :

= 2010.'

iĂtâodbowKs'

CT34DCT

477514

SPirCONSIANTA

; -< i

,13^00 21»,

î                     1

9520.

-1360

aâiiHi-

ribtSțisiWBaî'w' " '

25012021

’            -    4 ' ‘      -•

NT r-WWÎ* :

20107,

^126300009019315

CT33MȚ

'174.351

WTWTBWA

mefe ■ iH6CD;

r si I

■71360

88038»:

cnîDnKM&aMmmuiAM» ... .

..-..4.960

01442011

PONGRATZ IPA2O6U-'

- 2010

VAPd0000030207289

CT1Î0ET-

SPțTCOKSTMfTA

medie’ 1700    $50'

1ÎW

’3M:

8801998;

WO«CA$:UU9280HSZ80AD100i:

40.143

11W01J

AME9W: AD-an-80'

2011

UU9180RS230AD100r

CT09UX

SWT CONSTANTA

medie 415000 4.10P:

10500

2.170

TOTAL ' .                    -

639.818

..... 163.600 33.7S0

114520

•».«30?

Fondurile, obținute din vânzarea acestor bunuri vor, fi folosite pentru plata creanțelor care beneficiază de cauze de. preferință șl pentru acoperirera unei părți,din cheltuielile de procedură, conform dispozițiilor act; 159 alin.l din Legea 85/2014.                                                        » I î

IV. Strategia de alimentare în sistem centralizat cu ■ i ■ energie termica a Municipiului Constanța ’ j

, 4.1. Serviciul public de alimentare cu energie termică - reglementare și context ' ■ . _          .                          f.                  .                                          . ? , î

■ ■       . ■ - \ i;;         ...... i                                   .                                                                              *                  | ‘

>, , In România, servlciuhpublic de alimentare centralizâtăicu energietermică?reprezintă un seiviciu 7giiblj^ interes general și face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. . ,

Principalele acte normative care-reglementeaz^                                     ’       ,

. Legea nr, ‘51/2006 ia serviciilor de utilități publice - act normativ ce stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele,, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, -organizării; gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării reglementate a 'servlclilbr comunitare de utilități publice. Prin servicii,comunitare;de utilități publicase înțelege totalitatea ‘ activităților reglementate;^                      nevoilof esențlâle de utilitate șl interes public generai,

,cu privire la: alimentarea cu apă; canalizarea și epurarea apelor uzate; procesarea apelor uzate urbane; colectarea, canalizarea șLevacuarea apelor pluviale,valimențareă cu. energie' termică în sistem centralizat; salubrizarea localităților; lluminatu! public; alimentarea, cu gaze naturale, administrarea domeniului public și privat ai unităților administrativ-teritoriale; transportul public local decălători.                      I I

Legea nr; 225/2016 pentru modificaree șl completarea (Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.                               ;                                               -    [ ' | I

. Legea nr, 325/2006 privind-serviciul public de alimentare cu energie termică - act normativ ce reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul; distribuția:


și furnizarea energleirtermice.-îh sistem.centraliza^ condiții de eficiență și la standarde de calitate; în vederea utllizărlloptime a resurselor de energie și cu respectarea normelor deprotecție a mediului.

OrdlntjrAîrij.RiS.C. rir, 91/2007 pentru ăbrobâreă Regulamerituiui-CadrU al serviciului publ c de alimentare cu energie termică:- act normativ elaborat în concordață cu prevederile art. 16 din Legea nr. 325/2006. ......’                    } •                        '                           î ‘ |

Ordinul A.N.R.E. nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în ; . domeniiil serviciului de alimentare centralizată cu energie termică:- act normativ, care, stabilește/în; -domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică;;condițiile privind acordarea, modificare, suspendarea sau.retragerea licențeipride operățor.al serviculuî publfcd^           cu energie' termică,

într-o unițațe administratlv-teritorială. ț                                                  .      « : ! .

, . Ordinul A.N.R.S.C. nr, 483/2008 privind aprobarea Cdritfăctuiul-cadru de furnizare a' energiei termice; . ~                                                  f                     î '                                 - J I

Legea nr.325/2006 este actul normativ care reglementează desfășurarea activităților spe :ifIce serviciilor publice de alimentare <u energie termică utilizatăfpdnțru încălzire șl prepararea apelscalde de consum/respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energie! termice în sistem centra|lzatl - '                    '                                                               ’                                                                                                                                    i

Aceasta reglementează și aspecte privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în SACET. în acest sens art.5pct. 21definește prețul local pentru populație ca fiind prețti) pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat 'prin hotărâre a autorității administrației publice locale: sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.                                   «                                                  . j j i

î .......                                      ..                                                   11

Totodată ârt..8allhi2vdln același act normativarată căînasigurareaserviciului public de alimentare cu endfgie termică autoritățile admlnistrației publlce locale au.în.principal, mai multe atribuți printrecare

-               r .          ..   ■..... l......              ■                 ■

;.: a) asigurarea continultățil servidului public de alimentare:cu energie termică la nivelul unităților admlnistrativ-terltorlale;                   |           ,

: d) aprobarea, în condițiileîegilpmtermen de maximum 30 de zlle^ a propunerilor privind nivelul» ' prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului; ’                                   Ț1

e) aprobarea, îți condițiile legii, a prețului local pentru populație;

:                                                                                                                    ‘ j..........  s     ?

în conformitate cu prevederile art. 10; gestiunea serviciul ui publ ic de alimentare .cu; energie ,: . termică prin SACET se poate organiza fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată. • ,' |

‘                                             ■ L :                   -                               1

înxazul gestiunii directe,JperitruiasigurărifeăserviCiul.ui:fiublic aAterîhcifi.eățe;.conform prevederilor

. affcll.alin. ’(l} din                                                publice locale își asumă nemijlocit toate

sarcinile și responsabilitățile privind Organizarea, conducerea; administrarea, exploatarea și finanțarea .. acestuia prin SACET.                               '

Conform art. 12- alin. (!) din: legea. :325i din 2006, în cazul: gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale, transferă, în totalitate ori numai în parte, drepturile și obligațiile cu privire, lâv . asigurarea serviciului public de alimentare cu eriergietermlcă și administrarea și exploatarea SACET unul operator care: poate fi societate comercială cu capital public, privat sau mixt;- Totodată,: sociețățilercu; capital social Integral public pot partlcipa Ja procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii                                                      .......-                                                                                                                              ..... , j serviciilor deutiiități publiceJ dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribui: direct.                                                             i                                                                     , j .

Ârt 12 alih. (3)din același act normativ impune ca operatorii de servicii de alimentare cu energie;. n-termică prin SACETsă: își desfășoare activitatea numai în; bâza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE). | j .

’ - Legea 51/2006 stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile „ Și instr.umentejeWeciW neceșâțe>înffl^^                                                            șj .

’ controlului; dlșțribjjțiă^i furnlzarea energiei tern^ceiîh sistem centralizat                        ' *     | ,

Conform art. 1 alin.2 din Legea 51/2006serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta Iegeșiprinleglspeciale,care_asîgur6satisfacereanevoilbresențialedeutilitateși interes publicgeneralcu.. : caracter social ale colectivităților locale, cu privire Jâ: d) alimentarea cu energie termică: în sistem centralizat;                                                 t                                                              t 11    i

-                                                                                                                                                                             1 * ?             I

De asemenea ârt, 2 lit. e) din Legea51/2Qp6 definește delegarea gestiunii unui serviciu de utilități , publice ca Fiind: acțiunea prin care a unitate gdministrativ-teritorlală atribuie unuia sau mai multor : operatori, îp condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități :dimsfera^ : serviciilordeutllități publice a că rul/cărel răspundere o a re. Delegarea.gestiunil unui servlciu/unelactivități:   <

de utilitățipubllce Implică operarea propriu-zlsă aservlciului/activltății,purierea ladlspozițle. a sistemului de utilități publice aferent serviclului/octivltățli delegaț/deiegate, precum șl dreptul și obligația . operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poqte fl efectuată și de asoclațille desdezvdltăfe: intercomunitară având ca scop serviciile de utilități:publice/în: numele șl pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unul mandat special acordat de acestea; ,                                             1                                                              -         <

' . '                                ' '                                                                                                                                               '                                                                                                                      ' ! I I ■

. , . Serviciile de utilități publice suntînrespbrisabjlitatea autoritățiloradministrației publice locale sau,L rv ; după caz; a asodațiilorde dezvoltare iritercomurii^                         de utilități publice, conformi t. ,

.mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților, administrativ-? .< teritoriale membre, conform art.3. alinii dinlegea 51/2006.    -                               . ,

'      ‘                       ................]............~                           ~ J L

Pentru organizate;? șl ^ serviciului publlc determoficare/în conformitate cu prevederile! . art. 22 alin. (1) din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilități publice, autoritățile administrației > -' . publice locale au posibilitatea de:                   )             •                                           : ,i| <• • •

•; a gestiona în;mod.dlrecfț sau ;                                                     ’ î I I

a; încredința gestiunea acestuia (respectiv toate ori numai d parte din; competențele și - responsabilitățile proprii: privind furnizarea/prestarea' :sefvlciulul), Jn bâză; linul contract! de delegare a gestiunii.                        ;                                                   '      : j

: ' .în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 51 din 2006. gestiunea directă este modalitatea de cestiune'r .: în rare autoritatea publică; locală; ,îh; numele unității administra             pe care le reprezintăl își; -

asumă și exercită nemijlocit toate competențele șl responsabilitățile ce îl revin potrivit legii cu privire la j ternlzarea/prestarea servițiilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea șl exploatarea | sistemelor de utilități publice aferente acestora. {                ’                         •     . î I


Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale înființate prin hotărâri ale consiliilor locale. |                        -                                   i |

în baza art. 29 din din.Legea nr. 51 din 2006, gestiunea delegată este modalitatea degesti Jneîp care autoritățile administrației publice locale, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai p i' v • ; parte din competențele șl responsabilitățile proprii privindfurnizarea/prestareaserviciilorde utilități - • ? piiblice, pe bâză unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor« « de utilități publice implică punerea da dispoziția operatorilor a . sistemelor- deutilități publlceaferente ‘ ' serviciilor delegate, precum șl dreptul șl obligația acestora de a administra și dea exploata aceste sisteme. ‘'

..                                                   ?                       • '                         v r b I


Legea 225/2016, prin care a fost modificat și completat cadrul de reglementare în domeniu serviciilor publice de alimentare cu energie termică, cu referire expresă la desemnarea^ competentă îh materie..                        ț               ;                   .                 i '

Gestiunea delegată se atribuie fie prin concesionare, fie potrivit proceduril de parteneriat ppblic-privat, îh conformitate cu prevederile legale;Inclusiv cu prevederile legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică/șectorială.{Legea nr, 98 din 2016.privind achizițiile publice, Legea nr. 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100 din 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii).                                   j                                             îi

 • *-                                              1                                                                                         si-       ■

 • 4.2, Sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Constanța. Situația actuală SĂCET                       f

Sistemul de alimentare centralizat cuenergie termică (SACET) al municipiului Constanța Ieste.

’   ....           ... s ..                ...       ■               ”                 i v-j |.

consțțtuitfdin Mhtrala.electrică de termoficare-CET Palas aparținândsocietățiiElectrocentrale Constanța SA și rețelele termice de transport; și sistemul, de distribuție (ansamblul tehnologic și funcționali care cuprinde punctele termice/stațiile termice, rețelele termice de distribuție, branșamente etc.), aflat în

; exploatarea RADET Constanța.                (                    ...

 • ■                                              .                   ..                                                 î ■         -      . ?              .....,.                 .;       . ■                         * .=/.;:■! .?-..4 ■.

Primăria Municipiului Constanța a contractat servicii de consultanță pentru elaborarea "Strategiei: de alimentare în-slstem centralizat cu, energie termică a Municipiul Constant             acestui studiu,

din punct de vedere tehnic situația SACET se prezintă astfel:             ...         •

.                    "                                                                                                                l                                              '

a.) Capacitățile de producție, existente în CET Palas se compun din 2 cazane de.' abur, 2 turbogeneratoare cu condensâțle și 3 Cazane de apă fierbinte de cîțre 100 gcal/h. în anul 2001 s-a realizat investiția necesară pentru trecerea la funcționarea pe gâze nâtUrale a CET Palas, Iar în prezent cele 2 cazane de abur și 2 tufbogeneratoare sunt retrase din exploatare. începând cu anul 2016, din cauza retragerii din • exploatare a grupurlIOr energetice; centrala Palâsă furicțiohătîh regim deîcentfală termică. I • ; I

’                                                    j'                           ' ' î 0 J'

b.J Sistemul de rețete termice primare/de transport, de apă fierbinte, pentru alimentarea cu căldură a Cpnsumatorijpr din MunicipiuîCpnstarița,se compune dln 2 magistraîearborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori. Din cauza uzurii fizice șl morale a rețelelor .termice; primarei pierderile de energie termită și fiuid au'crescut permanent,                            »

' ' - ..........' ....... '                                                                   ' i 'I

; 3ințoaniti de citreRomCopitolImeștșl aprobotiprin H.CLWnr. 544 din data de l3.Î2.2020                          ।    ' -

'                            .....' ' '        ....... t                         L " '           -                          . I 34

’ y                                                 l. .4 M.'■'•V

I                                                 ■ f ju ■■,


Pe asemenea auțrescutpefmaheht numărul de avarii, care de la 01.01.2020 șl pâ.năîn prezent au ajuns în anul un număr de 435. Aceste avarii au fost remediate de către RADET Constanța, care are în administrare această rețea din 01.01.2020, lucru care a condus la o diminuare a pierderilor în medie cu circa 50%, fapt care a condus la scăderea costurilor pe întreg circuitul de la producere până lă:furnizare, dândposfbilitatea celordoi operatori să își susțină activitateapână acum.                      v ,< I

Cu toate acestea nivelul pierderilor din rețeaua delransport.în primele 10 Junl,:ale-anului 20’Os»

' prezintă astfel:


S'

i i-

■                                                                              ’           . î -i'

) p i k

!

*

5 “     f       *

,Denurnlra/U/M

.'Lxlanwrit

februarie

/ martie

aprilie ’

. mei

_ Iunie

’       i >

ft Iulie; "

eugutt *

* atptem^rie

octombrie ,

total 10lunl:\

\ 'mo’ •

1

Cantitate entrata termica cumpărate Electrocentrale/Mwh .

112,100.68

96.163.79

85,414.21

67,946.28

25,48841

22,746.91

,21,922.81

21448.05

23,612.16

'26,256:08-' ’ 1 .

' - 504,099138:

i:

Volum apa deadaoș/mc’

“ 250,966.97

168,388.88.

. :A27,614.73;

. 108,987.58

154,677.17

1149,067.91

•170,852.28:

16531^»

191,077.291

.. U91,029.28

1,678.97137;

3

Cantltata.anarfla termica vândute rețea trarwport/Mwh

4,647.89

;3,620,26'

..’xzdxso-

3,576.82

102.03

112110

76.76

82.07

. 112.94

1

; 1)52.14

15,235.51

4;

Cantitate energie . termica Intrata In PI/ Mwh-

73,966.11

■    64,547.96

.58,623158

47,048183

9,006.28

7,849.17

7,49346

;7,281.25

.             5

.     6,895.00

, 7.708.26.

290,419.90'

5

Pierdere energie termica'4«i’(2*31/ Mwh,

■    33,486.68

?27,99S37

24,048,13

17,320.63

16,380.10

14,785.64.

14,352.59

15,084.73

16,604.22

.1'18,385.68

■ 198,443.97:

6

Prețenergie termica : Electroceritrațe/îel/mwh

■       2Î6;88

;       217.42

'216;S2‘

214.62

206.98

208.461

198.31

. i9sji

198.31

'198.31-

:       212.291

' 7

Pretepade-         ..

adaoi/lel/me

1643

-      36.43.

16,43

16,43

'      1643.

.1643

16.43'

. W3

1643-

■    16.43

■ '           0-po^

Valoare achiziție Electraeentrale •

Cdnitârita^el          -

2431234647

Wt^oiljs*

181493)766143

14,596,166.09

15,275,707,19

4.741,7Ș130

4,347,513.24

'4,451,671^0

4,682,527^5

5

<206,84123-

107,016,504.25;

8:

Valoare pierdere, energie termlcaln RȚ 8*5*6/lei.......

7,262.636.17

' 6.086,820.33-

5,206,867,80

3< 720,804.03

'3,390,427.70’

3,082,26930.

2,846,262.64

199^452.14

3,292,783.15

3

!

646,054.93

V -L

4X128,162.02

;9

.Valoare pierdere apa de. edâoalnRT5»2’^r

•4;123,ja7,32

2,766,62930

2,09 61710,01

11790,665.94

2,541,345.90

2,462,329.76

2,807,10X96

2,719,330.33;.

,.3439,399.87r

3

133,611.07

27,585,532.411

10

Valoare pierdere RT • acoperita prin tarif z. lp»52,07.^3+4))^ei ’ .

4,093,430.98

3,549,519.22

3,195,331179

:2,636,077.60

■ 474,269170

■ 4X54Î.B

476,091.14

463,079.19;

'440,729.35-

i

l î

494,969.22

i--r:

16,238,041.5 V

1“

Valoare pierdere din transport neâaperltt prin tartfll»{8f9h 10/iel            ■ ■

7,292,592^1

• 5303,930.41

4,108746.02

2,875,392.37

-:sxs7^9ș>so

5,129,9S5.73

5477,27446

5^47,723.27

5391,453.68

6

289,7

1 •

5 . 06.78

53,475,652.92


Cantitatea de energie termică ce reprezintă pierdere este datorată în principal următoarelor

cauze:

>


Uzura fizică a conductelor și â izolațieitermice;

Supradimenslonareacbriductelor fațădecântitateanecesarădeenergietermică.

Conform studiului realizat de către consultanții contractați de Primăria Constanța se apreciază că': este absolut necesară b Ireșbilitatpa rețelelor termice primare,acțiune cu ocazia căreia trebuie1 redlmenslonate toate: conductele ținând seama de gradul actual de branșare, dar șl de: evoluția . . necesarului de energletermică impus de evofuțiăcondițiilâf meteorologice.exteme, precum și de măsurile;': de reducere a consumului ca urmare a reabilitării termice a clădirilor șl preocuparea consumatorilor!

........... i'                        - r                        .                                                   |       ’ pențru'economîslrea energief^laștfelrw^^                                  .                      p

...          .               '                                                  ' i                                                  .                              '                                   S-Z ' ț -J ,

c.) Sistemul de distribuție, punctele termice și centralele termice, care sunt parte componentă a!;

sistemului centralizat sunt exploatate de către RĂDET Constanța șl are următoarea componență: ( > 3 centrale termice de cvartal pe gaz riațural, cu o capacitate termică totală instalată de 16,59j r. " Mwt/h .                                J                                     \         „.,..0

> 45 de centrale termice:de bloc pe gaz natural, cu o capacitate termică totală: instalată de 15,09;

• Mwt/h                                        j                                                         -f-'g-L--4.:

> Sistemul de distribuție a căldurii este compus din:     ;

. .    ;     136 de puncte termice (dln:care4 suntînchlse) care au o capacitate totală lnstalaț^.de

813 Mw, din care 254 Mw pentru a.c.c și 554 Mw pentru încălzire !        , ‘

* Rețeaua termică secundară, de la punctele termice la consumatori (clădiri) pentru :alimentarea-cu:căJdurășiapă:caldăde:corisum;                       '

Situația pierderilor în cadrul rețelei de distribuție în primele 10 luni ale anului 2020, conform , .         ..                          M . ... ‘

tabelului de mai jos., se prezintă astfel:Nr.cn

? Anul2020

Cantitate?* * .cumpărate de

'^4 U

Eledrocentrale

(Mwh)

?LCentiUteaJ - intrata In -

rețeaua de .' transport (MWH)'

Pierdere In - rețeaua da transport ' (MWH)

- i Cantitate * Ondula:.

’ transport’ (Mwh)

1;

lanuari*

112100.68

'78 614,00

33 486.68

4 64X89

2;

Februarie

■9'6163.79

68168.22

:   27995.57

3 620:26

:3

.Martie

85414;21

?61366:08:

24 048.13

2 742.50

!4'

Aprilie

67W6;28'

50625.65

17320.63

3.576.B2

’;5/

Mai;

2S488.4L

9108.31

•16.38040

; 19X03

Iunie;

■ 22'746^91'

7.961.27

14785:64

liilO;

7

Iulie

21922181■

7570.22

14 35159

15.78

e

AUfUtt ; -

• 22448.045

7363.32.

15084.725

82:074

. 9

Septembrie

23612.162

7007.94,

L A16«K).'222

112.935:

. 19

Octombrie*

26256.075:

JB70.4J

'18385.675

162:138

Toțafpitfdfrtfo WtouaUt dfrtribvtte

- 504099.38,

30565541

198 443.97

15235.49

1

}■

Cantitate vlnduta > dhtributievy (Mwh)4 >

Pierderii 'aprobata distribuția.

173^

xPferdm.^ : raaoiața’7 udbtrtbutiei' (Mwh) .

‘Diferența pierdere dktribîrtle;: (Mwh)^

- JM, Etectrocentrale*; " trampcrt <(209.13+52.07) I te(/Mwt| st t : (198.32*62.19)

Valoare '

1. jplerdere^ distribuție (fel)

60 699.14,

13702.42

, 13 266.97

-43S;45/

■. < /X-26130?

•113 739.96

,51319.35

11881.72

' 13 228.61

1346.89,

261.20

351807.58

$1,886.69

10 696.11

16^36189

; 6040.78

.     261.20 J

. 1577 852.66

'44.904.84

8 824.05

2143.99

'6680.06

261.20

,-1744 83X38

•301744

1587.58

5 988.84

■ 4 401i27

' 26140!

v 1149 610.82

3 365:23:

1387.65

'448334

; ,3'096.29'

'.V    261J0]

808 752.22

3’26248

1319.49

; . ‘4 230.98

2911.49,

•         261.201

760 481:45

2810.842

1283.43

4.470;40

3186.98,

' 261.20 J

832 430.48

2959.9067-

122148

’ ,3 93540

■2713:61

. ,    26140

708 79^.07

3109.423

1371.81

4598.84

: 3 217.03'

2612

842899.7867.

217335.35

53275.74

7308437

19808.84

5174 067.72'

î

I

î ‘

V-': : ' ■ ■;)

v :•

consum;

lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor;

debfanșarea consumatorilor de la SACET.

Aceste deficiențe sunt dublate de amenințări, precum:                               ' Ji

în cazul în care nu se instalează rioi surse de producere a energiei termice^până în 2023, în contextul în care sursele.actuale nu respectă cerințele de mediu,,nu se va putea asigura energia termică în SACET;                       1                                                     ■■ î !

Toate sursele din centrala Palas au durata de viată depășită;                             '   |

Existența unor reglementări legale deficitare, care permit o concurență neloială întreSACET.și centralele termice de apartament, constând în faptul că centrala Palas, plătește taxe aferente emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, în timp ce consumatorii care aii montate centrale de apartament nu plătesc aceste taxe.:                                                  ț .: j

în contrapartidă punctele tari constau în:                                                        j

> Existența sistemului centralizatde alimentare cu energie termică, la care este racordat un număr

mare de consumatori;                 ,,                                                          ;

Sursa de producere a energiei termice, centrala Pălas, esțe alimentată cu gaze naturale din rețeaua de distribuție, dar nu este situată la distanță mare față de rețeaua de transport a gazelor naturale, astfel încât poate obține un "preț de proximitate" sau racordarea în rețeaua de transport;                                                                                               -

Centrala, Palas are surse de producere energie termică care sunt asimilate instalațiilor mari de ardere,.instalații ce sunt obligate să aibă emisiile evacuate în atmosferă .îricadrate in anumite valori limită, situație în care se asigură’protecția mediului, comparativ cu centralele termice de apartament care realizează emisii la mică înălțime care nu se dispersează;                 ț. r

Monitprizăre și control,eficient asuprațuțuror componentelor sistemului din punct de vedere al parametrilor de funcționare. î                                                          .

.                                                                                                              -                                                                                             .               .                                          < f

In prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică â municipiului Constanța funcționează'cu eficiență redusă șl pierderi însemnate de căldură și agent,termic, situație care conduce la valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către.consumațori.                       ’ ( ‘ în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de'avarii și.reparații programate și să funcționezeichiar și în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor,                                 ! S j d

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea -unității administrativ teritoriale-municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.                       ’ *

. Principâlele.aspectele tehnice care caracterizează starea actuală a rețelelor termice primare (RTP) sunt:                                                        .                                                                    > î

A. pierderile de căldură, atât cele masice cât și cele prin transfer, se situează cu mult pest’e valorile acceptate în literatura de specialitate. Acestea Șe datorează în special:                      . 1. J i


gradului ridicat de uzură al conductelor care conduce la spargeri repetate ale jacestor'a, generându-se pierderi rhasice;                                                 J j

frecvența ridicată â avariilor pe conducte necesită repararea acestora în timp util,- fapt ce implică . •                                                                        ’                 .                                                                                      , -j' i- .

opriri dese în furnizare și golirea respectivelor tronsoane, generând pierderi însemnate de agent termic;;                                         '                                                               • j

> deteriorării sau.chiar lipsei izolației termice care conduce la creșterea însemnată a pierderilor pr n transfer termic;                                                                                  ’    : J .

conductelor pozate suprateran Care nu au izolație termică corespunzătoare, fapt ce accentuază schimbul de căldură cu mediul înconjurător, măi ales pe pefibadasezonului’rece; ț inundării accidentale cu apă rece provenită din pluvial șau din rețeaua municipală de apă rece care accentuează pierderile de energie termică;                                  , i I

•>


neînlocuirii sau înlocuirii pe porțiuni foarte scurte a tronsoanelor de conducte, ca urmareia remedierii avariilor;                                                                         ' f L

dificultății în localizarea avariilor, fapt ce conduce atât la creșterea timpului de intervenție cât 'și ' >, ; i î '

a pierderilor maslce;                                                                          . [> r

uzurii vanelor de izolare montate pe rețeaua de transport, unele dintre ele nefuncționâle; t |

B; rețelele au devenit mult supradimensionate raportat la. necesarul actual de căldură,1’odată cu dispariția consumatorilor industriali și migrarea către alte soluții de încălzire (centrale termice individuale) a aproximativ 45% dintre consumatorii urbani, fapt care generează creșterea costurilor marginale pe unitatea de energie termică vândută;                                                            •' s. <

C. actualele sisteme de contorizare pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în '               .                                                                                                  ’                                                                       1                                                        '                        ' t r

punctele;termice:sunt foarte vechi, fiind fabricate de ACK Pașcani în perioada 1997-2000, acumulând

uzură fizică și morală în acest timp. Aceste mijloace de măsurare au fost scoase din lista oficială fa mijloacelor de măsurare supuse controlului mețrologicJegal. .                       ..        - ț

' ^Starea actuală a infrastructurii rețelei termice primare (RTP) din municipiul Constanța impune redimensionarea și înlocuirea conductelor clasice din oțel cu noul tip de conducte -preizolate și cu coritorizare integrată într-un sistem SCADA, aceasta fiind singura modalitate certă de scădere a costurilor aferente acestui sector.                          '                                                          fl î

4.4 . Soluții de remediere a deficiențelor din sistemul SACET

în cadrul Strategiei anterior menționates-a conturat următorul plan de acțiune pentru redresarea situației actuale a SACET:                         ;

Necesitatea accesării programelor existente pentru a beneficia de.finanțăfi nerambursabile; < Asistență tehnică de supervizare și management pentru implementarea proiectelor pentru care s-au aprobat finanțări;                   <                                                     *1

Implementarea lucrărilor până cel târziu în 2024;

înființarea uhui.serviciu/unitate de implementare care să evalueze permanent stadiul proiectelor, impactul și coordonarea cu alte lucrări, impactul asupra mediului și mai ales, asupra tarifului/suportabilității populației; î                                                   ‘      ,    1    1

Campanie de informare pe două paliere;


Atragerea dezvoltatorilor la SACET prin prezentarea obligativităților, dublată

actualizare a HCL.de stabilire, a Zonelor Urbane Unitare de încălzire care să țină cont de societatea nouă creată și să întărească disciplina de emitere a Autorizațiilor de Construire; Informarea populației cu privire la avantajele conectării la SACET în detrimentul centralelor de apartament, din punct de vedere al emisiilor de npxeși mai ales a] costului.

Programul de lucrări necesare dezvoltării și creșterii eficienței și siguranței SACET presupune următoarele tipuri de investiții:                 :                                                      . i t

A.) Investiții de echipare a'sursei de producere a energiei termice în vederea producerii .agentului : î— —«,î — n h + X aha—X — Irlia-n^X,                                                  I t .1

termic în condiții de eficiență energetică ridicată;


B.) Lucrări de reabilitare și modernizare a rețelelor termice primare.(de transport) C.) Lucrări de reabilitarea rețelelor secundare (de distribuție);

in


V. Evoluția societății în perioada anterioară intrării insolvență                   ;                               i *

5.1. Evoluția financiară

A. Evoluția patrimoniului

ACTIV (RON)

Dec:16

Dec-17

Dec-18

aprilie-19

Cash

1,072,379

1,905,443

1,730,529

1,740,734

Efecte de încasat

■5,770,819

318,743

■303,661

247,379

Debitori diverși (varsaminte)           -

' , 31,649

4,748

4,748

4,748

Creanțe bugetare                  ’

' । 167,279

1,240,650

139,467

720,838

Creanțe curente

' 42,311,037

H002,547

27,848,443

39,861,122

Creanțe incerte'     ‘ '

9,049,770

7,308,421

7,782,774

4,897^34

Provizioane depreciere creanțe curente

-9,073,351

■6,431,445

•5,303,886

«08,352

Subvoiții

-20,796,045

-37,330,937

-12,285,501

7,168,789

Avansuri pentru prestări servicii

147

1,338,369

374,199

315,665

Decontări in curs

29,843,723

38,931,446

58,314,010

63,528,899

CASH SI CREANȚE .

46,835,768

41,287,985

.78,301,123

113,177,658

Obiectede inventar

.     40,473

29,079

42,668

29,255

Materii prime, ambalaje si consumabile

3,100,860

2,795,986

2,641,131

2,542,320

Provizioanestocuri .                  ,

. -1,598,645

-1,556,883

•1,533,062

•1,528,335

STOCURI/ iriyentwy

1,542,687

1,268,182

1,150,737

1,043,240

ACTIVE CIRCULANTE

48,378,456

42,556,166

79,451>860

114,220)898

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

•452,566

128,785.

131,337

77,837

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1,077,310

163,982

100,513

92,024'

Clădiri

.23,423,269

24,409,862

25,177,415

25,276,219

Mașini utilaje (miji trans.)

67,057,235

66,882,610

67,461,043

67,490,022

Mobilier

556,577

545,549

545,639

545,639

Imobilizări in curs                     :

3,465,102

«10,665

3,084,088

. 3,084,088

Amortizări . ......  _

-17,438,833

■18,324,000

-19,645,929.

-20,107,M4

IMOBILIZĂRI CORPORALE

. 77,063,351.

.76,824,687

76,622,256

76,288,323

ACTIVE IMOBILIZATE :

' .77,688,095

’ 77,117,454

76,854,106

76,458,184

Cheli înregistrate in avans

19,537

' 13.692

7,754

' 15,320

ACTIV TOTAL

126,086,087

119,687,312

156,313,720

190,694,402


PASIV (HON)

Dk-16 iÎK-17 '

Dw-18

apriiie-19

Furnizori

392,353,212 393,960,333

433,529,146

456,382,885

Furnizori de imobilizări

49,715     150,107

| 77,470

„47,777

Furnizori - facturi nesosile

97,720     665,742

' 723,614

497,097

Creditori diverși’

;     6,000

. ‘-7,504

Sahriați

) 579,955 ■ 616,330

631,001

576,973

Bugetari

9,088,773 ’ .1,119,502

1,934’,783

1,992,197

DATORII PE TERMEN SCURT

402,169,376 396,512.014

.436,902,014

459,489,425

Leasing si garantii reținute

.152,75 7       76,024

) 10,635

. 10,635

CREDITE PE TERMEN LUNG

.152,757      76,024

1 i 10,635

. 10,635

Venituri înregistrate in avans

2,294,143 -2,141,330

' 2,007,820

2,007,820

VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

■ 2,294,143 2,141,330

2,007820

2,007,820

DATORII PE TERMEN LUNG

2,446,900 2,217,353

2,018,454

■2,018,454

TOTAL DATORII.........

404,616,276 398,729,367 438,920,469 461,507,880

Capital social

62,386,827 61,699,648

'61,799)738

61,799,738

Rezultatul reportat

-341,420,934 -341,050,854

-3^0,784)982

-344,406,486

Profit/pierdere •

501,920     309,150

-3,621,504

11,793,270

CAPITAL PROPRIU

-278,530,188 -279,042,056

-282,606^748 -270,813,478

CAPITALUL PERMANENT '

-276,083,288 -276,824,703 -280,588)294

-268,795,024

ACTIV NET CONTABIL

-278,530,188 -279,042,056 >282,60^748

-270,813,478

PASIV tOTAL

126,086,087 119,687,311 156,313)721

190,694,401

șiPe scurt, în partea de active observăm creșterea sumelor aferente decontărilor în curs, ce - * j r reprezintă penalități facturate de Electrocentrale Consțanța SA, care duc la majorarea poziției de creanțe și implicit a activelor totale.                        '                                                              i |

De asemenea, evoluția creanțelor curente de recuperat este descrescătoare, explicate prin faptul că valoarea cifrei de afaceri este în scădere, așa cum se poate observa mai jos.                 '■ ’ j |

■          ■ ■                             ■ ■          • ni

Pe partea de pasiv, observăm în principal creșterea soldului datoriilor pe termen scurt, datorat

Cont de profit si pierdere (RON) ‘     ' -

dec.-16

• dec.-17 , .

dec.-18

v* r

’japr>19‘

AUWlÎAikA Ut tXPLUA lAHh       '

/ S < l

• . > *

lk Ș I

Venituri din exploatare, din care:

163,433,238

100%'

152,324,487

■ 100%

139,443,469

100%'

96,237,983

Cifra de afaceri

105,920,588

65%

99,874,479

66%

87,248,981

63%

55:975,376

Variația stocurilor

83,528

0.1%

94,168

0.1%

88,471

.0.1%?

,{ 24,406

Venituri din producția de imobilizări corporale

736,426

0.5%

1,030,180

0.7%

813,692

0.6%*;

4 109,354

Venituri din subvenții de expl. aferente cifrei de afaceri

51,015,705

31.2%

47,181,101

31.0%

45,374,317

32.5%’

r ■ 4 39,877,555

Alte venituri de exploatare

5,676,992

3.5%

4,144,558

2.7%

5,918,009

4.2%:

Ș 251,292

Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care:

161,543,208

99%

150,551,739

99%

141,769,337

99%.

83,974,669

EBITDA s,Rezultat din exploatare înainte de amortizare

1,890,030

1,772,747

-2,325,867

5

.i. .

12,263,314

Cheltuieli cu amortizarea

1,313,876

0.8%

1,234,898

0.8%

1,391,970

1.0%'

470,205

EBIT = Rezultat din exploatare după amortizare

576,154

537,849

. -3,717,838

. !

11,793,110

ACTIVITATEA DE VALORIFICĂRI DE ACTIVE

'MU

S 5

1 1              w

Venituri din vanzarede active si alte op. de capital

1,451

0.0%

1,724

0.0%

102,515

;o.i%

■i 0

Chelt privind activele.cedate                     .

2,399

0.0%

173,101

0.1%

2,900

o.o?4.

4... -■ 0

Rezultat din investitii

-947

-171,377

' 99,615

ir '' (

"        0

Activitatea financiara :         ■ .

_ 1 ,

*          - * *r

j'A i

Venituri financiare, din care:

521

0%

129

0%

241

o%

i 157

Dobânzi

V 521

0.0%

129

0.0%

241

0.0% ■

J. .. .157

Cheltuieli financiare, din care:

73,808

0%

57,452

0%

3522

l 0%:

Â- . .-3

Diferente de curs valutar

5 455

0.0%

3,003

0.0%

.          598.

■ 0.0%

.,'1 • * :3,

Dobânzi plătite

73,353

0.0%

54,449

0.0%

2,924

:0.0%,-

4        0

Rezultat financiar

' -73,287

■57,323

-3,281

' s

;     160

VENITURI TOTALE .                  ’     ‘

163.43S.210

152,326,339

139,546,225

> 1 ’’ j

96,238,140^

CHELTUIELI TOTALE          .     ’   '

162,933,291

152,017,190

.143,167,729

’ * t

.84,444,870

PROFIT BRUT

501,920

309,149

-3,621,504

•          4

11,793,269

PROFIT NET

501,920

309,149

-3,621,504

11,793,269

majorării sumelor de achitat către furnizori, care atrag majorarea datoriilor totale ale societății j , 1: j.

'                 ' HM

B. Contul de profit și pierdere                                                              ? r J

’                                                                               .                                                                                          .       . î .'4 M

Prezentăm mai jos pe scurt, evoluția performanțelor financiare ale societății în peripada anterioară insolvenței. Observăm faptul că cifra de afaceri este în scădere în perioada 2016-2018, datorită scăderii numărului de clienți și implicit a cantității de agent termic valorificat.                          J

'                                                        :                                                                     i 1 !

Raportat la anii 2016-2018, performanțele financiare ale societății se înrăutățesc, EBITDA este îh scădere de la 1,8 mii în anul 2016 la -2,3 mii. lei în anul 2018. Pierderea înregistrată în anul 2018 este de ' : ' !

.                            .          ' r-T'43.,

*                                                                       ■                                                                                                                                   '                        ■ . i »
■                                                                                                                                     :                                                     ■                                                                                                                      î ' f

; :J

3,6 mii. lei, după ce în anii precedenți societatea a înregistrat profit net de 501 mii in anul 2016, respectiv

309 mii în anul 2017.                                                                                 ! '

 • 5.2. .Cauzele care au-determinat apariția stării de insolvență ș y \

în urma analizei efectuate în raportul de cauze asupra perioadei anterioare deschiderii ’                              1 .                                                  •’                                                                                                                                  ' 'i Z- ’!                      • -

irisolvenței, administratorul judiciar a concluzionat asupra următoarelor cauze care au dus la insoiyența " .debitoarei:                                  •                                                           .* A. -j. .

Confprm.analizei efectuate asupra situațiilor financiare și pe baza informațiilor avute la dispoziție, apreciem faptul că insolvență debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice, este rezultatul A; următoarelor cauze și împrejurări:            j                                                  |

f                                                                                                                                                                                t 4

 • 1. Datoriile istorice dobândite încă de la constituire                                       '   .

•                                                                                                                    •' " l

:                                                                                       • j |

în analiza cauzelor care ap determinat ajungerea în stare de insolvență a debitoarei nu poate fi

ignorată datoria:istorică creată în timp ca urmare a decontării cu întârziere de până la 3 ani a subvenției

la căldură acordate populației, în-special a compohetei decontată de la bugetul de ștaț în perioada -2000 „ J -2011.                             '                                   țtf-L»

' - î •              ; i

Pe fpndul. reglementărilor legale cu privire la raporturile comerciale: dintre producătorul și              ,

furnizorul de energie termică (contractul dintre cei doi operatori și cel dintre furnizdrși consumatonsunt : contracte cadru impuse de autoritatea de reglementare) și în condițiile în care valoarea subvenției decontată cu întârziere reprezenta aproximativ-50% din cifra de afaceri a debitoarei, s-a ajuns în,situația . : ca producătorul de energie termică să factureze penalități.de întârziere către RADET Constanța, penalități             ,

pe care regia nu avea efectiv cum să le achite.

Această situație care șl-a pus amprenta asypra întregii evoluții a acesteia de la momentul înfințării până la momentul deschiderii procedurii de insolvență,                                         ) I. I

 • 2. Deficlențe de reglementare            ‘

’                                                                      :  Af     | ■

Cu toate că Sistemul de.alimentare‘centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul ,    .

Constanța a fost-proiectatei realizat ca linie tehnologică integrată:                                 -  , I    î

r    ?'■ r    ' I'     

..               ..                            . .                                                     Aj *4

 • • producere (într-0 centrală termică în cogenerare, CET Constanța)                j h

.                  '           ...... M I

 • • transport energie termică primară până la punctele termice (PT)                 i

 • • distribuție și furnizare energiejțermică secundară până la consumatorii finali, ‘

s-a hotărât spargerea acestui lanț tehnologic astfek.producerea si transportul au trecut la Electrocentrale

Constanța SA, aflată în subordinea Ministerului: Energiei, iar distribuția si furnizarea au. fost preluate de

către Consiliul Local Municipal Constanța care a îhființat regia proprie RADET Constanța pentru operarea

serviciului public. Această divizare a generat disfUncționalități întrucât deciziile nu au mai fost unitare, iar cei doi operatori locali au avut reglementatori diferiți, ANRE respectiv ANRSC.                           ;

,        ' ■                                  j                     ■                           :■ A :■ ■ pAA rt    ' ’ - ' ' J

Aceasta a fost dublată și de efectele negative ale deciziilor contradictorii emise de autoritățile de

, reglementare (ANRE, ANRSC), cum ar fi alocarea costurilor aferente cogenerării numai în contul energiei

-                                                                                                                             s                                                                                                                   .                       !■ . .. . I ■■

î ■                                               S                       44


termice, fapt ce a generat creșterea prețului la producător și implicit, îri lanț, a facturii de energie termică, până la consumatorul final;                                                                      . ț

Pe de altă parte operatorilor din domeniul gazelor naturale li se permite să solicite plata în avans                                                                                      ’                                                                           •                                                                                                     I •?

pentru consumul de combustibil necesar CET-ului, care produce căldură necesară încălzirii populației, și ‘ care nu poate la rândul său să emită facturi îh avans Către distribuitor și nici către populație; contractele . cadru dintre operatorii locali CET și RADET (reglementat de către ANRE), respectiv dintreRADET Constanța și consumator (reglementat de către ANRSC) nâprevăd plăți în avans caretă asigure cerința operatorilo’r de gaze;                                                                                              1

De asemenea o altă cauză îl constituie decâlajulțde 15 zile) dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică (de 30 zile calendaristice pe relația cu RADET, conform ANRE) și termenul de încasare a facturilor de la consumatori (de 45 zile calendaristice pe relația cu consumatorii, conform ANRSC) care a condus la întârzierea la plata facturii,și a generat penalități. , î j

 • 3. Deficiențe pe relația comercială dintre producătorul de energie termică și RADET Constanța, care au generat datoria istorică ,                                                     . •.»   !

Debitele înregistrateîntre cei doi operatori au fost generate de:                     ‘ in

> decontarea cu întârzieri de până la 3 ani în perioada 2004-2012 a sumelor reprezentând subvenția . i. acordată populației de la bugetul de stat care a condus la acumularea de dobânzi și penalități de .

întârziere pe contractul comercial dintre părți (contract-cadru reglementat de ANRE) t

> Conform evidențelor contabile ale RADET valoarea penalităților generate în perioada 2003-2014

. de decontarea cu întârziere a subvenției acordate populației este îh sumă de 85.071.267,40|lei; j - . ‘

 • • >/ Conform evidențelor contabile ale RADET lă nivelul anului 2004 erau înregistrate pe relația contractuală dintre cei doi operatori datorii în sumă totală de 89,267.200 lei, care au influențat ,

permanent rezultatele financiare ale regiei, determinând achitarea facturilor cu o întârziere față ;

de termenul scadent;                 J                                                     |

Inexistența în tariful reglementat al RADET. a unei componente care să permită acumularea de sume destinate stingerii penalităților calculate de Electrocentrale pentru nedecontarea Ia timp a subvenției de la bugetul de stat; ț                                                     i ,

>■


Necorelarea imputației plăților de către Electrocentrale Constanța SA și ELCEN București, care au înregistrat încasările de la RADET în coptui datoriilor celor mai vechi îri raport cu înregistrările îh contabilitatea RADET, astfel, fiecare factură curentă în fapt achitată de RADET, a devenit generatoare de dobânzi și penalități de întârziere la plată în contabilitatea producătorului de- energie termică;                                                                              ‘ t .ii /.(

RADET Constanța a fost obligată să achite prioritar sentințe, civile executorii obținute de Electrocentrale Constanța SA, sentințe,al căror obiect':constă îri penalități de întârziere,fapt ce â determinat RADET să nu poată plăti în termenul scadent facturile de energie termică care la rândul lor au generat penalițăți. începând cu anuT2010 și până la această data RADET Constanța a achitat către producătorul de ehergie termică sentințe civile reprezentând penalități de întârziere în valoare totală de aproximativ,122.000.000 lei.                                               î !

 • 4. Diminuarea portofoliului de clienți ca urmare a deconectării/debranșarii acestora de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică                                        ' j 1

'                                                              >                                                                      . {. fT


începâhdjcii anul2012, în Municipiul Constanța ș-a accentuat fenomenul dedebranșare dai

:orita


. eliminării subvenției.lacăldură pentru populație, în perioada noiembrie 2011 - noiembrie 2014. începând cU sezonul de iarnă 20.14201'5 .și până în prezent, administrația locală; a reluăț subvenționarea1 prețului energiei termice: plătit de populație pe timp de iarna;              j j

opțiunea unor consumatori de a-și monta surse individuale de încălzire (centrale termice de apartament) pe fondul menținerii prețului scăzut a) gazelor naturale de către ANRE; 1 . 5 | ■■                                                                                                                                                       1          |-

E                                                                                                                                                       .           I

gradul mare de deconectăre a consumatorilor (44,6% pe întreg muriicipiuLIă,sfârșitul anului 2018) , â afectat eficiența sistemului de alimentare centralizată, iar consumatorii rămași racordați au fost puși îh situația de a plăti suplimentar, datorită creșterii costurilor de producere și distribuție în situația funcționării instalațiilor într-un regim neeconomic, lâ sarcini reduse față.de cele instalate;

un fapt îngrijorător îl constituie creșterea accentuată a debranșărilor ilegale datorită măsurilor coercitive derizorii cuprinse’ în legislația actuală (valoarea amenzii prevăzută de Legea nr. 325/2006 este de 500 lei)';              (                                                     ; i ;

scăderea de la an de an a cantității de energie termică vândută datorită restrângerii,portofoliului de clienți‘și tendinței de economisire a consumatorilor a determinat:

nerealizarea veniturilor programate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (vânzările de energie termică pentru încălzire și apă caldă deconsum diminuându-se de la 709.503 MWh în anul 2010 la ; *

405.579 MWh în anul 2018);

creșterea pierderii tehnologice pe rețelele termice de distribuție.                          ț. j. I

5.


6.


înghețarea prețurilo.r/tarifelor aprobate

Trebuie menționate următoarele aspecte:

tariful practicat de RADET Constanța pentru distribuția și furnizarea energiei termice prin puncte termice avizat de ANRSC (avizul nr. 3416627/01.04.2010) în conformitate cu.prevederile art..40 din Legea 325/2005 s-a menținut neschimbat timp de 6 ani, fiind modificat abia în aprilie 2016/ înghețarea din aprilie 2016 până în ianuarie 2019 a prețurilor/tarifelor practicate de către RADET Constanța, în condițiile în care în această perioadă s-au majorat substarițial coșturile elementelor din structura de tarif pe fondul creșterilor de preț la utilități și a salariului minim pe economie, j

’ '' .. . - - ' ’ P

Vechimea rețelei de distribuție și.nealocarea de la buget a unor fonduri pentru reabilitarea rețelelor termice de distribuție din municipiul Constanța                             ! ! i

rețeaua secundară de distribuție a rămas supradimensionată față de necesarul actual de consum, având ca efect scăderea randamentului sistemului de termoficare și implicit creșterea,costurilor de funcționare;                                                                                 : î

rețeaua de. distribuție a energiei termice este veche, prezintă un grad avansat de uzură, aproximativ 75% având p vechime în funcționare mai mare de 20 de ani și generează pierderi de agent termic secundar.               |                                                      I

> Până la data de 01.01.2020 facturarea- lunară a energiei termice primare s-a făcut înibaza măsurătorilor |a intrarea în punctele termice efectuate cu ajutorul unor aparate de măsură rudimentare. .                            ;                                                         ț . j |

> După:preluarea rețelei de transport de către RADET Constanța facturarea consumurilor de energie termică se face în baza indicațiilor aparatelor de măsură montate la gardul centralei termice pe fiecare din cele două magistrale. Și aceste aparate de măsură sunt.de generație veche.șl nu prezintă certitudine cu privire la măsurătorile pe care le efectuează.                        |

. Concluzionând, intrarea în insolvență a Regiei a fost cauzată de un cumul de factori ce: s-au interconectat si dezvoltat în timp și care s-au agravat ducând la un deficit major de lichiditate și la de capitalizarea a regiei.                            a                                                     . 1

VI.Perioada de observație

6.1. Măsuri întreprinse în perioada de observație, - iunie 2019- octombrie

2020 ~                             ' V '        ’ ;                         ; '? Vi 1

Investiții realizate în perioada de observație și măsuri de eficientizâre â activității:

Pentru anul 2019, RADET Constanța a avut aprobăt.în Bugetul de venituri și cheltuieli uh program de investiții.în valoare de 1,400.000 lei. La întocmirea planului de investiții s-a tinut cont de investițiile aflate în derula re și pentru care cea mai mare parte din echipamente se aflau pe stoc, dar și de propunerile direcțiilor din cadrul regiei..                                            .                    ,                  .      ' ] ,

, , In conformitate cu proiectul "Eficientizâre puncte termice aflate în exploatarea RADET ... . -             ;......                      • : .. .                                                                              r. •                                           -                                                  .

Constanța" s-au.efectuat lucrări de automatizare îh 4 puncte termice constând în montarea vanelor cu ■ ■                                                         ■                                                  t                              .                                                                                     -                    "      ’ L. - j.

3 căi, a senzorilor de temperatură, de debit și ;de presiune și realizarea interconexiunilor acestora prin cablu.de comandă și semnalizare în tabloul de automatizare aflat pe poziție în punctul termic. Valoarea totală a lucrărilor de automatizare a fost de 91.180.lei, echipamentele fiind în stoc îh depozitul .regiei, achiziționate îh anii precedenți.                                                                       J I

Prin automatizarea punctelor termice se diminuează necesarul de forță de munca specializată și

•                           '             ■                                            .                                                                                                                                                         ■■■ î- - 4-

se obțin performanțe optime.în realizarea parametrilor de furnizare ai agentului termic pentru încălzire șl apă caldă de consum.                           :i                                                     j !

Având în vedere necesitatea asigurării parametrilor de furnizare aiiâgehtuiui termic,secundar pentru încălzire în perioada de iarnă și constatând că unele schimbătoare de căldura Vechi de tip ICPIAF, v ■■■’ *. '           . :. '" '             "■■■ "                  ’        ?       ’              ’........ ’          '                     .              ■■                :j • si

TEHNOFRIG sau VICARB nu mai asigurau necesarul de schimb de căldura (fiind în funcțiune de peste 1Ș ani și prezentând un grad avansat de uzură), în anul 2019 au fost achiziționate și montate în punctele termice 30. de bucăți de schimbătoare de Căldura (SGP-uri) în valoare totălă: de 310.636 lei.'Trebuie-- .                                                          ■                                                                                      • \                                                                                                                                                  -                    ..ti ’ ■ ||v.-

menționat faptul că dotarea precară cu schimbătoare de căldura este o problemă stringentă în.activitatea curentă a regiei.LUcrările de automatizare a punctelor termice și de montaj a șchimbătoarelorde căldură au fost realizate cu personalul angajat âl regiei.Pentru buna desfășurare a activității de reparații au fost

‘ ■                          7                                          * '                       ? ' .                   '■ ''.           ' -1 fi


achiziționate 3 pompe sumersibile în valoare de 5,515 lei, cât și 2 pompe WILLO în valoare de 10.455 lei, necesare în termoficare.                                                                          ;

Pentru măsurarea corectă a consumurilor, a fost necesară redimensionarea contoarelor de energie termică în condominiile în care au avut loc deconectări de la sistemul de alimentare centralizată ; .                                                                        .                                                ’>                                             -                                                                                              ' 4-(

cu energie termică. în anul 2019 au fost achiziționate și montate 2-contoare în valoare totală de 2.371 lei. Au fost achizitionate echipamente I.T. și iicență în valoare totală de 12 883 lei.

,                                               ,                         .                                                        ,       '                                 .       .! >

Oe asemenea, pentru creșterea capacității de intervenție la avarii și pentru repunerea în funcțiune s ’                                                                        '                                             ’                                          v ■': r ' i

într-un timp optim a instalațiilor de termoficare ale sistemului centralizat al municipiului Constanta, a fost ;

achiziționat un generator și un aparat de sudură,țun palan, iar pentru asigurarea transportului personalului muncitor și a materialelor necesare intervenției a fost achiziționată o autoutilitară și un sistem GPS aferent acesteia, toate însumând 124.130,00 lei, din surse proprii.                                       L' i • î

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și reducerea pierderilor de energie termică, în cadrul Programului de Revizii Și Reparații aferent anului 2019 âu.fosț: înlocuită lungimea totală de 3.215 ml de conducte de termoficare care prezentau un grad avansat de uzură, cu conducte noi din oțel, a căror valoare a fost de 781.302 lei, lucrările fiind de asemenea'realizate ;                                                                                                                    1 i

in totalitate cu angajații regiei.                     '                                                            ; 5 ț

In regim de avarie au fost reabilitați 4.709 ml de conducte de distribuție a agentului termic < secundar. Din cauza lipsei de fonduri generate de diminuarea veniturilor obținute din vânzarea de energie -termică ca urmarea scăderii numărului de consumatori racordați la SACET, în anul 2019 s-au făcut dotări sub nivelul planificat prin BVC (466 mii lei fața de 645 mii lei cat s-a planificat prin Bugetul de venituri ș’i . cheltuieli, gradul de realizare fiind de 72,25%).Valoarea totală a obiectivelor de investiții realizate imanul 2019 este de 1.338.473 lei, asigurată din surse proprii de finanțare, conform situației centralizate de mai jos:

• ■ ■ ■ ' ;

Investit!! anul 2019

planlflcat’an .2019

realizat 01.01-31.12.2019      ’                       ■•trijî'.

total, din care: ,

buget-:- > ’’ -

.surse proprii s“ r /1

Reabilitare PT

1              0.00

Inlocuit conducte •' „

455 000

867 633.30

94 889.85

. -    772 743.45'

Colector termoficare,

30 000

J          1414.85

•   --     1414.85

Distribuitor termoficare

;         17 468.17

10 3 24.41

.     7143.76

Instalâție-funcționare electrompe         .

270 000

0.00

0.00

; 0.00

Instalație automatizare contorizare

?       196 219.47

105-039151

91.179,96

Schimbătoare căldură (SCP)

645 000

;      ' 343 756.14

33 119.91

310 636.23

Electropompe de termoficare

;        15 970.00

15 970.00

Contoare

-          2 371.29

2 371:29

Dotări total:

'    ' 137 013.59

0.00

137 013.59

•generator

6 450.02

6 450.02

•aparat sudura

ț          1650.83

.      1 650.83

•gps

■          1 309.12

1309.12

•palan .

’      384.33

384.33

•echipamente IT

;          8 895.80

8 895.80.

•licența         . ...                '

3 987.50

•autoutilitară Ford -

/       114 335.99

114 335.99

Total

1400 000

V     1 581 846.81

243 373.68

1   338 473.13

i j

' 48

*
i- 1

P-- •’ < i

lanuarie-septembrie 2020

Valoarea totala a programului de investiții bugetat rectificat pentru anul 2020 este de 2.000.000 lei. Investițiile realizate de către regie în primele'nouă luni ale anului 2020 au fost în sumă de 1.585.47449 . lei (grad de realizare de 79,27%) asigurate din surse proprii de finanțare.                          i]

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și r'eduterea pierderilor de energie termică, în primele nouă luni în cadrul Programului de revizii și. reparații pe anul 2020 al RADET Constanta a realizat lucrări de reabilitare a rețelelor termice secundare în valoare totală de 637.614,16 lei.                                  -                                                         J j, .1- .

Având în vedere starea în care se afla rețeaua de transport, începând cu data de 06.01.2020, RADET Constanța a alocat echipe de reparații pentru remedierea avariilor apărute pe aceasta, realizând de la data de 06.01.2020 și până în prezent peste 400 de intervenții în valoare de 732.407,31 lei.Totodat’ă au fost remediate/curățate majoritatea căminelor de vizitare și au fost reparate 5 vane de izolare cu Dn mai mare de 500 mm.                                                                      . ' i [

Pentru asigurarea parametrilor-de furnizare ai agentului termic secundar pentru încălzire în perioada de iarnă, au fost montate de către personalul angajat al regiei în instalațiile din punctele termice un număr de 12 schimbătoare de căldură. Valoarea realizată la acest capitol la nivelul celor nouă luni fiind de 89517,01 lei.                                                                                  ' -J .1

Pentru buna desfășurare a activității de reparații pe rețeaua de transport au fost achiziționate <1 pompă sumersibilă, 2 grupuri electrogene, 2 aparate de sudură și o mașina de tăiat asfalt în valoare totală de 29.863,90 lei, necesare în termoficare. ,                                                    '• !    [

Au fost achiziționate echipamente I.T. și licență în valoare totală de 15.775,69 lei. De asemenea, „                                                                  •                                                                                                                                                                               .          |         4

pentru creșterea capacității de intervenție la avarii și pentru repunerea în funcțiune într-un timp optim a instalațiilor de termoficare ale sistemului centralizat al municipiului Constanța, au fost executate lucrări la instalații de electropompe, la instalațiile de contorizare și la instalațiile grupurilor de pompare în sumă de 74.062,62 lei. S-au .mâi achiziționat o motpcoasă în sumă 2.096 lei, un emondor în sumă de-2.268 lei, un dozator apă pentru asigurarea apei personalului aferent rețelei de transport în sumă de 1.200 lei și au '                                                                             ~                                                      > -J 4-

fost înlocuite două sisteme GPS în sumă de 669,80 lei.                                               :

6.2. Evoluția financiară în perioada de observație

A. Evoluția situației patrimoniale

Prezentăm mai jos comparativ, situația patrimonială a Regiei, la finele trim. III din 2020:

Elemente:             -       -               -

31/12/2018

31/12/2019 ’

’ 30/09/2020 i '

Imobilizări necorporale

100.513

79.033

62.040

Imobilizări corporale         .             .

.76.622.256

77.328.795

. 77.734.034'

Imobilizări financiare            .

131.337

.    77.837

77.837

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (sume nete)

76.854.106

.   77.485.665

77.873.911!

Stocuri ■ .                             ,

. . . 1.150.737

,    ,    1.016.691

, . , . 1.033.427,

Creanțe                .

■.   .    89.336.681

10.0.493.607 -

87.703.859

Investiții financiare pe termen scurt       .....

'       .   -303.660

378.177

-                 1 <0

Casa si conturi la banei,           .              , .

?         1.730.529

.      1.396.011

. . 1.493.279/

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL               .

-        91.914.287

103.284.486

'     90.230.565


Cheltuieli In avans

>              7.754

7.627

18.966

• ’    168.776.14Z

' ' 188.777.778'

1681123541.

Datorii ce trebuie plătite Intr-o perioada de pana laun an

437.078.940

483.710.297

1

524.90S.343

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

’      -282.596.114

-304.837.433

•358.602.675

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mal mare de un an

i           10X35

10.635

10.635

Venituri In avans din care:

14.293.321

1.904.914

1554.354

-subvenții pentru investitii

2.007.820

1.904,914

1.817.768

•venituri înregistrate in avans

.         12.285.501

0

136.586

Patrimoniul regiei

!           567.286

567.286

567.286

Rezerve

1.216.548

1.216.548

Rezultatul reportat

-340.784.982

•366.399.448

-367.S92.76f

Rezultatul exercițiului

-3.621.504

-1.181.430

. '    -53.94512211

Capitaluri proprii-total

:       -343.839.200

-365.797.044

-419.754,148

Patrimoniul public

:         61.232.451

60.948.976

61.004.251\

CAPITALURI-TOTAL

-282.606.749

-304.848.068

.    -358.749.897.

JOTAL PASIV . ,

’’   ’ 168^776.147

■ - liOiZZ^ZZg


Din analiza bilanțului întocmit la data de 31.12.2019 se constată următoarele, referitor la evoluția activului:                                                                                                                             ! . ’i

-                                                                    .                                                                                                                                                                                    ; - i- ‘i.

 • • față de anul -2018, activele totale, ale RADET au crescut cu 7,11% în condițiile creșțerii'.activelor . circulante de la 91.914.287 lei în 2018' la 103.284.486 lei în 2019 și a activelor imobilizate cu, \ aproximativ 0,82% față de anul precedent.                                  ,            ' ț

\ •. Creanțele comerciale de încasat la data jde 31.12:2019 erau în sumă de 33.797,456 lei, în scădere . . față de aceeași perioadă a anului 2018. Scăderea creanțelor comerciale de încasat de ia consumatori se datorează producției facturate în decembrie 2019 care a fost net inferioară^celei din decembrie 2018 (51.183,1127 Mwh facturat în decembrie 2019 față de 71.798,89 Mwh facturat în 2018}, cât și gradului bun de încasare (87,96%). Consumatorii rău-platnicisunt monitprizațîîn permanență de către personalul RADETdin cadrul Biroului Urmărire Debitori prin. - ; emiterea de notificări, somații de plată; acțiuni în instanță, conform procedurii interne. Din suma . de 100:493.607 lei aferentă creanțelor.totale, 65.264.634,43 lei reprezintă decontări în curs de •

. - . clarificare. Sumele reflectă valoarea penalităților facturate de furnizorul de apă fierbinte. ,

 • • Stocurile de materiale existente la 31.12.2019 erau în sumă de 1.016.691 lei, fiind în scădere^: față de.aceeași perioadă a anului 2018 cu 11,65%, Aceste stocuri suntmecesare realizării lucrărilor pe < , durata sezonului de încălzire și până la demararea procedurilor de achiziții din ,următorul ân’. ’ £

 • • Disponibilitățile din „CASA Șl CONTURI LA BĂNCI" au scăzut de la valoarea de 1.730.529 lei înregistrată la data de 31.12.2018 lă 1.396.011 lei la 31.12.2019                            ;

Pe partea de pasiv, se pot extrage următoarele concluzii:

 • • în cursul exercițiului financiar 2019, datoriile curente au crescut cu aproximativ 11%, de la 437.078.940 lei în 2018 lei la 483.710.297 lei în 2019.                              ’

 • • La data de 31.12.2019 RADET înregistra obligații de plată restante către bugetul consolidat a’l . , :        statului în suma de;641.363 lei, acestea "fiind însă achitate până la data depunerii situațiilor ,,

financiare și datorii către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 8.725,803,11 lei. ’

 • • Capitalul propriu la regiei la data de' 31.12.2019 era negativ, în suma de'-365.797.044 lei, exprimând o incertitudine în ceea ce privește capacitatea RADET de a-și continua activitatea cu :


surse proprii de finanțare, fără a apela la surse atrase (capitalîmprumutat: credite, subvenții, alte surie).                                                                                                                   , I |

A                                                                                                                                                           1 " 5 T’

 • • In cursul anul 2019 nu s-au produs modificări în ceea ce privete patrimoniul regiei.' •   ]   [.

Din analiza situației patrimoniale la dată de 30.09.2020 se

cohsțată următoarele aspecte:


 • • majorarea valorii activelor imobilizate de la 77.485.665

30.09.2020 (creștere cu 0,5%) în condițiile în care s-au realizat o serie de investiții în rețeaua de distribuție și cea de transport a agentului termic primar și s-au făcut unele dotări; r | • scăderea activelor circulante în primele'nouă luni ale anului, de la 103.284.486 lei la 0ii01'.2020 la 90.230.565 lei la 30.09.2020 (diminuare cuoproximativ 13%); caurmarea: .

o diminuării creanțelor față de clienți cu 45% (de la 28.133.120 lei la 01.01.2020 la 15.572.247 lei la 30.09:2020) în .condițiile încasării unora dintre acestea; '      I 4

o majorării stocurilonde la 1.016.691.lei la începutul anului, la 1.033.427 lei la sfârșitul; lunii septembrie (majorare cu cca. 2%) în condițiile în care s-au aprovizionat materiale și piese .de schimb necesare pentru situațiile de intervenție operativă în caz de avarii,'>fiihd asigurată continuitatea serviciului public determoficare.                         4 I

o majorării disponibilităților din "Casa și conturi la bănci" de la 1.396.011 lei la 01.01.2020 la 1.493.279 lei la 30.09.2020 întrucât îri pefioda analizat s-a încasat de la consumatori .                            "                                               ’             ,          ,                    î.-..ț •. ț.

contravaloarea facturilor aferente, sezonului rece și, de la autoritatea publică locală și subvenția pentru energia termică livrață populației;                            ’ j '

 • • datoriile curente au crescut în perioada de: raportare cu :8,5% [din care cea mai mare se înregistrează față de producătorul de energie termică) deoarece, în condițiile preluării în administrarea RADET a rețelei de transport a agentului termic primar, a crescut față de anul anteridr valoarea facturilor de la Electrqcentrale Constanța S.A, datorită facturării apei de adaos, dar și ca urmare a înregistrării impozitelor și taxelor locale conform deciziei de impunere transmisă de SPIT Constanța.            ’                                            ’     . - . ț.

 • • capitalurile proprii se mențin negative; fapt ce indică un dezechilibru, din punct de vedere al capacității de plată, fiind necesară remedierea într-uh timp cât mâi scurt a acestei situații.) ț . <

 • .                                             ’ :                                                                                                                                                                              \ . . - . _• i

 • B; Analiza performanțelor financiare în perioada de insolvehță                         :   ;

 • ■■         "                                                                        ’                                                                      * •        "  's«

Situația Contului de profit și pierdere pentru anii 2018,2019 și primeletrei trimestre din anul 2020 se prezintă astfel:                                                                                             s ' J

(Element 14         . ' ’ "         -

■' 31/12/2018

.     31/12/2019

30/09/2020I

Clfra.de afaceri neta

132.623.29S

140.974.587

98.764,769

Producția vanțluta.. . .. .

87.248:981

65,8%.

. 87.251.656

•61,9%

60.4321986 i

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete          .

.    ,45.374.317

41%

. .     53.722.931

■384%

.   38.331.783

Variația stocurilor ,         SoldC

88.4,71

78.636-

i 651406

Producția Imobilizata .

.813.692.

.       977.654

1.297Î779

Alte venituri din exploatare          .

.       . 6.020.523

. 4,53%

.      , . 982.573

0,7%

. 775.623

VENITURI DIN EXPLOATARE ‘TOTAL

. 139.545.984

143.013.450

100.9031577

Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile           .

1.690.210

. .1.679.668

’ — î

.     1.162:662

Alte cheltuieli materiale       .            .

.113:122.141

.   79%

. ' 113.349.495

78,7%

128.3121320 ,

Alte cheltuieli din afara (cu energie și apa)

.. 6.987.152,

. f 6.889.194

. 5.566.784

Cheltuieli cu personalul din care:

17.902.034

12,5%

. 18.045.366

12,5%

15.593:703

alȘalafii .          . .

.       . 17.229.591

. , ' 17.373.071

.    15.106.719

b)Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala ■                          •

.672.443

672.295

486,984

Amortizorislprovizioane pentru deprecierea Imob.corporale

1.392.442

1.439.815

1.197.9751

IJCheltuieli

'      ' 1.392.442

’     l’.439.8i5

1.19^97’5 i

2)Venituri                    .

'ț 1 ' 1

Ajustarea valorii activelor circulante

-154.657

-8.539

' f 88.442 î

l)Cheltuleli           . '

'       996.250

'       14.316

' ' î 99.285

‘2)Venituri                  '                  '

1.150.907

'   " 22.855

!'• 10.843

Alte cheltuieli He exploatare

2.224.885

1,55%

2.801.232

1,9%

2.93312391

l.Cheftuieli privind prestațiile externe

'       1.471.999

1.825.771

1 517.540

2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate -

629.159

826.956

1.205:569!

3.Cheîtuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate       .

123.727

148.505

210*131

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL

143.164.207

144.196.231

REZULTAT DIN EXPLOATARE    '

-3.618.223

-1.182.781

-53.95115491

Venituri din dobânzi

241

' / ’        308

'     / 4.463

Alte venit'urifinahciăre

'       '        8

'        21418

VENITURI FINANCIARE-TOTAL

■■    241

316

'     v MSI

Cheltuieli privind.dobanzile         '

2.924

Al 0!

Alte cheltuieli financiare

■   598

-2

7   (554

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

■■ 3.522

-2

" /J554i

REZULTATUL FINANCIAR

r -3.2S1

319

' ■' 6.327!

REZULTATUL CURENT

-3.621.504

-1.182.452

-53.94512211

VENITURI TOTALE

' 139.546.225

143.013.766

100.910Î458 5

CHELTUIELI TOTALE      ■       ■

143.167.729

144.196.229

154.855:680 i

REZULTATUL BRUT " ‘,

.   -3.621.504

_ »

. -.-1.182.462

V -53.945)221'1

Nr. mediu salariat!            .

;■   401

372

- -

391

Din analiza activității desfășurate în anul 2019 comparativ cu 2018-rezultă:                     j

o veniturile aii fost realizate în procent de 102,49% și corespund unei producții fizice de 347:878 Mwh (echivalent a 299.121 Gcal), iar cheltuielile au fost realizate în procent de 100,72%. ..j f

o Cheltuielile totale de exploatare în sumă de 144.196.231 lei au crescut.față de perioada

' precedentă cu 0,72%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic, apa.energia .... electrică, gazele naturale în sumă de 120.238.688 lei (83,38%), urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 18.045.366 lei (12,51%), cheltuielile cu materialele și alte cheltuieli de < exploatare în sumă de 4.480.900 lei (3,11%), amortizare în sumă de 1.439.815 lef(l,00%). ’ j

o Având în vedere scăderea cantității; de energie termică vândută și creșterea pierderilor tehnologice, regia a încheiat anul 2019 cu o pierdere de 1.182.462 lei.             . ' /:

în ceea ce privește rezultatul pentru primele 3 trimestre ale anului 2020, observăm: • * f 1' "j? o realizarea în proporție de 70% a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior și depășirea cu 7%

a cheltuielilor de exploatare (aceasta se datorează creșterii cu 13% a cheltuielilor cu agentul

termic și gazele naturale}, până la 128 mii. lei.

o creșterea numărului mediu de salariați, ca urmare a preluării rețelei de transport de la începutul

anului 2020, ce a dus la creșterea cheltuielilor cu salariile.

o Rezultatul Contabil înregistrat pentru primele 9 luni este pierdere de 53;9 mii lei. , ;

VII. Strategia de reorganizare

■      7.1. Aspecte generale. Ipoteze                                       .

'i                                                                                                                          - ' '                             ,

j Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de către; societatea debitoare, în vederea implementării.planului în scopul asigurării continuității serviciului de

J .....;                                                    ’ \ 52


transport, furnizare și distribuție energie termică în Municipiul Constanța de către debitoare și pentru realizarea distribuirilor către creditorii săi, în cuantumul indicat în programul de plăți.             j

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secțiuni au drept finalitate generală continuarea activității RADET pentru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare •                                  '                        - .                                         -                                                                                                           ,1                                                                                                                                                                                                                                                    ' I I

centralizată'cu energie termică în Municipiul Constanța, până la predarea administrării activității de transport, distribuție și furnizare a agentului termic către Termoelectrica Tornis SRL și generareaiunui excedent care să ,asigure plata creanțelor înscrise în programul de plată.                    r . J

Principalele premise de la care pleacă'reorganizarea activității. RADET Constanța sunt'cele prezentate în Sub-capitblul 1.2 -Ipotezele care stau la baza întocmirii planului de reorganizare a activității RADET Constanța.                                 :                           .                     ,      * '

Din perspectiva mijloacelor de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta, debitorului, măsurile concordante cu ordinea publică propuse în cadrul prezentului plan de reorganizare vizează Următoarele aspecte:                                             . '

7.2. Strategia în domeniul transportului, distribuției și furnizării de energie termică:                                       ’                                                ’ . I

                                                                                                                                                                                                         . s                                                                                                                                                                                                                                                                      ; r •

RADET Consțanța va continua activitatea de transport, distribuție și furnizare energie termică pe părcursul plan.uluide reorganizare până la momentul predării acestei activități către Termoelectrica Tpmis SRL, respectiv până în data de 22.06.2021, dar cel târziu până la finalul termenului de implementare a

planului de reorganizare, estimata fi data de 01.02.2022.                                     ; J j

,                                                                     .                           , =;î- ■■ 1

RADET Constanța își desfășoară activitatea în baza. licenței-de operator pentru presfarea serviciului de: alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22.06.2017 emisă de ĂNRE, licență • ’              ' '                                                                                                       .                                . .                                                -           •                       i , > I- -i:

care expiră la data de 22.06.2021 și nu mai poate fi prelungită conform prevederilor legale.             j

'i '                                           .                        .                , ; p ; 'J

Prin intermediul sistemului de alimentare centralizată se furnizează încălzire și apă caldă.de consum către uri număr de 46.352apartamenteț 1.083 ageriți economici și 53 instituții publice. V , I | în prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie, termică a municipiului Constanță funcționează cu eficiență redusă și pierderi înseninate de căldură șl.agent termic, situație care conduce lâ valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consurnători.                       j

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât îh caz de avarii și reparații.programate :și să funcționeze chiar ți în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor,

în acest context, continuitatea activitățirRADET Constanța este o necesitate și nu p opțiune, motiv pentru care, atât anterior deschiderii procedurii, cât- și în perioada ide observație RADET Constanța a adoptat o serie de măsuri de eficientizare activității și optimizare a costurilor.                    * ’ . J 1.

1                               f H t

■                                                      ;                              ■                                                ,           ■ r. .'1 .....I

■                                                                                                                                            . s , î i

/ s ]

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată îh proprietatea unității administrativ;teritoriale - municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată                    1   .   4

; .                        .

Pe de altă parte, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța și pentru a se putea genera un excedent de numerar în vederea realizării . de distribuiri conform programului de plăți se impune realizarea și a următoarelor demersuri:     }

7.3. Strategia de recuperare a creanțelor de la clienți                     *

Această măsură are ca și obiectiv recuperarea creanțelor pe care compania le are de la ctienții săi. Această măsură generează lichidități pentru plata datoriilor curente și a creanțelor înscrise la imasa credală.

j

 • < î .? .:

Activitatea de recuperare a creanțelor se derulează la nivelul RADET Constanțaîn conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu procedura internă privind recuperarea creanțelor, Responsabilitatea monitorizării și efectuării demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor revine în. principal sâlariaților din cadrul Biroului Urmărire Debite și Biroului Juridic. De asemenea administratorul judiciar sprijină activ Biroul Urmărire Debite și Biroul Juridic, în demersurile de recuperare a creanțelor.' [ <

 • •                                                                                                                          '                          {          r : .

în funcție de vechimea creanței, de categoria de consumator și de situația patrimonială 'a T‘ debitorului sunt efectuate demersuri specifice pentru recuperarea creanțelor, acestea fiind descrise : amănunțit în procedura internă, de urmărire debite.                                          t î I

în conformitate cu Legea 225/2016 începând cu luna noiembrie 2016, factura de energie termică a devenit titlu'executoriu, astfel încât, pentru creanțele de încasat generate ulterior "acestei date nu mai este necesară acționarea în instanță a debitorului. Astfel, la data de 30.09.2020 RADET Constanța avea / : înaintate către diverse birouri de executare judecătorești dosare de executare ce au ca obiect creanțe ' constând în facturi fiscale emise după luna noiembrie 2016, în valoare totală de 6:473.087 lei. -

’                                                                                                                                                                                                                                                                     '                                                 : ’ . ' ' '                    V'--, '          ..

Pentru creanțele de încasat anterioare lunii noiembrie 2016 RADET Constanța a efectuat demersuri, de .recuperare specifice, inclusiv îacționând în instanță debitorul (acțiune în pretenții). -.                                •                                                  '                                                   .                                                                  ;                                                                                                                                                                                         '                                                                    i- ’ -

Responsabilitatea reprezentării RADET Constanța în instanță, în litigii de natura recuperării creanțelor ; . revine exclusiv Biroului Juridic din cadrul Direcției Comerciale.                                          

'                                                                 „ .. | Xj 'I . <-.

Astfel, la data de 3OiO9.2O2O RADET Constanța mai are pe rolul instanțelor de judecată un număr : de 59 de dosare având ca obiect pretenții de natura creanțelor de încasat în valoare totală de 3.428.267 ’ lei, iar aferent dosarelor deja soluționate de instanță există 364 de dosare de executare silita înaintate către executori judecătorești, în valoare totală de 4.785.342lei.                                     i j

Procedura internă de recuperare a debitelor este măi dificilă în cazul asociațiilor, deoarece acestea nu dețin patrimoniu și nu se conformează dispozițiilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomiriiilor..           - j

:      , Situația creanțelor de recuperat la data întocmirii planului de reorganizare, este prezentată la

Subcapitolul 7^7-Surse de finanțare a activității și investițiilor, 7.7-1 Sume obținute din recuperări de creanțe:                                           :                '                                        '

J                    '                            ] Jf 54

.                   '                                                  i « J

!,                                                 î xp-fi: ‘ x-


în perioada de reorganizare, societatea; împreună cu sprijinul activ a) administratorului judiciar, va continua demersurile de recuperare a creanțelor de la debitorii săi.

Astfel în perioada următoare se vor întreprinde suplimentar următoarele demersuri de recuperare a creanțelor:                       i

> în cazul debitorilor persoane Juridice față de. care este deschisă procedura de irisdlveriță/faliment, se vor urmări procedurile și se va încerca recuperarea creanțelor’,de la „ . ■ ■ ■ ■ ‘

aceste societăți. Demersurile avute în vedere constau în:


 • • Supravegherea procedurilor de insolvență și a stadiului acestora;

 • • Implicarea activă îh cadrul procedurilor prin exprimarea de voturi, contestarea măsurilor' care afectează șansele de recuperare a creanțelor, etc;                        } - I î

> în cazul debitorilor persoane juridice care nu se află sub incidența Legii insolvenței* sâti persoanelor fizice se vor conținua demersurile de recuperare a creanțelor începute în perioada de observație, respectiv anterior deschiderii procedurii de insolvență, după" caz, prin toate mijloacele stabilite de lege, cum ar fi :                                                             I

•   Notificări/somații                                                                  } > : |

1 ’ f

 • • Acțiuni în instanță                                                                  •        >

 • • Demesuri de executare silită                                                     ; j 4

 • • încheierea de tranzacții cu debitorii de bună credință care să prevadă plata în rate â creanțelor datorate și care nu vor putea să depășească durata de implementare a planului. încheierea acestor tranzacții în condițiile date se va putea face de către administratorul special și administratorul judiciar fără a mai fi necesară o aprobare suplimentară din partea creditorilor.                                    '    ! 4Î î’

Ca măsură adecvată de punere în aplicare a planului se apreciază că oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, debitoarea împreună cu administratorul judiciar va putea analiza oportunitatea cesionării unei părți sau tuturor creanțelor, după o analiză a șanselor de recuperare. Această operațiune va face obiectul aprobării adunării creditorilor societății. Creanțele de recuperat vor putea.fi cesionate, individual sau în grup, către orice persoană (juridică-sau fizică) interesată, ja:prețul stabilit de către Adunarea creditorilor.                                                                   '

 • 7.4. Strategia în domeniul resurselor umane                           .■ i s

.                                                                                                                                                                                                                                                • î

Una dintre cele mai importante resurse de care beneficiază RADET Constanța este resursa umană; activitatea curentă și în special partea de asigurare a remedierilor de avarii și mentenanță a sistemelor fiind dependentă de resursa umană din cadrul companiei

-                                                                           i • I 4-<-

La acest moment necesarul de angajați nu este acoperit,. numărul de posturi din ultima organigramă aprobată riefiihd ocupat în integralitate. O cauză a. acestei situații o reprezintă1 fluctuația măre a personalului. Astfel, doar în anul 2020 ău plecat peste 109 angajați și au fost arigajați un număr de 135 dejpersoahe. .                                j                                                         • j

 •                                            '                 .                           .     .         ^55

O parte din angajați! plecați au ajuns la vârsta de pensionare sau au plecat din alte motive, dar o altă parte semnificativă a plecat deoarece sunt nemulțumiți de pachetul salariat, raportat la condițiile de muncă și la salariile pe care unii dintre ei le câștigau în afară țării înainte de pandemie. Ne referim aici în primul rând ca angajați! din cadrul secțiilor de producție care sunt nemulțumiți de condițiile grele de lucru (noroi în canale termice, abur, umiditate ridicată, temperatura agentului termic deversat din conducte, lucrări executațe:sub cerul liber (în ger iarna, arșiță vara) etc.                                          .

la acest moment pachetul salariat este format din: salariul tarifar, tichete de masă, sporuri pentru orele suplimentare, zilele declarate libere conform Codului Muncii, primă de sărbătoarea Paștelui șna Crăciunului, 20 iulie, ziua energeticianului, zi liberă plătită.                                           - i .

"                                      '                        ... vp. »

De asemenea, pe lângă instruirea periodică a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă, debitoarea a facilitat accesul si la alte cursuri de pregătire profesională necesare angajaților -pentru desfășurarea activității conform fișei postului.                                               i

în perioada de reorganizare societatea își propune să mențină numărul de. angajați, să mențină salariul și celelalte beneficii la nivelul actual și să implementeze programe de fidelizare a angajaților, care să reducă fluctuația mare a personalului. ș                                                 ț 4 v ।

 • 7.5. Strategia în domeniul achizițiilor                                     , j j

! .'*1 i

Activitatea de achiziții la nivelul regiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 privind normele metodologice, de aplicare a.legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor interne. ; I 1 .

'                                                          î : t ii ,. ț-

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020 a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul.achizițiilor sectoriale, în baza referatelor de necesitate întocmite de fiecare departament din cadruIRADET Constanța, respectându-se; în același timp condițiile de încadrare. în plafoanele valbrice impuse de Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020. Ultima rectificare a Programului anual al achizițiilor sectoriale aferent anului 2020 a fost aprobată de administratorul judiciar al regiei, EUROSMARTSPRL la data de 26.10.2020.                                           ' I ’

. .                                                            . , .                                 .,...                 ...                 - l

In funcție de plafonul valoric al achiziției Programul anual al achizțiilpr publice pentru anul 2020'a fost împărțit în două secțiuni: achiziții directe și proceduri de atribuire.                         ! J i

Atribuirea contractelor de achiziție prin proceduri de atribuire se face prin.intermediul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice(SEAP) cu respectarea tuturora prevederilor legislației în.doemniu.' j   l

Avândîn vedere că pentru achizițiile directe (ce/e a căror valoare este sub plafonul stabilit de Legea 99 din 2016) legislația îh vigoare impune principii și nu reguli stricte, pentru derularea acestora a fost adoptată la nivelul RADEȚ procedura internă privind achizițiile sectoriale, în care sunt detaliate regulile ce trebuiesc respectate pentru atribuirea directă a-contractelor.                                    : j î

La data de 30.09.2020 gradul de realizare al „Programului anual al achizițiilor sectoriale prin achiziții directe", era următorul: din 88 de poziții au fost derulate achiziții cu întocmire de contracțe/comandă pentru un număr de 47 (53,40%) repere. La majoritatea dintre aceste 47 deiepere achiziția a fost făcută la o valoare mai mică decât cea estimată în planul de achiziții.                 , :

. La data de 30.09.2020 se aflau în derulare demersurile necesare pentru atribuirea a 2 contracte prin achiziție directă (și niciun contract prin proceduri de atribuire), finalizarea acestora urmând a se realiza în perioada următoare, conform Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2020. ! { j

în ceea ce privește gradul de realizare â/"Rrografnului aniial de achiziții sectoriale prin proceduri de atribuire”, trebuie menționat faptul că din 5 poziții au fost atribuite până la finalul lunii septembrie 2020 patru contracte (80%).                            #                                                              |' >,

în perioada de reorganizare, societatea RADET va desfășura activitatea de achiziții în concordanță cu legislația aplicabilă, menționată anterior șj cu procedurile interne . în acest sens se va realiza unprogram anual al achizițiilor publice pe pentru anul 2021, care va fi în concordanță cu bugetul de venituri și cheltuieli aferent fiecărui an în parte.                                                                            > J .

 • 7.6. Valorificări de active corporale

în condiții de maximizare a vâlorii'obținute din vânzare, și raportat lâ obiectivele propuse' prii? prezentul plan de reorganizare, în perioada de reorganizare se va propune valorificarea totală a.activelor corporale după predarea activității de transport, distribuție și furnizare energie termică. - .     : 1

Sumele obținute din valorificările ce se vor efectua pe perioada de reorganizare vor fi folosite pentru stingerea datoriilor prevăzute în cadrul programului de plăți, precum și pentru Stingerea datoriilor curente, conform.previziunilor.                                                                       , ,' f

. ? Lista activelor corporale prevăzute a se valorifica până la finalului planului de reorganizare se prezintă astfel:           .                                                                 .         ,                      ‘    >

■      Ca’ejcrie acte.e

” Valoare de piață 7. v

Valoare estimată de vânzare. fjră TVA (90% dln valoarea-de piață)

Licențe și imobilizări necorporale

-

-

Mijloace de transport

.       786,840

708,156

Echipamente tehnologice

*       806,240

725,616

Aparatură’birotică

.           ,     325,940

293,346

Mobilier

:          13,560

,         12,204.

Aparatură și instalații de măsură, control și reglare

j .. 2,481,854

2,233,669

Materiale Investiții

/       154^540

139,086

Total                    ,

.      4,568,974

4,112,077

în vederea construirii cashflow-ului, vânzarea activelor aflate în patrimoniul RADET s-a estimat a se realiza la o valoare ce reprezintă-90% din valoarea de piață stabilită îh cadrul raportului de evaluare. Cu toate acestea, aprobarea sau vânzarea bunurilor la un preț mai mic decât 90% din valoarea de piață se va putea realiza cu acordul creditorilor obținut în cadrul Adunărilor de Creditori care se vor organiza pentru aprobarea strategiilor de valorificare. Aprobarea unui preț inferior pentru vânzarea bunurilor de către creditori nu va constitui o modificare/nerespectafe a planului de reorganizare.                      !   

■                                                                                                                 .                                                         i .                                                                                                                                          î î'

. In vederea valorificării activelor se vaiproceda lă întocmirea ;unei strategii de valorificareîn conformitate cu prevederile Legii 85/2014. Metoda de valorificare constând în licitație publică, negociere directă sau'o combinație a celor două va fi aprobată de Adunarea Creditorilor. De asemenea, se va supune

;                                                                   ? 57


aprobării creditorilor și un regulament de vânzare corespunzător metodei de valorificare propuse, conform dispozițiilor art. 154 alin. 2 din Legea 85/2014.

 • 7.7. Surse de finanțare a activității și a investițiilor

 • 7.7.1. Sume obținute din recuperări de creanțe

Situația creanțelor de încasat la data de 31.10.2020 se prezintă astfel:

âejnlseijnțg .'An'

Facturi emise îni

Sold neîncasat facturi la 31.10.2020''

Sold facturi neîncasate la 05^06^2019 pentru termoflcare

8,901,436.57

2019

iunie

96,003.04;

iulie

: 288,564-84

;         august

99,952124

septembrie

504,940.91

octombrie

132,177.47

noiembrie

267,193.88

decembrie

533,961.84

2020

'       ianuarie

714,235.67

?      februarie

825,469.42

' martie

928,725.07

aprilie

1,459,262.64

' mai

344,396.42

iunie

421,999.39

iulie

470,528143;

'       *         august

457,148.10

septembrie

629;867.29

octombrie

■ 1,670,546.44

.        Clienți termoflcare-total

18,746,409.66

Clienți diverji - total

'   636,076.18

TOTAL GENERAL

19,3^2,485.84în ceea ce privește gradul de încasare a acestor creanțe pe parcursul celor 12 luni de plan, situația se prezintă astfel:                                                                                             i j j


De. asemenea, la finalul perioadei de plan, se prevede posibilitatea valorificării -sau cesionării creanțelor cerămân.deîncașat la data de'31.01.2022.                                        ' î ’

•                              '                            ” ' ’ F                                                                                             '■                 4 : e / IO

                                   .                                                                 i -j. 1r

Sumele obținute din încasarea creanțelor sau ca urmare a cesionării acestora se vor folosi pentru acoperirea creanțelor curente ale debitoarei și distribuirile prevăzute în trimestrul IV ăl planului de reorganizare, iar în caz de intrare în faliment vor fi distribuite conform regulilor instituite de dispozițiile Legii 85/2014.-                                    r                                                        * t

7:7.2. Sume obținute din subvenții >               .                   •     ’ < i

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare" cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile.unitățiior administrativ-teritoriale către operatorii de termoficare sunt:: . i i . a. în situația în care autoritățile administrației publice locale.aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai. mici decât prețul de‘ producere, transport, distribuție și furniza’re a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației (ârt. 3, alin. 4).                  ■; j 1, j

 • b. Pierderileinduse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din. subordinea autorităților administrației publice locale pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.                          i                                                    ț t

O.; 4

în conformitate cu Ordinul Ministerul!' de Finanțe nr. 1121/2014 modificat prin Ordinul hrV 3325/2020 acordarea schemei de ajutor de statiprivindacoperirea diferenței dintre prețul de producere, 'transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației se poate face până la data de 30.06.2021 în limita a 15.000.000 euro;           .

 • '                   -■           ■             ■ ■ '                ■ I.....                       :                 '        ■       . ■...: ’... .. 1 P'SfMv

Politica ștabllife preț                        j,                                                  .           ‘ 5 >

Lă nivelul Municipiului Constanța prețul local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. se stabilește pe baza propunerii realizate de către RADET, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța.                          '                       '                            j 1 'f ț

:                                                                                                                                                                           ’> •           '■ ’ ț? '

Prețullocal de.'distribuție șe fundamentează pe următoarele reglementări legale .*

> Legii rir. 51/2006 privind serviciile comunitare.de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;                                                                  .           ;

> Legii nr.:483/2006 pentru aprobarea O.G. rir.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare' cu energie termică a populației, cu mbdificăriie și completările ulterioare;                /    .                                           î /j’

> arf.40 alin,(9) din Legea nț. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu

modificările și completările ulterioare; j.                                                    * ’ l l

:: > ărt.26 și. art.27 din Ordinul Ministrului’ Dezvoltării Regionale și Administrației > Publice , • nr.1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2021 operatorilor economici’care prestează/serviciul de interes economic general de producere; transport,distribuție și furnizare a eriergiei termice                          -                       {

’                                                     .                                 I d: 59

•                                                                                                    T” ! J' 1

-                                                                                                           ,                            •                                        ’                                     '              ■ :..'4 - ’• •? ' ’■* î

’                                                                                              :                                                                                                              k I-

Raportat la prețul stabilit de către Consiliul Local al Municipiului Constanța și având în vedere obiectivul autorității administrației publice locale să asigure condiții de viață optime locuitorilor municipiului Constanța, în bâza dispozițiilor legale menționate mai sus, cu aprobarea consiliului local se              

aprobă.din bugetul de venituri și; cheltuieli al municipiului Constanța; plata unei subyenții reprezentând , i diferența dintre prețul local - preț format din,prețul de producere și tarifele serviciilor.de transport, .. .    :

distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare pentru populație.

Pentru perioada 01.11.2020-31.12.2020 prețul local pentru populație a energiei termice a fost

stabilit la valoarea de 214;96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal, inclusiv TVA, prin Hotărârea ConsiliulurLocal ț al MunicipiuluiConstanța. De asemenea, tot la aceeași dată s-a aprobat și subvenția unitară la energia .

termică pentru consumatorii casnici racordați larețeaua de distribuție de 247,43 lei/Mwh echivalent a

287,76 lei/Gcal, respectiv pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport de 95,87șlei/Mwh

echivalent a 111,49 lei/Gcal. Totalul subvențieLastfel calculate, în cuantum total de 20.450.364,30:lei ,a

fost încasată de către RADET Constanța la data .de 18.11:2020.                                                .

Prin Hotărârea nr. 430 din data de 15.12,2020 a Consiliului Local al Municipiului Constanța s-a ’ . - .

Stabilit că începând cu 01.01.2021, respectiv, pentru perioada 01.01-31.03.2021 prețul local pentru

populație a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Constanța a fost stabilit la valoarea de

214,96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal,inclusiv TVA.                                             .       ,

Astfel, prețul local al energiei termice facturat de către R.A.D.E.T. Constanța începând cu data de

01.01.2021 consumatorilor săi va fi:                                                                 -    '

> 482,73 lei/MWh (echivalent 561,41 lei/GCal) preț local pentru energia termică furnizată prin

rețeaua de distribuție,(rețea secundară).                                                    J 1

< >331,84 lei/MWh (echivalent 385,93 lei/GCal) preț local pentru energia termică furnizată prin ; j . rețeaua de.transport (rețea primară), v             •                           

De;asemenea, valoarea subvenției estimată pentru anul 2021 este de 33,575.062,40 lei, din.care ’ ’

se va incasa In avans in luna decembrie 2020 suma de 25.000.000 lei pentru lunile ianuarie;- martie '

2021,conform HCLM nr.430/15.12.2020.     (                                           '

Aceste'sume sunt folosite pentru acoperirea creanțelor curente, 80%. din sume ifiind

direcționale conform contractului de cont escrow în vigoare, către, furnizorul de energie^termică. ,

Electrocentrale Constanța,                                                                           ! I               *

'                                                            i

7.7.3. Sume obținute din acoperirea'pierderii induse                                 i            .

; ? • - £

La data de'27.11.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Constanța șub nr. 181855, o

cerere prin care s-a solicitat analiza, aprobarea și inițierea demersurilor legale care se impun către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru inițierea unui act normativ prin care să

se aloce din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului a sumei de 53.475:653 lei pentru, plata ,

combustibilului (gâze naturale) pentru producerea energiei termice pentru populația Municipiului Constanta.

'            -          ■ ■                                                               f'                                                                                                                   r ■ ’

In susținerea acestei cereri s-a arătat căi                                                     ? ‘ J

■                                ■ '     ■ -          '                                                               ’t                                                                                                                                        -J ( b

-                                             4-                                                                                 ■                !' ’F

Pentru susținerea activității curente RADET Constanța se confruntă cu o lipsă.acută de lichidități

deoarece costurile nu sunt acoperite integral de Jariful aprobat. Urmare a acestui aspectRADET nu își poate

t                                                            6o ■ \ j

achita integral conțravaloarea facturilor emise de către furnizorii de utilități, dintre care cea mai importantă restanță o înregistrează către Electrpcentrale.Constanța SA                        u

Astfel, în primele 10 luni ale acestui an Electrocentrale Constanța SA a facturat cătreRADET suma , totală de 160.627,553,60 lei, iarRADET a facturat către consumatorii săi fâtordăți la sistemul centralizat de' . alimentare cu energie termică suma totală de' 110.042.393,75 lei. Diferență de 50.585:159,85 lei este ? generată de faptul că prețul local aprobat de către autoritatea publică. locală nu acoperă integral costpl'' ‘ real ăl acestei activități. De exemplu: tariful activității de transport aprobat în structură :de tarif a prețului • local al energiei termice este de 62,89 lei/MWh în timp ce costul,real al acestei activități calculat îa finele ‘ lunii octombrie este de 233,85 lei/MWh. Ș.                                               . ' ’ i .:

Mai mult și producătorul Electrocentrale Constanța SA se află într-o situație financiară, grea și , întâmpină dificultăți în achitarea furnizorilor săi datorită faptului că:                               • • [' J

> CET Palas nu mai produce energie în cogbnerare, pe fondul lipsei investițiilor, astfel dimihuându-și cifra de afaceri cuveniturile pe care le-ar fi putut realiza și din vânzarea energiei electrice, : j J

... | |

> cheltuielile incluse din ce în ce mai mari generate în timp de lipsa investițiilor au fost acoperite prin creșterea tarifului, fapt ce' â condus la ‘pierderea portofoliului de dienți, astfel meat în prezent, întreagă activitate este susținută din veniturile pe care le facturează cătfeRADETConstanța pentru energia termică măsurată la gardul centralei.                                           i l

La data de 23.11.2020 RApET Constanța avea de achitat către Electrocentrale Constanța S;A. suma de 38.972.202,38 lei energie termică (facturile aferente lunilor iunie, iulie , august , septembrie șl octombrie 2020), din care suma de 10.892.365,89 lei este aferentă unor facturi a căror dată scadentă este depășită.                                              î                                               i . J I

în conformitate cu prevederile Legii hf.325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii și reparații programate Și să funcționeze chiar-și în condițiileîn care tarifulaprobațestesub nivelul.costurilor..                   / .          . I

'                     '                        V '                                               .                    ' I-

■                            '                                                                                 >             •                                                                                                       , ■ ■          .......!......T

Luând în considerare nivelul sumelor restante pe care cei doi operatori le-au acumulat .către furnizorii de utilități pe fondul diferenței dintre pierderea aprobată din tarif și pierderea reală rezultată din auditul energetic efectuat în anul 2020 pentru anul 2019, autoritatea publică locală are posibilitatea deia acoperi din bugetele locale, pe lângă subvenția abordată populației și pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat,' înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, conform art 5A2 alin 1 din Ordonanța 36/2006.                     .                        ' !   .

'                                                                                                                                                                                                 i

Totodată, în conformitate cu,art. 26 alin (2),lit. b) din Ordinul 1121/2014, se pot aloca din bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centroiizdt și neacceptate în preț/iorif. '                                                    .    1 J

De asemeanea în cadrul solicitării au fost prezentate costurile realizate pe infrastructură de transport (RTP) pe.durata primelor zeceluhi de administrare de către RADET.                     .1 î

în plus,. STa arătat că, pentru rezolvarea acestei situații deosebit de grave și menținerea îri funcțiune a sistemului de termoficare este necesară promovarea unei hotărâri de Consiliu Local pentru

*                                                                      ■                                           ' i ■ ■ I

’                                                                                                  , : । i

acoperirea parțială de către municipiul Constanța din surse deda bugetul de stat a pierderilor induse din prestarea serviciului de transporta energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de             d

53.475;i652,92 lei                                  >                                                         ’ \ j •

RADEȚ Constanța nu a primit un răspuns la această solicitare până la data redactării planului. <

VIII. Previziuni financiare pentru perioada jde 1 reorganizare i                                . ț :

 • 8.1. Contul de profit și pierdere                                            i

Bugetul de venituri si cheltuieli previzional pentru perioada de reorganizare în formă sintetică, :    '

pentru perioada februarie 2021-ianuarie 2022, este prezentat mai jos:                            •   •

Denumire Indicator         >

Febr 2021 Marile 2021 Aprilie 2C21 Cistrlbutle+Transport

Mal 2021 Urne 2021 Iulie 2021         .

Dlstrlbutie+Transpoii:

Aug 2021 Sept 2021

Oct 2021

Dlstrlbutle+Transport

„Nov 2021 Dec 2021 lan 2022 Dlstrlbutle+Trânspprt.’,

1 ratai an 1.

•            '7 ’.

Trimestru plan

■ '■ r ■ '

?       2

3

4'

Cantitatea vanduta, total Mwh, din care:

138,510,00

10,050.00

9,240X0

139,800.00

h '297,600.00

prin rețeaua de distrlbutie Mwh

132,600.00

î        9,200.00

'         8,500.00

133,200.00?

‘ i 283,500.00

.prin rețeaua de transport Mwh

0.00

7            0.00

0.00

0.00

0.00

. prin centrale.de gaze Mwh ,

5,910.00

850.00

740.00

6,600.00'

’ ‘ ’ 14,100.00

cantitatea achiziționate de la Electrocentrale Mwh ;

198,445.00

75,212.00

65,985.00

215,035.00

:    . 554,677.00

£ -

Cifra de afaceri neta, din care:

'       44;696;204,77

5,951,883.00

7,795,859.00

94,594,113.00

^153,038,05977

. Producția vânduta.

42,821,204.77

4,076,883.00

’ •     5,920,859.00

'      92,719,113.00

; 145,538,059.77’

Prestări servicii

1,875,000.00

?    1,875,000.00

1,875,000.00

.    • 1,875,000X0

£    7,500,000.00

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de 'afaceri nete feb., mar. 2021

13,366,761.83

..           .                          ■ i? ■■■■

; 13,366,761.83

Variația stocurilor (Sold C)

25,000.00

25,000.00

25,000.00.

25,000X0;

l 1100,000.00

Producția Imobilizată -

„500,000.00

500,000-00

500,000.00

;          500,000.00

s 2,000,000.00

; Alte venituri din'exploatare

452,500.00

452,500X0

452,500.00

452,500.00

;    1,810,000.00

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL ’

59,040,466.60

6,929383X0

8,523,359.00

‘       95,321,613.00

, 169,814,821.60

Cheltuieli cu materiile "prime sl materialele, consumabile ’ 601+602-7412’

350,000.00

;      700,000.00

600,000.00

350,000.00

2,000,000.00

' Alte cheltuieli materiale 603+604+606*6087

51,912,062.65

: 23,676,159.64

17,032,475:00

80,833,908.00

j 173,454,605.29

Alte cheltuieli din afara (cu energiesi.apa) 605

1 3,000,000.00

■    1,000,000,00

1.000,000.00

2,500,000X0

7,500,000.00

Cheltuieli cu personalul din care: .

6,009.000.00

f 4,957,500.00

5,039,500.00

5,670,000.00

' 21^676,000.00

..     ■ Salarii 641

...... .5,894,000X0

' 4,850,000.00

4,950,000.00

;       5,550,000.00

21,244,000.00;

Cheltuieli cu asigurările st ■ protecția sociala 645 -' ;

■      115,000.00

107,500.00

89,500-00

:   120,000.00

432,000.00

Amortizări si provizioane pentru deprecierea Imob.corporale _ -

380,000.00

|     $00,000.00

500,000.00

500,000.00

.   1,880,000.00

Cheltuieli 6811+6813

410,000.00

530,000.00

.         530,000X0

-         530,000 00

2,000.000X0

Ajustarea valorii activelor circulante: .        .     -

0.00

0.00

.       0.00

0.00,

’        0.00

Cheltuieli 654+6814

500,000.00 -

■.    • 500,000.00

'          250,000.00

250,000.00

1   1,500,000 oi^

. Venituri 754+7814

500,000.00

500,000.00'

zso.ooaoo

250,000.00

lf500,000 00

Alte cheltuieli de exploatare, dlncare:            ,

1,081,750.00

.   1,176,750.00

1,176,750.00

.       1,066,750.00

1   4^502,000 00

Cheltuieli privind prestațiile . .            externe

475,000.00

;     600,000.00

600,000.00

465,000.00

2,140,000 00

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

414,250.00

;     -414,250.00

414,250.00

414,250.00

4657,000.00

Cheltuieli cu despăgubiri, alte ,        ch.de exploatare

267,500.00

; ■    ' 262,500.00 ■

262,500.00

. 262,500.00

1,055,000 00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -total                   .

68,741,812.65

( 36,967,909.64

17,485,737.00

83,13ft 170.00

’ 206325,629,29

REZULTATUL DINEXPLOATARE

-9/701,346.05

5, -30,038,526.64

■        -8,962,378.00

12,191,443.00

’ -36,510,807.69

Venituri din dobânzi

25.00

S . . 25 00

25.00

.           25.00

.     ,    100 00

Alte venituri financiare

| ooo

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

25.00

:           25.00

25.00

25.00

'    100.00

Cheltuieli privind dobânzile

 ■

|       0.00

Alte cheltuie/l/inanciare

,       0.00

CHELTUIELI FINANCIARE • TOTAL         .

0.00

1            0.00

0.00

0.00

’       0.00

Valorificare integralactive și restcreanțe .

>

•69,310,665.48

•69,310,665.48

REZULTA TUL FINANCIAR

25.00

'            25.00

25.00

2s;oo

'   100.00

REZULTATUL CURENT

-9,701,321 05

y -30,038,501.64

-8,962,353.00

-57,119,197.48

^105,821,373.17

VENITURI TOTALE

59,040,491.60

L 6,929,408.00

8,523,384.00

,    127,377,345.55

20i,8n,629.1S

CHELTUIELI TOTALE

68,741,812.65

36,967,909.64

17,485,737.00

184,496,543^02:

307,692,002.31

REZULTATUL BRUT

-9.K1 321 05

■JO.OJ^Cl 64

■8,962,353,00

-57119,197,48'

-105,821,373 17

Nr.mediu salariati .

. 400.00

'          400.00

400.00

,     400.00'

Detalii alte cheltuieli materiale                   .                    ■                    .                                                                    '

* apa fiebinte cantitate x preț

42;858,166.65

j 16,243,535.64

9,470,987,00

71,543,420.00

| 14(^116,109.29

apa adaos 200mcx24 orex365 zilexl6,43lel/mc

7,018,896.00

l 7,176,624.00

. '

'    7,255,488.00

.       7,255,488.00

28,706,496.00

gaze.           .....              .

2;ooo,ooo.oo

216,000.00

216,000.00

2,000,000.00

4(432,000.00

obiecte de Inventar

35,000.00

r 40,000.00

90,000.00

35,000.00

j. : ?20d,000.00

Total

51i912,062,65

23,676,159.64

17,032,475.00

80,833,908.00

: 173,454,605.29

Premisele construcției bugetului de venituri și cheltuieli sunt următoarele:                              i

 • • S-a. pornit de la Cantitățile realizate pe perioada 2019-2020, și s-au luat în considerare valorile de' măi.jos pentru pentru următoarele perioade, aferente cantităților livrate. Totalul de 158 mii. lei, se,obține prin însumarea producției vândute (145 mii. lei + 13 mii:, lei, subvenția pentru liinile februarie și martie 2021],                >             ‘                                            ' s

  Cantități ■ termle

  Cant.tățI mțnn porniri

  Cantități gaze :

  Total {terrnle+gaze ♦rețea primară)-

  Total (termic* gaze)

  ’ Preț facturare '

  . lel/Mwh

  -             i

  Venltu'lde facturat ■ Ici

  , .' 2/28/2021

  Y 49,300

  .      3,600

  2,200

  55,100

  .. 91,500

  ^05,66.

  . .    20,891,490

  3/31/2021

  40,200

  2,800

  2,110

  ,    45,110

  42,310

  -405.66

  •   : 17,163,475

" 4/30/2021

43,100

'         3,600

1,600

48,300

44,700

405.66

18,133,002

Total -trlm.i

132,600

10,000

5,910

148,510

138,510

56,187,967

5/31/2021

2,900

’            100

'     ■ '340

'      3,340

‘     3,240

405.66

1,31<338

"" 6/30/2021

'    1 3.200

’ Î0Q

270

' ’ 3,570’

' " .3,470

' ' 405.66

1,407,640

7/31/2021

' .     3,100

"      75

■      240

’    3,415

3,340

'    405.66

'■       1,354,904

Total -trlm. 11.

9,200

275

850

'       10,"325

.10,050

4,076,883

8/31/2021

2,700

80

200

2,980 .

‘ ' 2,900

640.79

1,858,291

9/30/2021

7 ' 2,800

. '         .,100

240

3,140

3,040

640.79

1,948,002

10/31/2021.

.3,000

345

300

3,645

3,300

640.79

. .       2,11'4,607

Total ArinUlI

'     8,500

525

740 '

' ' 9,765

9,240

5,920,900

. 11/30/2021

28,000

.         1,800

1.450

31,250

29,450

640.79

18,871,266

12/31/2021

47,000

2,700

2,150

51,850,

49,150

640,79

' 31,494^829

’    1/31/2022

.58,200.

4,230

" 3,000

' ' 65,430

'     61,200

692.05

42,353,656

Total -trlm.lV

'< 13'3,200

'       8,730

6,600

‘     148,530

139^800

92,719,750

Total general

283,500

19,530

14,100

317,130

297,600

158,905,000

• îh privința prețurilor practicate, prezentăm următorul tabel centralizator, îh Jei/M Wh:

Semestru valab'litate p'eț

1 2021

11.2021

1.2022

Preț achiziție apă fierbinte

215.97

.    228.93

242.66

Cost rețeaua de transport

1    62.89

. 2'16.76

225.32

Costuri distribuție

' i; 126.80

’     195.10

224.07

Preț rezultat fără TVA

(   405.66

640.79

692.05

Preț rezultat cu TVA

'      482.74

762.54

823.54

 • • Referitor la suma aferentă subvenției ele exploatare aferente cifrei de afaceri, aceasta a' fost • estimată în funcție de suma ce se va încasa înavans; astfel:!

o Subvenție de încasat în avans: 25.000.000,00 lei, TVA inclus                       j

o Subvenție fără TVA: 21.008.403,'36 lei , .

oDin cuantumul subvenției fără TVA Sr-au estimat venituri pentru luna februarie și martie 2021 tn cuantum de 13,366,761.83 lei fără TVA, aferent unui procent de 63% din total, pentru cele două luni de iarnă din trimestrul I de reorganizare.

 • • Suma aferentă Alte cheltuieli materiale cuprinde achiziția de apă fierbinte, apa de adaos, consumul de gaze și obiecte de inventar necesare, așa cum este detaliat în buget.             

 • • Cheltuielile cu materiile prime si materialele, consumabile sunt estimate înfuncție de sezon, cheltuielile în perioada de vară fiind superioare, datorită intervențiilor care se pot efectua la rețea în anotimpul cald,                        ;                                                        , >   ,

 • • Cheltuielile depersonal, sunt estimate pentru un număr-mediu de 4Q0 salariați, din care370sunt alocați pentru gestionarea rețelei de distribuție și 30 de salariați alocați gestionării rețelei de transport.                                    ' .                                                               '

 • • Veniturile din valorificarea activelor în patrimoniul propriu al Regiei, sunt cuantificate ținând ’cont devaloarea neamortizată "a mijloacelor fixe și de valoarea neăjustată a creanțelor de recuperat; în ceea ce privește suma estimată pentru valorificarea/cesionarea creanțelor, aceasta reprezintă 90% din solduîde recuperat. Soldul de recuperat se referă atât la sumele existente la momentul redactării prezentului material, cât și la sumele care pot rămâne neîncasate la momentul finalizării perioadei de 1 an, ca urmare a scadențelor diferite ale fădturildr emise.

 • • Rezultatul din exploatare obținut.în perioada de reorganizare propusă este de -36,510,807.69 lei, dat fiind faptul că prețul aprobat de valorificare al agentului termic nu este suficient pentru acoperirea costurilor generate de desfășurarea activității.                                        .

 • 8.2. Cash-Flo.w

încasările previzionale în perioada de reorganizare, compuse din încasări din producția vândută, executări de servicii, încasări din recuperări creanțe și încasări din valorificări active.             f 7?' I

Estimarea a fost reaIizată-ținănd cont de termenele medii de încasare, graficul de lucrări estimat, analiza creanțelor aflate în sold și raportarea valorificărilor îa contextul actual al pieței. încasarea prețuliii • se poate obține în două variante; , î .                ..               . f. Ș.

Integral de la consumatori finali sau '                                                        '? f

Parțial de la consumatori finali și prin încasarea unei subvenții reprezentând restul de preț de la autoritățile locale.. .                        ;                                                              ‘ j t

Plățile constau în achitarea costurilor, variabile aferente producției (materiale, achiziție apă fierbinte, achiziție gaz și energie electrică, închirieri utilaje etc), costurilor către personalul angajat’, furnizorii de servicii diverse, asigurări, taxe locale etc., și cheltuieli de procedură. în estimare nu s-au considerat sumele aferente TVA, care vor face obiectul regularizării sau compensării la momentul apariției debitelor/creditelor. Ș-a luat în calcul termenul, mediu de plată/încașare per categorie. Pentru facturile curente, se estimează un grad de încasare de 70% ulterior facturării.                                    , .

Fluxul de numerar previzional pentru perioada de reorganizare în formă sintetică este prezentat mâi jos; '       '                          ('                                              ' Vi J .fJ

* Element îocware/plată     ’      '          . •

TRIM1. -

TRIMII .

TRIMIlț

, TRIMIV -î f

TOTAL AN 1

încasări din recuperare creanțe In sold la 31.10.2020

1,961,571.

1,343,797 ’

J 1,016,554

. . ,      816,885 =

1 5,138,807

încasări dln valoriflcare/cesionare creanțe anterioare plahululîn sold la 3140.2020 .           .

8,621,719

| 8,621,719

încasâridin valorlfleare/cesionare creanțe în sold la .

31.01,2022                       -                        ,

.     19,019,554

> 19,019,554

Încasâri din valorificări active

,      4,414,434

! 4,414,434

Incasari din vanzare energie termica        .

42,860,510

17,772,272,

5,063,682

, .     62,082.909

127,779,372

Incasarl din prestații diverse

.        1,480,000

.     ,      1,600,000

2,200,000

.    1,680,000

1 6,960,000

încasare ajutor încălzire        ,    .      .                   .

600,000.

400,000

, î 1,000,000

Total Incasarl din activitatea operaționala                .

.    . 44,940,510

. 19,372,272

7,263,682

. .64,162,9091

135,739,372

' -

.Plati energie termica ,

34,288,408

,       , 14,217,818

.           . 4,050,945

. . j 49,666,327

. 102,223,498

Plăti gaze naturale                           ,           . .

... . 2,050,000

... . 357,000

.     225,000

1,800,000 f

’ 4,432,000

Plăti apa rece

.        850,000

550,000

.....550,000

,         550,000

■’ 2,5.00,000

Plati energie electrica.....

,       2,150,000

.             450,000

. 450,000

.1,950,000

‘ 5,000,000

Materiale ti servicii total, din care:

. 928,950

„          1,208,950

963,950 ,

1,001,763 i

i 4,093,613

Plati materiale                                            .

260,000

.         550,000

.            295,000

. 295,000

. 1,400,000

Plati combustibil _         ,         , .                 x

.          90,000

.             90,000

.           90.000

90,000

360,600

Plăti piese auto si utilaje               - , ,              .

60,000

,        . 60,000

60,000

60,000

i 240,000

Plati verificări metrologice Fluid Serv                      .

,   , 60,000

. 60,000

, 60,000

. 60,000

!   240,000

Plati asfaltați Confort Urban

60,000

. . ,         60,000 >

60,000 .

;        60,000

\ 240,000

Plăți verificări DRML .                          .....

7,500

.    .7,500

.        . . , 7,500

. 7,500 ’

; 3o,oo6

Plati telefonie’ ’ ,      / _ .

30,000.

.. 30,000.

.          , . 30,000

. , ; 30,000

120,000

Plăți închiriere

30,000

.        . ,      30,000,

. _ . 30,000

...... 30,000

; 120,000

Plati mentehanta IT                      ..

.      . . 30,000

..       30,000

..    . 30,000

-     , 30,000

,   120,000

Plati paza .. t                                .

. 60.Q00 „

..           . 60.000

....... 70,000

•     ■ ■ _ 70,000

260,000

Plati medicina muncii           .        .

. ,          ,.4,605

.         .     4,605

. . . .. ,^°5

.         . 4,605

, ’ , 18,420

Plati asigurat!

. 7,500

:......7,500

.    .... 7,500

;     7,500

'    30,000

Plati gunoi Polaris

2,700

2,700

'        2,700

■      2,700

10,800

Platî alte $ervicil(SAS, SILVA, etc.)

24,000 '

24,000

24,000

24,000

96,000

Plati reparatii auto

19,500

'     19,500

19,500

19,500

' J 78,000

Plati onorariu administrator judiciar

173,145

173,145

173.145

210,953'

4 730,393

'                                                  i ■

Plati salarii + contribuții

6,009,000

4,957,500

5,039,500

’       5,670,000;

21,676,000

Plăți UNPIR        "      .                '     ■    ’

>>

'                       ‘ -00

"            -00

260^723

260,723

Plati impozite sl taxe locale

780,000

-00

-ob

‘        780,000

? 1,560,000

Total plati

47,046,358.

'      21,741,268

11,279,395

61,678,813

141,745,834

■ ■ • •

Alte plăți* perioada de observație            '

800,000

0

0

34,500,000 ’

" 135,300,000

Plati Investiții                                          _       .       ■

‘ Distribuiri, total:'                                 .

. l '

, .. ' ..

'   ; 794)392

rw

Grupa 1 - creanțe garantate '                   i,

> < ■ >

‘163(600’

' +W163.600'

'Grupa 2»’ creanțe’salanale % ? ** \                  i

■ > X          '

‘ , * *

,-J>; 15^630)792^

'Grupa 3 -creanțe bugetarei                     \

.      *                 f

* - ’ .

v Grupa A -.creanțele creditorilor Indispensabili         «

■ . *

• i -

Grupa 5 - celelalte creanțe chlrografare chirografare

‘               r 5        *

r * \

. V - 'ț .

Sold Inițial

5,000,000

4,055,723

3,030,525

31,365

5,000,000

Sold final

.     4,055,723

3,030,525

31,365

93,661

|    93,661

Fluxul de numerar se bazează pe următoarele premise:                                        , j j

 • • Ca urmare a încasării în avans a subvenției,-se estimează un disponibil initial'de 20% din valoarea: subvenției: 5 mii. lei. Restul de 80% este previziohat a stinge o parte din datoriile existente în’sold față-de furnizorii curenți, așa cum se va detalia în capitolul următor.                     . A

 • • în funcție de gradul de recuperare înregistrat anterior, se estimează recuperarea unei părți din creanțele existente în sold la data de 31.10.2020, în cuantum de 5,1 mii. lei pe parcursul celor 4 trimestre. Restul creanțelor rămase neîncasate sunt estimate a se valorifica sau cesiona la 90% din valoarea lor contabilă (8,6 mii. lei). :                                              '

 • • Dat fiihd faptul că sumele facturate pe perioada anului de reorganizare nu se vor încasa la momentul facturării, se estimează că va exista un sold de 17,758,687.42 lei + TVA din vânzare energie termică. Pentru aceste sume s-a menționat posibilitatea valorificării șau cesionării acestora, la 90% din valoarea lor contabilă.                                           :       î

 • • în ceea ce privește sumele încasate din vânzarea de energie termică, se preconizează că facturile emise lunar se vorîncasaetapizat, astfel:

o 70% ulterior facturării                                                                 

o Câte 10% din valoarea facturii în următoarele luni. Se vor efectua demersuri suplimentare, pentru creșterea gradului de încasare a facturilor

 • • Plățile pentru energie termică vor reprezenta 80% din încasările estimate

 • • Plățile de efectuat pentru celelalte elemente de cheltuieli,s-au previzional îh funcție de,va|prjle; istorice

 • • S-au estimat plăți pentru procentul de 2% UNPIR care se va achita în conformitate cu art: 39 alin.' (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014

 • • S-au estimat plăți de 35.300.000 lei în total, pentru datorii acumulate în perioada de observație i

 • • în trimestrul 4 s-au previzional distribuiri pentru grupa creanțelor garantate și a creanțelor salariate, într-un procent de 100% din sumele înscrise la masa credală (în total 794,392; lei)j din valorificarea activelor garantate, respectiv activelor libere de sarcini și recuperări de creanțe , - jj


 • IX. Simularea de faliment

  întrî


Pornind de la scopul principalei intrinseca unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii o niăsură mai mare decât în cazuffalimentului, analiza acestei din urnjă ipoteze, afe un rol de referință în elaborarea planului.

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe prin planul de reorganizare, în comparație cu vâloârea estimativă ce ar putea fl primită prin distribuire îh caz de faliment, au fost determinate ținând cont de prevederile art. 159 si art. 161 din Legea nr.85/2014.        ' | -

A. Fondurile obținute din vânzarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de cauze de.preferință, vor fi distribuite în următoarea ordine:            \ f


îl

otiî,Țțcca,-u'//o"“c"d

■ c re c n {e e-rJ’r.AO o'oS^ut^i tu p >n SscutepAs" iorSesf 6". d< *11

•onditiH.esartV/jZxKmWerofiU&aatarateslagauta&listrJbuânK!
în ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi sistată și activele societății ar fi valorificate. în conformitate cu raportul de evaluare, valoarea de lichidare a patrimoniului, societății debitoare este de 8.579.892,00 lei. Situația, exprimată în lei; se prezintă după cum urmează, conform art. 159 și'161 din Legea insolvenței:                  ' 3 ' 5

Explicații       •       •

’ preliminar creanțe t acceptate3?

Tabel ■’ definitiv ^actualizat cu ’ evaluarea '

■Total creanțe i

** în jaz ‘ faliment

i s 11

t Distribuiri faliment r

Sold, V neachitat

’• ' - . C ' ,

v x Soldat? • 'distribuit

• L» ' l f

•        9)

^acoperire

Din bunuri, garantate

Din bunuri libere de sarcini

8,579,892.00

' ChcItuieM procedură - ’ faliment 1 '    ‘ M »

'   857,989.20

11,452.00

846^3720

k .    \              î •

‘7,721^902-80

.100.00%

Creanțe garantate

4,636,218.60

163,600.00

163,600.00

103,068.00

60,532.00

7,618,834.80

SERVICIUL PUBLIC DE

IMPOZITE ȘI TAXE

CONSTANTA (SP1T)

4,636,218.60

163,600.00

163,600.00

103,068.00

60,532.00

7,618,834.80

63.00%

Creanțe salariate

630792.00

630,792.00

630,792.00

630,792.00

- -

‘ 6,988,042.80

; 100.00%

Creanțe salariate din perioada de observație

Creanțe suplimentare observație (la data ' înfocmini?planului)<” -        ‘ ~ ‘ ‘ T

O811B1SW5

„ 44,136,952.48

N

6,988,042.80 ‘

k 37,148,909.68 ,

‘ • >’ 4 Ci *

Creanțe bugetare .

5,842,251.00

10314,869.60

10,314,869.60

10,314,869.60

'               l -

0.00%

AUTORITATEA NApONALĂDE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

86,581.79

86,581.79

86,581,79

-

86,581.79

" - 0T00%

DIRECflA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

1,089,513.00

1,089,513.00

1,089,513.00

i. i—      4         i- -

-

1,089513.00

i"       '

’? : I?'

0.00%

SERVICIUL PUBLIC DE

IMPOZITE ȘI TAXE

CONSTANTA (SPIT)

4,666,156.21

9,138i774.81

9,138774.81

-

9,138,774.81

X /•' j            ■'

■ 0.00%

Creanțe chîrografare

626,664,012.31

626,664,012.31

626,664,012.31

-

626,664,012.31

* .

0.00%

Total                    ’

; 637,773,273.91

'637,773,273.91

682,768,215.59

114,520^00

‘8,465,372.00

674,188,323.59

i

!                                                                                                                  ! t

Distribuirile în caz de faliment au fost simulate în felul următor:                             i J

 • • s-au cumulat sumele ce ar rezulta în urma valorificării bunurilor aferente garanției SPIT Constanța la valoarea de lichidare de 114,520 lei; .                                                    :       ’ >

 • • Creditorul garantat ar primi suma obținută din valorificarea activelor aflate în propria -garanție (valoarea de lichidare), diminuate pro-rata cu suma de acoperit din-cheltuielile aferente . procedurii de faliment. • • i                                                f q i

;                          'H

Cheltuielile de faliment au fost estimate global, la suma de 857,989.20 lei, reprezentând 10% din totalul valorii de lichidare a patrimoniului RADET. Acestea includ și nu sunt limitate la următoarele tipuri de cheltuieli:                                              ’                                                              ; \ | 4 ,

 • • sume datorate UNPIR, în cuantum de 2% din încasările pe perioada de faliment, calculate în..... temeiul art. 39, alin.7, lit. b) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și -completările ulterioare, aplicat la valorificările de active și recuperările de creanțe; '    }   ! ?

 • • onorariu lichidator judiciar;              .                                                    ;

 • • servicii depozitare și prelucrare arhivă; î

 • • servicii contabilitate;

 • • servicii recuperare creanțe (onorarii executare, avocațiale);

 • • servicii pază privind activele aflate în patrimoniul RADET.

în caz de faliment, creanțele se vor plăti cohform prevederilor art. 159 si 161 din Legea 85/2014;. .

în următoarea ordine:                             ț                                               •      . î ț

 • • Din totalul de 8.579.892,00 lei estimat a fi obținut în urma lichidării activelor, s-ar achita integral cheltuielile procedurii de faliment, si anume suma de 857,989.20 lei. Această sumă ar fi distribuită atât din valorificarea activului garantat (11,452.00 lei - 1,33%), cât și din activul negarantat' ' (846,537.20 lei - 98,67%). Procentele luate în considerare pentru împărțirea cheltuielilor de . procedură pe perioada defalinient au fost calculate în funcție de ponderea bunurilor garantate și;; .' libere de sarcirii în totalul patrimoniului, astfel:                                                  '    ;    *

I 4

. Valori dedichidare '    '

EUR

’ , RON , ,

' ’ Procent''      :

Bunuri aflate în garanția creditorilor

..            " 23,630.00

114,520.00

1.33%:

Bunuri libere de sarcini                . .

,           ' 1,701,254.00

,         8,465372100

.                98 67%

11

Total

.        1724,884.00

8,579,892.00

100%

 • • Suma de 103,068.00 lei (după deducerea cheltuielilor de procedură) ar urma sa fie distribuită! creditorilor din categoria creanțelor garantate, aceștia fiind îndestulați pe total grupa în proporție; de 63%.                                               *'                                                                    ' ’     ;

 • • Creditorii salariați care, în ipoteza falimentului, vor deține creanțe totale îh valoare de 630,792.00! lei, ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul creanței deținute. Aceștia și-ar recupera creanțele exclusiv din activele ljbere.de sarcini.                              ;   >

 • • Restul.creanțelor rezultând din continuarea activității după deschiderea procedurii, în cuantum .de 44,136,952.48 lei; s-ar achita în proporție de 15.83%, adică suma de 6,988,042.80 lei; integra) din bunurile libere de sarcini.                                                                 ! ?} |

 • • Creditorii bugetari (art. 161 pct. 5), cu creanțe însumând 10,314,869.60’lei, nu vor beneficia de distribuiri, sumele rezultate din lichidarea activelor fiind insuficiente.                     ' '1

 • • Pentru creditorii chirografari (art. 161 pct. 8,9,10) sumele rezultate din lichidarea patrimoniului ar fi insuficiente și nu ar primi distribuirțîn cazul ipotetic al falimențului.                  : ‘'

.                                                                                                                                                                              ‘

în vederea determinării valorii sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor într-o ipotetică .procedură de faliment au fost luate în considerare obligații născute în perioada de observație și neachitate în valoare de 44,136,952.48 lei, reprezentând datoriile acumulate la 11.12.2020 [data redactării prezentului material], către bugetul de stat, bugetele locale, furnizori diverși. Așa cum s-a prezentat mai sus, aceste creanțe acumulate pe perioada derulării procedurii de insolvență urmează a fi acoperiteiîntrr !                                                                                                                 ț !

un procent de 16.25%, din valoarea activelor libere de sarcini.                                         (

Sumele ce compun totalul de 44,136,952.48 lei sunt detaliate mai jos:                 i ' J r

» 60,056,311.57 lei datorați pentru furnizare apă fierbinte, către Electrocentrale Constanța; din totalul datoriei neachitate, în urma încasării în avans a unei părți din subvenția pentru lunileiian.ț mari 2021, se preconizează a se stinge suma de 20 mii. lei (80% din 25 mii. lei), prin urmare, s-a luat în calcul ca și datorie neachitată rămasă la momentul confirmării planului, valoarea de 40.056.311,57 lei

. •' 398,173.30 lei datorați diverșilor furnizori;

• 707,582.50 lei reprezentând taxe și impozite locale                            ,

 • • 2,974,885.11 lei reprezentând contribuții salariale restante pentru perioada iulie-octombne 2020.

în concluzie, pentru totalul de 637,812,317.73 lei înscriși la masa credală, în caz de faliment, se vor distribui următoarele sume:                 ;

 • • 103,068.00 lei creditorilor garantați; J                                                        •

 • • 630,792.00'lei creditorilor salariați; [                   .

 • X. Analiza reorganizare versus faliment « I j

Prin prezentul plan se prevede plata creanțelor care beneficiază de cauze de preferință în integralitate, plata creanțelor salariale și plata creanțelor curente într-o proporție mai mare decîtîn caz de faliment, precum și continuareașerviciului public de alimentare cu energie termică, cu efecte pozitive/ în special în plan social la nivelul Municipiului Constanța.

' : 10.1. Aspecte financiare j

ș                                                       .                                                                                                                                                            '

Din punct de vedere financiar, comparația între reorgahizareși faliment trebuie să țină seama cel puțin de următoarele aspecte:

> planul de reorganizare prevede continuarea activității debitoarei și plata creanțelor care beneficiază de cauze de preferință, plata creanțelor salariale și plata creanțelor curente într-o proporție mai mare decât în caz de faliment                                   ,               '

> în urma aplicăriiplanului de reorganizare se va realiza tranziția serviciilor prestate de către RADET către noua societatea;                           ,                                    . jt

.                '                           - '                                                              i'J

.       10.2. Aspecte sociale î                                          ' 4 - !

.                                ?                                                                             .                    ; ■ | ■ V

Din punct de vedere social;.continuarea activității societății este p obligație până la preluarea sa de către un nouoperâtor, societatea prestând uh serviciu de utilitate publică, încetarea activității'pe lângă disponibilizarea unui număr de angajați de peste 390 de angajați, ar avea ca și consecință și stoparea furnizării agentuluLtermic către un număr de aproximativ 50.000 de apartamente (reprezentând peste 2.800 de blocuri și imobile, în care trăiesc drca‘170.000 locuitori) și 1.321 de instituții publice/șijâgențj economici.                                      '         ,                                                             ; „ l. î"

'                                                 ■                                                                                                                                                                            p î • ■')

 • XI. Distribuiri '                                      . i >

 • 11.1. Tratamentul creanțelor

Așa cum se prevede în Secțiunea a-6-a din*Legea insolvenței - Planul - în cadrul acestdia se vor menționa categoriile de creanțe care nusunt defavorizate (art. 133 alin.14, lit. a), tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate (art. 133 alin.4, lit. b), ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor-categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de falimentfsrt. 133 alin. 4, lit. d), modalitatea de achițare a creanțelor curente (art. 133 alin. 4, lit.e).            j ! L

 • 11.1.1. Categoriile de creanțe care NU sunt defavorizate prin plan

-                                                                                   .                           • ' 1                                                 ■                        -                       ■ . ... I I.

Vis-a-vis de definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate la aft. 5 alin. 2, pct. 16 a Legii insolvenței, potrivit căreia:                       (

„o categorie de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanțe pentru cărei planul de reorganizare prevede cel puțin, una dintre modificările următoare pentru oricare] dintre creanțele'categoriei respective: :                                          i

 • a) o reducere, a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor la care creditorul este îndreptățit^ conform legii;                            ’

 • b) o reducere a garanțiilor șaua altor accesorii, cum ar fi reeșalondrea plăților în defavooreal creditorului;"                       !

Pe de altă parte, art. 139 alin 1 lit. E din'Legea insolvenței, prevede că sunt considerate creanțe nedefavorizat,e numai acele creanțe pentru câțe planul de reorganizare prevede că Vor.fi. achitate 4n termen de 30.zile de la confirmarea sa. •                                             'ii /

Având în vedere faptul că prin-prezentul plan de reorganizare tuturor categoriilor de creanțe le sunt reeșalonate.creanțele, prin raportare la prevederile art. 5 alin. 2, pct. 16 din Legea nh 85/2014 toate categoriile de creanțe sunt defavorizate prin prezentul plan, astfel:                    . .            ;

- 11.1.2. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin plan ;

\ Categoriile de/creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt ' următoarele:                                         v                 .               .

?                          /                                  . .           1

 • a) Creanțele beneficiind de cauze de preferință prevăzute de art. 138 llt. a);

Creanțele beneficiind de cauze de preferință conform art. 138 alin (3) lit. a) vor beneficia de distribuiri prin Planul de reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentuliPlan în procent de 100% din valoarea creanțelor înscrise în această categorie. Cu toate acestea, având în vedere prevederile Programului de plăți care prevede o eșalonare a acestor creanțe diferită de actele dimcare • aceste creanțe s-au născut, apreciem faptul că reeșalpnarea creanțelor înscrise în această categorieieste efectuată în defavoarea creditorilor înscriși în tabelului definitiv de creanțe. Pe cale de consecință’ categoria creanțelor beneficiare de cauze de preferință este defavorizată-prin raportare la art. 5 pct.«16, lit. b) din Legea nr. 85/2014,                      .                                                     ' I

în această grupă este încadrat doar creditorul Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, înființat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Constanța din data de 02.10.2001, instituție aflatăsub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanța. De asemenea prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Constanța din data de 31.10.2019 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Cpnstanța -prinsoare se stabilește .;priritre altele că, conducerea acestei instituții se află în relație de subordonare față de Consiliul Local Constanța.                       ,

Conform H.G. nr. 597/28-09.1992, Anexa 1, RADET Constața se află în sub subordinea Consiliului Local Municipal Constanța’.                                                                               ‘

. Conform dispozițiilor art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014: Creditorii care/direct saudndirect/ controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu leofere nlcio suniă sausă le ofere mai puțin decât ar primi îh cazul falimentului șl că orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).                                          '

 • • La art. 5 pct. 9 din legea 85/2014 controlul este deriumit ca fiind capacitatea de a determina sau influența în mod dominant, direct ori indirect, politica financiară și operaționala a unei societăți sau deciziile la nivelul organelor societare. O persoană va fi considerată ca deținând controlul atunci când:

 • a) deține în mod direct sau indirect o participație calificbtă de cel puțin 40% din drepturile de vot ale respectivei societăți și niciun alt asociat sau acționar nu deține în mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;                                                                         I   :

 • b) deține în mod direct sauindirect majoritatea drepturilor de votîn adunarea generală a societății respepțive;                                                                                                   .   j

cjîn Calitate de asociat sau acționar al respectivei societăți dispune de puterea de a numi sade a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere '   : j

în contextul, în care ambele entități, atât RADET Constanța, cât și SPIT Constanța, se află în subordinea Consiliului Local care le aprobă conducerea și bugetul, apreciem că acestea se află, sub controlul comun al Consiliului Local al Municipiului Constanța, astfel cum este el definit de dispozițiile Legii 85/2014, enunțate mai sus,                s                                                     .

Creditoarea SPIT Constanța, în ipoteza falimentului, ar beneficia de distribuiri în cuantum de? 103.068’lei conform simulării de faliment, iar prin programul de plată în cadrul prezentului plan de reorganizare este prevăzut cu distrubuiriîn cuantum de 163.600 reprezentând 100% din valoarea creanței sale înscrise în categoria creanțelor care beneficiază de cauze de preferință, cpnform Tabel definitiv., '

.                                                                                                                                                                                                                      ' i

Având în vedere că SPIT Constanța va beneficia de distribuiri în reorganizare, conform programului de plăți din prezentul plan, într-un cuantum mai mare decât distribuirea de care ar beneficia în caz de faliment, ți se află sub control comun cu debitoarea RADET Constanța, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 138 alin.5 pentru a putea vâtă,sensTn care un eventual vot al acestui creditor nu va putea fi exprimat cu privire la creanța sa din grupa creanțelor care beneficiază de cauze de preferință.                              >                                                    ' ,    <

 • b) Creanțele șalarlale prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. b).                                  ;

Creanțele salariale conform art. 138 alin (3) lit. b) vor beneficia de distribuiri prin Planul de reorganizare conform Programului de plăți ce cbnstituie anexă la prezentul Plan în procent de 100% dlp^s valoarea creanțelor înscrise în această categorie. Cu toate acestea, având în vedere prevederile Programului deplăți care prevede o eșalonare a acestor creanțe diferită de actele din care aceste creanțe s-au născut, apreciem făptui că reeșalonarea creanțelor înscrise în această categorie este efectuată în defavoarea creditorilor înscriși în tabelul definitiv de.creanțe. Pe cale deconsecință, categoria creanțelor .; beneficiare de cauze de preferință este defavorizată prin raportare lâ a rt 5 pct. 16, lit. b) din Legea nn 85/2014.                               1              ~                                                              ’    *

 • c) Creanțele bugetare prevăzute de art; 138 alin. 3 lit. c).                                     i

...... Creanțele bugetare conform art. 138 alin (3) litc) nu vor beneficia de distribuiri de sume conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografăre este defavorizată prin raportare.lâ art. 5 pct. 16, lit a) din Legea nr. 85/2014.          :   .

Conform dispozițiilor art. 133 alin.51: Creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanței bugetare negarantate,. reducere fundamentată în cuprinsul planului, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:                                             ,   ,   '

 • a) măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negarantate, față de situația intrării debitorului în faliment; .

..... b) debitoarea deține un fond de comerț care să îi permită continuarea activității;           i s c) măsura de reducere cohduce lă viabilizafea societății debitoare.                            !

-Prin modificările/âduse Legii 85/2014 prin OUG 88/2018 s-a dat creditorilor bugetari posibilitatea aprobării unui plan de reorganizare, chiar dacă acesta prevede reducerea creanței bugetare negarantate.

Astfel, în contextul activității RADET Constanța și raportat la scopul planului, enunțat în capitolele anterioară, criteriile enunțate dedispozițiile aft’133 alin.51, citat mai sus, arputea fi îndeplinite astfel; I

a) Măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negăraritățe, față de situația intrării debitorului în faliment;                             |

. . ,    . Creditorii bugetari nu ar beneficia de distribuiri conform sirhulării de. faliment realizateîh

capitolul precedent, astfel că situația acestora nu'se înrăutățește în cazul unei reorganizări, acești creditori continuând să încaseze Creanțele Curente rezultate din activitatea debitoarei, îh măsura disponibilităților.

b): debițbăreâ deține un fbnd de comerț care să îi permită continuarea activității; -   :   1

Debitoarea RADET Constanța va deține un fond de comerț și este obligată.să asigure prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanță, până la monjentul încredințării serviciului public noului operator care se va înființa înacest sens.                       •

 • c) măsura de reducere conduce la viabilirarea societății debitoare                       .   ;

Măsura de reducere a creanțelor este conformă simulării de faliment realizate, raportat la valoarea de lichidare evaluată a patrimoniului debitoarei, la datoriile curente ale societății și la creanțele înscrise în Tabelul definitiv, sens în care pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanța, singura soluție o reprezintă măsura de reducerea a creanțelor care nu sunt acpperițe^de valoarea de lichidare a patrimoniului debitoarei.                                  <   (

 • d) Creanțele chirografare prevăzute de art: 138 alin. 3 lit d).                              , .

Creanțele chirografare conform art. 138 alin (3) lit. d) nu vor beneficia de distribuiri de sume conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 85/2014.

 • e) Creanțele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e).                                       ,

în conformitate cu dispozițiile art. 134 din Legea 85/2014 în vederea votării planului de reorganizare se pbate.constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art.

' 5 pct. 23. Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditorLiRADEȚ â depus o astfel de listă la data de deschiderii procedurii de insolvență; care a fost anexată Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența;societății.                                              '

Aceasta a fost confirmată parțial de către administrațorurjudiciar Eurosmart SPRL prin Raportul de activitate nr. 487 depus la dosarul cauzei la data de 18.12,2020 și are următoarea componență.

Nr.

Furnizor

Creanță înscrisă în Tabelul definitiv    :

provizoriu (lei)*                :

1,.

ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA j

461.574.213,30 lei, din care suma de s <

163.278.074,83 lei sub condiție suspensivă ?

2.

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ

153.686,28             .

Astfel, în vederea votării planului de reorganizare, se va constitui și grupa creditorilor- -indispensabili, iâr votarea planului se va face de către următoarele categorii de creanțe, conform art.'138              

alin.3 din Legea 85/2014:

 • > Creanțele beneficiare de cauze de preferință                                      '

 • > Creanțele salariale                                                                          : . j               .

 • > Creanțe bugetare               ;                                                         .

 • > Creanțele creditorilor indispensabili                                                  i ,

 • > Celelalte creanțe chirografare :                                                         | i

' Creanțele chirografare conform art. 138 alin (3) lit. E, nu vor beneficia de distribuiri de sume ; conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria -     -

creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 85/2014.’


Concluzionând, putem spune că:

 • > aceste categorii de creanțe defavorizate nu primesc mâi mult decât,creanța înscrisă în Tabelul ’ definitiv de creanțe;                       J                                               ’             |- •

 • > categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată în ipoteza falimentului, primind o sumă superioară sau cel puțin egală valorii distfibuibile în ipoteza . falimentului.                   .               J                                              .     '         '          |

în situația în care după confirmarea planului de reorganizare, tabelul definitiv este actualizat cu creditori noi în baza art. 42 alin. (3) din Legea 85/2014, care conform Legii preiau în mod obligatoriu .procedura din stadiul în care se află, programul de plăți va.fi actualizat de administratorul judiciar, îh condițiile în care plățile propuse către creditorii deja cuprinși în acesta rămân neschimbate.. Această modificare nu va constitui Obiectul unei propuneri de modificare a planului conform art. 139 alin. (5) din Legea 85/2014, prin votul asupra prezentului plan, creditorii exprimându-și, acordul cu privire la actualizarea lui în condițiile sus arătate de către administratorul judiciar.                         |   <

 • 11.2. Mocalitatea.de achitare a creanțelor curente                      , •

. 4                                                                                 .                                                                 I ‘

Conform art. 5 pct. 21 din Legea nr.85/2014, creditorul cu creanțe curente sau creditor curent • este acei creditor ce deține creanțe certe, lichide și' exigibile, născute.în timpul procedurii de insolvență', , și care are dreptul de ă i se achitâxuțpriofițate creanța, conform documentelor din care rezultă. .

 • : :                 .                                                    .                                                                                   4 .                                                                                                                                                                    ’ j j ■

De asemenea, art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2C14 prevede că acele creanțe născute dupăidata ..deschiderii procedurii, îh perioada-de observație sau în procedura:,reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiihd necesară înscrierea la masa credălă. . i- J ,j . , .'V                    ..                                                                           .      »                                ,                                       . .r -

Principala sursă pentru achitarea creanțelor curente vor fi fondurile obținute din valorificarea ; activelor societății șiîncasării creanțelor de la debitorii săi, conform Gâshflow’.                    . ' -

 • 11.3. Tratamentul.corect și echitabil al creanțelor 1               "

■ 1 ' 1 ......,. : •

în Conformitate cu prevederile art, 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament-corect și echitabil >

.există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:1f *4» î#-p’ + t 'țth'.'jf       i’

b» 4'

4 • 'ijt*


• iu te-'.-

’ s » «ț:
Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se4 apreciază îh funcție de următoarele elemente de referință:


 • 1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva Debitoarei;                                       ,   ’

 • 2. Prpgrămul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare;                                I ȘJ. j' I

 • 3. Raportul de evaluare al patrimoniului RADET Constanța,                              ‘j JÎ ,f

Pentru calificarea tratamentului corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Plan, a '

fost efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de falimerit creditorilor prezentată în cuprinsul. f

Capitolului IXîSimularea de faliment din Plan.

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect și echitabil,va putea fi precizat cu acuratețe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanțe și vis-a-vis de fiecare dintre creanțele luate individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru că îndeplinirea anumitor condiții depinde ce rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către fiecare dintre creditori.

 • 11.4. Programul de plată a creanțelor                                  > eț j           j

Potrivit;prevederilor art. 5 pct. 53 din legea insolvenței programul de plată al graficul deiachitare ' ' al creanțelor menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să;le plătească creditorilor prin raportare lă tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare și care cuprinde:

 • a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă săle plătească creditorilor,' dar nu mai mult decât “ sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor beneficiari .ai unei   ’

cauze de prefefință:sumele vor putea include și dobânzile;,                                ;

 • b) termenele lă care debitorul urmează să plătească aceste sume;

 • - în atare condiții programul de plată al.creanțelor este detaliat îh una din anexele care fac parte integrantă din prezentul plan respectiv Anexa nr; 4-Programul de plată a creanțelor.                ,   '

Planul de reorganizare prevede, față de creditorii beneficiari ai unei cauze de preferință, distribuiri de 100% dinrtotalul grupei, în cuantum de 163,600.00 lei.

 • , De asemenea, prin progrămul de plată al creanțelor se prevede achitarea creanțelor salariate înscrise în tabel în proporție de 100%, îh cuantum de 630,792.00 lei.

Planul de reorganizare: nu prevede distribuiri față de creditorii bugetari înscriși în tabel, aceștia neputând fi îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.

Planul de reorganizare nu prevede distribuiri față de creditorii indispensabili, aceștia neputând fi . . îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.                                               ,

Planul de reorganizare nu prevede distribuiri față de creditorii chirografari, aceștia neputând fi îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.                                               ,   <

 • 11 5. Retribuția persoanelor angajate- art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014 j ;

Plata remunerației administratorului judiciar, are la bază hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 09.08.2019 și urmează a se efectua conform prevederilor aii. 102 alin. 6 din Legea nr., 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, după următoarea structură:           '       '

Onorariul fix luhăr:10,0p0:eurd/lună+TVA

Onorariu procentual în cuantum de4% TVA.din sumele distribuite creditorilor. | y j' . | Sumele, estimate ar fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar. Plata retribuției cuvenite administratorului JudiciarVă fi efectuată în lei îa cursul BNR din ziua facturării, fiind aprobată de către Adunarea creditorilor, 1 .                      •       ’              '    | ; r j

i                                                                                                 I ti I ■ - I

11.6. Descărcarea de gestiune |                                            ’■

în conformitate cu prevederile art. 181 alin.2 din. Lege, la data confirmării planului de reorganizare, Debitoarea este descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului de reorganizare și cea'prevăzută prin Plan. De asemenea, de la data închiderii procedurii de reorganizare judiciară, Debitoarea va fi descărcată de orice răspundere în sensul rarV 133 alin. (4) lit. c) din Lege.                                 ș                               '                                   '

 • XII. Efectele confirmării planului. Controlul aplicării' planului. Concluzii                                 >

 • 12.1. Efectele confirmării planului                                       ' i

•Urmare a confirmării planului.de reorganizare de către judecătorul sindic, activitatea Debitoarei; este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planulbi, astfel încât potrivit prevederilor art. 181, alin. 2 din» Legea Insolvenței „la data confirmării unui plaride reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe. parcursul procedurii reorganizării judiciare."           '        ,

 • • Debitoarea supusă reorganizării își va conduce activitatea prin administratorul special care va fi' desemnat și sub supravegherea administratoruluijudiciar, cu mențiunea că plățile Debitoarei și încheierea» contractelor se vor face doar cu acordul expres al administratorului judiciar.                     I ' ț

Debitoarea va fi obligată să îndeplinească, fără întârziere, măsurile.prevăzute în plan. ’

în temeiul art.' 102, alin. 6 din Legea Insolvenței creanțele născute în perioada de reorganizare,vor' fi achitate în conformitate'.cu documentele din care acestea rezultă,                    " t ! Ț

•                                                                                                    .                                              .. 1

în cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1) din legea insolvenței/ scăzându-se sumele achitate în timpul planului dereorgahizare.jart. 140 alin.-1 din Legea 85/2014).

ț                                                     f

 • 12.2. Controlul aplicării planului                          .     ‘

= Potrivit Legii nr. 85/2014 nerespectarea planului de reorganizare aprobat de către creditorii Societății și confirmat de către judecătorul sindic/se sancționează cu deschiderea procedurii de faliment și încetarea procedurii de reorganizare            ;                »             . •

Astfel, în vederea respectării planului de reorganizare, aplicarea acestuia de către societatea ; debitoare este supravegheată de 3 autorități independente, respectiv:

77

 • 1. Judecătorul-sindic care exercită controlul de legalitate sub care se derulează întreaga procedură, urmărește.efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prevederile legale, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor tuturor participanților la aceste acte și operațiuni,                                      •                                                                            , : s

 • 2. Creditorii, care reprezintă conform Legii 85/2014 persoanele fizice sau juridice ce dețin un drept de creanță asupra averii debitorului și care au solicitat, în mod expres, instanței să le fie înregistrate creanțele în tabelul definitiv de, creanțe sau în tabelul definitiv consolidat decreanțe’și care' pot :face dovada creănțerdeținute față de patrimoniul debitorului, în condițiile Legii Insblvenței. Au calitatea de creditori și salâriații debitorului.                                                                              ,    ,

Prezența creditorilor în cadrul desfășurării reorganizării se manifestă, în genere, pririjntermediul prerogativelor prevăzute de legiuitor la:        j                                                          1

Art. 143 din Legea 85/2014 „ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale~.comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori... poate solicita • oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment a debitorului."                                

Art. 144 alin. (1) din Legea 85/2014: Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciarva trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situației financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării lor de către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz, administratorul judiciar va notifica acest fapt tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.                                            ; >?s s

 • 3. Administratorul judiciar, exercită un control asupra derulării întregii proceduri, sens în care supraveghează din punct de vedere financiar debitoarea, și are posibilitatea și obligația legâlă de â interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.                                           î                                                     ț 11 j

Anexe:                                        

Anexa nr.l-Tabel definitiv provizoriu oi creanțelor RADET Constanța nr.453/20.10.2020.

Anexa nr.2-Contul.de prpfit'și pierdere

Anexa.nr.3-Fluxulde numerar

Anexa nr.4 -Programul de plată al creanțelor RADET Constanța


.....EUROSMART SPRL M4WARE/IEȘ1RE

Nr.453/Data 20.10.2020


EUROSMART


București, str. Ady Endre nr.13, et.l, s. l»Tel. 031 42128 25 * fax. 031433 65 94 * fenc.uresti@euȚQșmartjQ * eurosrnart.ro


Ad dosar: 3265/118/2019 Termen : 21.10.2020«sa»


Valoare piață garanții conform evaluare depusa la dasar: 163.600 lei . Diferența in cuantum de. 4.472.618,80 lei va fi înscrisă în grupa creanțelor bugetare, conform ort. 103 coroborat cu art. 5 pctĂ4 din Legea 85/2014 . înscrisă provizoriu conform încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe. rolul Tribunalului- Constanța până la soluționarea contestațiilor.


rC » EURO$MART S.P.R,L. NriUNPIR: RFOII0073 • C.I.F.: 21006839 ISAM: RO74BUCU5750W202511RO01 ALPHA BANK ARAD.

*.TA                                   ,

2

1

Creanțe salariale

conform ANEXA nr.1 la tabel

MneWwwtoteWș

624,864.00

624,864.00

A.i «a,

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

București, str. Constantin Nacu nr, 3, sector 2, CP 020995, tel. 021/3278101, anre@anre,ro

86,581.79

86,581.79

2

DIRECȚIA GENERALĂDE ADMINISTRAREA MARILOR CONTRIBUABILI

București, str. Lucrețiu Pătrașcanu nr. 10, sector 3, e-mail: ioana.jeciu@anaf.ro

1,089,513.00

1,089,513.00

3

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE Șl TAXE CONSTANȚA (SPIT)

Constanța, Bd, Tomis nr. 112,900657, jud. Constanța

4,666,156.21

9,138,774.81

K^i^seWBI

o

BLACK SEA SUPPLIERSSRL

Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nn 191, jud. Constanța

10,117.68

1,618.40

- -

. ■ '

99.0602%

0.1317%

Alt. 161 pct. 3

Conform evidențe contabile și analiză cerere de plată formulată de Mădulărescu Petrică din raport de activitate nr. 447/16.10.2020. .

0.8394%

0.0182%

Art. 161 pct.5

10.5625%

0.2296%

Art. 161 pct. 5

c...       .

88.5981%

1.9261%

Art. 161 pct. 5

înscrisă provizoriu conform încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până' la: soluționarea contestațiilor           „

» . [ * ',5? X-." • 1

l j         '

0.0003%

^■’ . -■" > ‘ - .* ■

6.0003%

Art. 161 pct. 8

Creanța de • 5.995,22 lei aferenta facturilor nr. 418931/05.07.2019 și nr. 149589/03.07.2019, este născută ulterior     05.06/019.     Pentru

contractele de furnizare nr. 815970/ 07.08.2013, • 813509/09.07.2013, 815967/07.08:2013.   '          și

813519/09.07.2013, s-a constituit garanție de,- bună execuție' în cuantum de. 5.501,90 lei care este prescrisă. ,

2

CEZ VÂNZARE SA

Craiova, Calea Severlnului nr. 97, jud. Dolj cu sediul procesual alesîn București, Calea Moșilor nr. 51, etaj 1, sector 3

16,459,43

16,459.43

0.0036%

0.0035%

Art. 161 pct.8

3

COMPANIA, națională POȘTA ROMÂNĂ prin Sucursala Contanța

Constanța, Bd. Mamaia nr. 156, 900534,jud.

Constanța

722.70

449.40

- 0.0001%

0.0001%’

Art. 161 pct.8

Factura nr. DIV00011755 din 28:06;2019, pentru suma de 272,70 lei a fost , emisă ulterior datei de 0S.06.2019.

4

COMTECH CO SRL

Slatina, str. Constructorului nr. 3, Jud. Olt office@corntecHco.ro

86,540.70

86,540.70

0.0187%

0.0182%

Art. 161 pct.8

5

CONFORT URBAN SRL .......

Mun. Constanța, str. Vadul cu Dor nr. 10, reprezentată convențional prin Cabinet Individual de Avocat Covaci Bogdan Brăila, str. Polona nr. 6-8, jud. Brăila Tel. 0745082601, covaci@kbbc.ro

46,843.14

715.41

19,008.32

0.0002% •

0.0002%

Art.161 pct.8

Factura nr. CTSCILF 9218624 din 12.06:2019, pentru suma de 27.119,41 lei o fost emisa ulterior date!' de 05 06.2019. Garanții de bună execuție. Suma se înscrie sub condiția suspensivi o nesesizării unor vicii/ridicărli oricăror pretenții asupra acesteia. Creanța va deveni pură și simplă în următoarele condiții: - 70% din fiecare GBE în termen de 14-ziiede Io dota semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat pretenții;

- 30% din fiecare GBE ia expirarea duratei de garanție de 24 luni a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

6

;electrocentrale

CONSTANȚA SA

Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicunr. 123, Județ . Constanța-, prin -administrator judiciar CITR filiala București

461,574,213.30

298296,138.47

163,278,074.83

^643758%’?

67 868371

Art. 161 pct.8

Creanța in sumo de 163/278,074:83 lei o fost înscrisa sub condiția suspensivăa.constatăm nulității • obso/uto o > operațiunii ■ de^ predare 'către? Wectrocentrale^^          a

acestei sume-și-ca urmare a acestui

I

SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2

fapt se va face predarea creanței către Electrocentrale Constanța a sumei, obiect al dos. nr. 6269/3/2019.

Ca urmare a fuziunii dintre Electrocentrale        Titan       fi

Electrocentrdle GRUP SA, această creanță se oflă în patrimoniul Electrocentrale Grup SA. înscrisă provizoriu ■ conform încheiere din 16.09.2020 \ în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor.

'.ELECTROCENTRALE = GRUP SA : ;

București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, sector 2

163,278,074.81

163,278,074.81

35.2373%

. 34:4123%

Art.161 pct. 8

înscrisă provizoriu conform încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor           .

8

ENACHE

LUMlNlȚIA \?

Constanța, str. General Mânu nr.32, jud. Constanța

612,600.00

612,600.00

' 0.1322%

0.1201'-

Art.161 pct .9

■ înscrisă provizoriu conform încheiere" din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până /o soluționarea contestațiilor

9

FIVE HOLDING SA

Constanța, str. Ion Roata nr. 3, lud. Constanța, reprezentată convențional de CIA . Ioana Focșa

2,974.27

2,974.27

0.0006%

0.0006%

Art.161 pct. 8

10

FORTE SYSTEMS

SRL

Constanța, str. Zburătorului nr. 4; jud. Constanța financiar@fortesys.ro

10,609.04

10,609.04

0.0023% ,

0.0022%

Art. 161 pct. 8

1 11

UNDE GAZ

Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 9, jud.

/ / Timiș, fax,; _____ : 0256/225608

4,26S;36

4,265.36

■ 0.0009%

,0.0009%

Art. 161 ; prt. 8

4 | P a g e

12

Mdțoi Maria, Stănescu Daniela* Alina, leca Silviu, Holhoș Eszter, Maxim Florian, Ștefan Mircea, Pană Florin, Dineu Ioana, Horobcț Cornel, Tudor Tatiana Gabriela vor fi înscriși în șolidarfsqlidaritate activa)

Reprezentant convențional Carajcâ lonuț Cosmin, sediul procesual ales Constanța, str. Miron Costin nr. 65,eț. 2, jud. Constanța

2,520.00

2,520.00

*0,0005% .

0.0005%

Art. 161 pct.9

Conform raport de activitate nr.344/29.05:2020 necontestat

13

NEGRU ILEANA

Constanța, str. General Mânu nr.32, jud. Constanța

824;eio.oo

824,810.00

0.1780%

0.1738% <

Art. 161 pct.9

înscrisa provizoriu conform încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 oftat pe rolul Tribunalului Constanța pană Io soluționarea contestațiilor         .

14

pană florin

Reprezentant . convențional Carașcă. lonuț Cosmin, sediul procesual ales Constanța, sțr. Miron Costin nr. 65, et. 2, jud. Constanța

500.00

500.00

■ -

0.0001%

0.0001% ’

Art. 161 pcț.9

Conform raport de activitate nr.344/29.05.2020 necontestat

15

RAIA SA

Constanța, str. Călărași 22*24, jud. Constanța

153,686.28

153,686.28

0.0332%

0.0324%

Art. 161 pct.8

16

SARA SRL

Mun. Buzău, str. Transilvaniei nr. 427, jud. Buzău, ofHce@sara.com.ro, tel. 0238*710.702

48,233.53

45,081.70

0.0097%

0^0095%’

Art. 161 pct. 8

Factura nr. 5BZ/2191077 din 13.06.2019, pentru sumo de 3.151,83 lei, a fost emisâ ulterior dotei de 05.06.2019.

17

S.A.S GRUP SRL

București, Bd. Ghencea, nr. 43B • Ghencea Business Center, eL 5, Sector .....6; tel 0214110112

749.70

749.70

-------------

6.0002%

0.000254’

Art. 161 pct._8

5 | Pa'i;e '

18

SIMETRIX BUSINESS

SOFTWARE SRL

Catamarasti Deal, str. Mihai Eminescu nr.

85, com. Mhal Emînescu, jud. Botoșsani

3,397.35

3,397.35 :

f X r

y 0.0007%-,

11 4 ‘           <

?1

0.0007%,

Art.161 pct.8

Conform raport de activitate nr.110/17.03.2020 necontestat

19

TRANSGUARD 5ECURITY SRL

Constanța, Bd. Mamaia nn.l22bis, colț cu str. Libertății, etaj 2, Jud. Constanța office@transguard-

■5ecurity.fo>_ - .

25,738.84

25,738.84

0.0056%

• '0.0054%

Art. 161 pct.8

Not6: Conform ort. 107 alin. 2 din legea nr. 85/2014, creanțele exprimate sau consolidate în valută au fost înregistrate în tabel la valoarea lor în tei, la cursul BNR existent la dato deschiderii procedurii 05.06:2019:1 EUR =4.7295 iei, 1 USD = 4.1937lei.

Contul de profit si pierdere

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanta

Anexa nr î

ihjlio

Oenum-re Indicata *                         ’

Febr 2021 Martie _ . 2C21Aprlle2 21 Distribuție*,Transport.

Mal2’'21'- e?021

Iulie 2021

Dljtrlbull**Tf anspoTt

Aug 2X1 Sejt 2021

Oct 2021 y

Dlst’lhul e+Transpurt

\i v 2031 r,-7C31 h> 2C22 Dls*»ILutle»Trar spcrt

■ V"’-

,.r

Trimestru plin         •

1

2

4

Cantitatea vanduta, total MWh, din care:

138,510.00

’ io;050.oo

9,240.00

.           139,800.00

i 297,600.00

prin Teteauade distribuție Mwh

’          132.600.00

9300.00

8’500.00

133,200.00

•   283,500.00

prin rețeaua de transport Mwh     '

0.00

o.oo

0.00

’                 0.00

; 1                0.00

prin centrale de gaze MWh

5,910.00

’      : 850.00

'       740.00

6,600.00

<           14,100.00

cantltatea-âchlthlonata de la Electrocentrale Mwh

198,445.00

75,212.00

65,985.00

215,03500

’     >   554,677^00

Clfradeafacerl neta, dln care:

44,696,204.77

5,951,883.00

7,795.859.00

94,594,113.00

'     553,038,059.77

Producția vanduta

42,821,204.77

4,076,883.00

5,920,859.00

92.719,113.00

145,538.059.77

Prestări servicii

1,875,000.00

1,87$,00000

1,87’5,000.00

1,875,000.00

7,500.000.00

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete                                          '

13,366.761.83

>      13,366,76133

Variația stocurilor [Sold C) . L.

25,000.00

25.000.00

25,000.00

’         25,000.00

>   100.000.00

Producția imobilizată                                ■

500,000.00

500.000.00

;          500,000.00

500,000.00

* 2,000.000.00

Alte venituri din exploatare

452,500.00

452,500.00

452,500.00

452300.00

• ‘ l,8ÎO,OOb:o6

VENITURI OIN EXPLOATARE -TOTÂL

59,040,466,60

6329,383.00

8,523,359.00

95,321,613.00

‘    169314,821.60

Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile 601+602-7412*

350,000.00

700,000.00

.           600,000.00

350.000-00

2.000,000.00

Alte cheltuieli materiale 6O3*6M+606*6O8

51,912,062.65

23,676,159.64

17,032;475,00

80,833308.00

: ' 173,454,605.29

Alte cheltuieli din afară (cu energie si apaj 605

3,000,000.00

1,000,000:00

1,000,000.00

X5O0.000.O0

'       7.500,000.00

Cheltuieli cupersonalul din care: >

6,009,000100

4,957,500.00

5,039,500.00

$,670,000.00

21,676,000.00

. Salarii 641                    .

5,894,000.00

4,850,000.00

, 4,95b:OOD:o6

5350,000.00

,      21,244.000.00

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala 645

115,000100

107.500.00

89,500.00

120.000.00

-     '   432,000.00

Amortizări sl provizioane pentru deprederea Imob.corporale

380,000.00

500.000:00

.          500,000.00

500,000.00

1380,000.00

Cheltuieli 6811*6813

410,000.00

530,000.00

530,000.00

530,000.00

’   ‘ ' 2,000,000.00

Ajustarea valorii activelor circulante:

0.00

0100

.                  0.66

O.OO

:     ; 0.00

• / '     'Cheltuieli 654+6514              '

500,000.00

500,006:6b

25o.66o.ob

250.000.00

1,500,000.00

Venituri754*7814

500,000.00

500,000.00

■          250.000.00

250,000.00

1.500,000.00

Alte cheltuieli de exploatare, din care:               -

1,081,750.00

1,176,750.00

:         1.176,750.00

; ’   1,066,750.00

' 4,502,000.00

Cheltuieliprivihd prestațiile externe '

475.000.00

’         600,000.00

600,000.00

'      465,606.OO

’     * 2,140,000.00

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

414,250.00

414,250.00

f         414.250.00

414,250.00

’     1.657,000.00

Cheltuieli cu despăgubiri, alte chi de exploatare

267,500.00

262,500.00

i         262300.00

262300.00

>     c 1,055,000.00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

68,741,812.65

36,967,909.64

17,485,737.00

83,130,170.00

206,325,629.29

REZULTATUL DIN EXPLOATARE. ■

-9.701.346.05

-30.038,526.64

-8,962,378.00

12,191,443.00

>    -36,510,807.69

Venituri diri dobânzi ’

25.00

25:6o

25,00

’   25.00

'       100.00

Alte venituri financiare

‘     ; 0.00

VENITURI FINANCIARE-TOTAL

25.00

-25.00

25.00

25.00

i .. i : 100.00

Cheltuieli privind dobânzile •

.5 l           0.00

Alte cheltuieli financiare .....

s

'     ’   0.00

CHEITUIEUFINANCIARE-TOTAL

0.00

;                 0.00

•                0.00

0.00

s            ; o.oo

Valorificare Ihtegral aalve șl rest creanțe

7

• -69310.665.48

39,310,665.48

REZULTATUL FINANCIAR    ' “

25.00

;            25.00

■             25.00

25.00

>'              ' 100.00

REZULTATUL CURENT                '

-9,701,321.05

I -30,038,501.64

!      -8,962,353.00

-57,119,197.48

-105,821,373.17

VENITURI TOTALE           .

59,040,491.60

.6,929,408.00

■       8,523,384.00

227,377,345.55

(. 201,870,629.15

«ceui tatul ■ffur'wSțjFt'^-’eSw

68,741,812.65

36,967,909.64

i      17,485,737.00

. .........184,496,543.02

. 307,692,002.31

nsîS®®

7 132135

'    3'1 >8 5 154

,    5^,930'

Nr.mediu salariat!

400.00

400.00

400.00

4D0.00]          ,      '         |

• apa fiebinte cantitate x preț

42.858.166.65

16,243,535.64

’        9,470,987.00

71343326.00

140,116.109 29

apa adaos 200mcx24 orex365 zile xl6,43lei/mc

7,018.896-00

7,176,624.00

i        7,255,488.00

.. 7,255,488.00

'    38,706.496 00

gaze.                     •'           •       .                   :

'        2,000.000.00

.        216,000.00

’         216,000.00

2,000,000.00

4,432.000 00

obiecte de Inventar .      ■       .                .

35300.00

-        40,000.00

1         90,000.00

35,000.00

200.000.00

Total :......' / ■                                                  •:

23,676,159.64

17,032,475.00

.80,833,908.00

173,454,605.29

%A?D.E.™


•CONSTANȚA £

& insolvențAn

Flux de numerar J                       £egia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța 1 Anexa fir. 3

Element încasa re/plată

TRIM 1

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL AN 1

Incași' d- mcucim-o cn.a'-to J*»#*

.1,961 ,571' .

1.343,797

.. 1,016 554

-.V, 816,835

1(5,133,807.^

Incanâri d n valoriflcare'ceslonaro creanie anterioare planului

xCu

»•. 8,321,719

It.^8,621,719

încasări din va'o'iflcare/cesionare crean

e In sold la 31 01 2322 •,'Ov*-

« -4         -

1,-r 19,019,554.

r-19,019,554

încasări cur va o’ificărl active v

- 4,414,434

414,434 ,

încasări din vanzare energie termica

' 42,860.510 î

17,772,272

5,063,682

62,082,909

•127,779,372

Incașari din prestatii diverse

1,480.000 : .

1,600,000

2,200,000

.1,680,000

6.960.000

încasare ajutor încălzire       :            .

,   600,000.!

400,000.

1,000:000 ,

Total incașari din activitatea operaționala

44,940j510 '

. 19,372,272

7,263,682

64,162,909

135,739,372 .

V    . 1      i-

Plati energie termica

34,288,408 ,

.14,217,818

4.050:945

49,666,327

102,223,498

Plati gaze: naturale       .

2:050.000 ț

357,000

225,000

1,800,000

4,432,000

Plati apa rece

850,000 i

550,000

550,000

550,000

' 2,500,000

Plati energieelectrica         ,

2,150,000 r

450,000

450,000

1,950,000

5,000,000

Materiale st servicii total, am care:

918,950 •

1,208,950

963,950

1,001,763

• 4,093,613

Plati materiale

260,000 •

550,000

295,000

295.000

: .1,400,000

Plati.combustibil , '

90,000 :

.    90,000

.       90,000

90,000

,    360,000 .

Plati piese auto si,utilaje

60,000. r

.      60,000

60,000

60,000

.. 240,000...

Plati veriflcari.metrologice Fluid Serv

60,000 /

60,000

60,000

60;000

240,000

wiati astaitan confort uman

60,000 ;

60,000

60,000

60,000

, 240,000

Plati verificări DRML

7,500. ,.

.    7,500.

7,500

7,500

30,000 .

Plati telefonie               .

30.000

30,000

30,000

30,000

’    120,000 :

Plati închiriere              :         -

. .     30,000 -

30,000

. 30,000

30,000

120,000 •

Plati mentenanta IT

30,000 :.

30,000

.       30,000.

30:000

•    120,000

Plati paza

60,000 i

60,000

. 70,000

70,000

260,000 :

Plati medicina muncii

4.605

.     4,605

.      4,605

• .4,605

18,420

Plati'asigurări ,

7,500 ;

7,500

.   7,500

7,500

. 30,000 ,

Plati gunoi Polaris                .

2,700 5.

2,700

2,700

.          2:700

. ’ 10,800

Plati alte șerviciițSAS, SILVA,etc.)

. 24,000 :•<

24,000

24.000

.24,000

,    : 96,000

Plati reparații auto .         ......

19,500 >.

.    .19,500

19,500

19,500

. 78,000 .

Plăti, onorariu administrato.r.judiciar

. 173,145. '

.   173:145

173,145

210,958

.   730,393

Plati salarii+contributii.

6,009,000

4,957,500

5,039,500

5:67:0,000

21,676,000

Plăți UNPIR .. .         .               ,

* ,,.

. , -oo

-00

260,723

260,723

Plati impozite si taxe locale

. 780,000 *

.      . -00

. , -oo.

780,000

1 560,000

Totahplati               .        .             ,

47,046,358 „

21,741,268

11,279,395

61,678,813

141,745,834

s < (

Alta plăti perioada'dc ob»ervațleTW«5>\

80QÎ00.0SB

r

v «l- 3

W^4t600rC.00j

fimsooîooow

Plati investitii .             ...

-     •' a           •

> 3 !           >

Distribuiri, total:

794,392

794,392

Grupa t-creanțe garantate /•

-163,600

:    163,600

Grupa 2 - creanțe.salariale

630,792

'    630,792 '

Grupa 3 - creanțe bugetare

-

Grupa 4 - creanțe creditori indispensabi i

Grupa 5 - creanțe chirografare- • ’

8# Wsă® cW

I ...

t                             ? .

Sold Inițial ,

5,000,000   ,

,      4,065,723

3,030,525

31,365

y 5,000.000

Sold final                    .....

4,055.723 f

,      3,030,525

31,365

93,661

93,661     -

s

CONFORT URBAN SRL

71541

19,008.32

ojm

6

ILECTROCENTRAIE GRUP SA

161^78^74.11

0M«

7

ENACHE LUMlNfȚtA

611,600.00

0.00%

S

FIVE HOLDING SA

2,974.17

0J»%

9

FORTE SYSTEMS SRL

10,609.04

-    0.00%

10

UNDEGAZ                               .

4.265.36

-      0.OM

11

Moto! Maria, Stânetcu Danlela-Allr», Uca SIMu, Holhoj Esrter, Maxim Florlan, Sletan Mima, Pani Florin. Dineu Ioana, Horobeț Comei, TudcrTatiana

23M.M

-

0.00%

U

NEGRU ILEANA. -                            ’      -

824,810.00

0.00%

13

panAflorin

5004»

. .i.

-0-00%

14

SARA SRL.

45,041.70

'                    i

000%

15

S-A.S. GRUP SRL

749.70

X-

0.00%

16

SIMETRII BUSINESS SOFTWARE Sfii

M97.Î5

’0XI0%

17

TRANSGUARD SECUROT SRL ' ■-     .-h----     -

_   ......istmu

*••'164 917.1(4 41’

- y**

'■ “• ■"‘•“■“O.OOM

’«^:474^76,L«76.-. - *

... ..MM9’4ti-lS-*>

- A-

""adj-rl 4.

t.    M «

14, creanțele exprimate uu coruolidate In valută eu fo»t înregistrate întabel li valoare» lo« In lei Ia cursul BNR existent la data deschiderii procedurii*.Având în vedere situația actuală a sistemului și a componentelor sale, în cadrul Strategiei elaborate au; , fost înaintate o sene.de propuneri de investiții pentru dezvoltarea SACET, care ar trebui șă se intlndă pe;'. o perioadă de 20 de ani și vizează următoarele aspecte:                                        , . I .

 • > Creșterea eficienței energetice prin reducerea consumurilor de de combustibil și de energie în: activitatea de producere a energiei, reducerea pierderilor de energie termică în transportul șli .

. distribuția energiei termice;

 • > Implementarea cogenerăril de înaltă eficiență;

 • > Instalarea unor echipamente și instalații de producere a energiei cu eficiență globală crescută; ;

 • > Creșterea gradului de singuranță în exploatare a sistemului;

. > .Reducerea costurilor de producere a energiei, transportului și distribuției energiei termice;

 • > 'Reducerea impactului asupra mediului prin reducereaiemlsiilor poluante;

 • > Reducerea pierderilor de căldură din cadrul sistemului,                      ’ .

 • 4.3. Deficiențeidentificate în cadrai sistemului SACET                      > ■

Principalele deficiențe identificate în sistemul SACET deia nivelul Municipiului Constanța constau i

în :                                                                   •                                                  " 

 • > Neîncadrarea în prevederile directivei 2010/27/CE privind eficiența energetică. Din lipsa finanțării I nu s-au efectuat lucrări de reabilitare care să conducă la reducerea; pierderilor în rețele termice șl la reducerea consumului de energie termică în SACET; ;                               ' I

 • > Pierderile în rețelele termice prlmare șl secundare de circa 48.12% ceea ce înseamnă -271.3281 : -Gcal/an, echivalent cu consumul a circa 86,8% dintre consumatorii, racordați la SACET,raportat la' consumul unițâr,de;6,38gcak/-apartament și an realizat în 2019;                        '   ;   ,

 • > Număr redus de mari consumatori de energie termică racordați la rețea;               .   ,

. >. Nefuncționarea centralei Palas îr regim de cogenerare de înaită eficiență.                ,  . |

■ ■ ■■ • ' '’■>

;. v Pierderile de energie termică în rețeaua termică sunt ridicate, datorită următoarelor aspecte:! !

> reducerea consumului de energie termică al consumatorilor ca urmare a următoarelor

- considerente:                      *

• debranșareaconsumatorilorcasnici;                                               ; I   1

.              modificarea condițiilor meteorologice exterioare;                                  ; " |

măsuri privind economia de energie termică întreprinse de către consumatori. , rețeaua termică este supradimensionată; înregistrându^se pierderi de căldură cu mult mai mari î decât cele normate;                   ;                               ,              .li

. X numărul mare de spargeri ale rețelei de agent termic (peste 100 anual) șl modul greoi de local|zare i1 . . al acestora, fac ca pierderile de fluid, dar și de energie termică conținută de fluidul pierdut, să fie mult mâl mari decât pierderile normate; i                                              î   ; j

> Uzurii izolației termice clasice din vată minerală, care are durată de viață șl proprietăți izolatoare o durată de 20 de ani,                      *                                                 ,

•                                    -                                                     -                . : j Ț' ' ' ...

.Cantitatea, de căldură intrată în rețele termice a scăzut în principal datorită scăderi consumului ș "

consumatorilor ca urmare a:                    j             j

> condiții meteorologice exterioare favorabile;             ;                             .*

. > creșterii preocupării; populației pentru utilizarea cât mai eficientă' â căldurii și apei calde de }

Aceste deficiențe sunt dublate de amenințări, precum:                               <   ( i

'., > în cazul în care nu 'se Instalează noi surse de producere a energiei termice până în 2023, în , contextul în care sursele actuale nu respectă cerințele de mediu, nu se va putea asigura energia

termică în SACET;                         j                                                          i . ..< i i

: > Toate sursele din centrala Palas au durata de viată depășită;                            •• .1   .....: .

> Existența unor reglementări legale deficitare, care permit o concurență neloială între SACET îșl

• centralele termice de apartament,-constând în faptul că centrala Palas plătește taxe aferente1

emisiilor de gaze cu efect de sera în atmosferă; îri timp ce consumatorii care au montate ce itrale ..

de apartament nu plătesc aceste taxe.                                               , v. i.

. îh contrapartidă punctele tari constau în:                                                |

 • > Existența sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, la care este racordat un număr ;' j mare de.consumatori;                 j                                                    ’ I

> Sursa de. producere a energiei termice, centrala Palas, este alimentată cu gaze naturale din

rețeaua de distribuție, dar nu este situată la distanță măre față de rețeaua de transport a gazelor

naturale, astfel încât poate obține un "preț de proximitate" sau racordarea în rețeaua de

transport;                                   5                .

 • > Centrala Palas are surse de producere energie termlcăcaresunt asimilate instalațiilor mari de ardere, Instalații ce sunt obligate să aibă emisiile evacuate în atmosferă încadrate îri anumite

 • . valori limită; situație în care se asigură’ protecția mediului, comparativ cu centralele termice1 de ,<; i >

apartament care realizează emișllțla mlcă înălțime care, nirșe dispersează;            11

> - Monitorizare și control eficient asupra tuturor componentelor sistemului din punct de vedere al

.. parametrilor de funcționare. Ș                                                          I ,

..             •                           ■                                  i .                                                  ■ di |

îri prezent sistemul de alimentare centralizată cu. energie termică a municipiului Constanța ; h funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură șl agent termic, situație care conduce la • - p yălorl.ridicate.aîe costuluipe unitate de energie furnizată cătreconsumatori.                           j               |

: în conformitate cu prevederile tegil nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația șă nu

-întrerupă prestarea serviciului public decât în caz decavării și reparații programate șl să funcționeze chiar

și în condițiile in care tarifuLapțpbațestesuiinivelulxosturlIor.                                      i !

î                                                                                                                                ' - { "

.           .....            : . ...                 ............ _ i -ti -

Situația cea, mal critică din întreaga: infrastructură termică aflată. îri proprietatea unității 1

administrativ teritoriale - municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului - - j tefriiic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimenslonață și modernizată.                     :

;; Priridpăl6le.aspecteletehriiCeLcarecăra^                                   termice primare l[RTf?) ‘

'                                                                                          'i                                             . ’ ”                 ......' ’                                                                            |                                    >*

isunț:\                                                                                                                         ’            *

; . Ă. pierderile de căldură, atât cele masice cât și cele prin transfer, șe situează cu mult pestevalorile

acceptate în literatura de specialitate. Acestea se datorează în special:                          \

- ■                           ■                                         l                              ■                               : ■

■                 ■ • -             ■ ■                                     {■ i                                  î ''d I ••


> gradului: ridicat de uzură al conductelor care: conduce la spargeri repetate -ale 'acestora, generându-se pierderi masice; i            •                                 '

> frecvența ridicată a avariilor pe conducte necesită repararea acestora întimp util, faptce lmplldă . opriri dese în furnizare și golirea respectivelor tronsoane; generând pierderi însemnate de agent termic; '                               i                      :         .            .                        r

deterlorăriisauchiarlipseiizolâțieitermicecareconducelacreștereaînsemnatăapierderilorprin

'                * . „.             ’                 '                                        |                                        ...... ‘        4, i -L-

transfer termic;                                      •                                       d

conductelor pozate suprateran care nu au izolație termică. corespunzătoare, fapt ce accentuată schimbul de căldură cu mediul înconjurător, mal ales pe perioada sezonului rece; ' I j

inundării accidentale cu apă rece provenită:din pluvial sau din rețeaua municipală de: apă rece care accențuează pierderile de energie termică;                                      < 'i '

neînlocuirii sau înlocuirii pe porțiuni foarte scurte a-tronsoanelor, de conducte, ca urmare a remedierii avariilor;                     ;                                                     ’ î

dificultății în localizarea avariilor/faptce conduce ațâțlacreșterea timpuluidelntervențiexâtși a pierderilor masice;                      ,                                                          s ’’'[

uzurii vanelor de izolare montate pe rețeaua de transport, unele dintre ele nefuncționale; j

....              .            ...      • .                 '■                                                 •; ■ î ■!

 • B. rețelele au devenit mult supradimensionate raportat4anecesarul actual de căldură,;odată cu dispariția consurnatbrilor industriali și migrarea către alte soluții de incâlzire (centrale termice individuale) a: aproximativ 45% dintre; consumatorii urbani, fapt care generează creșterea costurilor marginale pe unitatea de energie termică vândută; Ș                                                      >

 • C. actualele slsteme de contorizare pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în punctele termice sunt foarte vechi, fiind fabricate de ACK Pașcani în perioada 1997-2000, acumulând uzură fizică și morală în acest timp. Aceste mijloace de măsurare au fost scoase din lista-oficială !a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. |                               * I

■                                                                          .«•                  ■ \                              "               / * I r

,, :- f - Starea actuală a: Infrastructurii rețelei termice primare (RTP) din municipiul Constanța impune redlmenstonarea și înlocuirea conductelor clasice din oțel cu noul, tip de conducte preizolate jși .cu

...                                                                                              S                 . . .             -                                   ,          . . .                                   ; e j.~> < ' ’ :*j •” J^’ș* • *- -”'j ' - ' ' )J-”'

contorizare integrată într-un sistem SCADA, aceasta fiind singura modalitate certă de scădere a costurilor


aferenre acestui sector.

 • 4.4 , Soluții de remediere a deficiențelor din sistemui SACET

în cadrul Strategiei anterior menționatejs-aconturat următorul plan de acțiune pentru redresarea situației actuale aSACET:                       >

> Necesitatea accesării programelor existente pentru a beneficia de finanțări nerambursabilej l1 '                                                                        .     .      '       •-                                       !                                    -       •                                                 .....<- • .

> Asistență tehnică de supervizare și management pentru Implementarea proiectelor pentru care s-au aprobat finanțări;                   ?                                      »

> Implementarea lucrărilor până cel târziu în:2024;

> înființarea unul servldu/unitate de implementare care să evalueze permanent stadiul proiectelor,

Impactul șl coordonarea cu alte lucrări, impactul asupra mediulul și măi ales,

asupra


târlfulul/supMăbilItățl^

> Campanie de informare pe două paliere:


 • #: Atragerea dezvoltatorilor la SACET prin prezentarea obilgativitățiloG dublată; e p actualizare a HCL de stabilire a Zonelor Urbane Unitare de.încălzire care să țlnă ccjnt de societatea nouăcreată șLsă îhtărească'dlscîpllria de emitereaAutorizațlilorde Construire;

 • • Informarea populației cu privire la avantajele conectării la iSÂCET în detrimentul centralelor de apartament, din punct de vedere al emisiilordenoxe și mal ales al costului.

Programul de lucrări; necesare dezvoltării ți creșterii eficienței și siguranței SACET presupune următoarele tipuri de investiții:                 i                 i                              -         1

A.) Investiții de echipare a sursei de producere a energiei terrriice în vederea producerii agentului termic în condiții de eficiență energetică ridicată;                      7 '        1

B;) Lucrări de reabilitare șl modernizare a rețelelor termice prlmare(de transport);

0.) Lucrări de reabilitarea rețelelor secundare (de distribuție).

V. Evoluția societății în perioada anterioară intrării; insolvență

in


 • 5.1. Evoluția financiară
 • A. Evoluția patrimoniului

  ACTIV (RON).....

  Dec-16

  Dec-17

  Dec-18 aprilie-19

  Cash ’

  ■ .1,072379

  1,905,443

  1,730,529 1,740,734

  Efecte de încasat               . -

  -5,770,819

  . 318,743

  -303,661     247379

  Debitori diraâ(varsaminte) > ..

  -.31,649

  - ’. 4,748

  4,748        4,748.

  Creanțe bugetare . .      ;

  ...... 167,279

  , 139,467     720,838

  Creanțe curente         '

  ’ 42.311,037

  34.002,547

  27,848,443 39,i86i,122

  Cremlemcerte         ; -•

  9,049,770

  7308,421

  7,782,774 4,897,834

  Proviaoans; depreciere creanțe curente

  1 -9,073,351

  46,«1,445

  •5,303,886 -5308,352

  Subvenții

  ’ 40,796045

  -37.330.937

  -12,285,501 7,168,789

  Avansuri pentru prestări SitiM

  147

  4338369

  37.4,199     315,665.

  Deccntanincurs'

  129,843/723

  38,931346

  58,314,010 ®528399

  CASH SI CREANȚE

  46,835,768

  41,287,985

  78301,123 113477,658

  Obiecte de inventar ■ ■ ț

  40,473

  29,079

  42,668      29,255

  Materii prime; ambalaje si consumabile

  3,100360

  2,795,986

  2341,131 2342320

  Provizioane stocuri.                  .

  •1,598,645

  ■1,556883

  -1,533,062 -1,528,335

  STOCURI/ Inventory

  ,1342387

  1,268,182

  1,150,737 .1,043,240

  ACTIVE CIRCULANTE

  48,378,456

  42,556,166

  79,451,860 114,220,893

  IMOBILIZĂRI FINANCIARE;......

  .....7452^566

  128,785

  . 131,337 , 77,637

  IMOBILIZĂRI NECORPORALE......

  ' 1,077310

  163,982

  100,513      92,024

  Clădiri

  W’

  24,409,862

  25,177,415 25,276,219

  iMasirii utiiajel’mijL trans.)

  67,057,235

  66382,610

  67,461,043 67,490,022

  ^Mobilier

  556377

  545,549

  545,639     545,639

  Imobilizări in curs

  ' 3365,102

  3310,665

  3,084,098 3,084,088

  .Amortizări           : ~           •

  -17,438,833

  .48324366.

  49,645,929. -20,107,644

  IMOBILIZĂRI CORPORALE

  77,063351

  76,824,687

  76,622,256 75,288323

  ACTIVE IMOBILIZATE         -

  77,688,095

  77,117,454

  76,854,105 76,458,184

  Chelt inregistrate in avans

  19,537

  13,692

  .    7,754      .15,320

  ACnVTOTAl            '

  126086,087-119,687,312 156,313,720 190,694,402.


  PASIV . (RON)         ’

  Dec46 Dec-17

  Dec48> -april^

  Furnizori. :i .

  . Furnizori de Imobilizări Furnizorii facturi nesosite         -

  Creditori dlvusi Salariati           ;

  Bugetari              '

  392353,212 393,960333 l

  49,715     150,107 ’

  ..    97,720     665.7421

  “» •• •

  579,955     616,330

  9,088,773 ' 4,119302 \

  33329,146i456382,885

  77,470 , 47,777 723,614     497,097

  6*000 ' -7504

  631,001     576,973

  ,1,934,783 1,992,197

  DATORII PE TERMENSCURT

  ' 1402,169,376.396,512,014 EB6M014 : 459389,425

  leasing si garaniii reținute

  152,757      76,024,

  10,635      10,635

  CREDITE PE TERMEN LUNG

  152,757     76324

  10,635      10,635

  Venituri înregistrate in avans           ,

  2,294,143 2,141330

  2,007,820   2,007,820

  VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

  2,294,143 2,141330,

  2,007320 2,007,820

  0A1ORU PE TERMEN LUNG

  2,446,900 2317353

  2,018,454 *2018,454

  TOTAIDATORII ' '

  404,616,276 398,729367 4

  38,920369 :461307,880

  Capital sodal. 1 .

  Rezultatul reportat

  ProfiVpîerdere j

  62,388,827 61,699,648, 61,799,738 61,799,738 341,420,934 341,050,854 -340,784^982 -344,406,486 501,920     309,150  |-3,621j504  11,793,270

  CAPITALPROPRIU

  -278,530,188 -279,042,056 -282,606,748 -270,813,478

  CAPITALUL PERMANENT ........

  r276;083288,476,824,703 -280,588294 -268,795,024

  ACTIV NETCONTABIL

  -278330,168 -279,042,0561.282,606,748 -270,813,478

  PASIV TOTAL               .

  126M08Ț 119,6873113156313,721490,694,461;.


  '•                                                                              *-  -f\

  '                                                                                                ,       . -        -9. ' .! <>

  '                                                                        •      .      -A .                      >•

  i:

  S}'- ■.

  a «-’ri'J,,';       ;

  •. ‘ -’i ‘

  •, - • '> V-

  • ■ ’î-J/

  ? ■■ < £

  4

  ^■'4 ’ •..; ' ■

  , . -- • ,

  Vil- ă'-'.

  ■ •* '. * ’ ■

  ■c.: - . d -; •-       - J

  :        .                                                                                       ~ ,■!>• .7.

  li" î.‘     ■ .                     .

  v;'


Pe scurt, în partea: de active observăm creșterea sumelor aferente decontărilor în curs, ce

reprezintă penalități facturate deElectrocentrale Constanța SA, care duc la majorarea poziției de creanțe

și implicit a activelor totale.                                                                      .

De asemenea, evoluția creanțelor curente: de. recuperat este descrescătoare; explicate prin faptul  d. -

că valoarea cifrei de afaceri esteîn scădere, așa cum se poate observa mai jos.                        , p' ț '

Pe partea de pasiv, observăm în principal creșterea soldului datoriilor pe termen; scurt, datorat

.Contdeprofitsjpierdere(RON)'/_

, decî-16

%

dec.-17

dec.118?

J

£

apr.-19,>,-

ACTIVITATEADE EXPLOATARE J                 '

f s       )

!   * v

f J u

• ‘V vl

Venituri din exploatare, din care:; . .

163,433,238

100%

152,324,487

100%

139,443,4691

100%

96,237,983

Cifra de afaceri

105,920,588

65%

99,874,479

66%

87,248,981

,63^

55,975,376

Variația stocurilor

83,528

. 0.1%

•    94,168;

0-1%

88,471

.0.1%’

24,406

Veniturldin producția de 1 mobllizarl.corporale

736,426

.0.5%

1,030,180.

0.7%

813,692

10;6%Ș

109,354

Venituri din subvenții de expl. aferente cifrei de afaceri

51,015,705

47,181,101

310%

' 45,374,317

3215%

3

9;877,5S5

Alte venituri de .exploatare

5,676,992

,3,5% ,

4,144,558

2,7%

. 5,918,009

4.2%[

251.292

Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care:

161,543,208

99%

150,551,739

99%

141,769,337

>99%

83,974,669

EBITpA = Rezultat din exploatare înainte de amortizare                                     .

1,890,630

1,772,747

-2,325,867

12,263,314

Cheltuieli cu amortizarea

1,313,876

0.8% :

. 1,234,898

0.8%

1,391,970.

1.0%

470,205

EBIT = Rezultat din exploatare după amortizare

576,154

: 537,849

-3,717,838

1

11,793,110

ACTIVITATEA DE VALORIFICĂRI OE ACTIVE .         -

’ i        ‘               -

.

Venituri din vanzare de actlve sl alte op. de capital            .      ,

1,451

o.o%

'     1,724

0,6%

102,515:

0.1ȘI

0

. Chelt privind activele cedate. ' >

2,399

0.0%

i 173,101

0;l%!

i ' 2,900;

>0.0%

0

Rezultat din Investit!!.       1

' -947

-171,377

99,615

0

^ACTIVITATEAFINANCIARA   '

£

z

a

Venituri financiare, din care: .

i 521

0%

;       129

0%

241-

0%

157

Dobânzi         > .    .

O.o%

. 129 .

0.0%

>     241

0.0%

157

Cheltuieli financiare; din'W j . 3

73;8M

0%

• W**

0%;

'      , 3,522

0%

-3

- Diferente de curs valutar

j 455..

QO%

,.     3,003

O,o%-

O 598

0.09$

3

Dobânzi plătite                      .             '

73,353

0.0%

. '    54,449

0.0%

? / 2,924

0.09$

0

Rezultat financiar

-73,287

-57,323

:      -3,281

I

|     160

•VENITURI TOTALE,- -            V      T

163,435,210

152,326,339

439^46,225‘‘

-9

1,238,140,

'/CHELTUIELI TOTALE.,                        r

162,333,291

152,017,190

143,167,729'

8^,444,870

PROF1TBRUT

,     501,920.

'309,149.

-3,621,504,

11,793,269

PROFIT NET .

501,920

309,149

' -3,621,504

1

1,793,269

majorării sumelor de achitat.cătrejurnizori, care atrag rnajofareă dătonilor tdtăle ale societății.

 • B. Contul de profit și pierdere            j                                           :

' Prezentăm măi jos pe; scurt, evoluția ^performanțelor financiare' ale; societății' în peripad i anterioară ihsolvenței. Observăm faptul că cifra &e ăfaceri;esteîh;scădere în perioada ^ scăderii numărului de clienți și implicit a cantității de agent termic valorificat.

Raportat la anii 2016-2018; performanțelefihanciareale societății se înrăutățesc, EBIȚDA este în - scădere de: la 1,8 mii înanul 2016 la -2;3 mii. lei în anul 2018; Pierderea înregistrată în anul 2018 es|e de

3,6 mii jei, dupăceîn anii prccedcnți șocidtateâ;a:îhregistrat profitnet de 501mii în anul 2016, respectiv

309 mii în anul 2017.                                         ;                                       ' î

 • 5.2. Cauzele care au determinat apariția stării de insolvență            •   :

în urma analizei efectuate în raportul de cauze asupra perioadei anterioare deschiderii Insolvenței, administratorul judiciar a concluzionat asupra următoarelor cauze care au dus la insolvență debitoarei: .                                                .                      :                           . .               ' !

Conform analizeiețe<ă:uațe’asuprasltuațiilorfinanciareț>i pe baia informațiilor avute,la dispoziție, apreciem faptul că insolvență debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice, este rezultatul . următoarelorcauzeșiîmprejurări:             1.                                   :             * i

 • 1. Datoriile istorice dobândite încă de la constituire                                            I

'                                                   ;                                                          ! îq --

în analiza cauzelor care au determinat ajungerea în stare de Insolvență a debitoarei nu poate fi Ignorată datoria istorică creată îh timp ca urmare a decontării cu întârziere de până la 3 ani a subvenției — la căldură acordate populației, în speclal a componetei decontată de la bugetul de stat în perioada 2000 -2011.                                                                                         I ■

Pe fondul reglementărilor legale: cu privire, la: raporturile comerciale dintre producătorul și furnizorul de energie termică (contractul dintre cei doi operatori șl cel dintre furnizor șl consumator sunt a ; contracte cadru impuse de autoritatea de: reglementare) și în condițiile în care valoarea subvenției . : decontată cu întârziere reprezenta aproximativ 50% din cifra de afaceri a debitoarei,, s-a ajuns în situația s ca producătorul de energie termicăsă fa dureze penalități de întârziere către RADET Constanța, penalități pe care regia nu avea efectiv cum să le achite, ț                                                      j

 • :              ’ - -- ■ -                                         I                        .

, Această situație care și-a pus amprenta asupra întregii evoluții a acesteia de la momentul înfințării 1 până la momentul deschiderii procedurii de insolvență.                   .      ‘

 • 2. Deficiențe de reglementare            j                                                  ,   |

Cu toate că Sistemul de ^alimentate centralizată cu energie termică (SACET) :dln municipiul ț Constanța a fost proiectat și realizat ca linie tehnologică integrată:

> producere (într-o centrală termică în cogenerare, CET Constanța)

 • • transport: energie termică primară până la punctele termice (PT)

 • • distribuție și furnizare energie.termică secundară până la consumatorii finali, !

:                                               ..................... ’                                     ‘1 i i /

s-a hotărât spargerea acestui lanț tehnologic astfel:producerea si transportul âu trecut la Electrocentrale . Constanța SA; aflată în subordinea Ministerului Energiei, iar distribuția si furnizarea au fost preluate de ! către Consiliul Local Municipal Constanță care a înfilnțat regia proprie RADET Constanța pentru operarea serviciului public. Această divizare a generat disfuncționalitățl întrucât deciziile nu au mai fost unitare, Iar , cel doi operatori locali au avut reglementatori diferiți, ANRE respectiv ANRSC. ;      ;

:      Aceasta a fost dublată și de efectele negative ale deciziilor contradictorii emise de autoritățile de ':

reglementare (ANRE; ANRSC), cum ar fi alocarea costurilor aferente cogenefărll numai în contul energiei

: : '■ .. ' ‘...... : ” £ '■ . - >■] ।

' -                                J                                                    / - d 44       *


până la-cqnșumatorul final;                    j                                                   ‘ i

Pe de altă parte operatorilor din domeniul gazelor naturale II se permite să solicite plata în avans pentru consumul de>:cbmbustibil necesar CETțului, care produce căldură necesară încălzirii populației ;l care nu poate la rândul său să emită facturi în avans către distribuitor și nicl către populațiej contractele cadru dintre-dpefâtqrin                 (reglementat de către ANRE), respectiv dintreRADET Constanța

și consUmatoHregfețh^                    prevăd plăți în avans care să aslgurecerlnța operatorilor

de gaze;                                                                                       ‘j

pe asemenea o altă cauză îi constituie decalajul (de 15 zile) dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică (de 30 zile calendaristice pe relația cu RADET; conform ANRE) și termenul de încasare a facturilor de la consumatori (de 45 zile calendaristice pe relația cu consumatorii, conform ANRSC) care a condus îăfîhtâfzlerea la plata facturii și a generat penalități.\ I - > ' ' ' .........'......\                                                               ’ I '

 • 3. Deficiențe pe relația comercială dintre producătorul de energie termică șl RADET Constanța, care au generat datoria Istorică Ț                                                 / !

Debitele îhfegistrăte între. Cei doi operatori au fost generate de:                          >1 :

. _                        ' _                          ...... ~ J ....... " ........

> decontarea cu întârzieridepână la 3 anliînperioada 2004.-1012^ reprezentând subvenția, acordată populației de la bugetul de stat care a condus la acumularea de dobânzi și penalități de întârziere pe contractul comerclal dintre părți (contract-cadru reglementat de ANRE) J J - > Conform evîdențelorcorităbile ale RĂDET vâldafeâ penalitățilorgerierate:în perioada 2003 r?201h.

de deconta rea cuîntârziere a subvenției acordate populației este în sumă de 85.071.267,40 lei; j

 • > Conform evidențelor contabile ale RADET la nivelul anului 2004 erau înregistrate pe; relația: contractuală dintre cei doi operatori datorii în.sumă totală de 89i267«200 lei, care au influențat permanent rezultatele financiare ale regiei, determinând achitarea facturilor cu o întârziere față '      de termenul scadent;                      r                  .                                         ■ i - ■!

: > Inexistența în tariful reglementat al RĂDET a unei componente care să permltă acumularea de sume destinate stlngeriîipenalităților calculate de Electrocentrale pentru nedecontareala timp â subvenției de la bugetul de stat; ș,                                    ...                   I

> Necorelarea Imputațiel plăților decătre:Electrocentrale Constanța SA șîELCEN București, care au: înregistrat încasările de la RADET îh contul datoriilor celor mai vechi în raport cu înregistrările în contabilitatea RADET, astfel, fiecare factură curentă: îh fapt             RADET, a'devenit

generatoare de dobânzi și .penalități de întârziere la plată în contabilitatea producătorulutde -energie termică;                       ’                                                     1 1

 • > RADET Constanța a fos£ obligată să achite prioritar sentințe civile executorii obținute de Electrocentrale Constanța SA, sentințe al căror obiect constă în penalități de întârziere, fapt ce a determinat RADET să nu poată plăti în termenul scadent facturile de energie termică care la rândul

,   ior au generat penalități.; începând cu anul 2010 și până la această data RADET Constanța a achitat

. către producătorul dă energie 'termlcăîsentințe jciyije reprezențând. penalități de întârziere ți valoare totală'deapr0ximativl22;000.000 lei;

' ' ,                •                         ‘                                 ■■ ...................... f ‘                                                 .                                                                                                                    (

- -. ' ’ i             . -                   » > . .                              _                                                     ț.                                                       i                                                                   .                          . .             |

:   4. Diminuarea portofollululdecliențicaurmarea deconectărll/debranșarii acestoradela sistemul

- ' da alimentare centralizată cu energie termică


> începând cu anul 2012, în Municipiul Constanța s-a/acce^            de debranșare datorită:

eliminării subvenției la căldură pentru populație; în perioada noiembrie 2011 - noiembrie 2014. începând cu sezonul de iarnă 2014 - 2015 și până în prezent, administrația locală a. reluat ' subvenționarea prețului energiei termice plătit de populație pe timp de iarnă; ț . : . i |

..." opțiunea unor .consumatori.' de a-rși. monta-surse individuale de încălzire (centrale te'rmice de apartament) pe fondul menținerii prețului scăzut al gazelor naturale de către ANRE; • (

'         •■■.. - -i ■ 41 • 1

>' gradurmare.de.decoh a consumatorilor (44,6% pe îhțreg:muhicipiul la sfârșitul anului 2018) a afectat eficiența sistemului de alimentare centralizată, iar consumatorii rămași racordați au foit puși în situația de a plăti suplimentar, datorită creșterii costurilor de producere șl distribuție în ’sițuaț.ia funcționării instalațiilor într-un regim neeconomic, la sarcinl reduse față de cele instalate;' î                                                                                       * 1

’> un fapt îngrijorător îl constituie erește^a accentuată a debranșărilor lle|atedațorită^măsur^ -     .....coercitive derizorii;-cuprinse- în legislația actuală (valoarea1 amenzii prevăzută de Legea nr.

.      325/2006 este de 500 lei);              }             .

> scăderea de la an de an a cantității de energie termică vândută datorită restrângerii portofoliului de ci iențl șitendinței de economisire a consumatorilor a determinat:

nerealizarea veniturilor programate prin Bugetul de venituri șl cheltuieli (vânzările de energie termică pentru încălzire și.apă caldă de.consum diminuându-se de la 709.503 MWh în anul 2010 la ’’ V 405.579 MWh în anul 2018);

creșterea pierderii tehnologice pe rețelele termice de distribuție.

înghețarea prețurllor/tarlfelor aprobate

Trebuie menționate următoarele aspecte:             .          .

tariful practicat de RADETConsțanța pentru distribuția și furnizarea energiei termice prin puncte >. termice avizat de ANRSC (avizul nr.> 3416627/01.04.'2010) în conformitate cu prevederileiart^O' din Legea 325/2006 s-a menținut .neschimbat timp de 6 ani; fiind modificat abiaîn aprille'2016;L.'.

/ L înghețarea din aprilie 2016 până în ianuarie 2019 a prețurilor/tarifelor practicate de către RADET .

Constanța, în condițiile în care în această perioadă s-au majorat substanțial costurile elementelor din structura de tarif pe fondul creșterilor,de preț la utilități și a salariuiui minim pe economie. |

:6i


Vechimea rețelei de distribuție șl nealocarea de la buget a unor fonduri pentru reabilitarea rețelelor termice de distribuție din municipiul Constanța

.......... î.....           ' • • ' '*

> rețeaua secundară ;de distribuție a rămâs supradimensionată față de necesarul actual de consum, •   avândicasefect,scăderea .randamentului sistemului de tefmoficăre șl Implicit creșterea’costurilor

de.fuhcțio’hâre;                            i

.............'                                   ;                   _                                    „i rețeaua de distribuție a energiei termice, este veche, prezintă un grad avansat de. uzu^ă, aproximativ 75% având o vechime în funcționare mai mare de:20 de ani și generează pierderi de agent termic secundar; •                                                      " j I

 • ■                                           -i - ■

 • .                                                                                                              î ■                                                         .                                                                                                            -

7. Alte cauze care au condus la stareadeinsolvență areglel:

r                                                                                                                              .

> Până la, data de 01.01.2020 facturarea lunară a energiei termite primare s-a făcut în > baza măsurătorilor la intrarea: în punctelei termice efectuate cu ajutorul: unor aparate de măsură rudimentare.                           .                                                     !

’     >• După preluarea rețelei de transport de către RADET-Constanța facturarea consumurilor de energie /

termică se face în baza .Indicațiilor aparatelor de măsură montate la gardul centralei termice p j j

. flecare din cele două magistrale. Șl .aceste aparate de. măsură sunt de generație veche șl nu

. prezintă certitudine cu pnvirela:măsurătorile'peî<^

- ~ Concluzionând, intrarea în insolvență a Regiei a fost cauzată de un cumul de factori cel s-au -Interconectat sldezvoltat în timp slcare s-au agravat ducând la un deficit major de lichiditate și Iade-capitalizarea a regiei.                            j

VI.Perioada de observație

.     6.1. Măsuri întreprinse în perioada de observație - iunie 2019- octombrie

2020 .                  ’ "            " î                       ‘

Investiții realizate în perioadă deobservațieșlmăsurlde eflclentlzare a activității: . ț î

Pentru anul 2019, RADET Constanța a avut aprobat în Bugetul de: venituri și cheltuieli un program dei Investiții îh Valoare de:i.400;0Q0;jȘk La întocmirea planului de investiții s-a. tinut cont deinvestițiile aflate în derulare și pentru care cea mâl mare parte din echipamente se aflau pe stoc; dar șl de propunerile , . direcțiilor din cadrul regiei.                         >             . ,                                           I

. t                                   ii '               "                                                             ’ i „

' în conformitate cu proiectul "Eflclentlzare puncte i termice aflate în exploatarea RADET Constanța" s-au efectuat lucrări de automatizare în 4 puncte.termice constând în montarea vanelor cu ' 3 căi,, a senzorilor de temperatură, de debit și de presiune șl: realizarea interconexiunilor acestora prin cablude comandă șl semnalizare în tabloul de automatizare aflat pe poziție în punctultermic. Valoarea ' totală a lucrărilor de automatizare a fost de 91.180 lei, echipamentele fiind în stoc în depozitul regiei, achiziționate în anii precedență                 s                                                 ' I I

........                        ;............j.                          -                                                                 I 51

■ ■ . ■ ■' ,            ,, ,               ■ ' ■ .              ...... i. . î :                      ,                                                                             ’ I

Prin: automatizarea punctelor termice se diminuează necesarul de forță de munca specializată Și se obțin performanțe optime în realizarea para metri lor de furnizare ai agentului termic pentru încălzire șl ' ' apă caldă deiconsum.                         ' f                                                         i / [ .: -

'        .                                        ...                         s 'I |

Având ,în vedere necesitatea, asigurării parametrilor de furnizare ai agentului termic secundar pentru.încălzire în perioada de iarna și constatând că unele schimbătoare de căldura vechi de tip ICPIAF, TEHNOFRIG sau VICARB nu mai asigurau necesarul de schimb de.căldura (fiind în funcțiune de pestel^ ani și prezentând un grad avansat de uzură), în anul 2019 aufost achiziționate și montate în punctele termice 30 de bucăți de schimbătoare de căldura (SGP-ufi) în valoare totală de 310.636 lei. Trebuie menționatfaptul că dotarea precară cu schimbătoare de căldura este o problemă stringentă în activitate^ curentă a regiei.Lucrările de automatizare a punctelor tefmfce,și de montaj a schimbătoarelor de căldură •: au fostrealizatecu personalul angajat al regiei.Pentru buna desfășurare a activității de reparații au fost

• ‘                                                                            '                                                                                  ii i ' '                                                                                    ' ' i I

.        ,   .                      «                  •            '.II

' ’ • ! 4?

‘                                                                                                                J                                  i                                                                              ’ '


achiziționate 3 pompe sumersibile în valoare de 5.515 lei, cât șl 2 pompe WILLp în valoare de 10.455 lei, necesare în termoficare.                          1                                                        , | ,

Pentru măsurarea corectă a consumurilor, <a. fost: necesară redimensionarea contoarelor de energletermică în condominiile.în care au-avut loc deconectările la sistemul de alimentarexentralizafă cu energletermică. în anul 2019 au fostachlziționate și montate;2.contoareiîh valoaretotală de 2.37Îl:lei. Âufostachizitlonateechipamente IX șllicențăînvaloaretotalăde 12 883 lei.                ‘ J I

De asemenea, pentru creșterea capacității de interveriție lâiăVăfitși pentru repunereaîm^ îhtrsm timp optim.ațhstalâțiilorde'termbfic'areale sisterhU^^ achiziționat un generator și un aparat de sudură, un palan, iar pentru asigurarea transportului personalului muncitor și a materidieldr.d.ecesâfe interj           achiziționată o autoutilitară și un sistemjGPȘ aferent

dc‘esteia,toate.însumâijd l?4,130^00.lei,din surse proprii.                                       < ' î

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și reducerea pierderilor de energie termică,; în cadrul Programului de1 Revizii și Reparații aferent anului 2019 au fost 'înlocuită lungimea totală de 3.215 ml de conducte de termoficarecare prezentau un grad avansat de uzura,;cu: conducte noi di'ndțel. a căror valoare a fost de 781.302 iei, lucrările.fiindde;asemenea'realizate în totalitate cu angajați! regiei.                   :                                               -     1 r ț

în regim- de avarie, au fost reabilitați 4.709 ml de conducte de: distribuție a agentului’termic secundar. Din cauza lipsei de fonduri generate de diminuarea veniturilor obținute din vânzarea de energie termică ca urmare a scăderii numărului de consumatori racordați la SACET, în anul 2019 s-au făcut dotări sub nivelul planificat prin BVC (466 mii lei fata de 645 mii lei cat s-a planificat prin Bugetul de venituri șl cheltuieli,-gradul de realizare fiind de 72,25%).Valoarea totală a obiectivelor de Investiții realizate în anul 2019 estede 1.338.473 lei, aslguratădin surse proprii de finanțare, conform situației centralizate de mai i°s: ' "         -                           i ;__....         ____:


învestiți! anul 2019 ;J       ;;

planificat an.

2019 .-    :

"fealkat 01.01-31:12.2019 ‘

total, din caret-,, ••

bugete-.'

surse proprlL -ff, 1

Reabilitare PI ' -           ,

(              0.00

• .... : :• .

■'                        A                       1           1

înlocuit conducte •        ‘

455 000

*       867 633.30

94889.85

,     772743.45

Colector termoficare , : .

30 000

,<      _ 1414.85

1414 85

plșțițbiiiț^

ț       17 468.17

10324.41

7143.76

Instalație funcționare electrompe       ' •

270000

;              0.00

' .j -             -0.00

Instalație âutofriâtliăre. cqnțorizare

ț      196219.47

105.039.51

S I ;          91179.96

Schimbătoare-căldură (SCP)

645000

;       343 756.14

133119,91

310 636.23

Electropompe de.termbflcare

;        15 970.00

:           15 970.00

Contoare            .....

J         2371.29

2 371.29

Dotări total:...... ;

i '..... 137013.59

0.00

:         ? 137 013.59

•generator

<         6450.02

6450,02

‘aparat sudura;

;          1650.83

1650.83

*BPS                 ' -         '        ;

; .       1309.12

1309.12

; ‘palan                               .

.             384.33:

384.3Ș

•echipamente IT

j         8 895.80

. 8 895.80

’llcenta .                   ’

$          '              4

3 987.50,

•autoutilitara Ford:           -

i      114335.99

114335.99

Total                          .

1400 000

J _ 1581846.81

243373.68

1  338473.13


:               .                                         . .                                                      ........... s , I . . .

Valoarea totala a programului de Investiții bugetat rectificat pentru anul 2020 este de 2.000.000             șj

lei. investițiile realizate de către regie în primele nouă luni aleanului 2020aufostînsumăde 1.585.474/9 ,

lei (grad de realizare de 79,27%) asigurate din surse proprii de finanțare.                              ;

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și reducerea : . pierderilor de energie fermlcă/în primele nouă luni în cadrul Programului de revizii și reparații pe anul ; -

2020 al RADETConstanta a realizat lucrări de reabilitare a rețelelor termice .secundare în valoare totală

de 637.614,16 lei........              T                             . j

■■                                                                . :                                                                             (                                            ... 1                                             • -                                                                          I I ”

Având în vedere starea în care se aflai rețeaua de transport, începând cu data de 06.01.2020,

RADET Constanța a alocat echipe de reparații pentru remedierea avariilor apărute pe aceasta, realizând; . , •

,de la data de 06.01.2020 șl până în prezent peșț? 40Q de, Ințeryențtt de 732.407,31 lei. Totodată

au fost remediate/curățate majoritatea căminelor de vizitare și au fost reparațe^S yane de izolarexu Dn maimarede500mm.                    ;                       .

Pentru asigurarea parametrilor de furnizare ai agentului termic secundar pentru încălz re în perioada de lamă, au fost montate de către personalul angajat al:regiei în instalațiile din punctele termice , un număr de 12 schimbătoare de căldură. Valoarea realizatăla acest capitol ia nivelul celor nouă luni fiind de 89.517,01 lei......' .........f                                                    l d

Pentru buna desfășurare a activității derepărâții pe rețeaua de transport au fost achiziționate t pompă sumerslbllă.. 2 grupuri electrogene. 2 aparate de sudură si omasiriă de tăiat asfalt în valoare totală de 29.863,90 lei, necesare în termoficare. j                                                     I |

i                                                                      1                                          i $ I.... r.'

Aufost achiziționate echipamente I.T. și licență în valoare totală de 15.775,69 lei. De asemenea, pentru creșterea capacității de intervenție larvarii șl pentruirepu^              într-un timp optim a

instalațiilor de țermoficare ale,sistemului centralizat al municipiului Constanța; au fost executate lucrări < la instalații de electropompe, la.lristalațiile de contorlzare și la instalațiile grupurilorde pompare în sumă1 de 74.062,62 lei. S-au mal achiziționat o motocoasă în sumă 2.096lei, un emondor în sumă de 2.268 lej, undozator apă pentru .asigurarea apei personalului aferent rețelei de transport în sumă de 1.200lei și-au fost înlocuite două Sisteme GPS în sumă de 669,80 lei. '                                  !

'                                                                         ..... !                                   .                                                                                                    s !

 • 6.2. Evoluția financiară în perioada de observație

. ■ • ■ _                   '                                       ' ț                               . ~

 • A. Evoluția situației patrimoniale ’

Prezentăm mai Jos comparativ, situațiaipatrimonîală'a Regiei,Ja finele trim.,III din 2020:.

ÎEIementer^*

V^31/12/2M8^ST

^31/lZ/2019V*

-fc’3O/69/2oio*

Imobilizări necorporale                      .

s            100.513

79.033

• 62.040

Imobilizări corporale .      .........

:        76.622.2S6;

77.328.795

I       77,734.034

Imobilizări financiare

: .     . 131.337

.           77.837

-         .    77.8371

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (sume nete)

.     76.854.106

77.485.665

i       77.873.911

'Stocuri                                                   ,     .

L      1.150737

; 1.016.691!

!     ‘   1.033.427.

iCrăăhtfc          .         : ' .           ..... . .            .

. .      89.336.681

100.493.607

87.703.859

InvestltH'flnanclare pe termen scurt             .

1 .      -303.660

, ,         .378.177

1)

Casăsl conturi la banei      :               ...

i. ..    1.730.529

1.396.011

1.493.279

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL : -

1'.       91.914,287

r     103.284.486

' ' 90.230.56s!

Cheltulellinavans                                .

7.754

7.627

18.966

.TOTArÂtTW':’ '•Tî’

1 ? ÎS8.776442'

180.777.778

Datonrce trebuie plătite Intr-o perioada de pana la un an .         ........

;       437.078.940

;      483.710.297

524.908;34S

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

l      -282.595.114

l -304.837:433

. -358:602.67^.

Datorii ce trebuie platitelntr-o perioada măi mare de un an              .      

;             10.635

10.635

. j. .    ' 10.63'

Venituri In avans din care:.

        14.293.321.

1.904.914

1.954.354

îsubventiipentru investitii

;          2.007.820

1.904,914

'     1.817.761

-venituriînregistrate in avans

'         12.285.501

0

136.S8E

Patrimoniul regiei

=            567.286:

567.286

’ 567.28^

Rezerve

1.216.548

1.216.548,

Rezultatulreportat

-340.784.982

-366.399.448

-367.592.761

Rezultatul exercițiului

-3.621.504

-1.181.430^

-53.945.221

Capitaluri proprll.-total

i       ,343.839.200

-365.797.044

-419.754.146

Patrimoniul public

-         61.232.451

60.948.976

       61.004.251

CAPITALURI-TOTAL.

,282.606.749'

1304.848.068:

  -358:749.897

(TOTAL PASIVA a        (

'168.776147-

180.777:778?

3- —“li .168.123,441

Din analiza bilanțuluHntocmit lâ data de 31.12.2019 se constată următoarele, referitor la evoluția activului:                                                  ,                                                                    |

față de anul 2018, activele totale ale RADEȚ au crescut cu:7;li% în condițiile creșterii activelor . circulante de la 91.914.287 lei în 2018, la 103.284.486 lei în 2019 șl a activelor imobilizate cu

 • -" aproximativ 0,82% față de anul precedent.                                      ,             . ,i

 • • Creanțele comerciale de încasat la data îde 31.12.2019 erau în;sumă;de 33:797.456 lei, în se’ dere ' . față de aceeași perioadă a anului 2018. Scăderea creanțelor comerciale de încasat de la

  celei


. consumatori se datorează producției facturate îri:decembrIe 2Qi^ fost net Inferioară

. din decembrie 2018 (51.183,1127 Mwh facturat în decembrie 2019. față de 71.798i89.Mwb facturat în 2018}, cât și gradului bun ide încasare (87,96%): Consumatorii rău-platnici

surit rprin


monitorizați în permanență de către personalul RADEI din cadrul Biroului Urmărire Debitor

emiterea demoti^ de plată, acțiuni în instanță, conform procedurii interne. Din-suma de 100.493.607 lei ațerență creanțelor totale, 65.264:634,43 lei reprezintă: decontări în curs .de ? ‘. clarificare. Sumeîereflectă valoarea penalităților facturate de furnizorul de apă fierbinte, j •s Stocurile de materiale existente la 31.i2.2019erau însiimăde 1.016.691 lei,fiind în scădere față

de aceeași perioadă a anului 2018;cu 11,65%. Aceste stocurisuntriecesare realizării lucrărilor pe durata sezonului de încălzire și până la demararea procedurilor de achiziții din următorul an | • Disponibilitățile; din „CASĂ Șl CONTURI LA BĂNCI" au scăzut de la valoarea de 1.730.529 Ișl

înregistrată la data de 31.12.2018 la 1.396.011lei lâ 31.12.2019

Pe partea de pasiv, se pot extrage următoarele concluzii:                  .             ,

 • • în cursul exercițiului financiar 2019, datoriile curente au crescut cu aproximativ 11%,de lâ 437,078.940 lei în 2018 lei la 483.710.297 lei în 2019.

 • •.La data de 31.12.2019 RADET înregistra obligații de piață restanțe către bugetul consolicat al statului în suma de 641.363 lei, acestea: fiind însă achitate până la data depunerii situațiilor ..... financiare și datorii către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 8.725.803,11 lei. | • Capitalul propriu la regiei la data de 31.12.2019 era negativ, în suma de -365.797.04^1 lei, exprimând o incertitudine în ceea ce privește capacitatea RADET de a-și continua activitatea cu


surse prppriidefinanțare.fărăa apelala surseatrase(capitalimprumutat:credite,subvențil,alte surse).,                                                   i                                                               ‘      

în cursul anul 2019 nu s-âu produs modificări în ceea ce privete patrimoniul regiei.. • * j .

Dlh analiza situației patrimoniale la data de 30.09.2020 se constată următoarele aspecte: .

' • majorarea valorii, activelor Imobilizatele la 77.485;665i lei la 01:01.2020. la 77:873:911 ei la 30.09.2020 (creștere cu 0,5%) în condițiile în care s-au realizat o serie de.investiții în rețeaua de distribuție șl cea. de transport a agentului termic primar șl s-au făcut unele dotări, j scăderea activelor circulante în primele nouă luni ale anului, de la 103,284.486 .lei la 01.01,2020 la 90.230.565 lei la:30.09.2020 (diminuare cu aproximativ 13%)i ca urmare a;             | |

diminuării creanțelor față de clienți cu 45% (de la 28.133.120 -iei. la i01.0Î:20i0 dg 15:572:247 lei la 30.09.2020) în condițiile încasării unora dintre acestea; , - ? L majorării stocurilor de la 1.016.691 lei laînceputui anului,.la 1.033.427 lei la sfârșitul Iun I septembrie (mo/orore cu cca. 2%) în condițiile în care s-au aprovizionat materiale și piese de schimb necesare pentru situațiile de i Intervenție operativă în: caz de avarii, ifilnd sasiguratăicbntlhuitatea serviciului public.de termoflcâre. .                   ș J

majorării disponibilităților din "Casa și conturi lâ bând" de la 1.396.011 lei la.01.01.2020 la 1.493.279 lei lâ 30.09.2020 întrucât în periodâ1 analizat s-a încasat de: la consumatori . contravaloarea facturilor aferente sezonului rece și de la autoritatea publică locală și

subvenția pentru energia termică livrată popula^                               | '

> datoriile curente au crescut jn perioada de: raportare cu 8,5% (din care cea maițmaretse înregistrează față de producătorul de energie termică} deoarece, în: condițiile preluării ' îți adminișțrarea RADET a rețelei de transport a agentului termic primar, a crescut față dejandl anteriorvăloarearfacturlior de la Electrocentrale Constanța S.A, datorită facturării apel de adaos,

’ dar și ca urmare a înregistrării impozitelor și taxelor locale conform deciziei de; Impunere

. - transmisă de SPIT Constanță, ‘                  '                                  • |>

• capitalurile proprii se mențin negative, fapt ce indică un dezechilibru din: punct de vedere al capacității de plată, fiind necesară remedierea într-untimpcât mai scurt a acestei situații.' :

B. Analiza performanțelor financiare îh perioada deinsolvență                                '

• Situația.Cohtului-de profit^i plerdere pentru anii>2018ț 2019 șiiprlm^ trei trimestre din amil 2020

se prezintă astfel:

Element:-./

31/12/2018

. . /.'i .■        ■:

.7,1, 31/12/2019

30/09/20201

Cifra de afaceri neta             .

132.623.298

140.974.587

98.764.7691

Producția vandutai              . ,

87.248.981

65,8%

87.251.656

61,9%

60.432.9861

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ......J

45374'317

'    41%.

53.722.931

38,1%

' i 1

38,331.783 1

Varlatlâ'stbcurlldr:          SoldC .

788,471

78,636

65.4061

Producția imobilizata.       .     ,

.        ,813.6921

. 977.654

4.29717791

Alte venituri din exploatare ....

,       6.020.523

. 4,53%,

, 9.82.573

0,7%

775.623 '

VENITURI DIN EXPLOATAM-TOTAL

7 >139.545.984 ,

143.013.450

, 100.903.S77\

Cheltuieli cu materiile prime sl       ’

materialele, consumabile       _     . .

, 1:690.210

........ 1.679,668

' . 1.162!6621

Alte cheltuieli materiale 7    ’ ",.....

. 113.122.141

. .79%

, . 113.349:495

: 78,7%

128:31213201

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

.     6.987.152

-      6.889.194

. 5.566.784

Cheltuleliai personalul din care:        .

17.902.034

. 12:SX

181045.366

12.5%

15.5931703

:%)$aladi:;?>7. ;..........."

"     17.229.591

" ......17.373.071

15.106.719

-bJCheltulelicu aslguratllesl protecția sociala                  i                 - . . ..

672.443

672,295

’      '486.984

Amortizărisl provizioane pentru:..... deprederealmob.torporale             ,

1.392.442

_ 1,439.815

J * 1

1.1971975

IJCheltuleli , . ...... ;. ?____... . ,

'     . 1.392,442

’ ... 1.439.815

1,19719751

2)Venituri . ’. î             1          ' 1

'                   > 1 1

Ajustarea valorii activelor circulante

154.657

41539

i .88,4421

l)Cheltuiell                 '

996.250:

. ’.. ' 14.316

' f 9912851

2)Vehlturl :        ,                    .

1.150.907

’    '22.855

10.843,

Alte cheltulell.de exploatare ’       

2.224.885

1,55%

2.801.232

H9%

'T -2,93312391

1.Cheltuieli privind prestațiile externe

1.471.999

1.825.771

1.517.540'.

l.Chcitulell cu alte Impozite, taxesl ’ varsaminte asimilate; ~    ,

629.159

826.956

1.205,569 i

3.Cheltuiellcu despăgubiri, donat li sl -activele cedate       :                 .

123:727

148.505

1210,131

CHELTUIEQ DE EXPLOATARE-TOTAL     1

143 164,207

144.196.231

154.855,1261

REZULTĂTOlti EXPLOATARE:

      -3.618.223

: rl,182;781

-53.951Î5491

Venituri din dobânzi'

. V       241

’       ’    308

4.463:

Alte venituri financiare                      ,

’ ‘ . . A . .

1       8

214181

VENITURI FINANCIARE-TOTAL ’

'           l .241

316

'618811

Cheltuieli privind dobânzile .

-         2.924

     | 01

..Alte cheltuieli financiare-

i ,598

'        -2

'     1     15541

CHEITUIELIEINANCIARE-TOTAL

' î 3.522

-2

'7 1554 j

REZULTATUL FINANCIAR'

:-3.281

319

6.327!

REZULTATUL CURENT .....

-3.621.504

-1.182.462

-53.9451221 •

VENITURITOTALE              '

139.546.225

143.013.766

100.9101458'1

CHELTUIELI TOTALE

143.167.729

144.196.229

: 154,855(680 1

iREZULTATULBRUT -r . --      . V      • -Ț

-3.621504

u              >4

.   ,-1.182.462J

. x £153.945:2211

Nr. mediu salariat!                    .     ,

1 401

.     7' 372

391


Din analiza activității desfășurate în anul 2019 comparativ cu 2018 rezultă:                 j

.O


veniturile au fost realizate în procent de 102,49% și corespund unei producții fizice de.!347.878 Mwh (echivalent a 299.121 Gcal), iar cheltuielile au fost: realizate în procent de -100,72%;: |;. I -Cheltuielile, totale:: de exploatare în sumă de 144.196.231 lei au crescut față de perioadă precedentă cu 0,72%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentultermic, apă, energia electrică, gazele naturale în sumă de. 120.238.688 lei: (83,38%), -urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 18.045.366 lei (12,51%), cheltuielile cu: materialele șialte cheltuieli de exploatare în sumă de 4.480.900 lei (3,11%), amortizare în sumă de 1.439:815 lei.(l,00%);Ț|" | Având în vedere scăderea cantității i de energie, termică vândută șl creșterea pierderilor : tehnologice; regia a încheiat anul 2019 cu o pierdere de; 1:182.462 lei.                     I I

în ceea Ce privește rezultatul pentru primele 3 trimestre ale anului 2020, observăm:        - j-

realizarea în proporție .de 70^<a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior șl depășireafcu 7?j> a cheltuielilor de exploatare (aceasta sedatorează creșterii cu 13% a cheltuielilor cu agentul termic fi gazele naturale^ până la 128 mii. lei.                                               ; |

o , creșterea numărului mediu de salariați, ca urmare a preluării rețelei de transport de la începutul anului 2020, ce a dus.la creșterea cheltulelilor cu salariile.;                                 .

o Rezultatul Contabil înregistrat pentru primele 9 luni este pierdere de 53,9 mii lei. ' ’

VII. Strategia de reorganizare ,

7.1. Aspecte generale. Ipoteze

| • Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fl întreprinse de cătr| societatea debitoare, în vederea implerhehtărib planului îh scopul asigurării continuității serviciului de

■ ■             '                     ' '                      ' F ■ i'             "                                              . î ‘! I

                                               . i                                                                                  . 52


transport, furnizare șl distribuție energie termică în Municipiu! Constanța de către debitoare și pentru' reăiizăreă'distribuirilor către creditorii săi, în cuantumul indicat în programul de plăți.:              I

• Măsurile de-reorganizare,judiciară prezentate în cuprinsul-prezentei secțiuni au drept finalitate . generală continuarea activității RADET pentru asigurarea furnizării serviciului' public de alimentar r centralizată cu energie termică în Municipiul Constanța, până la predarea âdininistrării activității de transport, distribuție și furnizare a agentului termic către Termoelectrica Tomis SRL șl generarea junii

excedent care să asigure plata creanțelor înscrise în programul de plată.               _ j

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea activității RADET Constanța sunt cel! prezentetem Subcapitolul 1:2-Ipotezele care șiau‘fa

j^p^Cpnștonțgi ■ ' '                      *'               :

DÎn perspectiva 'mijloacelor ide redresare; în raport': cu posibilitățile și specificul actlvităț I debitorului,, cu mijlbacelețflhanclare disponibile șl cu.ceferea pieței față de oferta debitorului, măsurile concordante cu ordinea publică propuse în cadrul prezentului plan de reorganizare-vizează următoarele -aspecte:.                                                              !         .          . ' i                                             i

I                            ’■                                                                                    l i - ■ . .- -l’< ■

 • 7.2. Strategia în domeniul transportului, distribuției' și furnizării de energie : .

. termică’                             .               ’

, RADET Constanța va continua activitatea.de transport, distribuție și furnizare energle termică pe parcursul planului de reorganizare până la momentul predări![ acestei activități către Termoelectrica Tomiș SRL, respectiv până înidata dei22.Q6.2021, dar cel              finâIUI, termenului de implementare a

planulul.de reorganizare, estimatla -fi data de 01.02.2022.      ;

 • ■            -                                                                              î-                                                      :                                                                                   .            ’                 ,

RADET . Constanța își desfășoară activitatea în baza ; licenței de operator pentru prestarea < . ' serviciului de alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22;06;2017 emisă de 'ANRE, licențăp care expiră la data de 22.06.2021 și nu mai poate'fl prelungită conform prevederilor legale. _

......■"'r; “ ’ ’’ i'”” •" ' .....■ ,i ’                     ; ■           .. .                               ' > ।

’ Prin intermediul sistemului de alimentare centralizată se furnizează încălzire; și apă: caldă',de< .. consum către un număr de 46;352’;apartamentei 1.083 ageriți economici șl 53 instituții publice. ’

■' ...... < . ’ '{ ' .

în prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Constanța - = funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură șl agent termic, situație care conduce h .. valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consumatori.                   ;. vț

Pe de altă parfe;:îh conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii șl reparații programate și să ; funcționeze chiar șl în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor:        -    ; (,   [.

în acest context, continuitatea activității RADET Constanța este o necesitate și nu o opțiune,motiv pentru care, atât anterior deschiderii procedurii, cât șl în perioada de: observație RADET Constanța < adoptat o serie de măsuri de eflcientizare activității și optimizare a costurilor.                   ’

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea unității administrativ teritoriale - municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport aagentul ji termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redlmensionată țl modernizată                       1

Pe de alță parte, pentru asigurarea continuitățiiserviclului public de alimentare cu energie termică • * ja nivelul Municipiului Constanța țipentru ase putea genera un excedent de numerar în vederea realizării de distribuiri conform programului de plăți se impune realizarea ți a următoarelor demersuri: I I

 • 7.3. Strategia de recuperare a creanțelor de la clienți

 •                                                         j '

Această măsură are ca ți obiectiv recuperarea creanțelor pe care compania le are de la clienții săi.

Această măsură generează lichidități pentru plata datoriilor curente ți a creanțelor înscrise la ^masa credală.                                                   .                                                                  r!

Activitatea derecuperare a creanțelor se derulează la niveluliRADET Cohstăriță’îh cb^

prevederile legislației în vigoare ți cu procedura internă privind recuperarea creanțelor. Responsabilitatea monitorizării ți efectuării demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor revine în principal salarlaților din cadrul Biroului Urmărire Debite ți Biroului Juridica De asemenea administratorul judiciar sprijinăactiv Biroul Urmărire Debite ți Biroul juridic, îh demersurile de recuperare a creanțelor. ! i

\                                                                                                                             I -|

în funcție de vechimea creanței, de categoria de consumator ți de situația patrimonială a debitorului surit efectuate demersuri specifice pentru recuperarea creanțelor, acestea fiind descrise amănunțit în procedură internă de urmărire debite.                                          . i i !

în conformitate cu Legea 225/2016 începând culuna noiembrie 2016, factura de energie tehnică a devenit titlu executoriu, astfel încât, pentru creanțele de încasat generate' ulterior acestei dațemu mai este necesară, acționarea în Instanță a debitorului. Astfel, la dataj.de 30.09.2020 RADET Constanța avea înaintate către diverse birouri de executare judecătorești dosare de executare ce au ca obiect creanțe - constând în facturi fiscale emise după luna noiembrie 2016, în valoare totală de 6.473.087 lei. ' I *

Pentru creanțele de încasat anterioare junii noiembrie 2016 RADET Constanța a1. efectuat demersuri de recuperare, specifice, inclusiv acționând în instanță debitorul [acțiune în pretenții). Responsabilitatea reprezentării RADET Constanța în instanță, în litigii de natura recuperării creanțelor revine exclusiv Biroului Juridic din cadrul Direcției Comerciale.                                  ,       1

Astfel, la data de 30.09.2020 RADET Constanța mai are pe rolul insțanțelor de judecată un bumăr de 59 de dosare având că obiect pretenții de nâtura creanțelor de încasat în valoare totală de 3.428.267 lei, iar âferenț^oțâfelpf deja soluționate de instanță există 364 de dosare deexecutaresilita înaintate către executori judecățorețti, în valoare totală de 4.785.342lei.                                     1 ;

Procedura internă de recuperare a debitelor este mai dificilă în cazul asociațiilor, 'deoarece acestea -nu dețin patrimoniu ți nu se conformează dispozițiilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari ți administrarea condominiilor.                

.. Situația creanțelor- de recuperat la data întocmirii planului de reorganizare, este prezentată la Subcapitolul 7.7-Surse de finanțare a. activității șr investițiilor, 7.7.1 Sume obținute din recuperiri de • creanțeî                   !                                                     j

în perloada.de reorganizare, societatea^ împreună cu sprijinul activ âîadmihistratorulul jud clar,’ vacontinuademersurllederecupei’are a cfeățifelpf.de la debitorii săi.

, Astfel în perioada următoare se vor întreprinde suplimentar următoarele- demersuri de recuperare a creanțelor:                                        :

> în cazul debitorilor persoane juridice față de care este d