Hotărârea nr. 29/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 13734/22.01.2021;

Consultând raportul secretarului general înregistrat sub nr.13890/22.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.2, lit.e și alin.3 din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfățoară activități conexe actului medical, cu modificările și completările aduse de Legea nr.192/2011 pentru aprobarea OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) și art. 196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se desemnează doi reprezentanți ai consiliului local în calitate de membri titulari și doi reprezentanți în calitate de membri supleanți în vederea completării componenței Comisiei de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, după cum urmează:

  • a) membri titulari 1. IULIAN CĂLIN - consilier local;

2. MIHAELA ANDREI - consilier local;

  • b) membri supleanți 1. CRISTIAN OMQCEA - consilier local;

  • 2. CRISTIANA POPESCU - consilier local;

Art.2 Se desemnează doi reprezentanți ai consiliului local în calitate de membri titulari și doi reprezentanți în calitate de membri supleanți în vederea completării componenței Comisiei de contestații pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, după cum urmează:

  • a) membri titulari 1. AURA-CERASELA BADEA - consilier local;

2. COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI - consilier local;

  • b) mqmbri supleanți 1. FLORIN-CĂTĂLIN IACOB - consilier local;

2. ALEXANDRU-MARIAN NAZÎRU - consilier local;

Art.3 Membrii desemnați în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical și în Comisia de contestații își exercită atribuțiile în perioada mandatului consiliului local, respectiv 2020-2024 și au ca obiective punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, cu modificările și completările aduse de Legea nr.192/2011 pentru aprobarea OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și ale dispozițiilor oricăror alte acte normative sau administrative aplicabile vânzării spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Art.4 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCLnr.220/29.07.2016 cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor desemnate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

1& pentru,         împotrivă.         abțineri.

La data aprobării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GOSPODARUkGEORGIANA