Hotărârea nr. 28/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, STR. TOPAZULUI NR. 3, INVESTITOR GĂZDARU AUREL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 8679/15.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 13070/22.01.2021, precum și avizul nr. 8668/15.01.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Găzdaru Aurel înregistrată sub nr. 97743/25.06.2020, completată cu adresa nr. 134138/02.09.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTÂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Topazului nr. 3, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+3E cu funcțiunea de locuire colectivă, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu amendamentul ca fațadele să nu prezinte calcane vizibile din circulațiile publice.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în zona Campus, sola 56, parcela VN 576/2-lot 5/2-VN 576/6/2, căruia i s-a atribuit adresa str. Topazului nr. 3, în suprafață de 417 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 243357, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Găzdaru Aurel căsătorit cu Găzdaru Daniela conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1324/02.11.2015 la Societatea profesională notarială THEMIS.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Găzdaru Aurel, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   —~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARII

CONSTANȚA       v

NR. 2% /         2021


tel. 0241698 008 secretariat@allarhitectura.ro Unirii 19A 900532 Constanța


MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

 • - denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasare imobil locuințe

 • - inițiator (beneficiar): Găzdaru Aurel

 • - amplasament: Constanța, tarla 56, parcela V576/2-lot5/2-V576/2/6/2

 • - elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.L, arh. Ignis Duvagi

 • - data elaborării: martie 2020

 • 1.2. Obiectul lucrării

Obiectul lucrării este specificat încă din titlul ei, este de stabilire a amplasamentului unei construcții cu destinația de locuință pe parcelă, față de limitele laterale și posterioară ale acesteia.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și se elaborează în scopul modificării prevederilor actuale, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism și din avizele deținătorilor de utilități publice. Scopul lui este de a pune la dispoziția autorităților publice locale reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului P.U.D. în valorificarea terenului, facilitarea elaborării proiectelor ulterioare de investiții.

 • 2. încadrarea în zonă

  • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Conform documentației de urbanism de tip P.U.Z. aprobate cu H.C.L.M. 109 din 27.04.2017, 166 din 31.05.2017 și 253 din 28.06.2018, terenul se află în zona de reglementare Zona lla - rândul al doilea de loturi adiacente Bulevardului Aurel Vlaicu.

Utilizările admise sunt: locuințe colective cu parterul destinat funcțiunilor comerciale și serviciilor; dotări turism - cazare: hotel, motel, hostel, pensiune, restaurant, agenție de turism; birouri și servicii; loisir și sport în spații acoperite și descoperite; amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport, împrejmuiri; parcaje la sol și multietajate (cele multietajate să nu fie vizibile dintr-o circulație publică majoră) și anexe necesare pentru gestionarea și întreținerea spațiilor publice; construcții aferente echipării tehnico-edilitare -care să nu fie vizibile dinspre stradă sau, dacă sunt, să fie mascate și integrate în arhitectura clădirii.

Utilizările admise cu condiționări sunt: se admit echipamente publice amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții: dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor; creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 100 mp; se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 de apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/ portarului angajat permanent; se admite utilizarea unor apartamente pentru activități necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.), într-un procent de maximum 25% din suprafața desfășurată construită (SDC) și cu acordul vecinilor limitrofi; se pot amplasa stâlpi de iluminat, indicatoare pentru identificarea obiectivelor, cu condiția ca acestea să aibă un caracter unitar, să fie amplasate în afara circulației publice, carosabile sau pietonale;

Sunt interzise: activități productive; construcții provizorii de orice natură, depozitare și comerț en-gros; depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolecare a deșeurilor urbane vizibile din circulațiile publice; depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora; orice altă funcțiune ce nu a fost menționată la utilizări admise si utilizări admise cu condiționări.

»                                                                                              J

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P. U. D.

Au fost elaborate următoarele studii de fundamentare: a) studiu deînsorire

Din studiul de însorire rezultă posibilitatea amplasării construcției până pe limita laterală de proprietate dinspre SV (teren vecin construit), Ia distanță de cca. 12 metri de la aliniamentul străzii fără denumire, distanță care se poate micșora dacă amplasamentul va fi îndepărtat de această limită de proprietate. Față de limita de proprietate de la NV, amplasarea construcției se poate face oricum, terenul vecin fiind neconstruit și având posibilitatea de a cupla la calcanul creat o viitoare clădire.

 • b) studiu geotehnic

Studiul geotehnic permite amplasarea unui imobil S+P+3E, fără lucrări suplimentare deosebite de consolidare a terenului de fundare (capitolul 3.6).

 • c) studiu topografic

Ridicarea topografică indică un teren aproximativ orizontal. Se pot asigura pante de scurgere a apelor pluviale în incinta proprietății, care se vor canaliza și dirija spre rețeaua publică, fără afectarea vecinătăților sau domeniului public.

 • d) studiul volumetric

Amplasarea construcției astfel încât să respecte retragerea de 5 metri de la aliniamentele celor două străzi (parcela fiind, conform P.U.Z. aprobat, de colț) determină apropierea acesteia de limitele dinspre nord-vest și sud-vest, putând oferi vizibilității dinspre spațiul public a unor fațade secundare tratate arhitectural sau înverzite.

Rezultă necesitatea tratării arhitecturale a tuturor fațadelor imobilului propus, inclusiv spre limitele laterale față de care se propune apropierea.

Se remarcă de asemenea faptul că viitoarea construcție va fi vizibilă dinspre intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu până la ocuparea cu construcții a terenurilor din primul rând, ceea ce obligă la tratarea volumetrică și arhitecturală integrată în peisajul orașului vizibil de pe două dintre cele mai importante artere.

 • e) studiu de circulație

Nu se vor modifica prescripțiile din P.U.Z. autorizat referitoare la prospectele stradale, sensuri de circulație și accesuri pe proprietate.

 • 3. Situația existentă 9

  • 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesurile carosabil și auto se fac din strada propusă Topazului și din strada propusă perpendiculară pe aceasta, fără denumire, străzi de categoria a IIl-a, la care terenul este aliniat. Amândouă fac parte dintr-o rețea de străzi ale cartierului Campus, cu legături la Bd. Aurel Vlaicu și la Bd. Tomis, care sunt artere de importanță municipală, în vecinătatea ieșirii de nord din oraș. > »

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

în prezent, terenul este liber de construcții. Spre sud-vest se află o parcelă cu o locuință individuală cu regimul de înălțime P+1E+M, retrasă față de limita comună cu cca. 2,80 metri, iar în rest, terenurile din jur nu sunt construite.

Suprafața parcelei este de 417 mp, având formă dreptunghiulară și dimensiunile în plan de 22,80 metri pe direcția NV-SE și cca. 17,15 metri pe direcția NE-SV.

Parcela se învecinează astfel:

 • - la nord-est - strada proiectată Topazului;

 • - la nord-vest - parcela cu nr. cadastral 1794;

 • - la sud-est - parcela cu nr. cadastral 243356; stradă proiectată fără denumire;

 • - la sud-vest - parcela cu nr. cadastral 243403.

Coordonatele topografice ale parcelei studiate prin P.U.D. sunt:

Nr. punct

X

Y

1

789083.614

307544.217

2

789096.079

307557.608

3

789112.574

307541.868

4

789100.884

307529.317

5

789100.105

307528.480

 • 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe libere

în prezent, parcela este liberă de construcții.

S construită = 0 mp            P.O.T. = 0%

S desfășurată = 0 mp           C.U.T. = 0

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural și urbanistic. Destinația clădirilor

Parcela face parte din zona de nord a municipiului Constanța, de pe malul Lacului Siutghiol, o zonă în curs de dezvoltare în urma P.U.Z. aprobat, care a trasat străzi și a propus zone de reglementare pe un teritoriu stabilit de P.U.G. ca nucleu strategic de dezvoltare a municipiului, și anume zona de reglementare ZRCB3, poli terțiari principali. Funcțiunile aprobate aici sunt mixte, de locuire, turism, loisir, comerț, servicii și funcțiuni complementare acestora. Funcțiunile complementare acceptate în zonă sunt: garaje, parcaje, construcții edilitare, amenajări sportive, spații verzi. Alipit parcelei se află un lot cu o locuință unifamilială.

Fiind în curs de dezvoltare, zona este eterogenă atât din punct de vedere arhitectural, cât și al funcțiunilor prezente, toate construcțiile fiind relativ noi.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Terenul aflat în studiu este integral proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. în prezent aparține lui Găzdaru Aurel și Găzdaru Daniela, conform extrasului de carte funciară.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare. Accidente de teren, adâncimea apei subterane.

Geologic, amplasamentul face parte din unitatea structurală Dobrogea de Sud, unde peste fundamentul calcaros de vârstă sarmațiană se dezvoltă formațiunea cuaternară. Aceasta este reprezentată de loessuri macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide.

Terenul din amplasament, sub stratul de umplutură, este format din bolovani, plăci de calcar, fisurate, cu matrice argiloasă - teren bun de fundare. Apa freatică oscilează în jurul adâncimii de 4,00 metri da la suprafață. Se recomandă fundarea directă pe stratul de bolovani de calcar. Se va avea în vedere că un eventual subsol sau demisol va impune săpătura în stratul de bolovani și plăci de calcar. Pentru autorizația de construire, se vor efectua foraje strict pe amplasamentul propus.

Terenul este relativ plat, orizontal.

 • 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismica de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns este pentru Tc = 0,7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0,16 g.

 • 3.8. Analiza fondului construit existent

Pe parcelă nu există construcții. La SV se află o locuință P+1+M, nouă, în stare bună. în rest, terenurile vecine sunt neconstruite.

 • 3.9. Echiparea edilitară existentă

Asemenea celorlalte parcele din zonă, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea branșării la utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul străzilor învecinate: alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cablu.

 • 3.9.1. Alimentarea cu apă și canalizarea

Conform avizului RAJA 482/20537 din 26.03.2020, pe amplasament nu există conducte de apă și canalizare. Pe strada Topazului se află conducta de distrubuție apă Dn110mmPEHD si conductele de refulare Dn400mmPEHD si Dn800mm PL+PREMO.

 • 3.9.2. Alimentarea energie electrică

Conform avizului E-Distribuție 302655212/11.03.2020, pe amplasament nu există

rețele electrice, j

 • 3.9.3. Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului Distrigaz 314.966.422/02.03.2020, pe strada Topazului se află rețea de distribuție a gazelor PE63RP.

 • 3.9.4. Rețeaua de termoficare

Conform avizului RADET B3445/28.05.2020, pe amplasament nu există rețele de termoficare.

 • 3.9.5. Comunicații

Conform avizului Telekom 266/28.02.2020, pe amplasament nu există rețele de comunicații aparținând Telekom România s.a..

 • 4. Reglementări

  • 4.7. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Pe parcelă se intenționează amplasarea unui imobil de locuințe colective, cuprinzând mai multe apartamente, spații comune și garaje. La parter se menține posibilitatea amenajării unor spații comerciale. Regimul de înălțime maxim reglementat conform încadrării în zona de reglementare este P+4E (maxim 20,00 metri), dar, conform tabelelor 1a și 1b din regulamentul de urbanism aferent P.U.Z. în vigoare, pentru suprafața de teren de 417 mp, regimul maxim de înălțime aprobat este P+3E.

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile P.U.Z. aprobat.

Construcția principală va cuprinde locuințele colective, pe teren putând fi amplasate alte funcțiuni complementare permise prin regulamentul de urbanism. Pe terenul rămas liber se vor amenaja locuri de parcare, terasă în aer liber, spații verzi și utilități.

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Imobilul va cuprinde maximum 18 apartamente, cu o suprafață desfășurată totală de maximum 1251 mp.

Suprafața desfășurată se va calcula conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Aceasta va fi corespunzătoare P.O.T. și regimului de înălțime. Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție. C.U.T. maxim aprobat = 3.

Suprafața construită nu va depăși 208,50 mp (P.O.T. = 50%). Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și nu depășesc cota de 1,5 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incintă (circulații, grădină etc.).

 • 4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Noua clădire și eventualele intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje. Este permisă acoperirea totală sau parțială cu acoperiș tip șarpantă, cu versanți spre fațade. învelitorile de pe acoperișurile tip șarpantă vor fi din materiale durabile, iar cele tip terasă se recomandă a fi înverzite. Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare, finisajelor în culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal al locuinței.

Calcanele vizibile din spațiul public se vor trata arhitectural, for prezenta ferestre cu geam mat sau cărămidă de sticlă sau vor fi îmbrăcate în vegetație.

 • 4.5. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Se vor crea câte un acces separat, pietonal și carosabil, de cca. 1 metru și, respectiv, maximum 5,0 metri lățime, din una din străzile proiectate prin P.U.Z. aprobat. In dreptul accesului carosabil, bordura trotuarului se.va lăsa corespunzător, pentru a putea ț prelua diferența de nivel. Numărul de locuri de parcare se va asigura cu respectarea RLU aprobat.

 • 4.6. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Activitățile propuse a se desfășura nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deșeurile se vor depozita pe platformă special amenajată, impermeabilizată, cu asigurarea unui spațiu de scurgere a apelor spre canalizare și prevăzută cu sistem de spălare, Ia care pot avea acces autoutilitarele de colectare a deșeurilor, din una din străzile proiectate. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor și protecția mediului.

 • 4.7. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase și medii, decorative. Speciile de arbori se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente, astfel:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - se va respecta H.C.J.C. 152/2013 - 30% pentru locuințe colective;                        "

 • - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

Se pot folosi gazon decorațiv, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbena), salcami (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syringa), cătina roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

De asemenea, terasele circulabile și necirculabile se pot amenaja ca terase verzi, pentru a putea asigura necesarul suprafeței verzi conform normelor în vigoare.

 • 4.8. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 • - declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

 • - scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, având perspectiva pe

ansamblu și individuale, convenabile sub aspect plastic și adaptate la teren - terase succesive;

 • - crearea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje etc., rezolvate în plan și pe verticală în condiții de eficiență estetică și economică.

 • 4.9. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita suprafeței edificabile de pe percela studiată este marcată pe planșa de reglementări propuse și dată de următoarele distanțe minime:

 • - N-E - aliniamentul Străzii Topazului (proiectată) - 5 metri, conform reglementărilor RU.Z. aprobat;

 • - S-V - proprietate privată - 0 metri;

 • - N-V - proprietate privată - 0 metri;

 • - S-E - aliniamentul străzii proiectate, fără denumire - 5 metri, conform reglementărilor RU.Z. aprobat.

Se va respecta codul civil și legislația referitoare la amplasarea construcțiilor față de vecinătăți.

Pe înălțime, construcția se va desfășura astfel:

 • - subsol sau demisol, după caz, cu cota inferioară la maximum 1,50 metri adâncime față de cota terenului natural și cota șuperioară la maximum +1,50 metri;

 • - parter cu înălțimea de maximum 5,0 metri;

 • - etaje cu înălțimea de maximum 3,50 metri fiecare;

 • - subsol sau mansardă, după caz, cu înălțimea medie mai mică sau egală cu a etajului curent.

Este permisă și construirea fără subsol, demisol și/sau mansardă.

înălțimea totală nu o va depăși pe cea prevăzută în R.L.U. aprobat, de 20 de metri.

Notă: înălțimea maximă este definită față de cota terenului amenajat, a trotuarului.

 • 4.10. Asigurarea utilităților

Utilitățile vor fi asigurate prin branșamente la rețelele edilitare din zonă, pe baza proiectelor de specialitate autorizate și avizate de deținătorii rețelelor.

 • 4.11. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

Suprafața terenului, menținută = 417 mp

Suprafața construită maximă = 208,50 mp

Suprafața desfășurată maximă = 1251 mp

Suprafața de spațiu verde minimă = conform H.C.J.C. 152/2013 - pentru locuințe colective min. 125,1 mp

Suprafața de alei carosabile și pietonale = cca. 83.4mp, în funcție de planimetria imobilului si soluțiile de amenajare exterioară P.O.T. = 50%

C.U.T. = 3

 • 5. Concluzii

  • 5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

Construcțiile propuse se vor încadra în zonă, păstrând specificul acesteia, atât din punct de vedere funcțional, cât și al aspectului clădirilor.

 • 5.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U.D. de față, respectând limitele suprafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013, Legea locuinței 114/1996 actualizată în 2017 și NP057/2002 - Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.

Se anexează Regulamentul Local de Urbanism actualizat pentru această parcelă prin prezentul P.U.D., conform descrierii de mai sus.


elaborat, arh. Ignis Duvagi

Anexa

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- actualizat pentru parcela din Constanța, tarla 56, parcela V576/2-lot5/2-V576/2/6/2 -

Conform documentației de urbanism de tip P.U.Z. aprobate cu H.C.L.M. 109 din 27.04.2017, 166 din 31.05.2017 si 253 din 28.06.2018, terenul se află în zona de reglementare Zona Ha - rândul al doilea de loturi adiacente Bulevardului Aurel Vlaicu.

SECȚIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE

locuințe colective cu parterul destinat funcțiunilor comerciale și serviciilor;

dotări turism - cazare: hotel, motel, hostel, pensiune, restaurant, agenție de turism;

 • - birouri si servicii;

 • - loisir și sport în spații acoperite și descoperite;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport, împrejmuiri;

 • - parcaje la sol și multietajate (cele multietajate să nu fie vizibile dintr-o circulație publică majoră) și anexe necesare pentru gestionarea și întreținerea spațiilor publice;

construcții aferente echipării tehnico-edilitare - care să nu fie vizibile dinspre stradă sau, dacă sunt, să fie mascate și integrate în arhitectura clădirii.

ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI >

 • - echipamente publice amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții: dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor; creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 100 mp;

 • - se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 de apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/ portarului angajat permanent;

se admite utilizarea unor apartamente pentru activități necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.), într-un procent de maximum 25% din suprafața desfășurată construită (SDC) și cu acordul vecinilor limitrofi;

se pot amplasa stâlpi de iluminat, indicatoare pentru identificarea obiectivelor, cu condiția ca acestea să aibă un caracter unitar, să fie amplasate în afara circulației publice, carosabile sau pietonale.

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE

activități productive;

 • - construcții provizorii de orice natură, depozitare și comerț en-gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolecare a deșeurilor urbane

vizibile din circulațiile publice;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora;

orice altă funcțiune ce nu a fost menționată la utilizări admise si utilizări admise cu » » ,

condiționări.

SECȚIUNEA 2 - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) autorizarea executării parcelărilor este permisă pe parcela studiată, conform regulamentului

 • - în cazul dezmembrării, autorizarea se va face având în vedere o soluție unitară, cu respectarea prescripțiilor pentru parcela de la data aprobării PUD de față

ART. 5-AMPLASAREACLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT 9

 • - retragerea construcțiilor față de aliniament va respecta coerența și caracterul fronturilor stradale ori retragerile impuse de asigurarea unei zone de protecție fata de alte construcții sau instalații;

clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minimum 5,00 metri pentru a permite pe viitor amenajarea unor parcări și/sau plantarea corectă a unor arbori în grădina din față fără riscul deteriorării gardurilor și trotuarelor de protecție ale clădirilor

 • - în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție, cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și a platformelor de maxim 0,45 metri înălțime (de exemplu, terase de acces) față de cota trotuarului de gardă.

ART 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - parcela fiind de colț, nu are limită posterioară;

se vor respecta prevederile OMS nr. 119/2014 referitoare Ia asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

se vor respecta distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

în cazul în care parcela nu se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri construite pe limita de proprietate, clădirea se va realiza în regim izolat.

ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ - pe parcelă se va construi o singură construcție principală

 • - nu sunt restricții pentru amplasarea de construcții secundare, altele decât distanțele normate prevăzute în normele în vigoare (ex.: chioșc de grădină, post trafo, platformă gospodărască, pergole, garaje)

ART. 8 - CIRCULAȚII SI ACCESURI

 • - parcela va avea asigurat un acces carosabil cu o lățime de maximum 5,0 metri din strada Topazului;

 • - pentru pante amenajate (cu rolul de a asigura accesul carosabil la parcaje amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor) în interiorul parcelei, se va asigura o distanță de minimum 1 metru, între acostament și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilității (față de carosabil - domeniu public) la urcarea rampei;

 • - accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la partea carosabilă (stradă), sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public, trotuare și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile.

 • - accesurile pietonale sunt permise din străzile adiacente.

ART. 9 STAȚIONAREAAUTOVEHICULELOR

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii, numai în locurile special amenajate, fără afectarea circulației publice, conform H.C.L.M. 113/2017 cu modificările ulterioare.

La imobilele de locuințe colective, locurile de parcare vor avea același statut ca și spațiile comune, rămânând în cota indiviză a locatarilor.

ART. 10-ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

(se masoară de la cota trotuar de gardă până la atic sau cornișă)

 • - înălțimea maximă a clădirilor va fi (S/D+)P+3E, respectiv HmaXim = 17,00 metri;

 • - înălțimile maxime ale nivelurilor se vor considera astfel:

 • • parter = maximum 5,0 metri

 • • etaje = maximum 3,5 metri

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunilor, cu condiția realizării unui ansamblu compozițional care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor învecinate cu care se află în relație de co-vizibilitate;

 • - clădirile se vor armoniza cu cele învecinate ca arhitectură, cromatică și finisaje, prin preluarea parțială a acestora sau prin contrast în scopul punerii în evidență a clădirilor vecine cu valoare ambientală;

 • se interzice montarea vizibilă a aparatelor de aer condiționat și antenelor TV pe fațadele principale;

arhitectura clădirilor, conformarea volumetrică și paleta coloristică vor exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior sau a unor imitații de materiale naturale;

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

construcțiile și amenajările pentru reclamă și publicitate vor respecta prevederile HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul Municipiului Constanța;

mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă.

Precizări referitoare la iluminatul arhitectural:

 • - la faza P.A.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va conține:

 • A. piese scrise:

 • • memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • o exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • ° descrierea modului de implementare a soluției tehnice;

 • B. piese desenate:

 • • planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient;

 • • simulări 3D (pe zi și pe noapte);

 • - rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi >                                                                                                                                                 J

îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale;

 • - pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă;

 • - în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

 • - firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;

 • - firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

ART 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ !

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice necesare;

 • - la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea gheții;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ART 14 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE > > >

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și

plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei, accesuri și platforme;

 • - se va respecta H.C.J.C. 152/2013.

ART 14-ÎMPREJMUIRI

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență etc.;

 • - pentru limitele laterale, împrejmuirile vor fi opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - pentru limitele spre stradă, împrejmuirile vor fi transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 60 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice;

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 metri;

porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică;

 • - panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente precum aspectul exterior al clădirii.

se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

SECȚIUNEA 3 - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T. = mp AC/mp teren x 100)S

 • - P.O.T. maxim = 50%

ART. 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren x 100)

 • - C.U.T. maxim = 3


Nr. Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi latun D(U*1)

X(mJ

Y(m)

1

2 3

4

5

6

307557 608

307541 868

307529 317

307528 480

307544 217

307545 054

789096 079

789112 574

789100 884

789100 105 789083614

789084 393

22 800 17152 1.143

22.795 1.143

17.151

S(Tewi)-417 mp


cadastral

Suprafața maturata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:                             ___

243945

417

Mun. Constanta, Zona Campus, Sola 56. Vn 576/2 - Lot 5/2 - Vn 576/2/6/2


Suprafața (mp)

ea Vn

417

Total

417


PE ALINIAMENT JE CONSOLE DE

> y

LEGENDA

LIMITA PARCELEI STUDIATE

PARCELE ÎNVECINATE, REGLEMENTATE CF. P.U.Z APR06AT

VARIANTA DE MOBILARE A PARCELEI CU CONSTRUCȚIE

LIMITA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE IN VECINĂTATE

ALINIAMENT OBLIGATORIU CF P.UZ APROBAT

— — — —

LIMITA EDIFICABILUIUI PERMIS PE PARCELA STUDIATĂ

CIRCULAȚII P1ETONALE

CIRCULAȚII CAROSABILE

VARIANTĂ DE AMPLASAREA A SPATIILOR VERZI AMENAJATE PROPUSE

PARCAJE

ACCESE PIETONALE ȘLSAU CAROSABILE PE PARCELĂ

77

" 10 28

COTE DE NIVEL

P+3

50%

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P.O.T.

3.0

C.U.T.

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ IN CONSOLĂ


Nr. crt

Teritoriul aferent

Exstent

P-opj fiere

mp

%

mp

%

1.

Suprafața parcele

0

100

417

100

Z

Suprafața construita maximă

0

100

208,5

50

3.

Suprafața de spații verde minimă

0

100

125,1

30

NE/

-Suprafețe estimative patforme

4mabi>e atet, trotuare________

0

100

83,4

20


P.U.D.

preliminar

URBANISTICE

SCARA Scale

1/200

P.U.D. PENTRU AMPLASARE IMOBIL DE LOCUINȚE

Proed co

2/ 2020

BENEFIC AR Purcriaser

AUREL GĂZDARU

DATA Date

22-IV

2020

AMPLASAMENT

Constanța, tarta 56, parcela V576?2-kX5V2-V576/2/6/2

NR .PL

Plan no

P2