Hotărârea nr. 27/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU CABINET MEDICAL, STR. RĂSURI NR. 2, INVESTITOR FILDAN ANA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de          ____ 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 8430/15.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 13066/22.01.2021, precum și avizul nr. 8421/15.01.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea doamnei Fildan Ana înregistrată sub nr. 66473/16.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Răsuri nr. 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+2E cu funcțiunea de locuire individuală cu cabinet medical, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu următorul amendament:

- dinspre latura de vest, construcția se va retrage cu minim 5 metri, - dinspre latura de S-S-V, construcția se va retrage cu minim 2 metri.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Răsuri nr. 2, în suprafață de 566,63 mp (potrivit actelor de proprietate) și 574 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248364, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Fildan Ana conform certificatului de moștenitor nr. 87/23.10.2015- autentificat la Biroul individual notarial - Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Fildan Ana, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, * împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


GEORGIANA GOSPODARI)
CONSTANȚA

NR.                   2021


MEMORIU JUSTIFICATIV


CAPITOLUL1 - INTRODUCERE

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2. Obiectul lucrării

CĂPifOLUL2-INCADRĂRE INZORO

 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:                     ' •

  • 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localității,            ““ '                      "

cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei in care acesta este inclus

 • 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

 • 2.1.3 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

Capitolul 3 - situația existenta J

 • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație:

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupare teren

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

 • 3.5. Destinația clădirilor

  • 3.6.

  • 3.7.

  • 3.8.

  • 3.9.

  • 3.10.

  • 3.11.

  • 3.12.


Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fu^^^î^ Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) Adâncimea apei freatice Parametrii seismici caracteristici zonei / * Analiza fondului construit existent (inaltime, struo^ra^ Echiparea existenta


S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

Capitolul 4-REGLEMENTARn


 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire

art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 art. 5 art. 6 art. 8 art. 9

 • - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

 • - amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale

 • - circulatii si accese

 • - staționarea autovehiculelor


3g_


art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 11 - aspectul exterior al clădirilor

art. 12 - condiții de echipare edilitara

art. 13 - spatii libere si spatii plantate

art. 14 -imprejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupare a terenului


art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a terenului

4.16.


5.1.

5.2.

5.3.


Bilanț teritorial, in limita amplasamENtului studiat (existent si propus)

Consecințele realizării obiectivelor propuse Masuri ce decurg in continuarea P.U.D.-ului Punctul de vedere al elaboratorului soluțieiCapitolul i ___________, _____ _ '_____“ ZZ_____Z. ZZ _ jniroi^ere Z]


1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI


DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE IMOBIL P+2E - LOCUINȚA INDIVIDUALA CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA, CABINETE MEDICALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN


ADRESA:


MUNICIPIUL CONSTANTA,STRADA RASURI, NR.2


INIȚIATOR (BENEFICIAR) : FILDAN ANA


PROIECTANT:


S.C. ED COM’96 S.R.L.


DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI : APRILIE 20201.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII


Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reg


retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea a rhitectural-vo Iu metrică, modul de ocupare


a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in municipiul Constanta, cartier Coiciu. Reglementările urbanistice pentru Municipiul Constanta au fost stabilite prin PUG, aprobat prin HCL nr. 653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr.


327/18.12.2015.


Proiectul privind propunere elaborare PUD are la baza Certificatul de Urbanism nr.3491 /14.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.


Scop: Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de locuințe individuale cu funcțiune complementara, cabinete medicale.


Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-un complex rezidențial avand ca profil funcțiunea de locuire , accesuri în incinta, limite edificabil fata de limitele laterale și limita posterioara a proprietății. Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele e - menținerea funcțiunilor aprobate;Of.


 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;


 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

CAPITOLUL 2 _   “ _ ' ' .                       ..... ÎNCADRARE ÎN ZONA

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA APROBATE

  • 2.1.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr.2

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in zona central vestica a Municipiului Constanta. Conform Certificat de moștenitor nr.87/23.10.2015 pe imobilul situat in municipiul Constanta, strada Rasuri, nr.2 in suprafața de 567 mp (din acte) si 574mp (măsurători) exista construcții. Acestea se vor demola in vederea construirii noului imobil.

Amplasamentul studiat prin PUD include parcele si construcțiile învecinate, dar prin PUD este detaliat si reglementat amplasamentul cu suprafața de 574 mp.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

La nord - teren proprietate -IE210132, vecin din str. Portiței Nr. 1; IE2462,ț6^|^

La est: - strada Rasuri

La sud: - vecin din str. StrajeruluiNr. 5B; vecin din str. Rasuri Nr. 2B țlSW

La vest: - vecin din str. Strajerului nr.5.

încadrare in PLANUL URBANISTIC GENERAL Constanta - vezi plaWh^^r^

In prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G Constarft^,,$pr^^

nr. 653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr. 327/18.terenul se incadreaza in zona ZRL2b

Utilizări admise : Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat ; Funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

POT max=35% - 45% -cu functiu

CUT max=1 -1.35

RH max=P+2 E (10.0 metri)


S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com

construire va fi realizat in baza unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retragerilor.

 • 2.1.2. CONCLUZILESTUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

 • • Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului Urbanistic General - Constanta” aprobat prin HCL nr. 653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr. 327/18.12.2015

 • • Planul topografic scara 1/200 vizat OCPI

 • • Studiu geotehnic

 • • Observațiile efectuate in teren

 • • Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 3491/14.09.2018

-AvizAgenția pentru Protecția Mediului nr.11592RP/15.10.2018

 • - Aviz RAJA nr.630/12.11.2018

 • - Aviz E-distributie Dobrogea nr.05477209/05.02.2020

 • - Aviz Distrigaz sud rețele nr.314.873.940/04.02.2020

 • - Aviz R.A.D.E.T nr.B18799/06.11.2018

 • - Aviz Telekom nr. 124/05.02.2020

 • - Aviz Direcția de Sanatate Publica nr. IMA 31R/10.04.2020. jr? -

 • - Aviz Comisia de circulație nr.825/13.11.2019

 • 2.1.3. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTĂRI DIN DOCUMENTAȚIILE URBANIW ELABORATE/ APROBATE ANTERIOR

Reglementările urbanistice pentru PUG au fost aprobate prin Hotararea Consiliului local nr.653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr. 327/18.12.2015. Zona cuprinde suprafețe de teren aflate in cea mai mare parte in proprietate privata.

UTR2b - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protecție.

UTILIZĂRI ADMISE- Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; Funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfasurațe'pentru.nivelul / mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; Autorizarea locuir^eȚ(|^si>^ complementare in ariile de extindere este condiționată de existentavuntfW conform legii; complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ ~ aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - Funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - Depozitare en gros;

 • - Depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - Activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - Autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

 • - Orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: -dimensiuni minime:insiruit 250 mp, front la strada lOmetri; cuplat 300mp, front la strada 12 metri; izolat 350 mp, front la strada 14 metri; reducere cu 50 mp și 25% din deschidere în cazul parcelelor de colt;

 • - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12 metri; dacă adâncimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevederile Art. 19 și Art. 20 din capitolul „ Prevederi generale” ale RLUMC;

 • - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente dacă se respecta condițiile de ocupare și utilizare a terenului conform Art. 15 și Art 16 ale Regulamentului local de urbanism corespunzător zonei de reglementare ZRL2b.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

_La stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

 • - Clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

 • - Clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamșnj^ap/t^^ mai puțin de 4.0 metri;

 • - Retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcafotibuj^^ in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu existaațlțgLGQgditionarij/f                -1

 • - In cazul amplasării construcțiilor pe aliniament                   bal$oane^fîA^ către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si


asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

 • - Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III;

 • - In cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; In cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

 • - In cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai mult de Vi din adancimea parcelei; Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; In cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare; Clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

 • - Raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0;

 • - Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

 • - In cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea cladirjj.oțgi'dW^^pp latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista d^^al|a®£^eK clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acești ^nu^e^aâ inA considerare garaje sau anexe gospodărești);                              //*

 • - Dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admi^Adșcâ H acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCB^n^X Pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri d.e^eladire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt de^sl^^e^ de clădire cu

8

excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp; Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

circulatii si accese

Parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 metri lățime; Accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018, detaliată prin HCL nr. 532/2018.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (HmaXim = 10.0 metri); Se admite mansardarea clădirilor in condițiile utilizărilor admise cu condiționări; Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de constrwre^sT® cuplat; Inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0;^^u C^pr^pe\ linia comisei sau stresinei; Inaltimea anexelor lipite de limitele laterale șî*po^rioaj^^ proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.                              Il§

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR                                   -

Clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integ^jn earăcte^ generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si Tiht^^^T^rte clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane; Pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor. Orice intervenții in zona protejata se vor aviza in condițiile legii; Toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; Se interzice ^<p§ne^^antenelor TV-satelit in locuri

vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

ÎMPREJMUIRI

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; Gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ și de protecția de minim 10% din totalul suprafeței de teren dar nu mai puțin de suprafața stabilită prin HCJ nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administratuv al județului Constanta.

Se vor aplica cerințele minime de performanța energetica stabilite prin mețpdplbgiade calcul al performantei energetice a clădirilor la clădirile noi și la noile unități^^ clădirile existente, unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa cfăbiriiBupuso unor lucrați de renovare majora, la instalarea/inlocuirea/ modernizarea sislgmeToc tehnice ale clădirilor conform Legii 372/13.12.2005(republicata) privind performjmtspeenergetica ă clădirilor.                                                                                                            *7

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim admis= 35% locuire - 45% locuire cu funcțiune complementara

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERțNUL|^^\

CUT maxim admis= 1,0 locuire -1,35 locuire/viJW^ complementara 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABO

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii ae^irbânișm-pentru amplasamentul studiat


capitolul 3                                       situația existenta H

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTESI DISFUNCTIONALITATI -VEZI PLANȘA NR. 5


3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII

Principala artera de circulație din zona este b.dul Alexandru Lapusneanu, in partea de est a amplasamentului studiat £ prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din b.dul Alexandru Lapusneanu prin str. Portiței pana la intersecția cu str. Rasuri, apoi prin str. Rasuri pana la amplasament.

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN


Conform planului de amplasament si delimitare al corpului de proprietate, terenul pentru care se întocmește PUD este ocupat cu construcții ce se vor desființa in vederea construirii noului imobil.


Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

La nord - teren proprietate -IE210132, vecin din str. Portiței Nr.1; IE246216 La est: - strada Rasuri

La sud: - vecin din str. StrajeruluiNr. 5B; vecin din str. Rasuri Nr. 2B

La vest: - vecin din str. Strajerului nr.5.

Indici de ocupare teren : POT existent 34.66% CUT existent 0,346


3.3. SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TEREN LIBERE

Suprafața teren amplasament = 574 mp

Suprafața construita existent = 199 mp

Suprafața desfasurata existent = 199 mp

Construcțiile existente se vor demola in vederea construirii noului imobil P+2E.
3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE


Zona poseda, in ansamblul ei, un fond constru reprezentând imobile noi.QTURALȘI URBANISTIC


in Ș'țăj^Fbună'

Riulica M.


Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit în curs de dezvoltare, cu vecinătăți avand funcțiuni similare sau conexe. Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze. Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuirea individuala si colectiva si funcțiuni complementare locuirii.

Funcțiunile solicitate de beneficiar - locuința individuala si cabinete medicale, sunt compatibile cu funcțiunile aprobate in zona.

 • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE-VEZI PLANȘA NR. 8:

Terenul care a generat studiul are suprafața de 574 mp si este proprietate privata.

Fildan Ana - conform inscrisurilor din cartea funciara 248364.

Parcelele învecinate pe laturile nord; vest si sud sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de est, este domeniu public-strada Rasuri

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 1,50 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 6,50 metri adâncime de forare.

Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje, la adancimea de 1,90 metri.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - se recomanda fundarea prin intermediul unei perne din piatra sparta ce va avea o grosime si evazari de 1m, cu o presiune convenționala de 160 Kpa, in cazul tălpilor de fundare.

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI)

In zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.                          ___

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE zS

Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje la o^WfîcJme 1 .Imnem?

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI


Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel:

-conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru prooiectare Ag=0,2g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.

 • 3.11 . ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE)

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Regimul de înălțime în zona este predominant P+1E , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața de 574mp exista construcții. După demolare, se propune realizarea unei construcții noi cu regim de înălțime P+2E.

 • 3.12. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Pe strada Rasuri exista rețea de alimentare cu apa sub presiune si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe strada Rasuri exista rețea de alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu gaze naturale-

Pe strada Rasuri exista rețea de alimentare cu gaze naturale

Rețele de telecomunicații

Pe strada Rasuri exista pozate cabluri de telecomunicații.

Alexandru


CAPITOLUL 4


 • 4,1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM - VEZI PLANȘA NR. 6:

Motivațiile urbanistice care au stat la baza stabilirii reglementarilor din prezentul P.U.D.:

 • - necesitatea înscrierii in direcțiile de evoluție in perspectiva a orașului si teritoriului;

 • - pastrarea caracterului de zona cu funcțiunea predominanta de locuire;

 • - gestionarea spațiala a teritoriului are rolul de a asigura indivizilor si colectivjtgiilef-dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a terit^iw|^^ danta cu valorile si aspirațiile locuitorilor, contribuind la dezvoltarea spațiala ^^IliO^Î^ imbunatatirea condițiilor de viata si la asigurarea coeziunii teritorale;              "

13Proiectul propune, potrivit temei program, reglemetarea funcționala pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuința individuala si funcțiune complementara, cabinete medicale.

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Pe amplasamentul studiat se va executa o construcție cu funcțiunea locuința individuala si funcțiune complementara, cabinete medicale. Regimul de inaltime propus P+2E(9,55 metri de la CTA) .

Amplasamentul are o deschidere spre strada de 10,15 metri si adancimea lotului de 37,29 metri. Suprafața amplasamentului studiat 574 mp.

Construcția propusa prezintă următoarele retrageri:

 • - 12,87 metri fata de aliniament teren la strada Rasuri

 • - 0,00 metri fata de limita de proprietate latura Nord

 • - 0,60 - 0,80 metri fata de limita de proprietate latura Sud

 • - 3,00 metri fata de limita de proprietate posterioara Vest

 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața teren amplasament = 574 mp

Suprafața construita propusa = 258,30 mp        POT = 45%

Suprafața desfasurata propusa = 774,90 mp        CUT = 1,35

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuința individuala, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face în sistem terasa cu materiale durabile, minerale si naturale

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • □ 2 4.5.1. DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasamentul studiat are vecini construcții cu aceeași funcțiune -locuirea . Distanta dintre construcția existenta si construcțiile învecinate:

DIRECȚIA

IMOBIL/RH

DISTANTA

Nord

Imobil P

0.00 metri

Est

Locuința / P+1E

28 metri

Sud

Locuința individuala /P

0.60- 0.80 metri

Vest

Locuința individuala /P

15.00 metri


 • 4 .5.2. ACCESE AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este b.dul Alexandru Lapusneanu, in partea de est a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din b.dul Alexandru Lapusneanu prin str. Portiței pana la intersecția cu str. Rasuri, apoi prin str. Rasuri pana la amplasament.

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.

Parcajele autoturismelor se realizează in limita terenului proprietate, accesul in parcare realizandu-se din str. Rasuri conform Aviz Comisia de Circulație nr. 825/13.11.2019

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

 • 4.7 MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO Șl PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este Alexandru Lapusneanu, in partea de est a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto in zona se face din B.dul Alexandru Lapusneanu prin strada Portiței.

Accesul mijloacelor de transport ce asigura aprovizionarea, precum si accesul autoturismelor locurilor din cartier se realizează si prin sistemul de alei auto existente. Circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor.

Din punct de vedere al transportului in comun,terenul ce face obiectul prezentului J^UD este amplasat in raport cu serviciul de transport public pe curba izocrona de 5 minuțe^tți^îâO+^ ( Gara C.F.R-Sat Vacanta), 100C (Carrefour -Gara C.F.R.) se afla la o distant^de^^ metri de mers pe jos. Pe langa autobuzele RATC mai operează o serie de opferatqnPj^^^ pe aceasta relație.                                                                                 Jî!

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE%?CADRt^LUkv NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUl^^EI^^ Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese form^e^iefuTui.

Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 20,56 la strada Rasuri si 21,00 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietatjlednyecinate. După construirea imobiluilui locuința individuala cu regim de inaltijp^l^ sfe^q^ amenaja 3 locuri

paraj auto in incinta terenului proprietate, restul terenului ramane liber si va avea destinația de spațiu verde.


 • 4.9 CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA Șl CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA

Zona studiata nu se incadreaza perimetrul unui monument, ansamblu, sit urbanan zona de protecție a unui monument si nu se impune instituirea unui regim de zona protejata.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominanta de funcțiunea de locuire individuala. In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt pentru care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării.

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu

Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.

PROTECȚIA APEI

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirii se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR              <

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra med^uluL

ii


PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in siă canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu s lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu / materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la rrjimrjvâ^.erîo a lucrărilor.                                                                      ‘ ~

d^xecuție


MANAGEMENTUL DEȘEURILOR


Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Nu se propun obiective de utilitate publica noi.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

Suprafața de spatii verzi la sol, pe amplasament = 91,85 mp, reprezentând 16 % din suprafața terenului.

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Terenul este relativ plat in zona. Regimul de inaltime al construcțiilor adiacente străzii Rasuri variaza intre P+1E pana la P+2E.

Fata de construcția propusa care va avea regim de inaltime P+2E construcția din lateral dreapta are regim de inaltime P , iar cea din stanga P.

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de^OjâSJg^strada Rasuri si 21,00 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat           P

către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluvi^e^^^feprdv^ din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta propriețatllețih^ecșipat^

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE


UTR2b - subzona locuințelor individuale si colective mici cu maxim p+2 niVS interiorul perimetrelor de protecție

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE- Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izola;U-~x-.^

Funcțiuni complementare                       comerț cu amănuntul, depozitare produse

fara nocivitate, birouri penti^g^^                   liberale (avocatura, arhitectura,Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare; Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

Depozitare en gros;

Depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

Activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; Autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

Orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.


Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

Regimul de construire

Suprafața minima

Front la strada

înșiruit

250 mp

8             ^7===^

cuplat

300 mp

10

izolat

350 mp

12       />

----------UU-—

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-Aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea - ZRL 2B - Clădirile de dispun:

 • - Clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

 • - Clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in

care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanța-dintre             dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

 • - In cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se^a^y^Qh^ole,^Icoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m/de la^alimere^ Spre strada si asigura o îl


  18


r *                aZ i!


distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele po ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale la următoarele distante minime:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Nord a lotului (vecin din strada Portiței nr.1)

 • - minim 0,60 - 0,80 metri pe limita de Sud a lotului (vecin din strada Rasuri nr. 2B, vecin din strada Strajerului nr. 5B)

 • - Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la distanta minima de 3,00 metri.

 • -Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • - prevederile OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Art. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-Clădirile se vor amplasa unele în raport cu altele pe aceeași parcela cu condiția respectării: - prevederilor OMS nr.119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor; - distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

Art. 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Accesul pietonal si cel carosabil in cadrul lotului se vor realiza din strada Rasuri, strada cu ampriza de 18 metri.

Art. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HOL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de cor^strjjotî^^ autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2o/8;^^Jiaț^prtmHCL nr. 532/2018.                             ’

■r \^li

Ar. 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR U x          $

- P+2E (Hmaxim = 10,0metri)                                    te.                  z

te

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - Clădirile noi sau modificările se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu construcțiile invecinate

 • - Se admite mansardarea clădirilor in condițiile utilizărilor a<J.mișj^Bs$ondiționări;

 • - Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vo/â^                 si arhitectura

cu clădirea principala.

- Construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniu'pG1^5ba'^^

19 M                 i?

In cazul in care investitorul dorește sa realizeze iluminat arhitectural pentru


cladiirea propusa, la faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • • piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specia/itati implicate in proiect (instalatii electrice, structura, etc), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:

 • - exp/oatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

 • • piese desenate:

 • • planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care sa ofere informatii necesare realizării acestui proiect in concordanta cu rea/izarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • • simulări 30 (pe zi si pe noapte)

 • • rețeaua e/ectrica necesara funcționarii sistemu/ui de iluminat arhitectural va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa e/ementele arhitectura/e

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se var monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare c/adirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de e/emente ale construcției sau firmei

 • • firmele iluminate var fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • • firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu var folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta

 • • proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanta.

Art. 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electrica.

 • - Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile pu^i^sr5^ dispunerea vizibila a cablurilor TV

 • - Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la strada,colectarea apelqftplj^j^;se va % face sub cota trotuarelor,pentru a evita producerea ghetii.

Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE                    B            7

 • - Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minirrre?d6^sj^ir^ a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente const^^iilprjțe^^ pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • - Spatiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca gradinj.de fațada.

- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotual^^^^arțra^yor fi inierbate si plantate

- Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru prqtâcti               se va evita


impermeabilizarea terenului peste minimul necesar-pen

ișe,circulatii.


Art. 14-ÎMPREJMUIRI

 • - Gardurile spre strada vor fi transparente,vor avea inaltimea maxima de 2,20m cu un soclu opac de 50cm si partea superioara traforata.

 • - Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,5m si vor fi opace.Se admite si separarea pe limitele laterale si posterioare cu gard viu,cu acordul vecinilor.

Art. 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim admis= 45% (locuire și funcțiune complementara)

Art. 16 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim admis= 1,35 (locuire si funcțiune complementara)

 • 4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

  EXISTENT

  PROPUS

  FUNCȚIUNE

  Suprafața

  %

  Suprafața

  %

  CONSTRUCȚII

  199,00

  34,66

  258,30

  45,00

  circulatii SI PLATFORME

  193,00

  33,64

  189,38

  32,99

  PARCAJE

  0,00

  0,00

  37,50

  6,53

  SPATII VERZI

  0,00

  0,00

  88,85

  15,48

  TEREN NEUTILIZAT

  182,00

  31,70

  0,00

  0,00

  TOTAL

  574

  100

  574

  100

CAPITOLUL 5

5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Obiectivul propus - imobil P+2E (9,55 metri de la CTA) va avea destinația de locuința individuala cu funcțiune complementara, cabinete medicale organizate funcțional astfel: - parterul - hol general, hol acces locunte, acces pacienti, birou, cabinet medicaȚ-grupuri sanitare, depozitare, spălătorie, uscatorie.

 • - etaj 1 - hol etaj 1, living, loc de luat masa, bucătărie,dormitoare, dres^ing, jgtt^Șrj \ sanitare, depozitare.                                                   Ti j rUT~ ' \

uuimuiv,                                                                            AlexandruMlha1 N.

 • - etaj 2 - hol etaj 2, spațiu loisor, dormitoare, grupuri sanitare .depozitare, Accesul principal in imobil este prevăzut din fațada principala - stradavRasuriarh-ec^

Toate camerele de locuit beneficiază de lumina naturala si insorire minima conform OMS nr. 119/04.02.2014.


 • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD-ULUI

După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru “ CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - LOCUINȚA INDIVIDUALA CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA, CABINETE MEDICALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN” Prin PUD se reglementează retragerile minime ale construcției propuse fata de limitele laterale si limita posterioara a proprietății astfel:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Nord a lotului (vecin din strada Portiței nr.1) - minim 0,60 - 0,80 metri pe limita de Sud a lotului (vecin din strada Rasuri nr. 2B, vecin din strada Strajerului nr. 5B)

 • - Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la distanta minima de 3,00 metri.( vecin din strada Strajerului nr.5)

Se mențin toate celelalte reglementari aferente PUG aprobat cu HCL 653/25.11.1999. a cărui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr.327/18.12.2015.

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Propunerea pentru amplasamentul studiat este compatibila cu prevederile existente ce privesc dezvoltarea zonei si va conduce la dezvoltarea unitara a zonei, cartier de locuințeCartea Funciara nr.


P+1+M


Retragere minim 0.60 metri conform Cod Civil


Jnrtp}


ificat


aizare 'B-FNr.Q


uatut

îfaFPUD


P.U.D. - FILDAN ANA-CONSTANTA, Str.RASURI Nr.2


OWDtU


Raiuri nr.2


COMUN*


Sic.RASURI Nr.2


INVENTAR DE »»*hiJ«ProUraa


i»nr


B Imobil#-574 mp dmctfW.ttmp


Num»


4MM4ANĂ GABRIE^l OR. IA I


EXTRAS DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM P.U.G. APROBAT PRIN H.C.L. NR. 653 / 25.11.1999 PRELUNGIT CU H.C.L. NR.327 /18.12.2015


, .ILNlCiFIULUi COASTA DIRECȚIA URBANISM


’.î NESCi*


JARE


ÎNCADRARE IN TERITORIU


LIMITA AMPLASAMENT ce generează P.U.D. LIMITA EDIFICABIL


EDIFICABIL


TEREN STUDIAT

TERENURI VECIN

ATATI '


CIRCULATI CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


SPAȚIU VERDE DE ALINIAMENT


CES AUTO IN INCINTĂ


LIMITE EDIFICABIL:


Retragere (metri)


5.00 metri

0.00 metri

0.60 metri


3.00 metn


Limita Aliniament Laterala Nord

Laterala Sud


Postenoara


Vecini


Strada Rasuri__

Vecin din str.Portitei nr.1

Vecin din str.Rasuri nr.2B

Vecin din str. Strajerului nr.5B

Vecin din str.Strajerului nr.5


UTR2b - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protecție.

UTILIZĂRI ADMISE- Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat; Funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC


INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

 • - Inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri);

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

 • - Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim


INDICATORI URBANISTICI IMOBIL STUDIAT:


EXISTENT)


APROBAT


PROPUS


CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

Regimul de construire

Suprafața minima

Front la strada

insiruit

250 mp

8 metri

cuplat

300 mp

10 metri

izolat____________________

350 mp

______12 metri

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:


de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018, detaliată prin HCL nr. 532/2018


SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

- Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;


Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de pnjtl


minim 10%


S.TEREN POT.

C.U.T.

R.h.

■Funcțiuni


34,66% 0.346 PARTER Locuința individuala


574.00 mp

45%""

1.35


45%

1.35


P+2E (max. 10 metri) Locuințe individuale


P+2E (max. 10 metri) Locuințe individuale


Functiuni complementare Funcțiuni complementare CQNTRASEMMCAZA


locuirii


La stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

 • - Clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

 • - Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale la următoarele distante minime:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Nord a lotului (vecin din strada Portiței nr.1)

 • - minim 0,60 metri pe limita de Sud a lotului (vecin din strada Rasuri nr. 2B, vecin din strada Strajerului nr. 5B)

 • - Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la distanta minima de 3,00 metri.

 • - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • - prevederile OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA:

 • - Clădirile se vor amplasa unele în raport cu altele pe aceeași parcela cu condiția respectării:

 • - Prevederilor OMS nr.119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor;

 • - Distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.


din total suprafața teren. Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

ÎMPREJMUIRI:

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

Gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot maxim 2.50 metri.

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI :

POT maxim admis = 35% - 45%(locuire cu funcțiune complementara)

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI:               ____________ _

CUT maxim admis = 1,0 - 1,35(locuire cu funcțiune complementara) ---


BILANȚ TERITORIAL:


FUNCȚIUNE

EXIS’

ENT

Suprafața

%

CONSTRUCȚII

199.00

34.66

CIRCULATI SI PLATFORME

193.00

33.64

PARCAJE

0.00

0.00

SPATII VERZI

0.00

0.00

TEREN NEUTILIZAT

182.00

31.70

TOTAL

574

100


PROPUS


Suprafața

258.30

189.38


%

45,00

32.99


Rh max 10metri


SECRETAR GENERA


cm


STRADA DE CATEGORIA I

18.00


37.50

88.85

0.00

574


6.53

15.48

0.00

100


SPECFICATIF


Coordonator Urbanist


PROIECTAT


DESENAT

1---------


NUME8518149


8.00


Str.RASURI


SEMN, țIURA


Arh AL.COSTANDACHE


C Arh R UNGUREANU


ING E UNGUREANU


^.50^ 2.00^1.50


SCARA 1200


Adresa: CONSTANTA, STR, RASURI, NR. 2

Proiect: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU

CONSTRURE IMOBIL P*2E - LOCUINȚA INDIVIDUALA CU

FUNCȚIUNE COMPLEMENI ARA, CABINETE MEDICALE SI

ÎMPREJMUIRE TEREN


Titlul planșei


. 1 Data

02/2020


REGLEMENTARI URBANISTICE


5/2018


Faza

P.U.D.


PI nr.


U06