Hotărârea nr. 26/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, CARTIER COMPOZITORILOR, STR. ALEXANDRU BOGZA NR. 4, INVESTITOR NEICU TRAIAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian

CqnsiliuLIocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /#?/• 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 8413/15.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 13064/22.01.2021, precum și avizul nr. 8407/15.01.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Neicu Traian înregistrată sub nr. 49541/10.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale S+P+1E, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu amendamentul ca fațadele să nu prezinte calcane vizibile din circulațiile publice.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în municipiul Constanța, str. Alexandru Bogza nr. 4, în suprafață de 250 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 234874, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Neicu Traian conform contractului de donație autentificat sub nr. 389/03.10.2017 la Biroul individual notarial Stâncă lonela-Antoaneta.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Neicu Traian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ~~ împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONSTANȚA

NR. jK /     &!■ 2021


MEMORiU JUSTIFICATIV


CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2. Obiectul lucrării

CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA

 • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

  • 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei in care acesta este inclus

  • 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzona/ansamblul care include obiectivul studiat

  • 2.1.3 Prescripțiile si reglementările din documentațiile de urbanism elaborate/aprobate anterior

 • 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație:

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupare teren

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

 • 3.5. Destinația clădirilor

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • 3.8. Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi)

 • 3.9. Adâncimea apei freatice

 • 3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei

 • 3.11. Analiza fondului construit existent (inaltime, structura,stare)

 • 3.12. Echiparea existenta

CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI

 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4.10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4.15. Regimul de construire

 • art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafețe,forme,dimensiuni)

art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

art. 8 - circulatii si accese

art. 9 - staționarea autovehiculelor

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 11 - aspectul exterior al clădirilor

art. 12 - condiții de echipare edilitara

art. 13 - spatii libere si spatii plantate

art. 14 -împrejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupare a terenului

art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a terenului

4.16. Bilanț teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


5.1.

5.2.

5.3.


Consecințele realizării obiectivelor propuse Masuri ce decurg in continuarea P.U.D.-ului Punctul de vedere al elaboratorului soluțieiINTRODUCERE


 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E LOCUINȚA INDIVIDUALA

ADRESA:          MUNICIPIUL CONSTANTA,

STRADA ALEXANDRU BOGZA, LOT 24/1

INIȚIATOR (BENEFICIAR) : NEICU TRAIAN

PROIECTANT:            S.C. ED COM’96 S.R.L.

DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI :     MARTIE 2020

 • 1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in municipiul Constanta, cartier Compozitori. Reglementările urbanistice pentru Municipiul Constanta au fost stabilite prin PUD, aprobat prin HCL nr. 588/24.10.2005 .

Proiectul privind propunere elaborare PUD are la baza Certificatul de Urbanism nr.2619 /25.07.2019 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Scop: Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de locuințe individuale cu funcțiune complementara, cabinete medicale.

Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-un complex rezidențial avand ca profil funcțiunea de locuire , accesuri în incinta, limite edificabil fata de limitele laterale și limita posterioara a proprietății.

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T^KU.T.)\;      ,

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;


 • - menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA APROBATE

  • 2.1.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr.2

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in zona vestica a Municipiului Constanta. Conform Act de Donație autentificat sub nr.389/03.10.2017 imobilul situat in municipiul Constanta, strada Alexandru Bogza, lot 24/1 in suprafața de 250 mp (din acte) si 250mp (măsurători) este liber de construcții.

Amplasamentul studiat prin PUD include parcele si construcțiile învecinate, dar prin PUD este detaliat si reglementat amplasamentul cu suprafața de 250mp.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

la Nord : - Strada: Aleea VI

la Sud: - Vecin: Lot 25

la Est: - Vecin: Lot 24/2

la Vest: - Strada: Alexandru Bogza

încadrare in PLANUL URBANISTIC DE DETALIU COMPOZITORI - vezi planșa nr. 3:

In prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.D Cpmpozitori, aprobat prin HCL nr. 588/24.10.2005 terenul se incadreaza in zona L1

Utilizări admise:

 • - locuințe individuale,

 • - locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj),

 • - echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie etc.).

POT max=35% -50%

CUT max=1,4 - 2,0
RH max=P+2 E (10.0 metri)

Pentru imobilul situat în Municipiul Constanta, str. Alexandru Bogza, , Primăria Constanta a emis Certificatul de Urbanism nr. 2619 din 25.07.2019, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui PLAN URBANISTIC DE DEJALUJ care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retrag^rilof?2 *■ ; T


 • 2.1.2. CONCLUZILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

 • • Datele conținute in piesele scrise si desenate ale PUD Compozitori” aprobat prin HCL nr. 588/24.10.2005

 • • Planul topografic scara 1/500 vizat OCPI

 • • Studiu geotehnic

 • • Observațiile efectuate in teren

 • • Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 2619 / 25.07.2019

-AvizAgenția pentru Protecția Mediului nr. 9245RP/28.08.2019

. - Aviz RAJA nr. 1051/88140/23.09.2019

-Aviz E-distributie Dobrogea nr.4641098/04.09.2019

-Aviz Distrigaz sud rețele nr.314.323.160/12.09.2019

-Aviz R.A.D.E.T nr.B13641/30.08.2019

-AvizTelekom nr.1482/23.08.2019

-Aviz Comisia de circulație nr.6224/19.12.2019

 • 2.1.3. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ELABORATE /APROBATE ANTERIOR

Reglementările urbanistice pentru PUD au fost aprobate prin Hotararea Consiliului local nr.588/24.10.2005. Zona cuprinde suprafețe de teren aflate in cea mai mare parte in proprietate privata.

L1 - subzona locuințelor individuale sau colective mici pe lot si alte funcțiuni complementare, Cu regim de inaltime de max. P+2E+M

UTILIZĂRI ADMISE-

 • - locuințe individuale,

 • - locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj),

 • - echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie etc.).

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI-

 • - se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ACD și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250m;

 • - funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 200 mp. se pot admite cu condiția elaborării'și aprp^ documentații PUD; • - este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere - in baza PUD aprobat

 • - se admite cadrul locuințelor spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale în limita a maxim 30% din suprafața locuinței;

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic important de persoane și mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au program prelungit după orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozite en-gros sau mic-gros;

 • - depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor;

 • - lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente, sau care împiedică scurgerea corectă și colectarea apelor meteorice;

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

- Se considera construibile direct, in baza prezentului regulament, parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate:

 • (1) - dimensiuni minime:

  Regimul de Construire

  Dimensiune minima

  Suprafața mp.

  Front m.

  Cuplat

  250

  11

  Izolat

  300

  12 • (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea ac^'stf

 • - este interzisă subîmpărțirea unor parcele ce ar genera loturi care nu se înscriu în condițiile menționate;

 • - comasarea sau dezmembrarea parcelelor se poate accepta cu respectarea condiitiilor menționate si pe baza elaborării si aprobării unui P.U.D.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.


 • - Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

 • - Retragerile de Ia aliniament vor fi de minimum 5,00 m

 • - în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

 • - garajele auto vor fi amplasate conform planșei de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament, lungimea frontului in acest caz nu va fi mai mare de 8,00 m, excepție sunt cazurile in care se dorește realizarea unor garaje auto pentru doua autoturisme, caz in care lungimea frontului poate ajunge pana la maxim 16,00 m insa numai in cazul parcelelor cu lungime de front de cel puțin 15,00 m

 • - Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de 12,00 m in cazul străzilor de categoria l-a si a Il-a si de 8,00 m pentru cele de categoria a 11l-a

 • - Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei distante de min. 4.50 m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • - Balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre strada -Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 m. -Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința ;

 • - Va fi respectata limita suprafeței constuibile marcate pe plan, daca pe plan nu este prevăzut astfel, limita suprafeței construibile va fi determinata de următoarele retrageri:

 • - clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei clădiri alaturate.

 • - In cazul regimului de constuire cuplat, clădirile noi se vor retrage fata de limita laterala de proprietate cu 3,00m pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la incaperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la dependințe)

 • - in cazul regimului de construire izolat, clădirile noi se vor retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa dar nu mai puțin de 3,00 m;

 • - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale-cu ,o^ clădire având calcan pe limita de proprietate iar pe cealaltă latură se învecinează cu.o'pladir:^ retrasă de la limita laterală a parcelei și având ferestre pe fațada laterală, noua.;Cțădir<.Se'^ali^ calcanul existent iar față de limita opusă a parcelei se va retrage obligator ia-<£distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00m;              H

  S.C. ED COM’96 S.R.L.

  J13/1522/1996; CUI 8518149


Constanta, B-dulTomis, nr. 143A                                                                             [

Tel.0241555005/278; 0740356368                                                uJHBKMSmMI

Office.edcom@gmail.com                                                 ■■■■■■■■U

 • - în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00 m

 • - se recomanda retragerea clădirilor fata de limita posterioara a parcelei cu minim 3,00 m, excepție in cazul parcelelor de colt, caz in care amplasarea clădirii va respecta Codul Civil - se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

 • - in cazul in care parcela vecina pe limita posterioara este constuita clădirile noi vor fi retrase față de acesta limita la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m

 • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor opuse;

 • - aceasta distanta se poate reduce la jumătate din inaltime intre fațadele fara ferestre sau cu ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi de locuit sau pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

 • - balcoanele sau bow-windowurile de fațada, trebuiesc retrase cu 1,0 m. de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala

 • - proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungimea totala a fațadei proprietății si inaltimea maxima reglementata pe strada respectiva

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele

 • - distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai puțin de 3,00 m. numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala

circulatii si accese

 • - Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 3,50m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate. Caracteristicile acceselor Ia drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Când latimea accesului este mai mica de 3,5 m. este obligatorie obținerea avizului Brigăzii de pompieri a Municip. Constanta

 • - Numărul si configurația acceselor se vor încadra in prevederile Anexei nr.4 a Regulamentului General de Urbanism

 • - Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu

 • - In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile puțjlice-a.-persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR


 • - Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii inteiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice

  diferitelor activitati se admite numai in


 • - Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93)

 • - in cazul clădirilor de locuit este obligatorie construirea uni garaj auto amplasat pe aliniament cu o lățime de 4,00m - 8,00 m (pentru doua autoturisme) si o lungime de 5,00 m, realizat in regim cuplat

 • - In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând;

 • - respectare HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin HCL nr.28/2018, detaliata prin HCL nr. 532/2018.

ÎNĂLȚIMEA maxima admisibila a clădirilor

Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+2+M ( maxim 12,00 m )

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

 • - In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri aVand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte

 • - Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile înalte

 • - Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

 • - In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

 • - Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

 • - Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

 • - Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

 • - Vitrine (pentru toate clădirile existente si noi)

 • - Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

 • - Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

 • - Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fatadei^fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,; colori', iluminare.

- Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția $yădei.e^


clădirilor vechi, elementele de decor (bosaje).

-Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

 • - Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

 • - Se interzice orice dispunere a firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

 • - Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, comise, acoperișuri.

 • - Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Apa potabila- Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera- Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.

Canalizare pluviala- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV- Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

- Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate- Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectiaconștructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase                                                                                           ?.

ii                          hv (.//■.                tu

- parcajele la sol, acolo unde sunt admise vorfi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de


parcare

 • - spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

 • - se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanti existenti avand peste 4,00 m. înălțime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

 • - se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

 • - pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - minimum 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde

ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de max. 2,00 m realizate din fier forjat si cu un soclu de 60 cm din piatra sau beton mozaicat;

 • - In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor

 • - Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

 • - împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

 • - împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu.

 • - nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI POT maxim admis= 35%- 50% COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI CUT maxim admis= 1,4-2

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT PUD

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii de urbanism pentru amplasamentul studiat


ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI DISFUNCTIONALITATI -VEZI PLANȘA NR. 4

 • 3.1. ACCESIBILITATEA. LA CAILE COMUNICAȚII


Principala artera de circulație din zona este strada Baba Novac, in partea de nord a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din strada Baba Novac prin str. Eduard Caudella pana la intersecția cu str. Hariclea Darclee, apoi prin str. Hariclea Darclee pana la intersecția cu str. Alexandru Bogza , - amplasament.

Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Conform planului de amplasament si delimitare al corpului de proprietate, terenul pentru care se întocmește PUD este liber de construcții.

Imobilul (terenul) are următoarele vecinătăți:

la nord - Strada: Aleea VI,

la sud - Vecin: Lot 25,

la est - Vecin: Lot 24/2

la vest - Strada Alexandru Bogza

Indici de ocupare teren : POT existent 0,00%

CUT existent 0,00

 • 3.3. SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TEREN LIBERE

Suprafața teren amplasament = 250 mp

Suprafața construita existent = 0,00 mp

Suprafața desfasurata existent = 0,00 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit în curs de dezvoltare, cu vecinătăți avand funcțiuni similare sau conexe. Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2006, după aprobarea PUD Compozitori.

Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna

 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii-masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.


 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuirea individuala si colectiva

Se remarca tendința de creștere a fondului construit in zona adiacenta amplasamentului studiat în mod preponderent cu funcțiunea locuire individuala.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de locuința individuala, este compatibila cu funcțiunile aprobate in zona.

 • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE - VEZI PLANȘA NR. 5:

Terenul care a generat studiul are suprafața de 250 mp si este proprietate privata.

Neicu Traian- conform înscrisurilor din cartea funciara 248364.

Parcelele învecinate pe laturile est si sud sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de nord si vest este domeniu public-Aleea VI si str. Constantin Bobescu.

 • 3,7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 1,20 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 2,10 metri adâncime de forare.

Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje, la adancimea de 4,20 metri.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - se recomanda fundarea direct pe stratul de loess, cu o presiune convenționala de 130,Kpa 100Kpa, in cazul fundării prin intermediul unui radier, iar daca presiunea va fi depășită se va funda prin intermediul unei cu o grosime si evazari de 1 m si o presiune convenționala de 180 Kpa.

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI)

In zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje la o adâncime de 4,20 metri.

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel: -conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru prooiectare Ag=0,2g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.

S.C. ED COM'96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dul Tomis, nr. 143A

8

ala


Tel.0241555005/278; 0740356368                                                  LJHQQHSaMij

Office.edcom@gmail.com                                                   MKHKHSM9KJ

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE)

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2006 după aprobarea PUD Compozitori în anul 2005.

Regimul de inaltime în zona este predominant P+2E+M, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața de 250 mp nu exista construcții. Șe propune realizarea unei construcții noi cu regim de inaltime P+1E.

 • 3.12. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Pe strada Alexandru Bogza exista rețea de alimentare cu apa sub presiune si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe strada Alexandru Bogza exista rețea de alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu gaze naturale-

pe strada Alexandru Bogza exista rețea de alimentare cu gaze naturale / ? X-. V;

Rețele de telecomunicații

Pe amplasament, nu exista pozate cabluri de telecomunicații.

 • 4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM - VEZI PLANȘA NR. 5:

Motivațiile urbanistice care au stat la baza stabilirii reglementarilor din prezentul P.U.D.:

 • - necesitatea înscrierii in direcțiile de evoluție in perspectiva a orașului si teritoriului;

 • - pastrarea caracterului de zona cu funcțiunea predominanta de locuire;

 • - gestionarea spațiala a teritoriului are rolul de a asigura indivizilor si colectivităților dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, in concordanta

cu valorile si aspirațiile locuitorilor, contribuind la dezvoltarea spațiala echilibrata, la imbunatatirea condițiilor de viata si la asigurarea coeziunii teritorale;

 • - solicitările din partea proprietarilor de teren (in cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism) din zona pentru modificarea amplasării construcțiilor fata de limitele laterale si posterioara;

Proiectul propune, potrivit temei program, reglemetarea funcționala pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuința individuala .

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Pe amplasamentul studiat se va executa o construcție cu funcțiunea locuința individuala .

Regimul de inaltime propus S+P+1E(8,00 metri de la CTA la comisa).

Amplasamentul are o deschidere spre strada de 14.80 metri si adancimea lotului de 16,89 metri. Suprafața din acte a amplasamentului studiat 250 mp.

Construcția propusa prezintă următoarele retrageri:

 • - 5,00 metri fata de aliniament teren la strada Alexandru Bogza

 • - 4,35 metri(parter) -3,00(balcon etaj 1) fata de limita de proprietate latura Nord -aleea losif Ivanovici

 • - 0,00 metri fata de limita de proprietate latura Sud - lot 25

 • - 0,60 metri fata de limita de proprietate posterioara Vest

 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața teren amplasament = 250 mp

Suprafața construita propusa = 125 mp           POT propus = 50%

Suprafața desfasurata propusa = 375 mp           CUTpropus = 1,5

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuința individuala, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va incadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face în sistem șarpanta cu invelitoare tip țigla

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

4.5.1. DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasamentul studiat are vecini construcții cu aceeași funcțiune -locuirea . Distanta dintre construcția propusa si construcțiile invecinate:

DIRECȚIA

IMOBIL/RH

DISTANTA

Nord

Imobil P - anexe

13,80 metri

Vest

Locuința individuala /P+1

0,60 metri

 • 4.5.2. ACCESE AUTO SI PIETONALE

Principala artera de circulație din zona este str. Baba Novac, in partea de nord a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din strad^ prin str. Eduard Caudella pana la intersecția cu str. Hariclea Darclee, apoi prin Str,ndarici^ea Darclee pana la intersecția cu str. Alexandru Bogza , - amplasament..

>îi


Circulația pietonala se realizeala pe trotuarele aferente străzilor.

Parcajele autoturismelor se realizează in limita terenului proprietate, accesul in parcare realizandu-se din str. Alexandru Bogza conform Aviz Comisia de Circulație nr.

6224/19.12.2019

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de inaltime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE Amplasamentul studiat este liber de construcții.

 • 4.7. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE                        ’

Principala artera de circulație din zona este str. Baba Novac, in partea de Nord a amplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto in zona se face din str. Baba Novac prin strada Eduard Caudella.

Accesul mijloacelor de transport ce asigura aprovizionarea, precum si accesul autoturismelor locurilor din cartier se realizează si prin sistemul de alei auto existente. Circulația pietonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor.

Din punct de vedere al transportului in comun,terenul ce face obiectul prezentului PUD este amplasat in raport cu serviciul de transport public pe curba izocrona de 5 minute Linia 44 ( Poarta 1 Port - Grăniceri), se afla la o distanta de circa 450 metri de mers pe jos. Pe langa autobuzele RATC mai operează o serie de operatori privati pe aceasta relație.

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 52,54 Ia strada Constantin Bobescu si 52.70 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile învecinate. După construirea imobiluilui locuința individuala cu regim de inaltime S+ P+1E se vor amenaja 2 locuri parcaj auto in incinta terenului proprietate, restul terenului ramane liber si va avea destinația de spațiu verde.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACESTEA

Zona studiata nu se incadreaza perimetrul unui monument, ansamblu, siturbanan zona de protecție a unui monument si nu se impune instituirea unui regim de zona protejăt^^^

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominata de funcțiunea de locuire individuala, in aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt pentru care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării.

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu

Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.

PROTECȚIA APEI

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, incalzirea clădirii se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Nu se propun obiective de utilitate publica noi.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI ,                        . •                                          7 '                                                                                   ...

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fatada<Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ și de protecție*de\ minim 25% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese siQroțuâfe de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

Suprafața de spatii verzi la sol, pe amplasament = 62,5 mp, reprezentând 25,00 % din suprafața terenului.

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Terenul este relativ plat in zona. Regimul de inaltime al construcțiilor adiacente străzii Alexandru Bogza variaza intre P+1E pana la P+3E.

Fata de construcția propusa care va avea regim de inaltime S+P+1E construcția de pe limita posterioara are regim de inaltime P+1 E.

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Cotele terenului raportate la plan de referința Marea Neagra fiind de 52,54 la strada Alexandru Bogza si 52.70 la limita posterioara a proprietății. Terenul este relativ plat cu ușoara panta .către strada. Amenajările exterioare se vor rezolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile învecinate.

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

L1 - subzona locuințelor individuale sau colective mici pe lot si alte funcțiuni complementare, Cu regim de inaltime de max. P+2E+M

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE- locuințe individuale,

 • - locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj),

 • - echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie etc.).

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI- - se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ACD și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250m;

 • - funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 200 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;

 • - este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere - in baza PUD aprobat          . ■

 • - se admite cadrul locuințelor spații pentru exercitarea unor profesiuniTberale în limita a maxim 30% din suprafața locuinței;                                     / VZ X

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE - funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic important de persoane și mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au program prelungit după orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozite en-gros sau mic-gros;

 • - depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor;

 • - lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente, sau care împiedică scurgerea corectă și colectarea apelor meteorice;

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI)

Se considera construibile direct, in baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

 • (1) - dimensiuni minime:

  Regimul de Construire

  Dimensiune minima

  Suprafața mp.

  Front m.

  Cuplat

  250

  11

  Izolat

  300

  12

 • (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia

- este interzisă subîmpărțirea unor parcele ce ar genera loturi care nu se înscriu în condițiile menționate;

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata

 • - Retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m

- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a ali.niefihțladjrilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor,.^ de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului arjtșrit^ră-lucrărilor de terasament.

 • S.C. ED COM'96 S.R.L. J13/1522/1996; CUI 8518149 Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

  ■Iar-* , -

  j__ n n n 11—


Tel.0241555005/278; 0740356368                                              UMMHMMI

Office.edcom@gma0.com

 • - Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei distante de min. 4.50 m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • - Balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre strada

 • - Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 m.

Alt. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - Clădirile pot atinge limitele laterale și limita posterioara a proprietății cu următoarele condiționări:

 • - respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - respectarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Alt. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Clădirile se pot amplasa unele fata de altele pe aceeași parcela cu condiția respectării:

 • - prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

Alt. 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Accesul pietonal si cel carosabil in cadrul lotului se va realiza din strada Alexandru Bogza, strada cu ampriza de 10 metri.

Alt. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construjețufșîiămenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018,.detalia®^ nr. 532/2018.                       ’                                  — tIR

Ar. 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - P+2E+M (Hmaxim = 12,0metri)

Alt. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii va&spunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

 • - In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu construcții existente acestea vor prelua caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara, registre, materialitate); se interzic

fațadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile inalte

 • - Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte

 • - Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

 • - In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

 • - Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

 • - Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

 • - Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

 • - Vitrine (pentru toate clădirile existente si noi)

- Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

- Firme (pentru toate clădirile existente si noi)

 • - Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

 • - Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei si, in cazul

clădirilor vechi, elementele de decor (bosaje).

 • - Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate

perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

 • - Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

 • - Se interzice orice dispunere a firmelor care înglobează parapetul etajului superior si

desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel.

 • - Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri.

- Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi i sotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor invecinate) si p opuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

Art. 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electrica.


- Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

Art. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • - Spatiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada.

 • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase,circulatii.

Art. 14-ÎMPREJMUIRI

 • - Gardurile spre strada vor fi transparentelor avea inaltimea maxima de 2,00m cu un soclu opac de 60cm si partea superioara traforata.

 • - Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,00m si vor fi opace.

împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu;

 • - nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maxima de 1.20 metri

Art. 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim propus= 50%

Art. 16 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim propus = 1,5

 • 4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT


  EXISTENT

  PROPUS

  FUNCȚIUNE

  Suprafața

  %

  Suprafața

  %

  CONSTRUCȚII

  0,00

  0,00

  125,00

  50,00

  circulatii

  0,00

  0,00

  50,00

  20,00

  PARCAJE

  0,00

  0,00

  25,00

  10,00

  SPATII VERZI

  0,00

  0,00

  50,00

  20,00

  TOTAL

  250

  100

  250

  100


 • S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

A a.


Constanta; B-duI Tomis, nr. 143A                                                                          IftJLlEjLlj&Ja'

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com                                          mmm—

 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Obiectivul propus - imobil S+P+1E (8,00 metri de la CTA la comisa) va avea destinația de locuința individuala - parterul - hol general,.

 • - etaj 1 - hol etaj 1, living, loc de luat masa, bucătărie,dormitoare, dressing, grupuri sanitare, depozitare.

Accesul principal in imobil este prevăzut din fațada principala către strada Alexandru Bogza. Toate camerele de locuit beneficiază de lumina naturala si insorire minima conform OMS nr. 119/04.02.2014.

 • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD-ULUI

După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru “ CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E - LOCUINȚA INDIVIDUALA

Prin PUD se reglementează retragerile minime ale construcției propuse fata de limitele laterale si limita posterioara a proprietății astfel:

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Nord a lotului (aleea losiv Ivanovici)

 • - minim alipire pe limita de proprietate pe latura Sud a lotului (vecin lot 25) - minim alipire pe limita posterioara a lotului ( vecin lot 24/2.

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Propunerea pentru amplasamentul studiat este compatibila cu prevederile existente ce privesc dezvoltarea zonei si va conduce la dezvoltarea unitara a zonei, cartier de locuințe Compozitori.

întocmit

C.Arh. Rodica Ungpreanu

241823


;500-l3mp


LOT 39 s=500-06mP


lot40

s=500 33nip

C1

227410


tOî3=499 9i T


ALEE VI 231021


losif Ivanovict


S=249^‘ln|


£Q0.l3mp


PUD- NEICU TRAIAN- CONSTANTA, STR. ALEXANDRU BOGZA, LOT 24/1


20.00


K).OO


HCLMNR


L-A RH ^Ax


500


u RETRAGERE         RETRAGRI

JlkOTUAR JrfrOTUÂR

SECȚIUNE CARACTERISTICA

PROFIL STRADA CATEGORIA III

CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR. 588/2005


BILANȚ TERITORIAL


LDT 24/1 S TEREN 250 mp


DESTINAȚIA


CONSTRUCȚII


125.00


CRCULATII


PARCAJE


SPATII VERZI


TOTAL


50.00


25.00


50.00


250.00


EXTRAS DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR. 588/2005- APLICABIL LOT 24/1


- L1 - subzona locuințelor individuale sau colective mici pe lot si alte funcțiuni complementare cu regim de înălțime de max. P+2E+M • UTILIZĂRI ADMISE :

Locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj), echipamente publice de nivel rezidențial.


-CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR


Regimul de Construire


Cuplat


Dimensiune minima Suprafața mp 250


Front m.

11


Adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia. Este interzisă subîmpărțirea unor parcele ce ar genera loturi care nu se înscriu în condițiile menționate;

Comasarea sau dezmembrarea parcelelor se poate accepta cu respectarea condiitiilor menționate si pe baza elaboranî si aprobării unui P.U.D.


- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT :

Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament. Retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m.Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei distante de min. 4.50 m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre strada. Comisele pot ieși din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 m. Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe intreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m. ză cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00 rr se recomanda retragerea clădirilor fata de limita posterioara a parcelei cu minim 3,00 m, excepție in cazul parcelelor de colt, caz in care amplasarea clădirii va respecta Codul Civil. Se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia, in cazul in care parcela vecina pe limita posterioara este constuita clădirile noi vor fi retrase față de acesta limita la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m. clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturilor opuse: aceasta distanta se poate reduce la jumătate ‘ din inaltime intre fațadele fara ferestre sau cu ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi de locuit sau pentru alte activitati ce necesita lumina natural


REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE PRIN PUD


- AMPLASAREA FAȚA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR :

Clădirile pot atinge limitele laterale si limita posterioara a proprietății cu următoarele condiționări:

 • - respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de insorire a construcțiilor;

 • - respectarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu


 • - AMPLASAREA-CIAPIRILOR UNELE_ATA.de ALTELE PE ACCEAȘI PARCELA:

Clădirile se vor amplasa unele față de altele pe aceeași parcelă cu condiția respectării

 • - respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor.

 • - respectarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu


100.00


-’NALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

Jialtimea construcțiilor nu va depăși P+2+M (maxim 12,00 m)


- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Numai in inteiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice ;

Respectare HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de Iccuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018.

dîtaliată pnn HCL nr. 532/2018


• SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE :

Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.


-ÎMPREJMUIRI:

împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de max. 2,00 m realizate din fier forjat si cu un soclu de 60 cm din piatra sau beton mozaicat; In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada.

Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor: împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi ooace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii; împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu; nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m.                                    J


- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: 35 - 50 %

-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI: 1,4- 2


S.C. EDCOM '96 SRL


INVENTAR DE COORDONATE IE 234874

Nr.

Pct

X Im]

1 (ml

1

304795.880

788661890

2

304797.671

788678683

3

304782.954

788680213

4

304781160

788663.420

Suprofoto totala masurata=250 mp Sistem de proiecție stereografic


Sistem de referința al

cotelor Marea Neagra 1975     ”•


încadrare

IN TERITORII.


1970


LIMITA AMPLASAMENT ce generează PUD


LIMITA EDIFICABIL


I I TEREN STUDIAT

TERENURI VECINĂTĂȚI


EDIFICABIL


I----1 circulatii carosabile


circulatii pietonale


ACCES AUTO IN INCINTA


LIMITE EDIFICABIL


Retragere (metri)

Limita

Vecin

5.00 metri

Aliniament

strada Alexandu Bog^a

clădirile pot atinge limita proprietii

Laterala Sud

lot 25

clădirile pot atinge limita proprietii

Laterala Nord

aleea losif Ivanovici

clădirile pot atinge limita proprietății

Posterioara

lot 24/2


INDICATORI URBANISTICI - lot 24/1


PROPUS


S. TEREN

EXISTENT | APROBAT | 250.00 mp

POT.

0.00%

50%

50%

REȘEDINȚE

SElSiSlTĂ

2

1.5

k P+2E+M

(maxim 12 metri)

s+p+ir

(0 metri la atic ssj comisa )

FUNCȚIUNI

Locuințe individuale

Locuințe colective

Locuința individuala


CF 85»U9 „

J13/1522/1996 Beneficiar: NEICU TRAIAN


Pr. nr.

/      I

SEDIU- AGIGEA, aleea LllACULUI, nr. I6 Pct. de lucruCONSTANTA, b_dui TOMJS, nr.!43A, clădirea PROIECT S.A.,parter

ofFlce.edcom8gmafi.com SoL 0241555005/278; 0740.356368

Adresa: STR.ALEXANDRU BOGZA, LOT24/1

CARTIER COMPOZTO^^

Proiect ELABORARE PLAN                      S

_________________GEORGIANA GOSPODARI)

4/2019

SPECFICATE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA 1 500

Foza

PUD

PI. nr.

U05

W0

C.ARH. R. UNGUREAN^

Titlul planșei

REGLEMENTARI URBANISTICE

0

PROECTAT

CARH R. UNGUREANU

x ■

Dota

)2/2O2

DESENAT

ING. E. UNGUREANU