Hotărârea nr. 24/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2021

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

M. îtTm :

Luând în dezbatere referatul.de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.

^ Văzând raportul .Direcției generale de asistență socială înregistrat sub nr.

avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - anexei 3 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;

 • - Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, astfel: a) persoane independente: 2.778,15 lei;

 • b) persoane semi-dependente: 2.937,19 lei;

 • c) persoane dependente: 4.212,83 lei.

Art.2 (1) Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere.

 • (2) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit conform legii.

 • (3) Susținătorii legali sunt persoanele obligate la întreținere (soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege) potrivit art. 516 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

C^L]

 • (4) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

 • (5) Categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin precum și a venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, sunt veniturile stabilite de Titlul IV din Codul fiscal, exceptând drepturile și indemnizațiile prevăzute de legi cu caracter special.

 • (6) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

 • (7) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita costului mediu lunar de întreținere.

Art.3 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 16/2020.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezșnța hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru.          împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GQSPQDARU

Constanța

Nr.A /