Hotărârea nr. 23/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2021

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

/oi

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.

domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului si raportul Direcției generale de asistentă socială înregistrat

In conformitate cu prevederile art.9 și art.10 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 70, art. 71 și art. 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, ale art. 2 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială pentru anul 2021 la 860.50 lei/copil/lună.

>>

Art.2 Se aprobă un număr de 455 de locuri disponibile pentru copiii înscriși la creșele din municipiul Constanța.

Art.3 (1) Valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din cadrul Direcției generale de asistență socială se stabilește după cum urmează:

  • a) Pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 10,24 lei/zi/copil.

  • b) Pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,12 lei/zi/copil.

  • c) Pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,12 lei/zi/copil.

  • d) Pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,56 lei/zi/copil.

(2) Sumele încasate din contribuțiile părinților/reprezentanților legali sunt venituri la bugetul local al municipiului Constanța.

Art.4 Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local pentru copiii din creșe ai căror părinți sau susținători legali au domiciliul în municipiul Constanța.

Art.5 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 15/2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2020.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel

/p pentru,  —~  împotriva

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța

ni-,/3 / 73. zZ 7zz/

,__________abțineri.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, GEORGWA^^^