Hotărârea nr. 22/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 73/2017 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de                     .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.13650/22.01.2021, al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.5484/22.01.2021;

Văzând prevederile:

  • • Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • • H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

  • • Legea nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

  • • Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • • H.C.L. nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

  • • H.C.L. nr. 228/2019 pentru modificarea H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I-Se aprobă modificarea și completarea din H.C.L. nr. 73/2017, astfel:

Art. 8 va avea următorul cuprins: „Beneficiarii ajutoarelor de urgență au obligația de a prezenta documente justificative în termenul stabilit prin dispoziția de primar privind acordarea ajutorului, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a anului în care au beneficiat de ajutor."

H.C.L. nr. 73/2017, se va completa cu art 81 al cărui cuprins va fi următorul: „Nerespectarea termenului prevăzut în dispoziția de acordare a ajutorului de urgență, conduce la respingerea oricărui ajutor de urgență solicitat în următoarele 12 luni, calculate de la data prevăzută la art.8."

Art.II.Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 73/2017 H.C.L. privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generală de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,        împotrivă,  abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPQDARU


CONSTANȚA

N R.Z^