Hotărârea nr. 213/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „SOLUȚIE TEHNICĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMELOR VIDEO LOCALE ALE UNITĂȚILOR ȘCOLARE LA DISPECERATUL POLIȚIEI LOCALE INCLUZÂND ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ (SOLUȚIE TEHNICĂ/FIȘE TEHNICE/DEVIZE DE PREȚ) PENTRU FURNIZARE ȘI MONTAJ ECHIPAMENTE, SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE REALIZĂRII INTERCONECTĂRII”

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice proiectul „Soluție tehnică de interconectare a sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul poliției locale incluzând și documentația tehnico-economică (soluție tehnică/fișe tehnice/devize de preț) pentru furnizare și montaj echipamente, servicii și lucrări necesare realizării interconectării"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

, 0£ Wl :

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac, înregistrat sub nr. 127313 din 28.06.2021,

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 127458 din 28.06.2021,

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului „Soluție tehnică de interconectare a sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul poliției locale incluzând și documentația tehnico-economică (soluție tehnică/fișe tehnice/devize de preț) pentru furnizare și montaj echipamente, servicii și lucrări necesare realizării interconectării", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă devizul general anexă la prezenta hotărâre, astfel: Total investiție: 2.126.480 lei fără TVA, respectiv 2.530.511,20 lei cu TVA din care C+M: 1.156.240 lei fără TVA, respectiv 1.375.925,60 lei cu TVA

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare șl fonduri europene, Direcției financiare și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.

împotrivă. S abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^^de consilieri din <Z-r membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

hmi șinw

IT & Șecurițy Solutions


Sediul social Constanta: Aleea Morilor, nr. 16, 900377, Tel: 0241 516356, 0722 662045; fax:0241 518156; office@silvasistems.ro

București: bucuresti@silvaslstems.ro ; 0722662045 — Slobozia: slobozia@silvasistems.ro ; 0732117812 — Tulcea: tulcea@sllvasistems.ro ; 0729883566 CF:RO13742532 J13/732/2001 Banca Transilvania RO79BTRLRONCRT0530285401 Trez. Constanta RO45TREZ2315069XXX001370 Cap, soc: 65000lei

ANEXA LA n .

hclm nr.

„Soluție tehnica de interconectare a sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul poliției locale incluzând și documentația tehnico - economică (soluție tehnică/fișe tehnice/devize de preț) pentru furnizare și montaj echipamente, servicii și lucrări necesare realizării interconectării”

Solicitant:

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

Adresa:               Bdul Tomîs, nr. 51, Constanta

Telefon:              0040 241 488 100

Fax:                 0040 241 488 195

E-mail:                primarie@primaria-constanta.ro

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, \șiivnjișTeinj

IT & Security Solutions

ANEXA 3 - DEVIZUL GENERAL SI DEVIZELE OBIECT SPECIALITĂȚI - CU VALORI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile eligibile necesare realizării Proiectului intocmit conform H.G.R. nr.907/2016 la cursul LEU/EUR 4.9247 LEI - media mai 2021

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cant

Preț unitar

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

buc

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

-Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Japitolul 2 - Cheltuieli ptr. asig. utilităților necesare obiectivului

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si

asistenta tehnica

Total Capitol 3

0.00

0.00

0.00

[Căpitolul^ECtîeltuielilpentrălinve'stitiăTde

4.1

Lucrări si instalatii

1111580.00

211200.20

1322780.20

4.1.1

Instalații electrice

1

91025.00

91025.00

17294.75

108319.75

4.1.2

Instalații comunicatii

1

143305.00

143305.00

27227.95

170532.95

4.1.3

Instalații sisteme de securitate

1

877250.00

877250.00

166677.50

1043927.50

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

44660.00

8485.40

53145.40

4.2.1

Montaj utilaj tehnologic - instalatii electrice

1

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.2

Montaj utilaj tehnologic - instalatii comunicatii

1

30980.00

30980.00

5886.20

36866.20

4.2.3

Montaj utilaj tehnologic - instalatii sistem de securitate

1

13680.00

13680.00

2599.20

16279.20

1.3

Furnizare utilaje si echipamente tehnologice

576710.00

109574.90

686284.90

4.3.1

Furnizare utilaj tehnologic - instalatii electrice

1

18450.00

18450.00

3505.50

21955.50

4.3.2

Furnizare utilaj tehnologic - instalatii comunicatii

1

227205.00

227205.00

43168.95

270373.95

4.3.3

Furnizare utilaj tehnologic - instalatii sistem de securitate

1

331055:00

331055.00

62900.45

393955.45

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj

x        0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

SILVA

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

l* SISTEMĂ

^// 268830.00

51077.70

319^)7.70

4.6.1

Aplicatii software comunicatii - cu montaj

1

Va S.R.L.

aO' zrggSQAflS#

215820.00

41005.80

250825.80

4.6.2

Aplicatii software securitate - cu montaj

1

53010.00

53010.00

100pk90'

> / 63p8f.9O

ETiotâlLCapitolEl^^^^^^M^^^^^^M

I I

r            i

■200j1i780T0Q]

^3803381201

M23ta;i;i8Boi

(eapitQlul[5EFA\lfeîclîeltuieliMl^ff^^^^|^

5-1

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1

99700

99700.00

18943.00

118643.00

IfliotallGa pitollSl

_____

I. J

MW

■BESZOOlOO]

L"W«L

■i;i86jl3!001

mVIUIHEfflî

IT & Security Solutions

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehno

ogice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1

10000

10000.00

1900.00

11900.00

6.2

Probe tehnologice și teste

1

15000

15000.00

2850.00

17850.00

Total Capitol 6

25000.00

4750.00

29750.00

TOTAL GENERAL

2126480.00

404031.20

2530511.20

Din care C+M

_ 1156240.00

219685.60

1375925.60