Hotărârea nr. 212/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2021;                                              !

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 123744/22.06,2021, raportul Compartimentului relații consiliul local și administrația locală înregistrat sub nr. 124229/23.06.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând HCL nr. 180/2021 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Costin-Valeriu Avătavului pentru o perioadă de o lună; |

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -__Se ^lege în funcția de președinte de ședință domnul/doamna I ke.&'b pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2021.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


__pentru, împotrivă, țț" abțineri.

La data adoptării sunt în funcție"3LC de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Costin-A/alerliu Avătavului


CONSTANȚA

Nr.Jj^J