Hotărârea nr. 211/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE CONSILIER RESPONSABIL CU AFACERILE UNIUNII EUROPENE ÎN CADRUL REȚELEI EUROPENE A CONSILIERILOR REGIONALI ȘI LOCALI AI UNIUNII EUROPENE

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene înîcadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3Q>

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub numărul 125192/24.06.2021;                                          |

  • - raportul de specialitate al Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr.              /24,06.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

  • - e-mailul Asociației Municipiilor din România înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 123724/22.06.2021;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1 Se desemnează doarrfha/domnul             I M

în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanța - consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                             i

j

. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, 0 împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție JLG consilieri din 27 membri.

PREȘED^MT^ ȘEDINȚĂ       \

CONTRASEMNEAZĂQJăÂTiM-          -A^?TWUîUUbk


CONSTANȚA

Nr. ...JU.L.../....X3.4J