Hotărârea nr. 210/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HCL NR. 74/2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI MIXTE PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI CONSTANTA 2021-2031

HOTĂRÂRE

pentru completarea și modificarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031           I

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de SO.0& .2021:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 123701/22,06.2021 prezentat de consilierii locali: Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin Valeriu Avătavului, Ateș Casimciali, Gigi Daniel Tatu, lonuț Rusu, Teodor Popa, Alexandru Nazîru si Cristian Omocea, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 124243/23.06.2021;            ;

Văzând prevederile art. 2 alin. (7) și art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, republicată;                    i

în temeiul prevederilor art. 127 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                             '

I.

HOTĂRĂȘTE:              I

Art. I - Se modifică art. 1 din,HCL nr. 74/2021, în sensul desemnării domnul ui/dqamfiei consilier local /OaJcLT RJUlScJl 1 în Comisia mixtă pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031, în locul doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu.

ART. II - Se completează art. 1 alin. (1) din HCL nr. 74^2021, în sensul desemnării membrilor în Comisa mixtă pentru elaborarea Strategiei de sanatate a municipiului Constanta 2021-2031, după cum urmează:

 • - domnul lonuț Cornel lonescu - reprezentant al Consiliului Județean Constanța,

 • - doamna Adriana-Teodora Câmpeanu - reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială,                          |

 • - doamna Anca Ghițulescu - reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,

 • - doamna Doina Ecaterina Tofolean - reprezentant al Universității Ovidius Constanța- Facultatea de Medicină,

 • - doamna Claudîa Cambrea - reprezentant al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase,

 • - domnul Vasile Valentin Madăr - Broască reprezentant al Direcției de Sănătate Publică,

 • - doamna Mihaela Vrînceanu - reprezentant al Casei Județeane de Asigurări de Sănătate.

Art. III - Se modifică și se completează art. 2 din HCL nr. 74/2021, care va avea următorul cuprins:

 • " Art. 2. Obiectivele comisiei nominalizată la art. 1 din prezenta hotărâre vor consta în:

 • • colaborarea cu DGAS- Direcția Medico-sociala prin Compartimentul de prevenție, derulare si coordonare programe de sanatate si expertii în vederea colectării datelor, propunerilor și recomandărilor tematice necesare procesului de planificare strategica;

 • • organizarea de dezbateri publice privind sănătatea la nivelul municipiului Constanța;

 • • întocmirea rapoartelor de analiză și înaintarea acestora sau consiliului local în conformitate cu obiectivele comisiei și înaintarea de propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei;

 • • .formularea de propuneri concepte/idei de proiecte în domeniul sanatatii, precum și dezvoltarea acestora;

 • • elaborarea strategiei de sănătate în colaborarea cu DGAS- Direcția Medico-sociala prin Compartimentul de prevenție, derulare si coordonare programe de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031 și prezentatea acesteia consiliului loca! a! municipiului Constanta spre dezbatere si aprobare.”

Art. IV - Celelalte prevederi ale HCL nr. 74/2021 rămân neschimbate.

Art. V - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre membrilor desemnați în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali,astfel: ț-LQi pentru, împotrivă, —- abțineri.'

La data adoptării sunt în funcție JLC de consilieri din 27 membri.


CONTRASE

SECRETAR GENEViorela-MinQb^ld CALIN