Hotărârea nr. 21/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR, DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR IDENTIFICATE ȘI DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE, COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE ȘI CARE FRECVENTEAZĂ ÎN MOD REGULAT UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H OTARAREprivind aprobarea stabilirii modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                     .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.13657/22.01.2021, al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.5487/22.01.2021;

Având în vedere prevederile:

 • • Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;

 • • HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr.272/ 2004 privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 • • Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii hr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • • Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;

 • • Legii nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Identificarea beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale se va face conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Responsabilitatea identificări beneficiarilor de stimulent educațional, revine persoanelor desemnate prin dispoziție de primar, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță și care au prevăzute în fișele de post responsabilități referitoare la acordarea stimulentului educațional copiilor provenind din familii defavorizate.

Art.3. Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Art.4. Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii și declarației pe propria răspundere, precum și, după caz, pentru transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniță cu titlu de stimulent educațional se asigură din bugetele locale.

Art.5. Direcția generală de asistență socială Constanța încheie contracte cu unitățile emitente privind achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță, aplicând în mod corespunzător prevederile legale.

Contractarea achiziționării tichetelor sociale pentru grădiniță se face ținând seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unitățile emitente.

Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine persoanelor împuternicite în scris de către primar, unităților emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția generale de asistență socială Constanța.

Art.7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,       -— împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /1


(j

NR.ANEXĂ LA H.C.L. NRy/Z^Z^/

PROCEDURĂ

privind stabilirea modalității de identificare

a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care frecventează

în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar

SCOP:

 • 1.Stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, care au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.

BENEFICIARI:

 • 1.Stimulentul se acordă copiilor din familii provenind din familii defavorizate, care au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar.

 • 2.Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se afla în evidența Dirtecției generale de asistența socială Constanța.

 • 3.Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații: sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române; sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție; sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.

 • 4.Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

 • 5.Prin excepție, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

 • 6.Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar.

Prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate. Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:

 • a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;

 • b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR:

Având în vedere prevederile Legii nr.248/2015 și art.35 din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de normele metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță", prezentăm mai jos modul de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale:

Identificarea potențialilor benficiari se va face de către angajații din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța care au prevăzute în fișele de post atribuții referitoare la stimulentul educațional, astfel:

 • • Direcția generală de asistență socială Constanța, deține o bază de date cu beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei și care este o sursă sigură de date pentru potențialii beneficiarii de stimulent educațional ce pot fi informați în timp util despre acest beneficiu direct de către personalul de specialitate din cadrul instituției;

 • • Prin alte mijloace de comunicare (site-ul oficial al Direcției generale de asistență socială Constanța, platforme sociale, telefon, poștă, mass-media locală, etc).

 • • Colaborarea cu unitățile de învățământ preșcolar, asociații și fundații din municipiul Constanța, care vor informa familiile copiilor despre condițiile de acordare a stimulentului educațional și care vor fi direcționați spre Direcția generală de asistență socială Constanța, în vederea întocmirii dosarelor;

 • • Informarea părinților la ședințele organizate de către educatorii din grădinițe despre stimulentul educațional;

 • • Afișarea de informări referitoare stimulentul educațional, la sediul grădinițelor;

 • • Identificarea potențialilor beneficiari în cadrul consilierilor efectuate în vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Identificarea potențialilor beneficiari se va face din rândul persoanelor care se adresează Direcției generale de asistență socială Connstanța, fie la sediul instituției, fie prin alte mijloace de comunicare, de către asistenții sociali care consiliează solicitanții;

 • • O altă modalitate de identificare o reprezintă consilierea efectuată de către asistentii sociali/inspectorii din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța la domiciliul potențialilor beneficiari, în cadrul anchetelor sociale;

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 49/2020, cât și pentru accesul la cât mai mulți copii din familiile defavorizate la stimulentul educațional, "primarul și managerii unităților de învățământ preșcolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 luni, de campanii de informare și consiliere a familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, cu privire la importanța înscrierii copiilor la grădiniță" și la modalitatea de primire a tichetelor sociale pentru grădiniță.

PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCILAE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Stimulentul educațional se acordă:

 • a) din oficiu, pentru copiii care provin din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei;

 • b) pe bază de cerere, pentru copiii aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

Valoarea stimulentului educațional în tichete sociale pentru grădiniță este 0,2 ISR, exprimat în lei/lună/copil, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, modificată și completată prin Legea nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Stimulentele educaționale se acordă sub forma tichetelor sociale, bonuri de valoare care se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice iar procedura de emitere și modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. Nerespectarea acestei condiții duce la încetarea stimulentului educațional, iar sumele utilizate necorespunzător se recuperează de la titularul dreptului. Tichetul social pentru grădiniță are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat pănă la data de 31 decembrie a anului următor.

Funcție de situație, pentru acordarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune la Direcția generală de asistență socială Constanța, următoarele documente:

 • a) pentru copiii care provin din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familie, reprezentantul legal va depune adeverință eliberată de unitatea de învățământ care să ateste că copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar și că frecventează în mod regulat unitatea de învățământ;

 • b) pentru copiii aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, persoana desemnată de părinte va depune la Direcția generală de asistență socială Constanța, cererea de solicitare, însoțită de documente care să dovedească componența familiei și a veniturilor realizate, astfel:

Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.

în cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

 • a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;

 • b) certificatul de căsătorie;

 • c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

 • f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • h) alte acte doveditoare privind componența familiei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:

 • a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

 • c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

 • e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

 • f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

 • g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

 • h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

Personalul de specialitate din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, desemnat prin dispoziție de primar, va verifica datele și informațiile cuprinse în cererea și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului și va asigura prelucrarea datelor în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora conform art.13 alin. 1 din HG 15/2016. Datele se comunică și unităților de învățământ la care sunt înscriși preșcolarii.

Datorită faptului că, acordarea stimulentelor educaționale pentru grădiniță este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional, asistenții sociali, împreună cu conducătorul unității de învățământ, verifică prezența copiilor în mod inopinat cel puțin o dată pe lună, conform art.17 alin.2 din HG 15/2016.

Prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate.

Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:

 • a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale; Pentru toate absențele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare

 • b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Personalul desemnat din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța analizează situația absențelor transmisă lunar de către director și face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor excepționale. O singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță dacă au fost bolnavi și perioada de recuperare depășește 50% din zilele de grădiniță dintr-o luna.

Deasemenea, personalul desemnat verifică și centralizează cererile, în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unității administrativ-teritoriale și a comunicării către unitățile de învățământ la care sunt înscriși (care vor avea obligația monitorizării prezentei copiilor), conform art. 22 alin.3. din HG nr.15/2016.

Urmare a analizei actelor depuse la dosar și a centralizatorului de prezență transmis de grădinițe, se stabilește dreptul la stimulentul educațional sau respingerea acestuia.

In temeiul art. 14 din HG nr.15/2016, acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării dosarelor.

Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a)nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;

b)nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educațional;

c)adresa de domiciliu/reședință sau de corespondență a titularului;

d)suma acordată cu titlu de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se acordă;

e)anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional;

f)modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță.

Dispoziția primarului poate fi emisă comună pentru toți beneficiarii, caz în care comunicarea se va face individual.

Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziției se stabilește de către primar.

Până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, tichetele sociale vor fi acordate reprezentanților legali ai beneficiarilor de pe raza municipiului Constanța.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie.

Asistentul social desemnat, din cadrul Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța are obligația de a a se asigura că notarea prezenței de către educatori se realizează conform procedurii Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, astfel încât acesta realizează lunar vizite inopinate la fiecare grădiniță, unde există cel puțin un preșcolar ce a solicitat dreptul la stimulentul educațional.

Asistentul social înregistrează/actualizează lunar beneficiarii eligibili la stimulent educațional, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii respective, conform instrucțiunilor privind înregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, iar începând cu data de 6 a lunii în curs, printează Anexa 2 din SIIIR modificată prin HG nr.626/ 31.08.2016 care trebuie semnată de directorul unitatii de invatamant și de reprezentantul serviciului social din primărie. Conform Procedurii pentru înregistrarea copiilor eligibili, notarea prezenței la grădiniță și înregistrarea absențelor în unitățile administrative teritoriale și în unitățile de învățământ care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015. ’

Pentru solicitanții de stimulent educațional cărora li s-a acordat dreptul la stimulent educațional, persoanele desemnate din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța transmite lunar către Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța, o situație cu datele de identificare ale titularilor de stimulent educațional, conform tabelului din anexa nr.4 lit.A-D.

Unitățile de învățământ preșcolar transmit lunar către Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, până în data de 5 pentru luna anterioară, situația centralizatoare privind prezențele/absențele beneficiarilor.

Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

în cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării și se comunică în termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular și, după caz, vechiului titular, precum și unității de învățământ preșcolar la care este înscris copilul. Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoțită de documentul doveditor care atestă calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum și, după caz, de documentele doveditoare care să ateste menținerea criteriilor de eligibilitate prevăzute de lege. Emiterea dispoziției se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. In situația în care în urma comunicării, se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Dacă restituirea în natura a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condițiile legii, pe baza dispoziției emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniță necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziției.

Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat inițial dreptul.

Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege.

Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile de acordare prevăzute de lege.

Modificarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situațiile conduc la aceasta și se comunică titularului în maxim 5 zile.

Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

Se interzic titularului:

 • a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

 • b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

 • c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

 • d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

Obligațiile asistentului social responsabil cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță, stabilit prin dispoziția primarului:

 • a) Identifică copiii eligibili, din comunitate;

 • b) Informează și consiliază reprezentantul legal al copilului privind completarea cererii și a declarației pe proprie răspundere;

 • c) Primește cererile însoțite de documentele justificative ale solicitanților de stimulent educațional;

 • d) Verifică și prelucrează datele și informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, după care întocmește lista cu beneficiari de pe raza unității administrativ-teritoriale;

e)Verifică inopinat, cel puțin o dată pe lună dacă prezența este notată corect și la timp de către personalul unității de învățământ;

 • f) Analizează situația absențelor transmisă lunar de conducătorul unității de învățământ și face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor excepționale;

 • g) Răspunde în condițiile legii de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulant educațional;

 • h) Asigură lunar și distribuie stimulentul educațional în baza dispoziției primarului pana pe data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară;

 • i) întocmește o listă cu datele de identificare ale solicitanților cărora li s-a acordat dreptul la stimulent și o transmite pe suport electronic Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, până pe data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.

Obligațiile primarului:

 • a) Transmite Administrației județene a finanțelor publice, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, datele centralizate, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu aceasta destinație și repartizate pe județe, prin legile bugetare anuale.

 • b) Acordă lunar stimulentul educațional.

 • c) Acordă dreptul la stimulent începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate;

 • d) Emite dispoziții scrise pentru acordarea/respingerea dreptului la stimulent (dispoziție comună), pentru schimbarea titularului, pentru modifiarea/încetarea dreptului la stimulent, recuperarea de la titular a sumelor reprezentând contravaloarea tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite;

 • e) Răspunde în condițiile legii de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent;

 • f) Asigură lunar și distribuie stimulentul educațional, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioara;

 • g) Asigură cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, precum și pentru tipărirea formularelor-cererii și declarației pe proprie răspundere, precum și, după caz, pentru transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniță din bugetul local;

 • h) împuternicește în scris persoanele responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță;

 • i) încheie contracte cu unitățile emitente privind achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță, conform prevederilor legislației privind achizițiile publice; j) Achită integral contravaloarea nominală a tichetelor sociale pentru grădiniță și costul imprimatelor până la data stabilită pentru distribuire. Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele sociale pentru grădiniță nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.

 • k) Organizează o evidența proprie a tichetelor sociale pentru grădiniță

 • I) Propune spre aprobare Consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, copiilor provenind din familii defavorizate.

Prezenta procedură se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

PREȘEDINTE /ȘEDINȚĂ,