Hotărârea nr. 209/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

„    - referatul de aprobare al domnului primar Vergii CHIȚAC înregistrat sub nr.

IW/       :

 • - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-URI, înregistrat sub nr.          S/^ *

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - art.64Al alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Adresa nr. 8702/17.06.2021 transmisă de către Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 120880/17.06.2021, prin care solicită numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație, întrucât la data de 07.07.2021 va înceta contractul de mandat a membrilor provizorii.

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni:

l._^Șj^__

Art.2. Se aprobă modelul de contract încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac, să semneze contractul de mandat.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, către Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

JLG pentru,         împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr.          DATA             2021

Anexa la HCL nr.

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I

ART.l CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA cu sediul în bd. Tomis nr. 51, în calitate de autoritate publica tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergii Chîțac, Și

______________________________________, domiciliat în , Str.

nr., identificat cu . seria , nr.., eliberata de SPCLEP Constanța, la data de , în calitate de membru în Consiliul de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.- in calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4

Durata prezentului contract este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, până la maximum 6 luni.

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului • de control intern/manageria!, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directori;

 • f) negociează indicatorii de performanță fianciari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminsitrație și conducere;

 • i) superviează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART.6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într~un termen stabilit.

ART. 7

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

 • B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART. 8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.9

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul in Consiliul de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului în Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Mandant

Mandatar Membru în Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P.


Consiliul Local al Municipiului Constanța Prin Primar

Anexă la contractul de mandat nr.          ; _

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. - Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

Mandant

Consiliul Local al Municipiului Constanța Prin Primar

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Mandatar Membru în Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P.