Hotărârea nr. 208/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A. CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A." Constanța

 • ^0                  munîc'Piulu' Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii CHIȚAC înregistrat sub nr.

 • - raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-URI, înregistrat sub nr.

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

 • - art.64Al alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Având în vedere adresa nr. 5584/16.04.2021 transmisă de către societatea „CT BUS S.A." Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr. 73559/16.04.2021, prin care se solicită numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății, întrucât la data de 05.07.2021 va înceta contractul de mandat a membrului provizoriu.

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numirea d-Iui./d^riL            (Lk’EyC-

în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A." Constanța, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

Art.2. Se aprobă modelul de contract încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută Ia art.l din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac, să semneze contractul de mandat.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, către societatea „ CT BUS S.A." Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     —~

La data adoptării sunt în funcție £

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA

Nr. <X-0o DATA ?>O/O£.   2021

împotrivă,      ' abțineri,

de consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT,

Vi orei a Mi™ejajCĂLIN
Anexa la HCL nr. M

W       CONTRACT DE MANDAT

NR.__________________

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.l

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI CONSTANȚA cu sediul în b-dul.

Tomis, nr.51fîn calitate de autoritate publică tutelară a societății "CT BUS S.A." Constanța, str. Industrială, nr. 8, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului 113/60/1991, C.U.I. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergii CHITAC

Și,

, domiciliat în,

Str.y,nr., identificat cu, seria, nr., eliberat de la data de, în calitate de membru în Consiliul de

administrație al societății "CT BUS S.A." Constanța - în calitate de mandatar,

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2. în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitatea sa de autoritate publică tutelară a societății "CT BUS S.A." Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membri în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere HCL nr./ privind_______;___________________________

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3. Mandântul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al MunicipiulubConstanța în Consiliul de Administrație al societății „CT BUS" S.A. Constanța

Actele/făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia și 'este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. în cazul în care în interiorul acestui termen este declanșată și<finalizată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administrator, -? la finalizarea procedurii de selecție și desemnare a administratorilor, prezentul mandat al administratorului provizoriu încetează de drept. ' Vy

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei . cauze legale ori contravenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de lei/lună brut, majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5. în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii;

 • f) negociează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • i) supervizează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART.6. Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7. Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

 • B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.8. Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

 • ART.9. Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea iui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

 • în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul în Consiliul de Administrație răspunde și potrivit legii penale.

ART.10. Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12. Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Mandant                            Mandatar

Membru în Consiliul

Consiliul Local al Municipiului Constanța          de administrație a

Prin Primar                             S.C. „CT BUS" S.A.

Anexa la contractul de mandat nr.................................

. OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariate.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

Mandant

Mandatar Membru în Consiliul de administrație a S.C. „CT BUS" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Constanța Prin Primar

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,          '
CONTRASEMN

SECRETAR GENE

Viorela Mira