Hotărârea nr. 207/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 323/1999 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 629/1995 PRIN CARE A FOST APROBAT STATUTUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

t.

I

HOTĂRÂRE

pentru încetarea valabilității HCL nr. 323/1999 privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța

_ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere:

  • - prevederile din HCL nr. 629/29.09.1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța;

  • - prevederile din HCL nr. 121/07.04.2005 privind modificarea și completarea HCL nr. 629/29.09.1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului’Constanța;

referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub

  • - raportul de specialitate al Direcției cultură, educație, sport, turism - Biroul proiecte culturale, sportive si sociale , înregistrat sub

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;                 ;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 104 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (13) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă încetarea valabilității HCL nr. 323/1999 privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului ConstanțaJ

i

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul

Municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive* și Sociale, Direcției Patrimoniu și Cadastru, altor direcții interesate și Instituțieii prefectului județului Constanța, spre știință.                                             ;

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

JLjo pentru, împotrivă,________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Xjo de consilieri din 27 membri.

j i