Hotărârea nr. 206/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR MUSULMANE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiul Constanța

Conșiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data            2021

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 124580/2021, avizul Comisiei de specialitate I nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 25004/2021 și nota de fundamentare nr. 123563/2021;                                                 :

Având în vedere prevederile:

 • - art. 6 alin.(3) și art. 14 alin.(l) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

 • - Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumare incinerare, transportul, deshumarea și reînhumarea cadravelor umane, cimitirele, crematoriile umane;

 • - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare;

 • - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

 • • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. 14 și art 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța, prevăzut în anexa,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                    !

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Gestionare Servicii Publice, Direcției Generale Poliția Locală, Muftiatului Cultului Musulman din România, str. Bogdan Vodă nr. 75, Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   ।

pentru,     *— împotrivă, abțineri.      !

La data adoptării sunt în funcție o£ 6 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE SEDINTAi au"


CON

Nr.JQCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENEftjfiL DELEGAT, VIORELA MIRABELA CĂLIN

MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN DIN ROMÂNIA

Adresa: Str. Bogdan Vodă, nr.75 Constanța, cod 900613 Tel: +40 241-611390; Fax: +40 241-611390

ANEXĂ LA H.C.L.

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR MUSULMANE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Cimitirele musulmane din tara noastra sunt considerate instituții de igiena publică avand ca scop realizarea înhumărilor. Eie trebuie să funcționeze ca zone de liniște și respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

Art.2. înființarea, extinderea sau desființarea cimitirelor se face prin hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale cuprinse in art.7 și art.8 din Legea nr.102/2014.

Art.3. Activitatea de întreținere a cimitirelor, efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curățat rigole, combatere polei, colectare și transport deșeuri vegetale și pământ, întreținere spații verzi) va fi efectuata de către comitetele geamiilor, va fi atribuită în baza unui contract de servicii publice unor societăți private sau externalizat serviciul pe baza unei convenții.

Art.4. înhumările, deshumările și reînhumările se vor face de către societățile abilitate legal, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice în conformitate cu prevederile legale și cele religioase si în baza tarifelor stabilite, afișate la loc vizibil.

Art.5. Serviciile religioase vor fi efectuate de imamii autorizati de către Muftiatul Cultului Musulman din România.

Art.6. Cimitirele musulmane sunt controlate de către Consiliul Sinodal (Șura-I Islam) • si conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, privind respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL 2 ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ, AMENAJAREA Șl ÎNTREȚINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

Art.7.Locurile de înhumare din cimitirele musulmane, vor putea fi atribuite în folosința la cererea cetățenilor, a organizațiilor nonguvernamentale care se ocupă de ocrotirea copiilor, a persoanelor încadrate în grad de handicap sau defavorizate, de cămine de pensionari și vor fi aprobate de conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, fără licitație pe baza taxelor stabilite de către Consiliul Sinodal (Șura-I Islam) în următoarele condiții-.

 • a) în caz de deces - cu obligativitatea respectării principiilor islamice de înhumare (mormântul trebuie sa fie simplu si nu de tip (cavou, criptă, capelă);

 • b) la cerere, în timpul vieții cu obligativitatea achitării unei taxe stabilite de către Consiliul Sinodal (Șura-I Islam) cu mențiunea expresa de a nu executa construcții definitive tip (criptă, cavou, capelă), cerere care va fi aprobata de către comisia social administrativa a Sura-i Islam si in limita locurilor de veci disponibile.

 • c) locurile de înhumare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportați în străinătate sau constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 189/2000, privind aprobarea O.G.nr.

105/1999, pentru modificarea și completarea Decretului~Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportați în străinătate sau constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 29/31.03.2000, privind sistemul național de decorații al României, prevăzute în Codul Fiscal și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, vor fi atribuite cu scutirea taxei de concesiune pe o durată de 7 ani pentru înhumări la pământ în caz de deces sau pe o perioadă de 25 de ani dacă se execută construcții funerare definitive (cripte, cavouri, capele, etc.) cu achitarea contravalorii lucrărilor funerare.

 • d) pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii 341/2004 (*actualizată*) a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987** se va atribui în proprietate la cererea beneficiarului, un loc de înhumare fără plată, în incinta cimitirelor, în limita disponibilului de spații aflate în administrarea Muftiatului Cultului Musulman.

. Dreptul de proprietate acordat poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art.8. Atât atribuirea in folosința, cat si rezervările (concesiunile) se compun din locurile de înhumare, excluzând aleile de acces și vor avea dimensiunile stabilite de către comitetele geamiilor, administratorul cimitirului sub controlul comisiei social administrative a Sura-i Islam (Consiliul Sinodal), în funcție de situațiile concrete din teren

în scopul unei identificări mai ușoare pe teren a locurilor de înhumare, se vor amplasa plăcuțe inscripționate cu numărul figurii și al lotului, executate de prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci.

Art.9. Taxa pentru locul de rezervare (concesiune), de întreținere si de înhumare se percepe de la beneficiarul contractului locului de veci în conformitate cu decizia Consiliului Sinodal (Șura-I Islam), la propunerea comitetelor geamiilor si a administratorului cimitirului, care se va trimite in fiecare an la Muftiat.

In cazul in care propunerile de la comitetele geamiilor si de la administratorul cimitirului nu vor fi transmise la Muftiatul Cultului Musulman din România pana la sfârșitul anului in curs, decizia de aprobare si aplicarea taxei corespunzătoare (rezervare si înhumare) anului ce va urma va reveni Consiliului Sinodal (Șura-I Islam).

Art.10. Unei persoane i se va atribui în folosință sau rezervare (concesiune), doar un singur loc de înhumare cu construcție funerară simpla conform preceptelor islamului.

Art.11. Muftiatul Cultului Musulman din România va putea aproba prin reprezentanții săi legali înhumarea cazurilor speciale (persoane neidentificate, fără susținători legali, cu venituri mici sau fără venit), fără plata taxelor aferente înhumării.

Art.12. Atât dreptul de folosința, cat si rezervările (concesiunile), asupra locurilor de înhumare nu pot face obiectul unor tranzacții cu titlu oneros (exemplu: vânzare). Persoana trecută în act va fi administratorul locului, ea achitând taxa de întreținere și asigurând întreținerea locului.

Art.13. Titularii dreptului de rezervare (concesiune), în timpul vieții, pot renunța la acest drept, locul de înhumare putând fi rezervat (concesionat) unei alte persoane potrivit prezentei reglementări, cu preluarea taxelor.

Taxele de rezevare (concesiune), în cazul renunțării nu se restituie, renunțarea considerându-se unilaterală.

Alt 14. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei de concesiune;

 • b) renunțarea la dreptul de concesiune prin declarație scrisă a titularului la sediul Muftiatului Cultului Musulman sau administrația cimitirului musulman;

 • c) la dispariția bunului concesionat, dintr-o cauză naturală/de forță majoră sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata;

 • d) părăsirea sau menținerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare;

 • e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a Cimitirului Musulman după primele trei luni ale anului următor;

Art.15. Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămășițelor pământești, acestea putând fi mutate într-un loc ocupat lega! sau în cazul când nu sunt exhumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea Consiliul Sinodal (Șura-I Islam), cu respectarea legilor in vigoare

Art.16. Titularii dreptului de rezervare (concesiune), a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare existente asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Resturile rezultate din curățenie vor fi evacuate în cea mai apropiată alee betonată sau în locurile indicate de Administrația Cimitirului de unde fac parte.

Art.17. In baza art.14 din Legea nr. 102/2014, în scopul unei bune organizări, funcționări și pentru evidența locurilor de înhumare a persoanelor decedate, prin grija administrației cimitirului se vor întocmi următoarele registre :

 • - registrul general de evidență al persoanelor decedate

 • - registru cu evidența parcelelor din structura cimitirului

 • - registru cu evidența sesizărilor și reclamațiilor.

CAPITOLUL 3 CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE POTRIVIT LEGI1102/2014

Art.18. Lucrările de construție subterane și supraterane se vor executa după obținerea avizului de construire (acolo unde este cazul) eliberat de Consiliul Sinodal (Șura-l Islam), în baza tarifelor stabilite, afișate la loc vizibil.

Art.19. Este interzisă depozitarea în cimitir cu excepția locului autorizat a oricăror materiale de construcție, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum și efectuarea oricăror lucrări pregătitoare.

La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare, asigurându-se zilnic curățenia locului.

Art.20. Săpăturile de pământ efectuate în vederea executării mormântului se vor realiza numai de către Administratorul Cimitirului Musulman și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci, în baza tarifelor stabilite si afișate.

Art.21. Resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcții, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în locurile indicate de administratorul cimitirului care desfășoară activitatea de întreținere a cimitirului.

Aruncarea la întâmplare a pământului și a gunoiului, ocuparea terenului cu diferite materiale sau pământ rezultat din săpătură se va sancționa de către administratorul cimitirului.

Art.22. Executanții lucrărilor de orice fel vor anunța în scris administratorul cimitirului care prestează activitatea de întreținere a cimitirului despre locul unde își desfășoară activitatea și vor

achita o taxa stabilita si afisata de către administratorul cimitirului care prestează acitivitati de întreținere, cu avizul Muftiatului Cultului Musulman din România.

Art.23. La terminarea lucrărilor constructorul va anunța în scris administratorul cimitirului care desfășoară activitatea de întreținere a cimitirului în vederea recepționării acestora și a confirmării că mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate.

Art.24. Constructorii vor putea folosi energia electrică și apa din incinta cimitirului, în condițiile achitării contravalorii consumului real administratorului cimitirului care iși desfășoară activitatea de întreținere în incinta fiecărui cimitir.

Art.25. Este interzisă tăierea de arbori sau arbuști sau distrugerea vegetației fără obținerea prealabilă a avizului eliberat de Serviciul Gestionare Spații Verzi din cadrul Direcției Gestionare Servicii publice - Primăria Municipiului Constanța.

Art.26. Este interzis accesul animalelor de tracțiune și al vehiculelor cu tracțiune animală în incinta cimitirului.

Art.27. Deteriorarea din culpă a împrejmuirilor, a căilor de acces, instalațiilor, monumentelor funerare, clădirilor, etc., se sancționează conform legislației în vigoare.

Art.28. Pentru întreținerea cimitirului, aleilor, împrejmuirilor, instalațiilor, precum și pentru curățenie și evacuarea gunoiului, etc., fiecare deținător de loc de mormânt sau rudele acestora vor achita o taxă stabilită de Consiliul Sinodal (Șura-I Islam) sau de conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România care se va afișa la cimitir.

CAPITOLUL 4 ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, REÎNHUMARE Șl TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art.29. înhumarea se face numai în baza adeverințelor de înhumare eliberate de Serviciul Stare Civilă care a înregistrat decesul și a Administratorului Cimitirului Musulman care înregistrează înhumarea, cu plata anticipată a tarifelor de înhumare.

în cazul persoanelor decedate în alte localități, înhumarea în unul din cimitirele aflate pe raza municipiului Constanța, se face în baza adeverinței de înhumare și a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

Art30. Pentru înhumarea în locurile deja atribuite conform contractului de rezervare este necesar să se prezinte actul de rezervare, chitanța în original, certificatul de deces în copie precum si a adeverinței de înhumare eliberata de Serviciul Stare Civilă .

Art.31. în locurile de înhumare amenajate si neamenajate, înhumarea se va face conform preceptelor islamice și numai pentru o singură persoană decedată.

Art.32. Conform religiei islamice nu se recomanda deshumarea persoanelor decedate. Deshumarea poate fi efectuata numai in cazuri excepționale la cererea si cu acordul organelor competente, precum si a comisiei social administrative.

Art.33. înhumările, deshumările, reînhumările se fac cu respectarea normelor sanitare antiepidemice de către societățile care dețin contract de întreținere și funcționare a cimitirelor, în prezența familiei sau a unui reprezentant al acesteia după plata anticipată a tarifelor afișate si la geamii.

Art.34. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași localitate sau în alte localități se va face cu vehicule mortuare special amenajate care au autorizație în acest sens și cu respectarea normelor sanitar-antiepidemice.

Rudele defunctului au obligația să anunțe conducerea Muftiatului Cultului Musulman din Romania care deține mijlocul de transport a persoanelor decedate si administratorul cimitirului, data și ora înhumării cu cel puțin 6 ore înainte de desfășurarea ceremoniei funerare, în vederea

stabilirii unui program, astfel încât să se evite suprapunerile cu alte ceremonii funerare și pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării înmormântării.                                     *

Art.35. Efectuarea transportului internațional al persoanelor decedate se va asigura cu respectarea legislației în vigoare și a normelor sanitare.

CAPITOLUL 5 PRESTAREA SERVICIILOR FUNERARE

Art.36. Executarea lucrărilor funerare se face de către persoane fizice sau juridice autorizate, la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor afișate.

Societățile comerciale, asociațile familiale și persoanele fizice autorizate, care execută lucrări funerare în incinta cimitirelor, vor încheia contracte de evacuare deșeuri vegetale, pământ și alte resturi provenite din lucrările executate sau desființate, cu societatea comercială care deține contract de întreținere și funcționare a cimitirului sau a comitetelor administrative ale comunităților musulmane.

Art.37. Persoanele care solicită executarea unei lucrări funerare sunt obligate să prezinte administrației cimitirului un dosar care să conțină următoarele documente : contractul de rezervare în copie, copie B.l./C.l., aviz de lucrări ( unde este cazul), contractul de execuție cu firma care construiește lucrarea și garanția de bună execuție.

Art.38. în cazurile de deces prin boli transmisibile, se vor lua măsurile de prevenire a răspândirii infecției impuse de unitățile sanitar teritoriale. Transportul defunctului se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitar teritorială.

CAPITOLUL 6 REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚILOR POTRIVIT OG NR.

2/2001

Art.39. în cazul încălcării prevederilor art. 29 și anume săvârșirea înhumării fără adeverință de înmormântare, administratorii cimitirului care au constatat fapta, sunt obligați să sesizeze organele de urmărire penală.

Art.40. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

 • 1. a) Executarea lucrărilor funerare fără acordul in scris al Administratorului cimitirului se sancționează cu amendă de la 1000 Iei la 2500 lei și cu dispunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;

 • b) Executarea lucrărilor funerare fără acordul in scris al Administratorului cimitirului dar în afara limitei suprafeței concesionate și cu afectarea aliniamentului se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei și cu dispunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;

 • 2. înhumarea abuzivă fără contract de rezervare sau in locuri nepermise va fi sancționat conform decizie luate de Sura-i Islam

 • 3. Depozitarea resturilor rezultate din curățirea locurilor de înhumare în alte locuri decât în cele indicate de către administratorul cimitirului se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei;

 • 4. Executarea de lucrări funerare care au ca urmare afectarea locurilor învecinate se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și cu dispunerea readucerii locurilor afectate Ia starea inițială;

 • 5. Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice.

 • 6. Sa nu existe fotografii ale defunctului pe mormânt.

Art.41. Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la Capitolul 6 (răspundere si sancțiuni) se constata si se sancționează de către imputernicitii Primarului prin Direcția Generala Politia Local.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenților, inclusiv art.28 alin.1, în sensul că se poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii aplicate.

CAPITOLUL 7 DISPOZIȚII FINALE

Art.42. Contractele de rezervare a locurilor de înhumare legal eliberate până în prezent rămân valabile în ceea ce privește condițiile de atribuire.

Condițiile de atribuire a locurilor de înhumare, se pot modifica conform prevederilor prezentului regulament.

Art.43. Accesul în cimitire a persoanelor, autovehiculelor de transport funerar, autoturismelor care transporta persoane handicapate este permis zilnic, pe bază de aviz de la administratorul cimitirului musulman :

 • - în perioada noiembrie-aprilie, între orele 7,00 -17,00;

 • - în perioada mai-octombrie , între orele 7,00 - 20,00.

Se interzice accesul autovehiculelor/autoturlsmelor în incinta cimitirelor mai puțin a mașinilor/utilajelor folosite la lucrările de întreținere care aparțin societăților prestatoare de seyicii funerare.

Art.44.Administratorul Cimitirului va actualiza planurile cadastrale și evidența curentă a tuturor cimitirelor din administrare.

Art.45. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice prevederi contrare acestuia se abrogă.

Art.46. Situațiile ce tin de aplicarea prezentului regulament, nereglementate in mod expres, se vor soluționa cu respectarea preceptelor islamice si in spiritul principiilor prevăzute de regulament.

COU

b&jpșfcr

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, , QOSt/aj          MS-Tfi'JUCU!