Hotărârea nr. 205/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

_____GM-OMf :

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac înregistrat sub nr. 123740/22.06.2021;

  • - raportul de specialitate al Muzeului de Artă Populară Constanța, înregistrat sub nr. 05^>/fi5^.2O21,

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

  • - avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Având în vedere prevederile art.25, art.26, art.27, art.29 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice republicată, a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții al Muzeului de Artă Populară Constanța, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr.39/2017, H.C.L. nr. 277/2017 si H.C.L. nr. 23/ 2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta,hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: p pentru,_____*—împotrivă,  -—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție rJ/o de consilieri din 27 membri.
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXAI LAH.C.L.NR.


STAT DE FUNCȚII 2021

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

Nr crt

Numele si Prenumele

Compartimenul / secția

Funcția contractuala de:

Reîncadrarea funcției cf.anexelor Legii cadru nr.153/2017

Nivel studii

Grad /treapta profesio nala

Gradația cf. transe vechime munca

Număr posturi

conducere

execuție

anexa

capitol punct subpunct litera

poziție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

CONDUCERE :

1

Manager -Director

-

III

înzn/a)

1

S

II

-

1

2 I

contabil sef

-

III

III/II/a)

4

s

II

-

1

TOTAL I :

2

n

SPECIALITATE:

A.

Birou Patrimoniu, Evidenta, Expoziție

7

3

sef birou

-

III

III/II/a)

7

s

II

-

1

4

-

muzeograf

in

III/II/b)

I

s

IA

5

1

5

-

muzeograf

in

m/n/b)

1

s

IA

3

1

6

••

muzeograf

ni

III/II/b)

1

s

I

3

1

7

-

supraveghetor

iii

ni/n/b)

8

-

-

5

1

8

-

supraveghetor

ni

in/n/b)

8

-

-

5

1

9

-

conservator

iii

Hl/II/b)

7

M

I

5

1

ANEXĂ LA

B

Compartiment Conservare:

4

10

-

conservator

in

in/n/b)

1

S

I

4

1

11

-

conservator

III

in/n/b)

1

S

I

3

1

12

-

trezorier

III

ni/n/b)

7

M

I

5

1

13

-

trezorier

III

III/II/b)

7

M

I

5

1

C.

Compartiment Restaurare:

4

14

-

restaurator

ni

III/II/b)

1

S

IA

4

1

15

-

restaurator

III

lU/II/b)

1

S

IA

5

1

16

-

restaurator

UI

in/n/b)

1

S

n

5

1

17

-

restaurator

ni

III/II/b)

7

M

I

3

1

TOTAL H(A + B):

15

ni

Compartimente funcționale

A

Contabili tate-financiar:

18

-

gest, custode

in

III/II/b)

7

M

I

5

I

Total A:

1

B

Resurse Umane, Secretariat

19

-

economist

vin

II/B/I/b)

3

S

II

5

1

20

-

referent

ni

V/b)

2

SSD

I

5

1

Total B:

2

C

Compartiment Arhiva, Programe, Administrativ-intretinere

21

-

arhivist

ni

III/II/b)

1

S

IA

4

1

22

**

operator video

ni

III/II/b)

7

M

I

5

1

23

Vacant

-

administrator

VIII

n/c/b)

3

M

I

5

1

24

-

muncitor-calif.

vni

II/C/b)

12

M;G

I

5

1

Total C :

4

TOTAL m(A+B+C):

7

TOTAL n + m :

22

TOTAL GENERAL:

i+n+m

24

____                C^AyjT&A^CTV^A^^bt^y         _ u„ „      PRFSFDINTF ^FDINTĂ /^^ager-Director,

^ațja.^giru y/o/gg^ MÎfifi&eM- C&MJ Zemedin Camei O0£î7A/

(? Q ir"

6^)


yjfOK&Jr            C^cJaJ