Hotărârea nr. 204/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

CPHSTAW^ R0M£NIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din

serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

___zcw.'stw ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 123738/22.06.2021 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

Luând în considerare:

  • - raportul Serviciului resurse umane înregistrat sub nr. 124201/23.06.2021,

  • - actul adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 119777/15.06.2021 la Primăria municipiului Constanța la Acordul Colectiv de Muncă nr. 84/18.11.2020 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 176459/18.11.2020 și actul adițional nr. 3 înregistrat sub nr. 119778/15.06.2021 la Primăria municipiului Constanța la Contractul Colectiv de Muncă nr. 723/10.12.2019 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 237798/09.12.2019 și la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în Registrul unic de evidență la nr.723/3/18.06.2021,

  • - procesul-verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 123426/22.06.2021.

Văzând H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local ai municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c) ,art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, fără a afecta fondul de salarii aprobat pentru anul 2021.

Art. 2 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri astfel încât împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, iar nivelul veniturilor salariale să nu depășescă nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al municipiului Constanța.

Art. 3 Salariile de bază prevăzute la art. 1, se acordă începând cu data de 01.07.2021, conform prevederilor legale, în concordanță cu Legea - cadru nr. 153/2017 și sunt stabilite la nivelul gradației 0.

Art. 4 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 417 /2017 modificată prin H.C.L. nr. 512/2018, H.C.L. nr. 548/2019, H.C.L. nr. 21/2020, H.C.L. nr. 10/2021 și H.C.L. nr. 128/2021 rămân neschimbate.

Art. 6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru, /

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție               consilieri din membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

■       VJL n * E yLMXIl J


CONTRAS

SECRETAR GEN

Viorela Mira

’EAZA

fL DELEGAT
Anexa nr.1 la H.C.L. nr.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI Șl PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STABILITE CONFORM LEGII -CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU 01.07.2021

A. FUNCȚIONARI PUBLICI

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

1

Secretar general municipiu

S

11

16445

2

Director general

S

II

14557

3

Arhitect sef

s

II

14557

4

Director general adunct

s

n

13863

' 5

Director executiv

S . .

ii

13863

6

Director executiv adjunct

s

ii

12941

7.a

Sef serviciu-Serviclul audit public intern

s

ii

12420

7.b

Sef serviciu

s

ii

11352

8

Sef birou

s

ii

10595

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

Gradația 0

1

Auditor

S

superior

6974

S

principal

4766

S

asistent

3917

2

Consilier, consilier achiziții publice, consilier juridic, expert, Inspector, polițist local

S

superior

6575

S

principal

4532

S

asistent

3565

s

debutant

2703

3

Referent de specialitate

SSD

superior

4822

SSD

principal

2972

SSD

asistent

2760

SSD

debutant

2703

4

Referent, polițist local

M

superior

3552

M

principal

2703

M

asistent

2645

M

debutant

2645

B. PERSONAL CONTRACTUAL

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

1

Administrator public

s

II

16640

2

Sef serviciu

S

II

10595

3

Sef birou

S

II

10350

:ii de

b)

tie

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad/treapta profesionala

Salariul de bază

Gradația 0

1a

Consilier-Cabinet prlmar/vlceprlmar

S

IA

9200

1b

Inspector de specialitate -Compartiment secretariat

S

IA

5175

s

1

4830

s

11

4658

s

debutant

4600

1c

Consilier, inspector de specialitate

s

IA

4502

s

1

3979

s

II

3479

s

debutant

2714

s

Polițist detașat gradul IA

3105

s

Polițist detașat gradul 1

2772

s

Polițist detașat qradu! II

2703


M

IA

2915

M

I

2783

M

II

2720

M

debutant

2645

M

Polițist detașat gradul IA

2645


3

Administrator

M

l

2783

NI

II

2720

4

Casier, expert local

M;G

3053

M;G

deb

2645


S

principal

4280

s

practicant

3776

s

specialist

3567M;G

l

3094

M;G

II

3013

M;G

III

2956

M;G

IV

2760


Notă:

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.                                                 ,                 '