Hotărârea nr. 203/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂTII PREVEDERILOR ART. 1 ALIN. 4 ȘI ART. 4 DIN HCL NR. 359/2018 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilității prevederilor art.l alin. 4 și art. 4 din H.C.L. nr, 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30* 66 >.2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. U3£|S*f722.06.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul de specialitate nr, 124501/23.06.2021 al Serviciului Patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru.

Luând în considerare adresa Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.111417/03.06.2021, adresa Serviciului Cadastru nr.109322/08.06.2021, precum și prevederile H.C.L. nr. 359/2018 privind modificarea anexei Ia HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit. a), (7) lit. a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă încetarea aplicabilității prevederilor art.l alin. 4 și art. 4 din H.C.L. nr. 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.359/2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului juridic contencios, Colegiului Tehnic TOMIS Constanța și Școlii gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica" în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       centru,

împotrivă, Q abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,         f

CONSTANȚA

Nr. / âQ» 60.