Hotărârea nr. 202/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 115/2017 privind transmiterea în folosința gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din d a ta d e 2021

Luând în dezbate* rereferatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 123736/22.06.2021,avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, tOrism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.124423/253.06.2021;

Având în vedere'dispozițiile H.C.L nr. 185/2015, referitoare Ia înființarea Serviciului public de asistență solcială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.C.L nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită^către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiului Constanța;

Văzând adresa , Direcției Generale de Asistență Socială Constanța nr.5993/26.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.16743/26.01.2021;

Luând în considerare H.C.L nr.296/24.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privaț al mun. Constanța, H.C.L nr 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, H.C.L. nr. 25/13.02.2015 anexa nr.47, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin..(2)Jit.d), alin.(7) lit. b) și ale art. 196 alin (1) lit. (a) din O.U.G nr. 57/2019 privind CoduLadministrativ, cu modificările și completările ulterioare.                   j            . y

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă, modificarea șl'completarea anexei la H.C.L nr.115/2017 în sensul dării în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială Constanța a imobilului situat în municipiul Constanța' str.’ Jupiter nr.14, identificat conform anexei care face parte integrantă ‘din prezenta hotărâre.

i !                                                       y -                     ( [

Art. 2 - Predarea -j primirea bunului menționat la art. 1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Cadastru și Direcției Generale de Asistență Socială Gonstanța în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale' de' Asistență Socială Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: p pentruJ          împotrivă,             abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 0U0 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       vCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENE DELEGAT, CĂLIN


VIORELA-MWK


^>2021

constant^ ROMANIA !


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Ș    Suprafață

! .

Observatii

Imobil

StrJupiter nr, 14

1                                   J '

Suprafață utilă-.

j      48,53 mp; >

j Suprafață, boxă .

I subsol-37,58 mp_

1                                                                                       '          ?

nr. cadastral/ carte funciară

243389 -CI

Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială nr.

5993/26.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 16743/26.01.2021