Hotărârea nr. 201/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. JUPITER NR. 14

ÎROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P, Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Jupiter nr.14

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_____________^0'^ 2021:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 123735/22.06.2021; avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.124413/23.06,2021;

Luând în considerare adresa Direcției Generale de Asistență Socială Constanța nr. 5993/26.01.202 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.16743/26.01.2021;

Văzând prevederile H.C.L nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P Constanța, H.C.L nr.296/24.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al mun. Constanța, H.C.L nr 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, HCL nr. 25/13.02.2015;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit.g), art. 108 lit. a) și art. 362; alin. (l)-(3) și-ale art.196 alin (1) lit (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind- Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. '

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului* de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra imobilului situat în municipiului Constanța, str. Jupiter nr. 14, ce reprezintă domeniu privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului-prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea’ aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cxp pentru, i - împotrivă; ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

I .                SECRETAR GENERAL^ELEGAT,

’ nLk '             VIORELA-MIR^EțA CĂLIN

CONSTANȚA, „

NR. SOA / 3(0(96^21                            Y l

i                                                      1                                                                                                 *

!


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

i

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. <fol Zw

Elemente identificare bun

Suprafață '      (mp)

Observații

Imobil - teren și construcție situat în municipiul Constanța, str.Jupiter nr.14

1

1 1

! Teren=68 mp

i

i i

l

i

1

i

H.C.L. nr.109/2005, H.C.L nr.25/13.02.2015,anexa 47 Carte funciară colectivă, număr cadastral 243389

valoarea estimată justă de 64.500 lei

Corp CI Ap. 1

•S utilă = 48,53 mp

i î

! Subsol boxă

' S utilă = 37,58 mp

i

1

1

i

Plan releveu Cl-parter înregistrat la OCPI Constanța cu nr.

57013/18.06.2015

valoarea estimată justă de

60.000 lei

Plan releveu Cl-subsol înregistrat la OCPI Constanța cu nr.

57013/18.06.2015

valoarea estimată justă de

35.000 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .. (
SECRETAR GENERAL D VIORELA-MIR