Hotărârea nr. 200/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 6 LA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța

Consiliul local al! municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de          2021;

Având în /referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub                          Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii

publice, comerț,turism și| agrement, avizul. Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, jurjidică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul de.'specialitate.^/Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat’sub nr..4z7^5f.../?^^2021;

Luând în considerare adresa societății R.A.J.A. S.A. nr.28333/31.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr,62474/31.03.2021, adresa Compartimentului juridic contencios nr.73067/15.04.2021 și prevederile art. 6 și art.8 din H.C.L. .nr.466/30,10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. R.A.J.A.. S.A.-, novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și.canalizare, aprobarea aderării unor noi unități administrative-teritoriale la Asociația..de;-Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța;                  I                      '■

în conformitate cu (dispozițiile art.-621 alin.(l) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, cu dispozițiile art.8 alin(l), alin.(3) lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de |utilități publice,; republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile'art.27 alin:(2)Jit.a) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                   ;                       i

în temeiul prevederilor art.129 .alin-.(20 lit.c) alin.(6) lit.b), art.592 și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență- -a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


Art. 1 - Se aprobă completarea? anexei nr.6 la H.C.L. nr.466/30.10.2009, respectiv a bunurilor concesionate către societatea R.A.J.A. S.A. Constanța cu imobilul-teren care aparține domeniului privat al: municipiului Constanța, conform planului de situație, imobil identificat în anexa care face-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea 4 primirea bunului prevăzut la art.l se va face prin protocol de predare - primire încheiat între ServiciuLcadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și societatea R.A.J.A. S.A. Constanța.

Art. 3 - Societatea R.A.J.A. S.A. ^Constanța va fi responsabilă cu întreținerea bunului prevăzut la art.l având atribuții'privind repararea, punerea în funcțiune, supravegherea și conservarea acestuia: .

T                                                            '      1.’ »

Art. 4 - Celelalte prevedem ale..HICjL. nr. 466/30.10.2009, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate./.

Art. 5 - Compartimentul reiatii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre societății R.A.J.A. S.A. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în'vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului - jud'ețul Constanța;

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: A (fi pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRAȘI

SECRETAR GEI VIORELA-MI

DELEGAȚ CĂLIN


CONSTANȚA


NR._Jw /___a_2021


ANEXA LA H.C.L. NR. :      /Ml

Elemente identificare bun

1 i

Suprafața     '

OBSERVAȚII

Imobil situat în municipiul Constanța, Poligon 3, Poligon 4, Lot 1, Zona Faleză Nord, Plaja Modern

Pescărie

j                                                                      ■

i

Teren=10 mp (din suprafața totală de 545,500 mp)

1

1 1

Art. 592 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Solicitare R.A.J.A. SA Constanța nr.28333/31.03.2021

înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.62474/31.03.2021

HCL nr.109/2005, pag.3

Identificare         și         localizare

nr.62474/07.05.2021

adresă     Compartiment     juridic

contencios nr.73067/15.04.2021


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, |            <


„o

CONTRASEM SECRETAR GENE VIORELA-MI


ZĂ ELEGAT INPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 4

SERVICIUL CADASTRU l

VIZAT SPRE NESCHIMBATE \


SPAU1 01-8.44 Cax“L94


<58


EXA LA


CRel1_g 0=2.31 / Cax=0.81


N111 ctTp-?^ 12.67


CONTRASEMN SECRETAR G


RAJA SA CONSTANTA


Ins. Alexandre Tarakinga Ing. Alexandra Taralunga Ing. Jichitu CristinaNr.crt.

1

2

3

479228X50 792284,99 792284,99

79228X50


V 304628,10 304628,05 304624,95 304624,95