Hotărârea nr. 20/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP „GRAV CU ASISTENT PERSONAL” ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2020

c0NSTWzi ROMÂNIA


® JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

1H CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap "grav cu asistent personal" în perioada iulie-decembrie 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.13660/22,01.2021, al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.5490/22.01.2021;

Având în vedere prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.29 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap "grav cu asistent personal", în perioada iulie-decembrie 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, ~ împotrivă,           . abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONSTANȚA

ANEXĂ LA H.C.L. NR.

RAPORT privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav,în perioada iulie-decembrie 2020

în conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport Consiliului local al municipiului Constanța.

Potrivit art.29 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, raportul conține cel puțin următoarele:

  • a) dinamica angajării asistenților personali;

  • b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

  • c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

  • d) numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale sus-menționate vă facem cunoscut următoarele:

Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.546/2019;' s-a aprobat un număr de 1.100 de posturi de asistenți personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal.

La data de 01.07.2020 se aflau în evidența Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile - Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un număr de 961 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 1.264 indemnizații lunare.

Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere sau decesul acestuia), la data de 31.12.2020 se aflau în evidențele Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un număr de 909 asistenți personali și 1.276 indemnizații lunare în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Evoluția asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grad cu asistent personal, în semestrul II al anului 2020:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr asistenți personali la începutul lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr asistenți personali la sfârșitul lunii

Cheltuieli salariale -lei-

1

IULIE

961

7

9

959

2.888.842

2

AUGUST

959

5

19

945

2.879.481

3

SEPTEMBRIE

945

5

20

930

2.798.542

4

OCTOMBRIE

930

7

14

923

2.753.519

5

NOIEMBRIE

923

8

16

915

2.743.122

6

DECEMBRIE

915

6

12

909

2.723.608

Evoluția persoanelor încadrate în gradul de handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul II al anului 2020:

Nr.

Crt.

LUNA

Numărul de indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări în lună

Numărul de indemnizații lunare la sfârșitul lunii

Cheltuieli aferente -lei-

1

IULIE

1264

17

27

1254

1.687.884

2

AUGUST

1254

24

27

1251

1.683.846

3

SEPTEMBRIE

1251

30

26

1255

1.689.230

4

OCTOMBRIE

1255

44

23

1276

1.717.496

5

NOIEMBRIE

1276

34

27

1283

1.726.918

6

DECEMBRIE

1283

24

31

1276

1.716.150

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art.144 alin.(l) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata^ a prevederilor art.37 alin.(l) lit.c)^din Legea nr.448/2006 privind a protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu ^mpdificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă.

\ Conform prevederilor art.37 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.448/2006, pe peripada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea al acesteia. în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea, în această perioadă, a unei indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în semestrul II al anului 2020 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 620 de asistenți personali, astfel:

Luna

Numărul asistenților personali care au solicitat și li s-a aprobat concediu de odihnă

Suma indemnizațiilor echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, plătită persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal în perioada concediului de odihna a asistentului personal

IULIE

114

150.225

AUGUST

105

139.356

SEPTEMBRIE

76

100.986

OCTOMBRIE

113

149.359

NOIEMBRIE

138

185.719

DECEMBRIE

74

96.948

Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, toate cele 620 persoane încadrate în gradul de handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege.

Cheltuielile aferente cu plata indemnizațiilor în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, acordate bolnavilor pe perioada concediului de odihnă al asistenților personali, în semestrul II al anului 2020, au fost în cuantum de 822.326 lei.

în perioada în care asistentul personal s-a aflat în concediu medical, protecția persoanei cu handicap grav s-a asigurat, conform prevederilor legale, prin acordarea unei indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în Semestrul II al anului 2020 situația concediilor medicale ale asistenților personali este următoarea :

Luna

Numărul asistenților personali care au fost în concediu medical

Suma indemnizațlor în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, plătită bolnavilor în perioada în care asistentul personal s-a aflat în concediu medical

IULIE

1

1.346 lei

AUGUST

1

1.346 lei

SEPTEMBRIE

2

2.128 lei

OCTOMBRIE

1

449 lei

NOIEMBRIE

1

1.216 lei

DECEMBRIE

1

626 lei

Informații privind numărul de asistenți personali instruiți

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.38 lit.a) din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la instruirea organizată de angajator.

Conform art. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap "autoritățile publice au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali", tematica fiind stabilită prin Ordinul 319/02.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, tematică pe care furnizorii de formare profesională autorizați au obligația să o respecte în desfășurarea cursurilor de instruire.

Direcția generală de asistență socială Constanța a contractat serviciile unui furnizor de formare profesională și a organizat în anul 2018 cursuri de instruire pentru 1.112 asistenți personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal.

Având în vedere contextul epidemiologie actual, în acest semestru nu s-au mai organizat cursuri de instruire:

Informații privind numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Potrivit art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul public de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Verificările efectuate în semestrul II al anului 2020 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică, atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma acestor controale, inspectorii au întocmit anchete sociale la domiciliu, în care au fost evidențiate climatul familial, rețeaua socială, situația economică, educație, condiții de locuit, nevoile medicale.

Au fost controlate la domiciliu un număr de 950 persoane încadrate în gradul de handicap "grav cu asistent personal" care beneficiază, fie de serviciile unui asistent personal, fie de indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în urma verificărilor efectuate de către inspectori, la domiciliul persoanelor cu handicap grav, s-a constatat că asistenții personali și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de contractul individual de muncă, asigurând bolnavilor următoarele servicii de îngrijire socio-medicală:

Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de evaluare, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber.

în semestrul II al anului 2020, s-a înregistrat o singura abatere disciplinară a unui asistent personal care a împuns luarea unor măsuri de sancționare disciplinară în conformitate cu prevederile Codului Muncii, motivat de faptul că au fost săvârșite încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractul individual de muncă și în fișa postului. A fost sesizat atât consilierul de etică al Direcției generale de asistență socială Constanța, cât și comisia disciplinară. Asistentul personal și persoana încadrată în gradul de handicap « grav cu asistent personal » pe care o îngrijește sunt monitorizați de responsabilul de caz.

Toate problemele pe care le-au sesizat inspectorii din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, care au prevăzute în fișele de post atribuții privind monitorizarea persoanelor încadrate în gradul de handicap « grav cu asistent personal » și care beneficiază, fie de serviciile unui asistent personal, fie de indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, au fost remediate, astfel încât persoanele încadrate în grad de handicap să beneficieze de măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale, cât și de protecție împotriva neglijării și abuzului.

Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.

Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din subordinea Consiliului județean Constanța, Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Constanța, precum și cu Comisia pentru protecția copilului Constanța.