Hotărârea nr. 2/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 22.01.2021;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 12847/21.01.2021, raportul Compartimentului relații consiliul local și administrația locală înregistrat sub nr. 12873/21.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și demisia domnului Hira Stere înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 4430/11.01.2021;

Văzând prevederile HCL nr. 378/2020 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Stere Hira;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) 2/2 ^/Z^//^pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna ianuarie 2021.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hptărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /& pentru, ~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,  Georgiana GOSR0DARU

CONSTANȚA

Nr.