Hotărârea nr. 199/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REVOCĂRII HCL NR. 371/2019 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 887 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINOU CASTEL ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII LORD UNIC SRL

J ROMANIAJUDETUL CONSTANTA ( MUNICIPIUL CONSTANTA 4 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății

Lord Unic S.R.L

Consiliul local ar municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de; gp.ffi.2021:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.&H^k avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget^ finanțe și administrarea domeniului public și privat ai municipiului constanța adpptă următorul ayiz, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nrJfâm^......2021;

în conformitate cd dispozițiile H.C.L. nr.19/30.01.2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în dofneniul privat. .al municipiului Constanța, coroborate cu dispozițiile H.C.L. nr.371/30.09.2019. privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de. 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.;

Văzând dispozițiile art.693-702 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății nr.R117690/li.06.2021; . .

în temeiul prevederilor art.l29*aliri?(2) llt.c) și alin.(6) lit.b), art.199 alin.(l) și alin.(2), art.362 alin.(l) și;art.l96 alin.(l) lit.â) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, cu ^modificările și completările ulterioare;

' HOTĂRĂȘTE: I

Art.l-Se aprobă rievocarea H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu țitlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în. favoarea societății Lord Unic S.R.L.

Art.2 -Compartimentul reiatii consiliul local și administrația locală va comunica proiectul de hotărâre societății Lord Unic S.R.L., Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului -județul Constanța. 1

Prezentul proiect de .hotărâre a fost votat de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, * abțineri.

La data adoptării surit în funcție Jr/n consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Oo^aj VAțgjeiuCONTRASEMN

SECRETAR GENE

VIORELA-MIZA

DELEGAT

LAJCĂLIN


REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art.693-702 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează clar și fără echivoc regimul juridic al superficiei, prevederile art. 555 din același act normativ, coroborate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.199 alin.(l) și alin.(2), art.362 alin.(l) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.;

Văzând adresa Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății nr.R117690/11.06.2021; ;

în conformitate cu prevederile art.136 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.

i                                                   ’

PRIMAR

VERGIL CHIȚAC firi "fac.


„RO MANIA

județul Constanta

Primăria municipiului Constanta

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AVIZĂRI ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII

NR. R117690/11.06.2021

Către: Direcția Patrimoniu si Cadastru, Serviciul Patrimoniu

Având in vedere faptul că nu s-au finalizat demersurile aferente HCL nr. 371/2019-privind constituirea unui drept de superficie in favoarea SC LORD UNIC SRL, vă solicităm să aveți în vedere inițierea unui HCL de revocare a HCL nr. 371/2019, urmând a se lua act de lipsa constituirii in mod valabil a unui drept de folosință, raportat la acest argument precum si având în vedere atribuțiile consiliului local, in sensul art.129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.(Atribuțiile consiliului local).

Redactat, c.j.xluliana RĂDUȚOIU

Bd. Tomis nr. 51, etaj 1, camera 128 Tel: 0241488100, Fax: 0241488195

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU NR^£^3/.^X..CĂ.2O21

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr./ĂST?^../..?;——£.*..2021, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(l) din O.U.G. nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în drept, având în vedere prevederile art.693-702 din Legea nr.287/2009. privind Noul Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează clar și fără echivoc regimul juridic al superficiei, prevederile art. 555 din același act normativ/coroborate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.199 alin.(l) și alin.(2), art.362 alin.(l) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin art.l din H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu iitlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona !Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L. se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp, aparținând domeniului privat al'municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, având numărul cadastral 230585, înscris în cartea funciară nr.230585 în favoarea societății Lord Unic S.R.L.

în fapt, facem următoarele precizări, raportate la regulile minimale și procedura de constituire a dreptului de.superficie cu titlu oneros asupta terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului'Constanța stabilite prin regulamentul cadru, astfel:                         i

- a fost întocmită identificarea și localizarea imobilului nr. 165689/19.10.2018, parte integrantă a hotărârii sus menționate, potrivit căreia terenul este cuprins în lista bunurilor care aparțin domeniului privat..al ■ municipiului Constanța, conform anexei nr.23 la H.C.L. nr.252/2011 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului-Constanța care cuprinde și verificarea din punct de vedere al litigiilor și notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate _în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; construcția - tobogan,»edificată pe terenul în suprafață de 887 mp, este proprietatea societății Lord Unic, S.R.L. conform contractului de vânzare-cumpărare nr.17/05.05.1998.

- a fost emis certificatul de urbanism nr.3385/19.09.2019 care cuprinde funcțiunea și reglementările aprobate prin documentațiile de urbanism (PUD/PUZ/PUG) a cărui valabilitate a fost de 6 luni de la data emiterii;

  • - s-a dispus efectuarea raportului de evaluare nr.59437/22.03.2019, actualizat prin raportul de evaluare (nr. 179743/18.09.2019 întocmite de către firma de evaluare autorizată ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L. aflată sub contract de prestări servicii cu municipiul Constanța^ prin care municipiul Constanța urma să încaseze chiria în cuantum de 10,22 RON/mp/lună, a cărui valabilitate a fost de 6 luni de Ia data emiterii;

  • - raportat la prevederile art.ll din regulament care prevăd că: "Contractul de superficie se va înscrie1 în cartea funciară.", coroborate "sine ambiguitate" cu prevederile art.33 din același regulament care prevăd că: "Hotărârea Consiliului local va fi comunicată [...] și; primarului municipiului Constanța în vederea perfectării contractului de superficie." și cu prevederile art. 34 care prevăd că:"Hotărârea consiliului local va fi comunicată și supeficiarului împreună cu o invitație în vederea perfectării contractului." ; prin adresa hr.48334/14.10.2019 s-a solicitat Direcției administrația publică locală, Serviciul juridic efectuarea demersurilor necesare perfectării contractului de. superficie cu titlu oneros în formă autentică și prin adresa nr.67648/23.04.2020 s-a’ solicitat societății Lord Unic S.R.L. să comunice datele notarului public agreat de aceasta; prin' adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța, societatea Lord Unic S.R.L a transmis că notarul public agreat este doamna losif Mariana.               ■                  ’

  • - prin adresa nr.73095/13.05.2020 s-au solicitat Compartimentului contracte, avizări și legile proprietăți’ efectuarea demersurilor necesare perfectării contractului de superficie cu titlu oneros în formă autentică de către notarul public agreat de societatea sus menționată;

Revocarea desemnează operațiunea juridică prin care organul emitent dispune retragerea propriului act! fie din proprie inițiativă, fie ca urmare a dispozițiilor a organului ierarhic superior.

Având în vedere că, pănâ la data prezentului proiect de hotărâre, deși au fost puse în aplicare prevederile art;199 alin.(l) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările1 ulterioare, contractul de superficie nu a îndeplinit cerințele care trebuie respectate , pentru asigurarea formei ad vaiiditatem a acestuia și luând în considerare adresa 'Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății nr.R117690/11.06.2021 prin care ne aduce la cunoștință faptul că:"Având în vedere faptul că nu s-^au finalizat demersurile aferente HCL nr/371/2019-privind constituirea unui drept de' superficie în favoarea SC LORD UNIC SRL, vă solicităm să aveți în vedere inițierea urpui HCL de revocare a HCL nr.371/2019, urmând a se lua act de lipsa constituirii în mod, valabil a unui.drept de folosință, raportat la acest argument precum și având în vedere atribuțiile consiliului local, în sensul art.129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(Atribuțiile consiliului local).",; supunem spre analiză și dezbatere plenului Consiliului Local al municipiului Constanța /proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.

:      Director executiv

prin Șef serviciu cadastru Nicoleta FLORfSCU


;         Șef.serviciu    \

prin inspector Gafmen-Mihaela

Consilier juridic


ROMÂNIA '

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA i DE SPECIALITATE NR. 1 - DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRÎVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


AVIZ


Nr. din .^Z/jpentru P.H.C.L.. nr.


privind aprobarea revocării


H.C.L. nr.371/30.09.20191 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou


Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.;


nr.


^Având în .vedere referatul de aprobare al. în temeiul prev


.....înregistrat sub


prevederilor art. 125. alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a


Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,            !                  L x

Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului constanța adoptă următorul aviz.


Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabîl proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ...../.........privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L., cu un nr. de........amendamente/fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și 'observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă diq prezentul aviz...

Articolul 3

Prezentul aviz se j comunică prin;;.grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța, î

t
Secreta rComisie, Teodor POPA


ROMÂNIA1

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL ■    ,

COMISIA NR. 5 PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRARE^ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

।            ÂVIZ

Nr.lfiU? din ■ .pentru P.H.C.L. .nr’,.Ami privind aprobarea revocării H.C.L. nr.371/30.09.2019| privind constituirea dreptului de superficle cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp, situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.U,.

Avâ^^^^            de aprobare sJ domnului primar Vergii Chlțac înregistrat

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din .Regulamentul de organizare șl funcționare a consiliului local,                       ’    <^1

Comisia nr. 5 pentri) administrație;-publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului adoptă următorul aviz:

l

Articolul 1               !

^Se avizează favorabil/nefevorabU. proiectul de hotărâre a consiliului local nr. #5®/.Q&U. privind aprobarea revocării H.G';L. nr.371/30.09.2019 privind constituirea dreptului de superficle cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L., cu un nr. de........amendamente^fără amendamente.

Articolul 2                j               . u <

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte Integrantă din prezentul aviz, 1

Articolul 3              |

Prezentul aviz se comunică prin.-;grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța.