Hotărârea nr. 198/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. ARISTIDE KARATZALI NR. 13 ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanta str. Aristide karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în ' cartea funciară

Consiliul local a! municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de             , 2021:

Având în vedere I referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.123731/22.06.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare! urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor Iși libertăților cetățeanului, și raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 124444/23.06.2021. *

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr,7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.132 alin.(l) și art.135 alin.(l) lit.a) ale' Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și- înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenții Națională deCâdastru și Publicitate Imobiliară modificat prin Ordinul 1340/26.11.2015, punctul 92 din anexă la ordin și prevederile art.6 punctul 6 lit. c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Luând în considerare art. 879-880’din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil;

Văzând referatul Ide admitere' (dezmembrare imobil) nr. 85894/2020 eliberat de O.C.P.I. Constanța; I               ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 4 lit. e), art. 108 lit. e), art. 287 lit. b) și art. 196 alin (1) lit a) din: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. , •. r.;

! ■ ...

.....j ...

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă dezmembrarea .și ieșirea din indiviziune a imobilului, situat în municipiul Constanța, !str. Aristide Karatzali nr. 13, în suprafață totală de 1810 mp, având număr cadastral 244143, > conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta Hotărâre astfel: ; : /

  • - lot 1, format din teren în suprafață de 1600 mp cu număr cadastral 252545, proprietatea Comunității. Elene "Elpis"din Constanța;

  • - lot 2, format din teren în -suprafață de 210 mp cu număr cadastral 252546, domeniul public al muhLConstanța ;

j        M:--

Art.2- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului Contracte, Avizări și Legile Proprietății în vederea semnării actelor inotariale de dezmembrare și ieșire din indiviziune.

Art.3 - Compartimentul relații^ consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcțierpatrimoniu și cadastru, Compartimentului Contracte, Avizări și Legile Proprietății, .Direcției financiare, Comunității Elene Elpis Constanța și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție (6 0 consilieri din 27 membri.

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, ,

/ I I

/       * V

Jri 7


CONSTANȚA.

NR.___

^.^0.2021

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AIMOJ CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1 :500

MLULUI         Anexa „r. 1.36

ANEXĂ LA.

HCLM NR.

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

244143

1.810

str. Aristide Karatzali nr. 13, Constanta


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

244143

CONSTANTA

X-3O«63290

g

tuViZÂT SPRE NESCHIMBARE

Nr.________________$ i


9          țv

preșeMn;te ședință


X»3040a52â9Tabel de mișcare parcelară pentru dezlipire imobil

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

244143

1.810

lCc

teren si construcție

252545

1.600

lCc

L0T1

252546

210

lCc

LOT 2

TOTAL

1-8^

x .c^biecu,e^^ ij        r      t e a .

. TOTAL -

1.810

lCc

—■

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Esewfilfîdr » n?

S^AN^^AS^


1ggg [ corectițji®nciîntocmirii documentatei fcadaștfale sk c       k

Constanta ^W^EORQHE J/


Semnat digital de Gheorghe

GheorgheTanase Tanase

Data: 2020.07.13 12:12:52 +03'00'


I i                 Digrtallysîgned by

LUCIdrl" Lucian-Virgil Păun VlrgilPaunX”

PRIMĂRIA municipiului constanța SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NcSCHIMBARE ,


tata


^^secadastrusrl

W Constanta &

Gheorghe Tanase

Data: 13.07.2020


t tânase


& ȘHEORGHEX

Semnat digital de Gheorghe

Tanase

Data: 2020.07.13 12:13:05

+03'00'

Lucian-

Virgil Păun


Digitally signed by Lucian-Virgil Păun

Date: 2020.07.17 16:03:11 +03’00'


U! ANEXA L


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILUL SCARA 1: 500   ______________

Nr. dțjestral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa mioliilului----------—*

252546 \

210

str. Aristide Karatzaii nr. 13, Lot 2, Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

- - — - ■ — - —

CONSTANTA

X°304052.13

X^3M052J3 \0

CD

3

(U


PRIMARA MUNICiP.U Jl CONSTANȚA SERVICIUL CZ O ASTRU £

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Otitei23


X=303994J2


3 Si

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni

1

Cc

210

Teren împrejmuit cu ziduri din beton intre pet 22-6-7-8-9-10-11-12, neimprejmuit intre pct.

TOTAL

210

22-23-24-12.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcții

Destinația

Suprafața (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața masurata a imobilului = 210mp

Suprafața din acte= —mp

S.R.L.

corectitudinea mfflcmini documEnWțifei cadastrale

f AUTMOTȚlf”*1^^---

J Surla R0-8-F Nr.              ^1660/05.11^

% TÂNASE X&TMsbmbaSTRUSRI. //

V GHEORGHE       Constanta »y

Semnat digital de Gheorghe

Gheorahe Tanase ^nase

Data: 13.072020                Data: 2020.07.13 12:13:17 +03'00'

Inspector, Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Digitally signed

Lucian- byLucian-Virgn

.i rx       Paun

Virgil Paun Dâte:2020.07.17

16:03:25 +03'00'

85694/2020