Hotărârea nr. 197/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 179/2021 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE RADIERE DIN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI CONSTÂND ÎN SUPRAFAȚA DE 1.077,22 HA DIN CUVETĂ LAC SIUTGHIOL INCLUSIV LUCIUL DE APĂ AFERENT

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 179/03.06.2021 privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv i luciul de apă aferent i

i

Consiliul local al municipiului. ^Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2021:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. ^JaȘ®../2021; avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;' avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Șeb/iciuI Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru, înregistrat sub nr. \?^)k\^./2021;

în conformitate cu; prevederile art. 129 alin. (14) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Cod ui administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

i

I

'        HOTĂRĂȘTE:

i

Art. 1 - Se aprobă; completarea-art. 1 din HCL nr. 179/06.06.2021 după cum urmează:

i

  • (1) Se aprobă radierea din evidențe^ ae;cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului Lpcajpa(hMunicipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,^2 ;ha. din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent.

  • (2) Imobilul în suprafața de 1.077,22l4ia din cuveta lacului Siutghiol este înscris în cartea funciară nr. 251277 a UAȚ Constanța și are numărul cadastral 251277.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr. 179/06.06.2021 rămân neschimbate.

i                             ■' " 1

I                                                  .                    ,

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Secretariatului General al Guvernului, Ministerului de Finanțe, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului juridic contencios, Direcției fnanciare și SPIT-VBL Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului - Județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cSJp pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,          a               CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GEi

VIORE LA-MI


ĂL DELEGAT, 'El4 CĂLIN