Hotărârea nr. 196/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN VEDEREA EFECTUĂRII DEMERSURILOR NECESARE TRECERII IMOBILULUI “LAC TĂBĂCĂRIE” DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului "Lac Tăbăcărie" din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliu! local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 9q>06 , 2021:

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 123729/22.06.202-1, 'avizul Comisiei de specialitate nr.l - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget,' finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului :Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, șl raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 124981/24.06.2021;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului-Județul Constanța nr.6764/16.03.2021 înregistrată la . Primăria municipiului Constanța sub nr.57632/25.03.2021,   • adresa Compartimentului juridic contencios

nr.84058/07.05.2021 și prevederile art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu..modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b), art. 136 alin. (1) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

! !

Art. 1 - Se solipită Guvernului.. României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, declararea imobilului^ situat în municipiului Constanța, "Lac Tăbăcărie", identificat cu-număr cadastral .227155, Carte Funciară nr.227155, din categoria de interes public' național în categoria de interes public local.

i                                      ‘ • - I 1 ’!

Art. 2 - Se solicită Guvernului României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, trecerea imobilului situat în municipiului Constanța, "Lac Tăbăcărie", identificat cu! număr cadastral-i227155, Carte Funciară nr.227155, din domeniul public al Statului; Român în domeniul public al municipiului Constanța.

i                                                       t                                . i.

Art. 3 - După preluare, imobilul idescris la art. 1 se va utiliza în vederea reabilitării, modernizării, dotării și extinderii acestuia.

Art. 4 - în căzu în care prin hotărâre Guvernul României adoptă trecerea, predarea-primirea imobilelor prevăzute,la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanții Guvernului României și ai municipiului Constanța, prin compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului administrativ de trecere.                ।

Art. 5 - La data adoptării . prezentului proiect de hotărâre, H.C.L. nr.60/26.02.2021 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului de Finanțe,. Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare și SPIT-VBL Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului -județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

1 împotrivă, X abțineri. •' "

La data adoptării sunt în funcție' consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRAS SECRETAR GE MIRABELAEAZA

L DELEGAT, CĂLIN


। ।

CONSTANȚA n >

NR._(â^â&^