Hotărârea nr. 194/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RETRAGERII MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ASOCIAȚIA AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA ȘI ANULAREA PLĂȚII COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                :

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub numărul 120888/17.06.2021;

  • - raportul de specialitate al Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 124198/23.06.2021;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 14 lît. h) din Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 89 alin. (10) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă retragerea municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 261/2018 și HCL 508/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

« Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/a pentru, împotrivă,—- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ         r

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT, VIORELA - MIR^^La CĂLIN