Hotărârea nr. 193/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC CARTIER VETERANI – SECTOR 1.1, MUNICIPIUL CONSTANȚA” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE

HOTĂRÂRE

। privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani - sector 1.1, municipiul Constanța" și a Indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de anCmg/;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 119828/15.05.2021.                        I

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr. 124274/23.06.2021.                                        j

Având în vedere prevederile art. 2, lit. a, pct. (ii) din ordinul 36/2019 privind Metodologia pentru eveluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                           ;

i-

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiului de Fezabilitate "Extindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani - sector 1.1, municipiul Constanța" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse cu valoarea totală de 1.928.028,02 lei fără TVA, din care valoarea construcții-montaj (C+M) este de 1.464.333 lei fără TVA , iar valoarea suportată de către Primăria municipiului Constanța este de 964.014,04 lei fără TVA, respectiv 1.147.176,71 lei cu TVA, din care valoarea construcții-montaj (C+M) este de 732.166,5 lei fără TVA, respectiv 871.278,14 lei cu TVA, conform documentației atașate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                            i

I

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism și spre; știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pito pentru, ^împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27'membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^/ j '      CONTRASEMNEAZĂ,

005/1/0           ^UArWWCU'      SECRETAR GEpJSR^L DELEGAT,

VIORELA MIRABElA CĂLIN

OD

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Extindere rețea electrica de interes public cartier Veterani - zona Biserica Veterani - sector 1.1, mun. Constanta Primăria MUN. CONSTANTA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoarea* (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Lei

Mit Lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.0D000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

1.3.

1.4.

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

Total Cap.1

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

Total Cap. 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

3.2.

3.3.

3A

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertiza re tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

Proiectare (TP, SF, PT, DDE, etc)

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Asistență tehnică

Total Cap.3

10,70760

6,000

□,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2,03444

0,00000

0,00000

1,14000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,74204

0,00000

0,00000

7,14000

16,708

3,174

19,882

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații (C+l)

LEA 20 kV

Materiale LEA 1-20kV

LEA 0.4 kV

Materiale LEA0,4kV

LES 1-20 kV

Materiale LES 1-20kV

LES sub 1 kV

Materiale LES 1kV

Total 4.1

0,000

0,000

0,000

0,000

256,360

107,523

727,334

260,412

1351,629

0,000

0,000

0,000

0,000

48,708

20,429

138,193

49,478

256,810

0,000

0,000

0,000

0,000

305,068

127,953

865,527

309,890

1608,439

1

2

3

5

6

4.2.

Montaj utilaje tehnologice Inclusiv rețele aferente (M)

Utilaj LEA

Clădire PT

Echipament PT/PTA

Transformatoare

Total 4.2

0,000 37,040 17,312

2,000

56,352

0,000

7,038

3,289

0,380

10,707

0,000 44,078

20,601

2,380

67,059

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj-procurare

Utilaj LEA

Clădire PT

Echipament PT/PTA

Transformatoare

Total 4.3

0,000 142,500

133,644

69,520

345,665

0,000 27,075 25,392 13,209

65,676

0,000 169,575 159,036

62,729

411,341

4.4.

Utilaje fără montaj șl echipam, de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total Cap.4

1753,646

322,486

2019,779

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0,000

2,889

0,000

2,889

0,000

18,095

0,000

18,095

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  • 5.2.1. - Cote, taxe

  • 5,2,2, - Costul creditului

Total 5.2

15,206

16,206

5.3.

5.4.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuieli pentru informare și publicitate Total 5.3

142,459

142,469

27,069

0,000

27,069

169,538

0,000

169,538

Total Cap.5

157,675

29,958

187,633

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

TOTAL GENERAL

1928,028

Din care C + M

1464,333

*) tn prețuri la data de..........; 1 euro =..........lei.

Sef Serviciu, [ng. NeEu lacov


Signed by NELU IACOV

on 05/13/2021 at 08:2B:30 EEST