Hotărârea nr. 192/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII «STRADA MAREȘAL ION ANTONESCU», SITUATĂ PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ZONA VETERANI CONSTANȚA SUD – CUMPĂNA, ÎN «STRADA COMANDOR CONSTANTIN ”BIBI” COSTĂCHESCU»

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud - Cumpăna, în «strada Comandor Constantin "Bibi" Costăchescu»

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ___ "^0^2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 59803/29.03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor, istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr.                        .

în temeiul prevederilor art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și (2) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei formulată de Asociația C/ubul Amira/ilor sub nr. 9650/ 19.01.2021;

Având în vedere HCL nr. 316/2013 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 489/09.11.2009 privind reactualizare PUZ Constanța - Cumpăna, teren în suprafață de 89,14 ha, proprietate persoane fizice si juridice;

Cunoscând prevederile HCL nr. 536/2002, HCL nr. 754/2008, HCL nr. 75/2011, HCL nr. 143/2013, HCL nr. 403/2017, HCL nr. 201/2018 și HCL nr. 366/2018 privind atribuirea de denumiri străzilor din zona Veterani Constanța Sud - Cumpăna;

Văzând avizul emis de Comisia de atribuire de denumiri a județului Constanța sub nr. 7/25.05.2021 înregistrat sub nr. 104769/27.05.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud - Cumpăna, în «strada Comandor Constantin "Bibi" Costăchescu», conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța, Direcției generale poliția locală hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pLĂ pentru, împotrivă, r abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERĂL DELEGAT, VIORELA MIRAEVELA CĂLIN