Hotărârea nr. 191/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PUZ APROBATĂ PRIN HCL NR. 40/2011

^mstan?^ romania

1 î®î «           -


nLv^ JUDEȚUL CONSTANTA ffjm MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 40/2011

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            . 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 120301/16.06.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                           ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 120162/16.06.2021 și punctul de vedere exprimat de Expaco SRL, în calitate de elaborator al documentației de urbanism PUZ, înregistrat sub nr. 120296/16.06.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism (în partea scrisă și partea desenată) aprobată prin HCL nr. 40/2011 referitoare la numărul hotărârii de consiliu local ale căror prevederi se mențin pentru zona de reglementare ZIS2, în sensul că în sintagma "Se păstrează utilizările aprobate conform PUD Compozitorilor-Baba Novac HCLM 399/2002", în loc de HCL 399/2002, cum a fost menționat eronat, se va citi HCL 588/2005, așa cum este corect.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 40/2011 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 0<P pentru, împotrivă, •— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       5
CONSTANȚA

NR., ies /           .2021