Hotărârea nr. 190/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – EXTINDERE IMOBIL SEDIU ADMINISTRATIV, STR. INDUSTRIALĂ NR. 2A+2, INVESTITOR IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL

Consiliullocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0& , 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 120324/16.06.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea .monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                          precum și avizul nr.

120320/16.06.2021 al arhitectului șef- '

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea Iridex Group Salubrizare SRL înregistrată sub nr. 112839/24.07.2020, completată cu adresa nr. 171905/10.11.2020, nr. 12927/21.01.2021 și nr. 13273/22.01.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Industrială nr. 2A+2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil S+P+2E cu funcțiunea de sediu administrativ (în extinderea imobilului existent S+P+1E), care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Industrială nr. 2A+2, în suprafață de 1690 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 250694, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Iridex Group Salubrizare SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1648/10.07.2019 la Societatea profesională notarială Anastase și asociații.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului,

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Iridex Group Salubrizare SRL, Oficiul de cadastru șl publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,^-împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oth consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


cQStIaJ UAGeMp.


CONSTANȚA

NR. . ^0 /   Mdfe,2021


ISTUpID___

www.mgsstudlo.ro


MASSTUDID S.R.L.

J 1 3/24BB/1 1,D7.2D17| CUII RO 37943B1O

SEDIUL SOCIALI BTR. THEODOR BURADA, NR. 3BA, ETAJ Z, JUD. CONSTANTA TELI 0723.171.1 SG

ARHITECTURA | DESIQN | PEIS AQ1HTIC A [ URBANISM    MAIL1 offlce^maSStudio.ro

MEMORIU TEHNIC

1.01 Denumirea obiectului de investiții

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STRADA INDUSTRIALA NR. 2A+2, ȘANTIER 1, CONSTANTA

1.02 Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul

Județul Constanta, Mun. Constanta, strada Industriala, nr. 2A+2, Șantier 1

1.03 Ber eficiar

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L

1.05 Elaboratorul documentației

MASSTUDIO S.R.L. - CONSTANȚA

tel: 0723.171.168

1.06   Faz a proiect

P.U.Z.

1.07 Număr proiect

61A/2019

Scopul prezentei documentații constă în modificarea retragerilor laterale si posterioara pentru amplasamentul propus spre studiu situat in intravilanul Municipiului Constanța, Strada Industrială, nr. 2A+2, Șantier 1, având nr. cadastral 250694.

Terenul propus spre studiu are o suprafața totala de 1690,00 mp..

Vecinătăți eren propus pentru studiu:

 • - La Nord: eren viran pe o lungime de 41,99 ml.;

 • - La Est: strada Industriala pe o lungime de 46,32 ml;

 • - La Sud: ÎE 225357 pe o lungime de 40,76 ml.;

 • - La Vest: te 2172529 pe o lungime de 26,21 ml. si IE 221693 pe o lungime de 14,43 ml.;

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*J privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • (1) Planul urbanistic.de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: cffîce1maMtudiO.rO

poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:

 • • PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 429/31.10.2018;

 • • Certificat de Urbanism nr. 3669 din 11.010.2019, în scopul elaborării P.U.D, a cărui valabilitate a fost prelungită până la data de 10.11.2021;

 • • Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea ocuințelor (nr. 50/1991, republicată, actualizată);

 • • Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr, 7/1996), republicată, actualizată;

 • • Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995), cu modificările și completările ulterioare republicată, actualizată;

 • • Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată;

 • • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizată;

 • • Codul civil, actualizat;  TU PIC___ www.masstudlo.ro  Am


1 plasamentul studiat face parte din intravilanul Mun. Constanta, județul Constanța, conform

Planului Uri


banistic General, aprobat, în vigoare.


Terenul ce a generat documentația prezentă, este înregistrat la categoria de folosință „curți construcții” și face parte din zona de reglementare ZRA 2a - subzona unităților predominant industriale.

Zona se compune din terenurile ocupate preponderent de activități productive și depozitare. Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în unitati cu profiluri industriale diferite sau în unitati cu profiluri de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

Conform R.U.G.M.C. zona este reglementată conform U.T.R. ZRA2 - ZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE ȘI DE SERVICII, cu următoarele reglementări și indicatori urbanistici:

WWW.maS5tudlo.ro arhitectura|oesign) peisagistica! urbanism mail: office0masstudio.ro

UTILIZĂRI ADMISE

 • - activitati industriale productive, nepoluante desfășurate in construcții industriale mari, car? necesita suprafețe mari de teren (ZRA 2a);

 • - activitati productive desfășurate in construcții industriale mici si mijlocii (ZRA 2a);

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - activitatile actuale sunt permise in continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale in termen de 5 ani dela aprobarea RLUMC;

 • - extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi autorizata, cu condiția sa nu agraveze poluarea factorilor de mediu si a prezentării unui program de retehnologizare si ecologizare.

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția celor de serviciu pentru personalul ca’e asigura permanenta in conformitate cu prevederile legale;

 • - se interzice amplasarea unităților de invatamant si orice alte servicii de interes general in interiorul limitelor in care poluarea depășește CMA;

 • - se interzice amplasrea de unitati militare cu excepția celor a căror funcționare este impusa de specificul activitatii industriale;

 • - se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la capitolul UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • - pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40.0 metri in toate ZRA si o suprafața minima de 3000 mp.; parcelele cu dimensiuni si suprafețe mai mici ca cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activitati productive;

 • - pentru activitati neproductive se recomanda ca dimensiunea parcelei sa nu fie mai mica de 1000 mp, iar frontul la strada de minim 20.0 m;

 • - dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor nou aparute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.); in cazul in care in momentul aprobării prezentului regulameni parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior este necesara relocarea unităților productive respective in termen de 2 anrde la data aprobării RLUMC;

 • - crearea de parcele noi industriale se face numai pe baza PUZ cu regulament aferent, aprobate conform legii.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - amplasarea construcțiilor industriale fata de drumurile publice si caile ferate se va face cistfel in cat sa nu fie incomodată funcționarea acestora de eventuala vecinătate a unor utilaje industriale; subtraversarea sau supratraversarea acestora cu construcții de orice natura necesare folosințelor industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate;

 • - prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniament spre străzile perimetrele si interioare, ele vor fi insa obligatoriu mai mari de: 10,0 metri pe străzile de categ. a ll-a, respectiv 6,0 - 8.0 metri je străzile de categ. a lll-a;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR          j                                              |

 • - se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei in cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte ZR; in general se recomanda evitarea amplasării clădirilor pe limita de percela; din considerente geotehnice, clădirile se vor dispune izolat fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la o distanta egala cu 1/2 din inaltime dar nu mai puțin de 6.0 metri.

 • - în cadrul parcelei industriale se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 6.0 metri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor; se interzice

1-- MASSTUDID S.R.L.

I                                            J13/24BH/I 1.D7.2O17| CUI: RD 37943519

 • ■ sediul social: Btr. theodqr Surada, nr. ssa, etaj z, Jud. Constanta

ISTUblD________________________________________ tel: □723.171.1 ae

WWW.RItlSStUdlO.ro arhitectura IdesiqnIpeisaoisticaI urbanism mail: 0fffcc9masstudl0.r0

amplasarea, pe fațadele spre alte ZR, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1.80 metri de la nivelul solului.                                                                  ;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • - distanta intre clădiri va fi egala sau mai mare decât media înălțimilor fronturilor opuse dar nu mai puțin de 6,) metri;

 • - distanta c e mai sus se poate reduce la jumătate daca nu sunt accese in clădire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze incaperi in care se desfasoara activitati permanente;

 • - in toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendii si alte norme tehnice specifice;

 • - se vor respecta distantele minime de protecție împotriva riscurilor tehnologice;

 • - se vor a'sigura in interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația pietonala, carosabila si feroviara ukinala.

CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - pentru a Ifi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata cu lățime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele;                                                        ■

 • - accesele carosabile in parcele din străzile de categoria I si II vor fi la minimum 40 m distanta, iar daca aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dintr-o dublura a Cailor principale de circulație;

 • - se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare si control si trasee pentru transporturi agabaritice si grele;

 • - pentru crculatia pietonala se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfășurate.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea vehiculelor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevăzute in interiorul parcelei spatiile necesare de circulație, manevre, staționare si parcare;

 • - in spațiul de retragere fata de aliniament, maxim 30% din suprafața poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu gard viu avand înălțimea de minimum 0.90m.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea stabilita prin PUZ se va exprima in metri de la nivelul terenului la cornișa;

 • - inaltimea clădirilor nu va depăși inaltimea maxima admisibila in ZR înconjurătoare;

 • - inaltimea maxima in zonele industriale nu va depăși in general 20.0 m; in cadrul ZRA 4 se recomanda limitarea Hmax la 9.0 metri;                                            ;

 • - inaltimea pe străzile interioare nu va depăși distanta intre aliniamente; >

 • - in culoarele rezervate liniilor electrice inaltimea se subordonează normelor specifice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate;

 • - fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel;cu fațada principala;

 • - tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep din construcțiile înalte din vecinătate.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apa si canalizare și se va asigura preepurarea apelor uza e, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea si funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare;

ZK ^XB--*                                        MÂSSTW! □ S.R.L,

J                                                <J 1 3/248B/1 1 .07.201 ?| CUI) RO 3704381 0

 • ■ Sediul social: Str. Theooqr Burada, nr. sba, etaj z, jud. constanta

iSTUDia__________________________________________________ Tel; 07^3.171.1 6B

www.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM MA1LL OfHcCSlrnaS5tUdio.ro

SPATII LIBERE SI PLANTATE

 • - orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, inclusiv de pe calea ferata, ^a fi astfel amenajata incat sa nu altereze aspectul general al localității;

 • - suprafețele libere din spațiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40% formând de preferința o perdea vegetala pe tot frontul incintei;

 • - in interiorul parcelei industriale se va planta obligatoriu 10% din suprafața (inclusiv zona de protecție laterala); suprafețele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de 0.50 m., si vor fi dublate cu gard viu; intre parcelele industriale se vor realiza împrejmuiri opace din materiale durabile;           ;

 • - porțile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite staționarea vehicolel or tehnice înainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

P.O.T.= 50%

COEFICIENT MAXIM DE UTiLIZARE A TERENULUI

C.U.T.= 10.0 mc/ mp teren.

Terenul ce face obiectul documentației reprezintă proprietatea IRDEX GROUP SALUBRIZARE s.r.L, reprezentată prin administrator Anghel Dan-Tiberiu, în baza actului de alipire identificat prin încheierea de autentificare nr. 1648/10.07.2019.


www.m;(sstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA) URBANISM MAI Li OffiCC9masstUdio.ro


35 6 'asaia™      ^iw-»

 • 2.4.1. CIRCULAȚII

Zona are o accesibilitate buna si legaturi cu Drumul Național DN3isi Autostrada A4.

Terenul ce a generat documentația are acces pietonal și carosabil, prin drept de servitute, din Strada Industriala, ce facilitează legătură cu Bd. Aurel Vlaicu.


 • 2.4.2. SPAȚII VERZI

în prezent, terenul situat în Strada Industrială nr. 2A+2 prezintă spații verzi amenajate de incintă.

Pentru stabilirea suprafeței minime aferente spațiilor verzi ; se va respecta HCJ nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța.

 • 2.4.3. ÎMPREJMUIRI

Terenul prezintă împrejmuire parțială cu gard de plasă metalică.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maximi2,20 metri din care soclu de 0,50 metri și vor fi dublate cu gard viu. între parcelele industriale se vor realiza împrejmuiri opace din materiale c urabile.

Terenul ce a demarat prezenta documentație, situat în intravilanul Municipiului Constanta, identificat cu l.E. 250694, dispune de următoarele caracteristici si date de identificare: - suprafața: 1690,00 mp;

 • - categoria de folosința: curți construcții;

 • - proprietate împrejmuita parțial cu gard plasa metalica;

 • - terenul dispune de 1 corp construcție: C1-250694 cu destinația CĂS (construcții administrative social-culturale) in suprafața construita la sol de 329 mp., avand regim de înălțime P+1E;

 • - bunul imobil a făcut obiectul operațiunii de alipire a nr. cad. 225356 si 211726;

 • - terenul are acces direct la drumuri publice in mod gratuit, liber si nerestrictionat.

Zona dispune de rețele de utilități conform avizelor de utilități obținute.

MASSTUDIp S.R.L.

J 1 3/240B/1 1 .D7.2D 1 ?| CUI) RQ 3794381 9 sediul social: sth. theqdqr burada, nr. sba, etaj 2, Jud. constantaTUDID_____________________________________________________ tel: 07^3.171,1 8B

www.masstudlo.ro ARHITECTURA | DESIDN ( PEISAGISTICA [ URBANISM    MAI LI OfficeOmajStudiO.ro

Toate clădirile vor fi jracordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare.

REGLEMENTARÎlRRORysf'

Beneficiarul dorește extinderea construcției existente (ce are destinația de construcție administrativa si social-culturala), către partea posterioară ,a terenului, cu scop administrativ și amenjarea incintei cu elementele necesare unei bune funcționari, precum: locuri de! parcare, containere mobile, spatii verzi etc..

Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut la bază următoarele - Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate d.p.d.v. funcțional, în concordanță cu aspirațiile beneficiarului;

 • - Asigurarea accesului la infrastructuri;

 • - Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • - Reglementarea retragerilor fața de limitele laterale și posterioara ale terenului.

  valorile șiTerenul ce face obiectul documentației, reprezintă proprietatea s.c. 1RDEX GROUP SALUBRIZARE s.r.l., reprezentata prin administrator Anghel Dan-Tiberiu, in baza actului de alipire identificat prin încheierea de autentificare nr. 1648/10.07.2019.

Terenul ce a generat documentația are acces pietonal și carosabil, prin drept de seivitute, din Strada Industriala.

Steren = 1.690,00 metri pătrați

Sconstruită maxim= 845,00 metri pătrați conform reglementărilor P.U.G.M.C.

Sconstruitădesfășurată maxim= 5.070,00 metri pătrați conform reglementărilorP.U.G.M.C.

P.O.T.= 50,00% conform reglementărilorP.U.G.M.C.

C.U.T.=3,0 mp./A.D.C. conform reglementărilorP.U.G.M.C.

Regim de inaltime= maxim 20,00 metri conform reglementărilorP.U.G.M.C.

_____________________i___________________________________________I 8U

I I

ARHITECTURA | DE3IQN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: OfffCC^maSStUdlO.rO

INDICATORI URBANISTICI

U.T

R.

EXISTENT l PROPUS

S. teren (mp.)

P.O.T.

(%)

C.U.T. (mp./A.D.C.)

Suprafață construită (mp.)

Suprafață desf. construită (mpJA.D.C.)

R.H. max.

ZRA2A-unită predor indus

subzona pion linant riale

EXISTENȚI

1.690,00 mp.

19,46

0,42

329,00 mp. construcție ce se va menține

712,00 mp. construcție ce se va menține

P+1E extras funciară

ADMIȘI CF. P.U.G. P.M.C

1.690,00 mp.

50,00%

3,00

845,00 mp.

5.070,00 mp.

20,00 mdtn

CONFORM INVESTIȚIEI

1.690,00 mp.

27,00%

0,72

w mp.

1228,00 mp.

S+P+2E


Se propune extinderea construcției existente (ce are destinația de construcție administrativa si social-ci Iturala), către partea posterioară a terenului, cu scop administrativ și amenjarea incintei cu elementele necesare unei bune funcționari, precum: locuri de parcare, containere mobile, spatii verzi


în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el fiind determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Terenul studiat va fi împrejmuit pe toate cele patru laturi ale terenului conform reglementărilor

specificate


în Certificatul de urbanism nr. 3669 din 11.10.2019, astfel:


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIDN | PEISAGISTICA [ URBANISM MAIL: officcpmasstudio.ro


împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,20 metri din care soclu de 0,50 metri și vor fi dublate cu gard viu. între parcelele industriale se vor realiza împrejmuiri opace din materiale durabile.


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - amplasarea construcțiilor industriale fata de drumurile publice si caile ferate se va face cistfel incat sa nu fie incomodată funcționarea acestora de eventuala vecinătate a unor utilaje industrisle;

 • - subtraversarea sau supratraversarea acestora cu construcții de orice natura necesare folosințelor industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate;

Aliniamentul terenul se va menține conform situației existente, acesta fiind la 0,70 metri față de limita de proprietate.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR          |

Prin prezenta documentație se propune ca retragerea clădirilor față de aceste limite să se realizeze conform legii nr. 287 din 17 iulie 2009 (actualizată la 1 octombrie 2011) privind Codul civil, astfel:

 • • Art. 612: Distanța minimă în construcții

Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. <                                                                     |

 • • Art. 615: Distanța minimăipentru fereastra de vedere                                |

 • (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

 • (2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de lotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (3) Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fpța zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.

Astfel, aplasarea construcțiilor pe terenul studiat, identificat prin N.C. 250694, se va realiza conform edificabilului marcat în Planșa U06 - Reglementări urbanistice, aferentă prezentei documentații de tip P.U.D., după cum urmează :

 • - La nord: 0,60 m, conform prevederilor Codului Civil; vecin: teren Primăria Municipiului Constanța, neconstruiț;

 • - La est: 0,70 m, aliniament existent - se păstrează; vecin : Șos. Industrială;


MAS5TUDIO S.R.L.

J 1 3/24B3/I 1,07.20 1 ?| CUH RO 3794381 9

I

SEDIUL SOCIALI STR. THEODOR BURADA, NR. 3BA, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA

tel: 0723.1 71.1 as

WWW.maSStudlO.ro arhitectura [ desiqn | peisagistica | urbanism    mAil: offîcc^masstudlo.ro

I

 • - La sud: 0,60 m, conform prevederilor Codului Civil; vecin : teren N.C. 225357, prezintă o construcție P+M, cu funcțiunea de grup alimentar și locuință de serviciu și nu dispune de fere stre pe latura nordică (către terenul ce a generat P.U.D.); i

 • - La vest: 0,60 m, conform prevederilor Codului Civil; vecin : zonă industrială și de depozitare PROlift Constanta.                                              j

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța, actualizat.

Autorizarea executării noilor construcții se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat astfel:

Art. 4. Construcții administrative

a) Se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp din Ad, pentru funcțiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp din Ad, pentru funcțiuni care generează trafic (acces putlic la ghișee, birouri, relații cu publicul).

în consecință, pentru investiția propusă sunt necesare 14 locuri de parcare. Pe terenul ce a generat prezenta documentație de urbanism de tip P.U.D. se vor asigura 30 de locuri de parcare.

Circulațiile, ocazional carosabile, vor fi diferențiate de circulațiile exclusiv pietonale prin marcaje la nivelul solului (pavaje, culori, texturi etc.).

Spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru acces, terase, circulații.

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea H.C.J.C. nr. 152 din 19.06.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța, astfel:

Construcții administrative: - vor fi prevăzute spații cu rol decorativiși de protecție cu o suprafață de minim 50,00% din suprafața totală a terenului.                      ,

Pentru terenul ce a generat prezenta documentație sunt necesari 845, 00 metri pătrați de spații verzi. Prin amenajarea aferentă Planșei U07 - Posibilități de mobilare urbanistică au fost prevăzuți 848,79 metri pătrați astfel:

 • - 461,55 metri pătrați pe teren;

 • - 387,24 metri pătrați vor fi amenajați pe terasele construcțiilor, sub formă de acoperișuri verzi.

li


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffiCCglinaS5tudio.ro

||Bg[gEZV0MR^

Toate branșamentele necesare se vor realiza ulterior P.U.D., conform avizelor instituțiilor avizatoare si a studiilor de specialitate aferente (după caz).

Zona dispune de rețele de utilități conform avize utilități. Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare.

Se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, canalizare și energie electrice.

Conform avizului e-Distribuție Dobrogea nr.287104796/26.11.2019: "Aviz de amplasament favorabil cu următoarele condiții: “Prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUD, pentru celellte faze se va reveni cu o nouă documentație pentru fiecare construcție în parte. Pe planurile de amplasament anexate s-a trasat Les 6kV existentă în apropierea amplasamentului. Amplasamentul propus nu afectează instalațiile SC E-Distribuție Dobrogea Sa. în caul în care vor fi găsite cabluri electrice în teren, care nu sunt figurate în planul anexat, se vor opri lucrările și se va solicite; asistența din partea SC E-Distribuție Dobrogea s.a..

Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistență tehnică suplimentară din partea UO MTJT Constanța cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. în caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natura electrică sau de altă natură. Săpăturile vor fi efectuate manual.

Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.

în zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut dir săpături, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțe e minime prescrise față de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone. f

Executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le reprezintă execuția lucrărilor în aproprierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate htegral de cei ce se fac vi novați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice și de muncă.

Avizul de amplasament' nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului său, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la UO MTJT CONSTANȚA aviz tehnic de racordare.”

Conform avizului DISTRIGAZ SUD REȚELE nr.314.599.677/28.11.2019: "Aviz favorabil cu mențiunile:

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din zona res xectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin ordinul 32/ 2017 publicat în M.O.344/2018, cu modificările ulterioare, cu ordinul ANRE nr.97/2018, publicat în M.O. 447/29.05.2018 nr.165/2018 publicat în M.O. 769/6.10.2018.

Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012: Art. 190 - Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

MASSTUDIO S.R.L.

\ZxxL 1                                            J 1 3/2ABB/1 1.07.20 1 7 | CUI: RO 37943B19

 • ■                                              SEDIUL BDCIALi BTR. THEODOR BURADA. NR. 3BA, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA

ISTUbia_______________________________________ tel: 0723.1 71.18B

www.masstudlo.ro ARHITECTURA ] DESIQN j PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI Offîce^maSStudlo.ro

 • a. să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturalq și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunul rezultat;

 • b. să efectueze săpături sau lucrări de oice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

 • c. să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale; d. să inter/ină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Viitoarele construcții și/sau instalațiile subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanța minimă admisă (distanța de siguranță). Distanțele de siguranță, exprimate în metri, se măsoară îr proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate și sunt prezentate în tabelul 1 și 2 din NTPEE aprobate prin ordinul AN RE 89/2018.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în zona de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau instalațiilor de utilizare gaze naturale se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin ordinul ANRE89/2018, prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și Ordinul 47 / 2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului.                                             !

Având în vedere că rețeaua de distribuție gaze naturale este într-o continuă dezvoltare, prin Certificatei de Urbanism emise în vederea construirii și amenajării terenului, veți solicita și avizul societății n lastre."

Conform avizului S.C. RAJA S.A. nr. 1582/121658 din 03.12.2019: "Vă comunicăm avizul de amplasament cu următoarele precizări:                              '

Pe ajmplasamentul studiat pntru evitarea unor situații deprevăzute veți executa sondaje în prezența reprezentanților RAJA SA Divizia Apa Canal Constanta. în cazul în care se vor descoperi conducte c e apă și canalizare se va anunța de urgență RAJA SA și veți suporta costul proeictului și al lucrărilor de deviere pentru conductele descoperite.

Imobilul existent se alimentează cu apă printr-un branșament Dn.HOmm PEHD executat din conducta de distribuție apă Dn.HOmm PEHD existentă pe șos. Industrială. Deorarece branșamentul de apă existent este executat dintr-un material uzat fizic se impune înlocuirea acestuia cu un material corespunzător, agreat de RAJA SA.

Contorizarea consumului de apă pe branșamentul existent se face prin apometrul Dn.32mm montat în căminul apometric existent pe branșamentul de apă, în incintă.

Evacuarea apelor uzate menajere se face printr-un racord de canalizare în colectorul unitar Dn,300mrr Azb existent pe stradă. în instalațiile interioare aferente imobilului dv. Sunt deversate apele uzat s ale imobilelor vecine. Nu veți întrerupe / busona evacuarea apelor uzate provenit de la aceste imobile până când proprietarii acstor imobile îsi vor realiza racorduri de canalizare, separate, în colectorul stradal.

Presiunea apei în zonă este 1,8 atm.

Pe Șos. Industrială există conductă de distribuție apă Dn.HOmm'PEHD, conductă magistrală de apă Dn.600mm Ol, colectoarele unitare Dn.300mm Azb, colectorul Ov 1400/2100 mm.”


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIDN | PEISAGISTICA | URBANISM MA1L! OffîCC£ln3SStUdiO.ro


Conform avizului S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr.1077/04.07.2019: "Telekom este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor năsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

Lucrările prevăzute în proiect nu afectează rețeaua de telecomunicații, dar execuției sa poate afecta instalațiile de telecomunicații. (Ex. Intersecții de alte rețele cu rețeaua de telecomunicații, construcții lângă rețeaua de telecomunicații, reabilitări drumuri la o adâncime mai mare decât adâncimea de pozare a canalizației / cablurilor, etc.).

Execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate în zona instalațiilor telecomunicații se vor executa numai sub asistența tehnică a Telekom. Pentru aceasta, cu 48 de ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul/constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic sau prin fax, dl-Encica Nicolae, telefon 0241604222, 0766464141.

Predarea amplasamentului privind rețeaua tc. Existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare/primire amplasament, ce va constitui anexa unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, berieficiar/constructor și Telekom, la predarea amplasamentului.

în cazul lucrărilor de reabilitare drmuri, vor fi incluse și fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acesiuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.

Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și ăn prezența delegaților Telekom.

în cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicții, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții Telekom datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria."

Având în vedere faptul că zona din care face parte terenul ce a generat documentația se situează intr-o zona a orașului ce a prezentat (in ultima perioada de timp) si prezintă inte 'es pentru noi investitii si dezvoltări, terenul in discuție dorește prin elaborarea P.U.D., modificarea retragerilor laterale si posterioara in vederea extinderii construcției existente (ce are destinația de construcție administrativa si social-cuIturaia) si amenajarea incintei cu elementele necesare mei bune funcționari, precum: locuri debarcare, containere mobile, spatii verzi etc..

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ STUDIU P.U.D.

PROPUS

ZONIFiCARE

SUP^

fAFAȚĂ

mp.

%

CONSTRUCȚII

458,00

27,00%

SPAȚII VERZI asigurate pe teren'

461,55

27,31%

CIRCULAȚIE OCAZIONAL CAROSABILĂ

356,68

21,10%

CIRCULAȚIE P1ET0NALĂ

98,86

5,84%

LOCURI DE PARCARE

320,85

18,75%

TOTAL

1690,00

100,00%


IST-UJplQ____

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIBN j PEISAGISTICA | URBANISM MAU.: offîceQmSSStudlO.rO

* suprafață la care se adaugă 387,24 metri pătrați asigurați pe terasa verde a clădirilor, rezultând un total de 848,79 metri pătrați de spații verzi (50,22% din suprafața terenului)

construcții cu funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare, a accesurilor auto și pietonale aferente s conformarea arh itectural-volu metrică, precum și amenajarea incintei.

Astfel investiția ce a generat elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu se va încadra în următorii indicatori urbanistici, conform P.U.G.M.C.:

P.O.T. max. adimis = 50,00%;

C.U.T. max. admis = 3,00 mp. ADC/mp. teren;

R.h. max. k 20,00 m.

Indicatorii propuși prin prezenta documentație de urbanism, pentru terenul identificat prin N.C. 250694, vor fi după cum urmează:

P.O.T.= aprox. 27,00 % (se încadrează în reglementările anterior aprobate - P.U.G.M.C.);

C.U.T. = 0,72 mp./A.D.C. (se încadrează în reglementările anterior aprobate - P.U.G.M.C.);

Regim de înălțime = S+P+2E (se încadrează în reglementările anterior aprobate - P.U.G.M.C.);

Funcțiune propusă = sediu administrative.

Distanța între construcția propusă și construcția de pe terenul învecinat din sud ce adăpostește funcțiunea de birouri și locuință de serviciu și care nu dispune de ferestre pe latura nordică (către terenul ce a generat P.U.D.) va fi de 2,35 metri.1

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.D. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /NZ 08.06.2000.

Terenul ce a generat documentația este situat in intravilanul Municipiului Constanța vest a orașului.

Zona din care face parte terenul are un caracter industrial si in ultima perioada Ide timp a prezentat interes de noi investitii.

Zona are o accesibilitate buna si legaturi cu DN3 si autostrada A4. Terenul ce a generat documentația are deschidere la strada Industrială prin drept de servitute.