Hotărârea nr. 19/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021

Consilul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere. referatuLde aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                oUm't,

Consultând raportul Direcției sprijin comunitar, înregistrat sub nr.                APĂ/ , avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze

economic-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin (1) din H.C.L. nr. 24 / 2016 privind aprobarea programului "RESPECT";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă pentru anul 2021 valoarea tranșei tichetelor valorice de 50 lei pentru fiecare beneficiar.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     împotrivă,           a bți neri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .


Constanța.,A Nr.