Hotărârea nr. 189/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 112/2013 PRIVIND SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A CAMPUSULUI DE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE HENRI COANDĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

consta^ romÂNIA

A JUDEȚUL CONSTANȚA

Knw MUNICIPIUL CONSTANȚA

Cgf Jll CONSILIUL LOCAL

'-Kt/

ȚANț1***

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L, nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           2021,

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 123723/22.06.2021;                                       s

  • - raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 8960/23.06.2021;

  • a vizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța; avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 ;pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

în conformitate cu prevederile :

  • - H.C.L. nr. 353/2012 privind transmiterea unor Imobile din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.L. nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a Campusului de locuințe sociale Henri Condă cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 9 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 18 alin. (3) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 1786, art. 1788 și art. 1799 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Capitolul V, Contractul de locațiune cu modificările și completările ulterioare.

  • - art. 47 alin.4 și art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările șî completările ulterioare.                                ;

i

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Ut. a, alin. (3) lit d. și art. 196 alin: (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

i

Art. I - Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 112/30.04.2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:

„ Cheltuielile ce intră în sarcina proprietarului în conformitate cu prevederile Codului civil, inclusiv cheltuielile cu reparații efectuate în regie proprie prin R.A.E.D.P.P. Constanta, vor fi aprobate de către acesta în baza notelor de fundamentare întocmite de Regia Autonomă Exploatare Domeniul Public și Privat Constanța și vizate de către consiliul de administrație al acesteia."

Art. II - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr, 112/30.04.2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III - Compartimentul relații Consiliul Local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta Jiotărâre a fost votată de consilieri locali astfel: ; pentru,   "—   împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție && consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA Nr.                        2021