Hotărârea nr. 188/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ȘO .OQ.rTwM ;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. /A3^^/A^  »'2^/

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr.

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 10, alin (4), lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Valoarea totală a investiției, conform devizului general este:

  • - total investiție: 4.648.836,74 lei fără TVA, respectiv 5.523.841,50 lei cu TVA,

  • - din care C+M: 3.618.844,93 lei fără TVA, respectiv 4.306.425,47 lei cu TVA.

Art.III - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 456/2020 pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța", se abrogă.

Art.IV - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 203/2018 rămân neschimbate.

Art.V - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consiliejiijocali astfel: pentru, împotrivă,________abțineri.

La data'adoptării sunt în funcție b de consilieri din U membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA

Beneficiar;Municipiul Constanța

mal 2021


"Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 38, Constanta"

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de Investiție

"Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 38, Constanta"

EH

TOTAL

■&ValoarejHn

■Smli

; . ]

■■kValoareaBH

■foTÎVÂflB

4 ,

-/ 8* ■ 1

MEUSS

Vil

M c IJ                  n ■        * ■

■ -   •    —     -     .o wB.^a    _ _       .   ■ ■ —

■om

_ SD J

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului                    >

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

TOȚAL CAPITOLUL! ’ ‘                        \                       i

M        ' 0.00

1/   0.00

?         '2 o.o°

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. | Rețele de utilități

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL Z' _. . .                                                  " •

o.oo

.o.oo

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950,00

3.1.1 Studii de teren

5,000.00

.     950.00

5,950.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

36,700.00

6,973.00

43,673,00

3.4

Certificarea performanței energetice și au dl tul energetic al clădirilor

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.5

Proiectare sl Inginerie

202,672.00

38,507.68

241,179.68

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

26,800.00

5,092.00

31,892.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor •                         1

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

170,872.00

32,465.68

203,337.68

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanță (management Implementare proiect)

78,515.00

14,917.85

93,432.85

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

36,000.00

6,840.00

42,840,00

3.7.2, Audltul financiar

42,515.00

8,077.85

50,592.85

3.8

Asistenta tehnica (din partea prolectantuhil+dlrlgentie de șantier]

36,858.00

7,003.02

43,861.02

3.8,1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13,458,00

2,557.02

16,015,02

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12,458,00

2,367.02

14,825.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de St^tîn Construcții

1,000,00

190.00

1,190,00

3.8.2. Dirlgcnție de șantier din valoarea Investiției

23,400.00

4,446.00

27,846.00

TOȚAL CAPITOLUL 3     • < .                                    ,

371,745.00

■     70,631.55

.442,376.55

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalam

3,575,264.15

679,300.19

4,254,564.34

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

2,402,872,19

456,545.72

2,859,417.91

002

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

499,927.58

94,986.24

594,913.82

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare ■ NEELiGiBIL

672,464,38

127,768.23

800,232.61

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

15,648.94

2,973.30

18,622,24

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

7.510.61

1,427.02

8,937.63

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

914.81

173.81

1,088.62

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

7,223.52

1,372.47

8,595.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

346,145.51

65,767.65

411,913.15

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

229,643.50

43,632.27

273,275.77

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

7,700,00

1,463.00

9,163.00

003

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

108,802.00

20,672.38

129,474.38

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

5,600.00

1,064.00

6,664.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

002

Masuri conexe care contribuie ia Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

5,600.00

1,064.00

6,664.00

003

Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPIT0LUL4.       '       f / ■ 7        1              ;      ,

•   3,942,658.59

749,105.13

.>7 4.691,763.72

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

88,718.79

16,856.57

105,575,36

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferent organizării de șantier

27,931.85

5,307.05

33,238.90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

60,786.94

11,549.52

72,336.46

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

43,548.52

0.00

43,548.52

5.2,1. Comisioane $1 dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

• 0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul câlitatil lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

19,794.78

0.00

19,794.78

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M]

3,958.96

0.00

3,958.96

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M]

- 19,794.78

0.00

19,794.78

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare (timbru de arhitectura - 0.05% din C+M]

0.00

0,00

0.00

5.3

Cheltuieli dlv.sl neprevăzute (aprox. 5.3% din chelt. (cap,l+2+4))

192,153.72

36,509.21

228,662,93

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

2,555.00

485.45

3,040.45

TOTAL CAPITOLUL 5      1 ’ -                  " :

' ' \ 326,976.03

53,851.23

380,827.26

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

7,457.13

.   1,416.85

8,873.98

TOTAL CAPITOLUL 6 ,               •       Y ’                  ■

? .    7,457.13

r 1,416.85

_ 7 8,873.9.8

MMMBtMMaW^OTALțGENBRAmQMaB^HI^BMi

KC6487836I7S

■H875l004l7,6

■5[52W1*.5Q

■37618^^93

■K687/580F54

■SJ30WS&7

TOTAL

Beneficiar • UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,