Hotărârea nr. 187/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 99/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 99/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța"

Consiliul local al .municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de^O^QQâ. cAOcM;

Avânf în vedere:

t - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac înregistrat sub nr.

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr.

  • - avizul domisfei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică,realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 10, alin (4), lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în temeiul Art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 99/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Valoarea totală a investiției, conform devizului general este:

  • - total investiție: 72.898.805,49 lei fără TVA, respectiv 86.637.978,76 lei cu TVA,

  • - din care C+M: 55.191.280,66 lei fără TVA, respectiv 65.677.623,98 lei cu TVA.

Art.III - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 99/2019 rămân neschimbate.

Art.IV - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c/—p pentru,         împotrivă,abțineri.

  • L a data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, \

CONSTANTCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEI^jEFVAL delegat, VIORELA MI BELA CĂLIN


Proiectant - S.C. URBAN 5COPE S.R.L.

Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București Nr. de inreg. CC.: J40/3273/2016

CUI:35752863

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ANEXA LA ,QMNR.. ifcM


ACCES Șl MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICI

Faza: EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr.crt.

- 7 4 ^ Denumirea capitolelor sl "   : subcapitolelor de cheltuieli

... .....^Valoare’^.^

(faraTVA) -

tgi^TVA^^

(hidusivTVA) .

lei

. |e| . . <■

1

2

3

4

5

CAPnOLULI■                                             ;'r<-                            ■ ■<                                                  ~

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SIAMENAJAREA TERENULUI        .

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTALCAPTOLVi^TW^^         > ,  1         '

-' 0,00......

'W ^0,00""™?^

CAPIȚOLUL2          ;          \                                                               . ..

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Construcții

0,00

0,00

0,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00 :

CAPITOLUL 3                                                                                                   ’    '

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

260.816,81

53.305,19

314.122,00

3.1.1.

Studii de teren

162.800,00

34.682,00

197.482,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

98.016,81

18.623,19

116.640,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

856,71

162,77

1.019,49

3.3.

Expertiza tehnica

77.900,00

14.801,00

92.701,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

747.500,00

142.025,00

889.525,00

3.5.1

Tema de proiectare

89.000,00

16.910,00

105.910,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

307.300,00

58.387,00

365.687,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

351.200,00

66.728,00

417.928,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

136.233,50

25.884,37

162.117,87

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

59.333,50

11.273,37

70.606,87

3.7.2

Auditul financiar

33.000,00

6.270,00

39.270,00

3.7.3.

Elaborarea cererii de finanțare

43.900,00

8.341,00

52.241,00

3.8.

Asistenta tehnica

127.703,57

24.263,68

151.967,25

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

43.900,00

8.341,00

52.241,00

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor

35.120,00

6.672,80

41.792,80

3.8.I.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8.780,00

1.668,20

10.448,20

3.8.2

Dirigentie de șantier

83.803,57

15.922,68

99.726,25

TOTALCAPTOLăW?^          ' • ’

1.351.010,59 -+ '

^-^260:442,oi^r1

?1.611:452,61

CAPIT0LUL4 •                                          V. ;                                       ■                                             -

CHELTUI EU PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                    ■                    "

4.1.

Construcții si Instalații

54.457.676,64

10.346.958,56

64.804.635,20

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

153.709,92

29.204,88

182.914,80

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.521.719,95

669.126,79

4.190.846,74

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

10.175.580,00

1.933.360,20

12.108.940,20

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

T0TALCAPIT0L4 J.l      .    ” Ț —   -

68.308.686,51

/12.978.650,43 ?

x-81.287.336,94

capitolul 5

ALTE CHELTUIEU^i;^              '   ■

5.1.

Organizare de șantier

579.894,10

110.179,88

690.073,98

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.14 4.2 +1.2 +1.3} x 90%

579.894,10

110.179,88

690.073,98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

607.104,08

0,00

607.104,08

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

275.956,40

0,00

275.956,40

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

55.191,28

0,00

55.191,28

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

275.956,40

0,00

275.956,40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

2.029.135,21

385.535,69

2.414.670,90

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

22.975,00

4.365,25

27.340,25

TOTALCAPrTOL5

3.239.108,39

500.080,82

3.739.189,21

CAPITOLUL6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTALGENERAL

72.898.805,49

13.739.173,26

86.637.978,76

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4,2+Cap.5.1.1)

55.191.280,66

10.486.343,32

65.677.623,98

Data: 09.0S.Z021

Beneficiar/tnvestitor: UAT Municipiul Constanța

întocmit,

S.G URBAN SCOPE S.R.L.

Director departament proiectare

Mihnea