Hotărârea nr. 186/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 95/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MUGUREL, CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de O&clpțM •

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.                oC. ț

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr.

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 10, alin (4), lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și Art.196 alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I- - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II Valoarea totală a investiției:

Total investiție: 3.599.984,52 lei fără TVA, respectiv 4.278.042,60 lei cu TVA, din care C+M: 2.554.511,19 lei fără TVA/ 3.039.868,32 lei cu TVA

Art.III - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 234/2020 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța", se abrogă.

Art.IV - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 95/2019 rămân neschimbate.

Art.V - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezente hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

JKp pentru, împotrivă,   1   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, u le ~--MU.UAa


CONSTANȚACONTRAS SECRETAR GEN Viorela MirNr.


ANEXA LA

Beneficiar:Munîcipiul Constanța


HCLMNR. 1^

iunie 2021


„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Mugurel, Constanța"

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Mugurel, Constanța"

Nr. Crt

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare ffara TVAl *

TVA

Valoare (cu TVA1

lei

lei

lei

1

2

3

4

■ 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

8,140.20

1,546.64

9,686.84

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

15,807.61

3,003.45

18,811.06

IA

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

23,947.81

4,550.08

28,497.8S

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele de utilități ■

32,589.30

6,191.97

38,781.27

TOTAL CAPITOLUL 2

32,589.30

6,191.97

38,781.27

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

6,200.00

1,178.00

7,378.00

3.1.1 Studii de teren

.6,200.00

1,178.00

7,378.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000,00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

9,900.00

1,881.00

11,781.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6,100.00

1,159.00

7,259.00

3.5 '

Proiectare si inginerie

98,492.00

18,713.48

117,205.40

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

. 0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

22,400.00

4,256.00

26,656.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

29,214.00

5,550.66

34,764.66

35.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,640.00

691.60

4,331.60

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

43,238.00

8,215.22

51,453.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

33,010.00

6,271.90

39,281.90

3.7.1'. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

29,410.00

5,587.90

34,997.90

3.7.2. Auditul financiar

3,600.00

684.00

4,284.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de șantier)

60,494.00

11,493.86

71,987.80

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier din valoarea investiției

53,086.00

10,086.34

63,172.34

TOTAL CAPITOLUL 3

215,196.00

40,887.24

256,083.2*1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,411,087.74

458,106.67

2,869,194.41

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

26,364.74

5,009.30

31,374.04

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

176,500.00

33,535.00

210,035.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

153,480.00

29,161.20

182,641.20

4.S

Dotări

375,968.00

71,433.92

447,401.92

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,143,400.41

597,246.09

3,740,646.5:

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,521.60

11,499.10

* 72,020.76

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

60,521.60

11,499.10

72,020.70

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,257.76

0.00

31,257.76

5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtni controlul calitatii lucrărilor de construcții

11,576.95

0.00

11,576.95

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,315.39

0.00

2,315.39

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,576.95

0.00

11,576.95

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5,788.47

o.oc

5,788.47

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (valoare aprobata DALI)

84,846.40

16,120.82

100,967.22

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,320.00

820.80

5,140.86

TOTAL CAPITOLUL 5

180,945.76

28,440.72

209,386.46

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

3,905.17

741.98

4,647.15

TOTAL CAPITOLUL 6

3,905.17

741.98

4,647.15

TOTAL GENERAL

3,599,984.52

678,058.08

4,278,042.60

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2 +4.1+4.2+5.1.1)

2,554,511.19

485,357.13

3,039,868.32

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA