Hotărârea nr. 185/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^O.nQ>/^arU ;

Având în vedere:

, - referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chitac , înregistrat sub nr.

  • - raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.A?4ZwX3 0^ ^2/

  • - avizul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

  • - avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. lt alin (6) și art. 10, alin (4), lit. b) și c) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 47 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. I - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", conform devizului general anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Se aprobă Proiectul Tehnic, anexă la prezenta hotărâre, și valoarea totală a investiției conform devizului general actualizat astfel:

Total investiție: 9.206.568,15 lei fără TVA, respectiv 10.938.265,93 lei cu TVA

din care C+M: 6.233.573,65 lei fără TVA, respectiv 7.417.952,64 lei cu TVA

Art. III - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 331/2019 pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", se abrogă.

Art. IV - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 202/2018 rămân neschimbate.

ART.V Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru.

împotrivă.   —~    abțineri. p./*                  gu

La data adoptării sunt în funcțieJ-jode consilieri din t^rmembri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASE

SECRETAR GEN VIORELA M

Constanța^^ Nr.

Beneficiar:Municipiul Constanța


ANEXA LA I

mai 2021


"Creșterea eficientei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanta"

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

"Creșterea eficientei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanta”

|nrI

sub^pitol e cheltui

TOTAL

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. |Rețele de Utilități

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

36,000.00

6,840.00

42,840.00

3.1.1 Studii de teren

19,500.00

3,705.00

23,205.00

3.1,2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

16,500.00

3,135.00

19,635.00

3.2

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

6,883.00

1,307.77

8,190.77

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000.00

190.00

1,190.00

Supraveghere arheologica

5,883.00

1,117.77

7,000.77

3.3

Expertiza re tehnică

8,800.00

8,800.00

3.4

Certificarea performanței energetice șlauditul energetic al clădirilor

16,500.00

3,135.00

19,635.00

3.5

Proiectare si inginerie

266,567.60

50,647.84

317,215.44

3.5.1.Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0.00

3,5,3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

37,000.00

7,030.00

44,030.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

87,780.30

16,678.26

104,458.56

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,900.00

2,071.00

12,971.00

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de execuție

130,887.30

24,868.59

155,755.89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

44,834.00

5,668.46

50,502.46

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

29,834.00

5,668.46

35,502.46

3.7.2, Auditul financiar

15,000.00

0.00

15,000.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantulul+dirigentie de șantier)

40,160.40

7,630.48

47,790.88

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9,560.40

1,816.48

11,376.88

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8,560.40

1,626.48

10,186.88

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2. Dirigenție de țantier

30,600.00

5,814.00

36,414.00

TOTAL CAPITOLUL 3

419,745.00

75,229.55

494,974.55

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6,101,637.16

1,159,311.06

7,260,948.22

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

68,232.80

12,964.23

81,197.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1,459,453,00

277,296.07

1,736,749.07

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

536,360,00

101,908.40

638,268.40

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

8,165,682.96

1,551,479.76

9,717,162.72

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

127,229.27

24,173.56

151,402.83

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

63,703.69

12,103.70

75,807.39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

63,525.58

12,069.86

75,595.44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

68,569.31

0.00

68,569.31

5.2,1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul caii tatii lucrărilor de construcții [0.5% din C+MJ

31,167.87

0.00

31,167.87

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+MJ

6,233.57

0.00

6,233.57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

31,167.87

0.00

31,167.87

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (5% din chelt. (cap.1+2+4))

408,284.15

77,573.99

485,858,14

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,601.00

1,254.19

7,855.19

TOTAL CAPITOLUL 5

610,683.73

103,001.74

713,685.47

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

10,456.46

1,986.73

12,443.19

TOTAL CAPITOLUL 6

10,456.46

1,986.73

12,443.19


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,