Hotărârea nr. 184/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare a! domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr.UQ^Wjy~06.2021;

. A - raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii publice, înregistrat sub nr.                     06.202

.    - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr.

..^A.0.?>..../J^.06.2021;

.    । - raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu si Cadastru, înregistrat sub nr.

06.2021;

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

 • - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

în conformitate cu prevederile:

 • - HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare

 • - Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a .domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.

(1) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

|        HOTĂRĂȘTE:

i

Art.l Se aproba modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța prin modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor imobile, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.ll din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de .delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea denumirii din "Anexa nr. 5 - inventar terenuri domeniul privat" din art. 1 alin 1 a HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța în "Anexa nr. 5 - inventar terenuri domeniul public și privat".

Art.4 Se aprobă modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, prin completarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri domeniul public și privat în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor imobile, conform anexelor 3-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Predarea primirea imobilelor descrise în anexele nr. 1, nr. 3 și nr.4 se va realiza prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și reprezentanții SC Confort Urban SRL, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri cu menționarea valorilor de inventar.

Art.6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, inclusiv anexele nr.10 si nr.12-17, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.7.Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare ai domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.8 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. îm vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre Știință.

I I 1

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ^împotrivă, abțineri.

La data adoptării sdjnt în funcție

1 i

i                                                                 - *

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

j

i

! * ■ .

i

CONSTANȚA.

NR.     IftH /                2021

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL DELEGAT VIORELA-MIMMLA CĂLIN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA l CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

NR. CRT

DENUMIRE BUN i

Suprafața măsurata ( mp)

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1.

B-dul Ferdinand, Tronson 2

3238

nr. cadastral / carte funciară nr. 238469

2.

B-dul Ferdinand, Tronson 1

39718

nr. cadastral / carte funciară nr. 238487

3.

Str, Mihai Viteazu, Tronson 1

4202

nr. cadastral / carte funciară nr. 238584

4.

Str. Mihai Viteazu, tronson 2 i

2561

nr. cadastral / carte funciară nr. 242584

5.

Str. Mihai Viteazu, Tronson 4

7341

nr. cadastral / carte funciară nr. 249643

6.

B-dul Mamaia, Tronson 1

191756

nr. cadastral / carte funciară nr. 238653

7.

Str.Mircea cel Bătrân,Tronson 2

16851

nr. cadastral / carte funciară nr. 242560

8.

u                           t

Str. Rascoala din 19p7, Tronson 1

2363

nr. cadastral / carte funciară nr. 242563

9.

Str. Ștefan cel MareJ Tronson 1

1460

nr. cadastral / carte funciară nr. 242571

10.

Str. Ștefan cel Mare; Tronson 2

12654

nr. cadastral / carte funciară nr. 242605

11.

Str. Ștefan cel Mare; Tronson 3

2593

nr. cadastral /carte funciară nr. 242568

12.

Str. Ștefan Mihăileanu, Tronson 1

1600

nr. cadastral /carte funciară nr. 242577

13.

Str. Gen. Mânu, Tronson 1

1804

nr. cadastral /carte funciară nr. 242594

14.

Str. Cuza Vodă, Tronson 1

1053

nr. cadastral /carte

funciară nr. 249234

15.

Str. Cuza Vodă, Tronson 2

711

nr. cadastral /carte

funciară nr. 249219

16.

Str. Cuza Vodă, Tronson 3

527

nr. cadastral /carte funciară nr. 249159

17.

Str. Cuza Vodă, Tronson 4

1767

nr. cadastral /carte funciară nr. 249164

18.

I

Str. Cuza Vodă, Tronson 5 i

1672

nr. cadastral /carte funciară nr. 249152

19.

Str. Cuza Vodă, Tronson 6

6279

nr. cadastral /carte funciară nr. 249303

20.

Str. Jupiter, Tronson! 1

619

nr. cadastral /carte funciară nr. 249163

21.

i

Str. I.G.Duca, Tronson 1

. 19088

nr. cadastral /carte funciară nr. 250397

22.

!

Str. I.G.Duca, Tronson 2

774

nr. cadastral /carte funciară nr. 250709

23.

i

Str. Ion Lahovari, Tronson 4

915

nr. cadastral /carte funciară nr. 250649

24.

Str. Atelierelor ।

8230

nr. cadastral /carte

funciară nr. 249301

25.

Str. Atelierelor, Tronson 2

770

nr. cadastral /carte funciară nr. 250361

26.

Str. Miron Costin, Tronson 2 i

615

nr. cadastral / carte funciară nr. 250371

27.

Str. Miron Costin, Tronson 3

J

870

nr. cadastral / carte funciară nr. 250787

28.

B-dul Marinarilor, zo!na Vraja Mării

î

13433

nr. cadastral /carte funciară nr. 217309, pentru organizare de șantier

J

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

u


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAI?DELEGAT

viorela-mirabe/laxălin


Anexa nr.2 la HCL/2021


ANEXA NR.ll la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța

 • A. Lucrări de întreținere și reparații curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța, executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

RPD01

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanică

Lei/mc

52,51

2

RPD02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

RPD03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm                               '

Lei/mp

.27,23

4

RPD04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

-13,12

5

RPD05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

RPD06

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)                                      '

Lei/ml

24,44

7

RPD07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

RPD08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

RPD09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

RPD10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)                                      ;

Lei/ml

28,68

11

RPD11

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

RPD12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

RPD13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

RPD14

Amorsarea suprafețelor

Lei/mp

2,28

15

RPD15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

RPD16

Montat pavaj (pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

17

RPD17

Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

RPD18

Strat de legătură binder EB22,5 LEG50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

RPD19

J

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 bază 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

RPD20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

RPD21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

RPD22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm! grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

RPD23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

RPD24

Aducere Ia profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu, așternere manuală                        ;

Lei/to

452,49

25

RPD25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

RPD26

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 4 cm

Lei/mp

80,99

27

RPD27

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 6 cm                         ।

Lei/mp

120,59

28

RPD28

Reparații prin plombare binder EB22,4 LEG50/70 (BAD25) în grosime de 6 cm              !

Lei/mp

114,43

29

RPD29

Strat de uzură SMA16 RUL 50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

70,59

30

RPD30

Reparații trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

31

RPD31

Reparații prin plombare cu mixtură stocabilă

Lei/to

718,65

32

RPD32

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală

Lei/mc

242,48

33

RPD33

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

34

RPD34

Montat armături diverse

Lei/kg

5,35

35

RPD35

Confecții metalice simple                   ;

Lei/kg

29,74

36

RPD36

Vopsitorii confecții metalice diverse         :

Lei/mp

51,76

37

RPD37

Turnare beton C8/10                      !

Lei/mc

352,81

38

RPD38

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

39

RPD39

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

40

RPD40

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

41

RPD41

Transport moloz din lucrări de reparații     ।

Lei/to

15,71

42

RPD42

Reparații glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

43

RPD43

Reparații tencuieli interioare

Lei/mp

65,95

44

RPD44

Desfacere placaje ceramice

Lei/mp

.48,62

45

RPD45

Reparații pardoseli ceramice                :

Lei/mp

140,26

46

RPD46

Zugrăveli lavabile                             I

Lei/mp

26,42

47

RPD47

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

48

RPD48

Montat corp de iluminat

Lei/buc

58,72

49

RPD49

Reparații cu material hidroizolant

Lei/mp

100,16

50

RPD50

Desfacere tencuieli                          '

Lei/mp

6,08

51

RPD51

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

52

53

RPD52

RPD53

Montare geogril

Montat pavaj din piatră cubică pe pat de șapă de ciment 5cm grosime

Lei/mp

Lei/mp

12,17

69,75

54

RPD54

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/ml

29,88

55

RPD55

Refacere pavaje vechi

Lei/mp

65,08

56

RPD56

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminous la îmbrăcăminți bituminoase

Lei/ml

8,93

57

RPD57

Confecționat dale și montat capace cămine canalizare

Lei/buc

1394,28

58

RPD58

Aducere la cota de asfalt a capacelor       j

Lei/buc

933,58

59

RPD59

Trasare lucrări pentru asfaltare              !

Lei/ml

54,77

60

RPD60

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

61

RPD61

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20cm

Lei/mp

21,93

62

RPD62

Strat de legătură binder EB22,4 LEG50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

63

RPD63

Spălare curățare suprafețe

Lei/mp

31,23

64

RPD64

Ștergere marcaj rutier prin frezare

Lei/mp

43,29

65

RPD65

Curățarea vegetației între pavaje și pe trotuare

Lei/mp

5,73

66

RPD66

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um) |

Lei/mp

27,17

67

RPD67

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um) 1

Lei/mp

29,00

68

RPD68

Desființare panouri publicitare pe structura metalica

Lei/kg

6,42

69

RPD69

Demontare confecții metalice

Lei/kg

4,61

70

RPD70

Demolat structuri din beton

Lei/mc

225,21

71

RPD71

i

Demontat stâlpi din beton

Lei/buc

1056,54

72

RPD72

Mutare elemente din beton

Lei/buc

11,61

73

RPD73

Montare borduri granit mici - secțiune 10X15

Lei/ml

(85,06

74

RPD74

Montare borduri granit mari - secțiune 20X25

Lei/ml

233,17

75

RPD75

i

Reparatii cu pavele din granit - secțiune 25X25X7

Lei/mp

336,19

76

RPD76

Reparatii cu pavele din granit - secțiune 25X25X4

Lei/mp

267,14

77

RPD77

Montare borduri marmura - secțiune 20X25

Lei/ml

231,09

78

RPD78

Montare rigole granit secțiune 25X50       !

Lei/buc

156,26

79

RPD79

Marcaje rutiere longitudinale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

21,56

80

RPD80

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

28,43

81

RPD81

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale Lei/mp termoplastice - alb                         i

64,69

82

RPD82

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale Lei/mp termoplastice - alb

71,59

83

RPD83

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

127,96

84

RPD84

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

57,44

85

RPD85

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

65,11

86

RPD86

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni

Lei/mp

117,27

87

RPD87

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece

Lei/mp

161,64

(covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

88

RPD88

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

166,91

89

RPD89

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

274,50

90

RPD90

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastic

Lei/mp

419,07

91

RPD91

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune sau raschetare                    ,

Lei/mp

24,91

92

RPD92

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

6,02

93

RPD93

Frezare îmbrăcăminte asfaltica 10 cm

Lei/mp

24,25

94

RPD94

Montaj elemente prefabricate

Lei/to

112,11

95

RPD95

Reparații izolate pe carosabil, suprafețe < 10,00 mp Lei/mP

342,91

96

RPD96

Reparații izolate pe carosabil, suprafețe > 10,00 mj

3 Lei/mp

298,11

97

RPD97

Reparații izolate pe trotuar, suprafețe < 10,00 mp

Lei/mp

174,21

98

RPD98

Reparații izolate pe trotuar, suprafețe > 10,00 mp

Lei/mp

129,41

99

SV01

Corecție coroane arbori < 7 m

Lei/buc

238,88

100

SV02

Corecție coroane arbori > 7 m              |

Lei/buc

323,52

101

SV03

Curățat teren orizontal de frunze și crengi

Lei/smp

51,76

102

SV04

Degajat teren de corpuri străine

Lei/smp

226,60

103

SV05

Mobilizat sol la 10 cm adâncime

Lei/mp

6,09

104

SV06

Mobilizat sol la 20 cm adâncime -teren mijlociu

Lei/mp

8,65

105

SV07

Mobilizat sol la 30 cm adâncime - teren mijldciu

Lei/mp

11,22

106

SV08

Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%

Lei/smp

154,48

107

SV09

Cosirea gazonului pe suprafețe orizontale sau| în pantă sub 30%                         j

Lei/smp

26,05

108

SV10

Curățat teren de iarbă și buruieni

Lei/smp

210,89

109

SV11

Așternere pământ vegetal

Lei/mp

3,52

110

SV12

Plantări de plante florale                      1 Lei/lOObuc.

127,50

111

SV13

Tuns gard viu

Lei/mp

1,54

112

SV14

Udat cu furtunul din cisternă

Lei/mc

103,76

113

SV15

Tăieri de corecție, inflorescență, lăstari sălbatici,

la trandafiri

Lei/buc.

2,15

114

SV16

Administrare îngrășăminte

Lei/to

2575,84

115

SV17

Plantări trandafiri și arbuști, fără balot

Lei/buc.

16,08

116

SV18

Doborâre arbori cu fierăstrău mecanic,

diametru<50 cm

Lei/buc.

1217,16

117

SV19

Doborâre arbori cu fierăstrău mecanic, '

diametru>50 cm

Lei/buc.

2498,52

118

SV20

Transport resturi vegetale

Lei/to.

298,73

i I

Cheltuieli pentru desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalitățile legale în zona drumului public poz. 68-72 - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de marcaje executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr.1/11.01.2019, Actului adițional nr.l/01:04.2020 la Acordul cadru nr.1/11.01.2019, Contractului subsecvent nr.2/02.03.2020 și Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2/02.03.2020 având ca obiect "Execuția marcajelor rutiere", preturile unitare sunt celeprevazute Ia poz.79-92 avand indicativele RPD79-RPD92.

 • B. Recuperarea investițiilor

  • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

  • B.2 Recuperarea valorii capacelor prefabricate prevăzute la RPD57 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.

  • B.3 Recuperarea valorii elementelor prefabricate prevăzute la RPD94 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.                        '

 • C. Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico-economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de trafic, studii de circulație, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video -conform facturii lunare.

 • D. Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 %, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E. Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

 • F. Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI. Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații, pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparatii și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

 • G. Impozite și taxe .

  H. Alte cheltuieli neprevăzute/ conform facturilor prezentate .

 • I. Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

I

 • J. Profit - 5 %                                    i

  PREȘEDINTE ȘEDINȚA

  \                 V         *—              \

  i ।

  CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR GENERAL DELEGAT VIORELA-MIRABetLA CĂLIN


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei 'nr. 5 - Inventar terenuri domeniul public și privat transmitere în gestiunea delegată .

)

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFIC ARE

suprafață mp

)

i

OBSERVAȚII

Valoare de inventar

1.

Teren intravilan tronson 3, lot. 3

ICota de • 85,30% 1 din suprafața totală de

3.651 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 207032 carte funciară 207032

i

i

i r i j

PREȘEDINTEȘEDINȚĂ,


NEAZĂ DELEGAT LA CĂLIN


CONTRASE

SECRETAR GENERĂI VIORELA-MIRAB


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri domeniul public și privat transmitere în gestiunea delegată

I

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,!NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICA RE

suprafață mp

*

OBSERVAȚII

Valoare de inventar

1.

Teren intravilan tronson 3, lot. 5

! Cota de *85,30% din 1 suprafața ! totală de

I 5.373 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 207037 carte funciară 207037

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENER t DELEGAT VIORELA-MIRAB CĂLIN