Hotărârea nr. 182/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRIN SACET CĂTRE SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Cons^^locaN^^         Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data

Luând în dezbatere referatijJ dezaprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub numărul                portul de specialitate, întocmit de

Compartimentul Contracte, Avizări și Legile Proprietății nr,/#Z;S£^^ Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere:

  • - art. 2 alin (3), art. 9 lit. c), art. 10 alin (2), art. 11 alin. (1), 12 alin. (1), alin (3) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 22 alin. (1), alin (2) și alin (3), art. 24 alin (IJHit. a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 299, 300, 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 346/2019 privind aprobarea studiului privind "Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Constanța";

  • - prevederile art. 1 din HCL nr. 4/22,01.2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr. 49 din 26.02.2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin (3) lit. d) și e), alin (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Art.2 Se mandatează primarul să semneze, în numele Municipiului Constanța, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a actelor adiționale.

Art. 3 Se aprobă revocarea dreptului de administrare al RADET Constanța, asupra bunurilor mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică ce aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța și se aprobă constituirea dreptului de administrare a acestora către societatea Termoficare Constanța S.R.L., începând cu data 01.09.2021.

Art. 4 Dreptul de administrare asupra bunurilor mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică ce aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța se exercită de către Termoficare Constanța în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Predarea-primirea bunurilor mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică ce aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, astfel cum sunt menționate în anexa la prezenta hotărâre (reprezentând Anexa nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr. 49 din 26.02.2021 cu modificările și completările ulterioare) parte integrantă din aceasta, se va face la data menționată la art. 1.

Art. 6 Procesele verbale de predare-preluare a bunurilor descrise și enumerate în anexă se întocmesc între reprezentanții R.A.D.E.T. Constanța și reprezentanții societății Termoficare Constanța S.R.L..

Art. 7 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre către: RADET CONSTANȚA, TERMOFICARE CONSTANȚA SR.L., Direcția Patrimoniu Și Cadastru, Direcția Financiară, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,    —- împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din ^7^ membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU


ANEXA NR.l la HCLM nr.

Lista bunurilor mobile și Imobile aferente serviciului public de termofîcare care aparțin patrimoniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + ■ reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii Ia data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1100001

ATELIER SI SPATII TERMOFÎCARE

01.12.1989

1.1.1

1 591 843.58

1 390 310.00

201 533.58

37 346.76

164 186.82

8802082

LtN 1 KALA 1 tKMICA Kt UAZt NAI UKALt PALAb S teren-199mp SC-69mp

02.06.2009

1.1.2

4 703 847.00

4 521 545.96

28 029.00

154 272.04

53 052.62

101 219.42

1100003

SEDIU BADEA CIRTAN (P+4)

01.12.1970

1.6.4

1 864 650.26

337 256.54

1 527 393.72

607 758.85

919 634.87

1100005

IMOBIL CASERIE FD3

01.06.2002

1.6.4

151 212.76

151 212.76

0.00

0.00

1100006

IMOBIL CASERIE FD7

01.06.2002

1.6.4

113 903.49

113 903.49

0.00

0.00

8801769

CENTRALA GAZE ENERGIA

29.10.2008

1.6.5

1 051 046.90

1 051 046.90

O.00

0.00

1110001

PUNCT TERMIC 1 BD FERDINAND R8

01.06.1983

1.6.5

297 520.87

253 175.69

44 345.18

0.00

44 345.18

1110002

PUNCTTERMIC 2 STR I.G. DUCA

01.12.1972

1.6.5

73 257.55

73 257.55

0.00

0.00

1110003

PUNCTTERMIC 3 Str Cuza Vodă nr.50 bloc M13,S

01.12.1973

1.6.5

137 418.87

129 145.34

0.00

8 273.53

8 273.53

0.00

1110005

PUNCTTERMIC 5TOMIS67

01.12.1972

1.6.5

39 943.29

39 943.29

0.00

0.00

1110006

PUNCTTERMIC 6TOMIS98

01.12.1976

1.6.5

176 445.86

176 445.86

0.00

0.00

1110007

PUNCTTERMIC 7 ȘTEFAN C.M. 15

01.12.1976

1.6.5

120 865.75

120 865.75

0.00

0.00

1110008

PUNCTTERMIC 8 TOMIS 64 (MIGA)

01.12.1973

1.6.5

135 165.98

135 165.98

0.00

0.00

1110009

PUNCTTERMIC 9 Str.Rascoalei nr.7, SC=286,6 m

01.10.1975

1.6.5

9 509.52

7 221.39

2 288.13

2 288.13

0.00

1110010

PUNCTTERMIC 10 ȘTEFAN C.M.BLM1

01.05.1974

1.6.5

131 645.68

131 645.68

0.00

1110012

PUNCTTERMIC 12 Str. Remus Opreanu Nr.9,b1oc

01.12.1983

1.6.5

340 927.11

288 537.98

32 616.31

19 772.82

8 032.81

11 740.01

1110013

PUNCTTERMIC 13 PIAȚA OVIDIU

01.03.1984

1.6.5

7 208.80

4 244.43

2 964.37

0.00

1110014

PUNCTTERMIC 14 SULMONA

01.03.1983

1.6.5

362 192.24

350 109.12

12 083.12

0.00

1110015

PUNCTTERMIC 15 HOTEL BIT

01.03.1984

1.6.5

130 550.24

77 698.56

52 851.68

0.00

1110016

PUNCTTERMIC 16 UC PEDAGOGIC

01.01.1979

1.6.5

95 954.43

95 954.43

0.00

1110017

PUNCTTERMIC 17 DECEBAL

01.12.1976

1.6.5

272 714.89

257 792.34

14 922.55

0.00

8800942

PUNCTTERMIC 17A BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

01.10.2006

1.6.5

150 901.59

150 901.59

0.00

1110018

PUNCTTERMIC 18 EROILOR BLB1

01.12.1990

1.6.5

417 117.41

344 954.32

72 163.09

0.00

1110022

PUNCTTERMIC 22 StrOleg Danovski nr.28,SC«3

01.03.1990

1.6.5

774 853.24

751 708.11

23 067.46

77.67

44.08

33.59

1110023

PUNCTTERMIC 23 CRIZANTEMELOR

01.11.1983

1.6.5

316 183.83

263 313.33

52 870.50

0.00

1110025

PUNCTTERMIC 25 13 DECEMBRIE BL LS5

01.12.1972

1.6.5

381 142.29

322 615.59

58 526.70

0.00

1110029

PUNCTTERMIC 29 BD MAMAIA BL LI'

01.03.1984

1.6.5

164 678.71

164 678.71

0.00

1110030

PUNCTTERMIC 30 Str Ion Ratiu nr.l,SC=276mp,

01.09.1985

1.6.5

417 827.02

338 647.92

53 530.04

25 649.06

21 188.34

4 460.72

1110031

PUNCTTERMIC 31 Str Muncel nr.24,SC=394mp,T

01.03.1990

1.6.5

1 142 930.95

1 088 573.10

34 378.25

19 979.60

8 508.07

11 471.53

1110033

PUNCTTERMIC 33 STR.UNIRII BL C

01.11.1983

1.6.5

246 307.38

225 224.85

21 082.53

0.00

1110035

PUNCTTERMIC 35 STR CAIUTI

01.01.1984

1.6.5

314 741.29

280 465.93

34 275.36

0.00

1110037

PUNCTTERMIC 37 STR.UNIRII

01.03.1984

1.6.5

554 529.37

204 956.06

349 573.31

0.00

1110038

PUNCTTERMIC 38 STR.UNIRII

01.03.1983

1.6.5

316 964.76

240 446.46

76 518.30

0.00

1110040

PUNCTTERMIC 40 MIRCEA

01.12.1990

1.6.5

864 614.75

850 699.10

13 915.65

0.00

1110041

PUNCT TERMIC 41 CONSTANTA

01.03.1993

1.6.5

97 036.70

94 919.46

2 117.24

0.00

1110042

PUNCTTERMIC 42 CONSTANTA

01.12.1990

1.6.5

477 291.03

412 375.64

64 915.39

0.00

1110044

PUNCTTERMIC 44 CONSTANTA

01.11,1997

1.6.5

182 543.20

167 201.70

15 341.50

0.00

1110045

PUNCTTERMIC 45 CONSTANTA

01.11.1997

1.6.5

362 918.20

343 177.24

19 740.96

0.00

1110046

PUNCT TERMIC 46 Str Soveja Bl FT7, SC=300mp,

01.01.1979

1.6.5

192 809.03

148 595.44

28 247.10

15 966.49

6 554.73

9 411.76

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1110047

PUNCT TERMIC 47 FRAGILOR BL V

01.12.1976

1.6.5

610 199.64

411 035.38

199 164.26

0.00

1110048

PUNCT TERMIC 48 BADEA CIRTAN

01.11.1982

1.6.5

172 592.27

156 547.19

16 045.08

0.00

1110050

PUNCT TERMIC 50 Bdul Tomis Bl 7b,SC=324,52rr

01.12.1976

1.6.5

84 152.11

54 834.20

16 440.37

12 877.54

7 395.00

5 482.54

1110051

PUNCT TERMIC 51 CONSTANTA

01.12.1978

1.6.5

198 939.74

165 892.60

33 047.14

0.00

1110052

PUNCT TERMIC 52 Aleea Zmeurei Bl U3,SC=456/

01.10.1976

1.6.5

278 946.96

193 422.96

24 149.00

61 375.00

61 375.00

0.00

1110053

PUNCT TERMIC 53SOVEJABL57

01.01.1984

1.6.5

64 072.00

45 694.01

18 377.99

0.00

1110054

PUNCT TERMIC 54 Bdul Tomis Bl L9C,SC=376,58

01.01.1982

1.6.5

290 159.38

241 361.06

16 618.07

32 180.25

27 479.77

4 700.48

1110055

PUNCT TERMIC 55 LAPUSNEANU BL A

01.01.1982

1.6.5

325 722.38

301 252.83

24 469.55

0.00

1110056

PUNCTTERMIC 56 CONSTANTA

01.07.1984

1.6.5

237 974.31

208 089.24

29 885.07

0.00

1110057

PUNCTTERMIC 57 LAPUSNEANU BL L

01.09.1985

1.6.5

332 479.85

258 054.25

74 425.60

0.00

1110059

PUNCT TERMIC 59 NALBEI BL L107

01.12.1976

1.6.5

335 278.55

275 399.44

59 879.11

0.00

1110063

PUNCTTERMIC 63 TRAIAN 30 BL B4

01.03.1969

1.6.5

47 717.46

47 717.46

0.00

1110065

PUNCTTERMIC 65 SPITALUL VECHI

01.06.1983

1.6.5

459 613.13

384 598.21

75 014.92

0.00

1110066

PUNCTTERMIC 66 ILARIE VORONCA

01.12.1966

1.6.5

243 766.62

204 791.19

38 975.43

0.00

1110067

PUNCTTERMIC 67 OBORULUI

01.03.1990

1.6.5

881 851.66

834 405.03

47 446.63

0.00

1110069

PUNCTTERMIC 69 CONSTANTA

01.11.1982

1.6.5

301 763.93

301 763.93

0.00

1110070

PUNCTTERMIC 70 Bdul Ferdinand nr. 97 bloc Bl,

01.12.1970

1.6.5

497 729.09

298 967.53

3 037.30

195 724.26

195 724.26

0.00

8804400

PUNCTTERMIC 71 SPITAL BOLI INFECTIOASE

01.03.2012

1.6.5

517 760.61

517 760.61

0.00

0.00

1110072

PUNCTTERMIC 72 CONSTANTA

01.11.1982

1.6.5

342 838.62

268 441.39

74 397.23

0.00

1110073

PUNCT TERMIC 73 Aleea Garofitei bloc L101, SC=

01.01.1982

1.6.5

317 376.93

244 067.02

73 089.74

220.17

220.17

0.00

1110074

PUNCTTERMIC 74 CONSTANTA

01.03.1990

1.6.5

475 396.12

414 168.43

61 227.69

0.00

1110075

PUNCTTERMIC 75 VIOLETELOR BL L

01.02.1976

1.6.5

392 931.12

325 945.24

66 985.88

0.00

1110076

PUNCTTERMIC 76 CONSTANTA

01.01.1979

1.6.5

210 407.06

184 572.27

25 834.79

0.00

1110086

PUNCTTERMIC 86 CONSTANTA

01.01.1997

1.6.5

217 574.06

161 434.53

56 139.53

0.00

1110089

PUNCTTERMIC 89 MEDEEA 25

01.11.1983

1.6.5

97 017.90

92 605.68

4 412.22

0.00

1110091

PUNCTTERMIC 91 CONSTANTA

01.07.1975

1.6.5

291 088.76

183 090.92

107 997.84

0.00

1110092

PUNCTTERMIC 92 M.GRINDEANU

01.12.1974

1.6.5

303 420.56

204 613.10

98 807.46

0.00

1110093

PUNCTTERMIC 93 CONSTANTA

01.06.1975

1.6.5

244 338.69

166 062.70

78 275.99

0.00

1110096

PUNCTTERMIC 96 PANDURULUI BL2

01.12.1983

1.6.5

577 273.25

468 858.44

108 414.81

0.00

1110100

PUNCTTERMIC 100 StrEremia Movila,SC=316,5;

01.09.1985

1.6.5

316 404.30

291 200.79

12 827.69

12 375.82

4 592.32

7 783.50

1110101

PUNCTTERMIC 101 Str Păun Pindo nr,10,SC=32i

01.11.1983

1.6.5

198 496.87

146 378.02

39 498.00

12 620.85

12 620.85

0.00

1110102

PUNCTTERMIC 102 CONSTANTA

01.03.1984

1.6.5

187 001.40

119 386.96

67 614.44

0.00

0.00

1110103

PUNCT TERMIC 103 Bdul Tomis nr,232 Bl TD15,S

01.01.1984

1.6.5

279 728.64

231 344.73

14 984.69

33 399.22

33 399.22

0.00

1110104

PUNCTTERMIC 104 BD TOMIS BLTD5

01.03.1984

1.6.5

218 251.39

193 849.39

24 402.00

0.00

1110105

PUNCTTERMIC 105 STEJARULUI BLE2

01.10.1965

1.6.5

389 153.48

341 942.23

47 211.25

0.00

1110106

PUNCTTERMIC 106 ANDREI IONESCU BLST2

01.04.1994

1.6.5

908 192.89

846 434.04

61 758.85

0.00

1110107

PUNCTTERMIC 107 Bdul Tomis nr.l43,SC=291,l

01.06.1978

1.6.5

281 610.49

252 714.88

16 024.10

12 871.51

7 858.42

5 013.09

1110108

PUNCTTERMIC 108 MIRCEA BLTD1 AD

01.09.1983

1.6.5

364 154.59

357 987.78

6 166.81

0.00

1110112

PUNCTTERMIC 112 CONSTANTA

01.10.1963

1.6.5

128 767.68

87 636.30

41 131.38

0.00

1110113

PUNCTTERMIC 113 AL MACILOR BL Bl

01.12.1971

1.6.5

292 433.99

279 158.48

13 275.51

0.00

1110114

PUNCTTERMIC 114 TOMIS 153 COLEGIU TOMIS

01.03.2012

1.6.5

0.00

0.00

0.00

0.00

1110115

PUNCTTERMIC 115 Bdul Lapusneanu ,SC=392,9(

01.03.1990

1.6.5

1 044 603.19

911 310.42

64 536.11

68 756.66

68 756.66

0.00

8804401

PUNL1 ItKMIL 11b bl R bbMANAIARULUl 8 bL 117,41MP

01.03.2012

1.6.5

0.00

0.00

0.00

0.00

1110117

PUNCTTERMIC 117 TOMIS (TOMIS 3)

01.09.1973

1.6.5

115 814.86

64 557.26

51 257.60

0.00

1110118

PUNCTTERMIC 118 P.TONIZA BL.L5

01.12.1972

1.6.5

131 843.19

118 108.71

13 734.48

0.00

1110119

PUNCTTERMIC 119 CONSTANTA

01.10.1965

1.6.5

189 087.73

140 372.18

48 715.55

0.00

1110120

PUNCTTERMIC 120 SOVEJA 66 BL 02

01.10.1966

1.6.5

142 835.98

122 583.81

20 252.17

0.00

1110121

PUNCTTERMIC 121 CONSTANTA

01.12.1966

1.6.5

256 524.22

178 645.40

77 878.82

0.00

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

.Total.modemizaril realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1110122

PUNCT TERMIC 122 Aleea Heradeea Bl T2,SC=38

01.11.1967

1.6.5

190 584.09

89 351.39

21 222.35

80 010.35

80 010.35

0.00

1110123

PUNCTTERMIC 123 Aîeea Argeș Bl T6,SC=378,35

01,03.1968

1.6.5

170 458.42

62 483.76

20 073.12

87 901.54

87 901.54

0.00

1110124

PUNCT TERMIC 124 LAPUSNEANU BLL

01.03.1990

1.6.5

931 288.91

920 918.77

10 370.14

0.00

1110125

PUNCTTERMIC 125 I.G.DUCA BL L41

01.12.1977

1.6.5

331 276.13

276 474.85

54 801.28

0.00

1110126

PUNCTTERMIC 126 DOBROGEANU GHEREA

01.12.1977

1.6.5

155 150.43

150 981.38

4 169.05

0.00

1110127

PUNCT TERMIC 127 REMUS 4

01.12.1976

1.6.5

199 142.92

194 842.47

4 300.45

0.00

1110130

PUNCTTERMIC 130 CUTEZĂTORILOR

01.07.1984

1.6.5

188 736.17

168 670.66

20 065.51

0.00

1110131

PUNCTTERMIC 131 PRIETENIEI 7

01.01.1979

1.6.5

276 136.49

220 900.16

55 236.33

0.00

1110132

PUNCTTERMIC 132 D.MARINESCU 32

01.01.1979

1.6.5

294 335.74

228 565.51

65 770.23

0.00

1110134

PUNCT TERMIC 134 TOPOLOG 5

01.12.1972

1.6.5

169 805.13

94 971.33

74 833.80

0.00

1110135

PUNCTTERMIC 135 TOPOLOG 18

01.12.1971

1.6.5

180 839.53

108 413.53

72 426.00

0.00

1110136

PUNCTTERMIC 136 CONSTANTA

01.12.1973

1.6.5

291 998.76

223 632.55

68 366.21

0.00

1110137

PUNCTTERMIC 137 CORBULUI 5

01.05.1974

1.6.5

243 147.38

170 971.61

72 175.77

0.00

1110138

PUNCTTERMIC 138 Aleea Viitorului nr.2 Bl 1A,SC

01.09.1970

1.6.5

342 447.96

263 668.23

28 296.00

50 483.73

50 483.73

0.00

1110139

PUNCTTERMIC 139 CONSTANTA

01.08.1970

1.6.5

151 528.71

135 719.66

15 809.05

0.00

1110140

PUNCTTERMIC 140 CONSTANTA

01.11.1971

1.6.5

204 316.84

166 050.56

38 266.28

0.00

1110142

PUNCTTERMIC 142 MARGARIT.BL 24C

01.12.1974

1.6.5

252 805.22

186 201.12

66 604.10

0.00

1110143

PUNCTTERMIC 143 LIC.OVIDIU

01.02.1987

1.6.5

13 146.62

13 146.62

0.00

1110144

PUNCTTERMIC 144 FERDINAND BL R1

01.03.1990

1.6.5

223 670.18

223 670.18

0.00

1110145

PUNCT TERMIC 145 CPT. DOBRILA EUGEN BL V4

01.05.1974

1.6.5

205 592.60

170 713.74

34 878.86

0.00

1110146

PUNCT TERMIC 146 CPT. DOBRILA EUGEN BL S3

01.05.1974

1.6.5

209 284.50

183 289.53

25 994.97

0.00

1110147

PUNCTTERMIC 147 Aleea Orhideelor nr.4 Bl B1,S

01,12.1976

1.6.5

412 788.06

288 911.36

36 631.67

87 245.03

87 245.03

0.00

1110149

PUNCT TERMIC 149 BD 1 MAI CĂMIN SNC

01.01.1972

1.6.5

203 500.53

161 762.90

41 737.63

0.00

1110150

PUNCTTERMIC 150 BD 1 MAI CĂMIN ICH

01.06.1984

1.6.5

448 537.65

361 914.42

86 623.23

0.00

1110154

PUNCTTERMIC 154 MANGALIEI BL.SM

01.10.1970

1.6.5

317 669.27

259 083.65

58 585.62

0.00

1110155

PUNCTTERMIC 155 COMPLEX ICH BL B

01.03.1982

1.6.5

261 251.11

183 362.81

77 888.30

0.00

1110160

PUNCTTERMIC 160 I.C.BRATIANU ȘCOALA

01.10.1985

1.6.5

65 080.25

36 552.66

28 527.59

0.00

1110161

PUNCTTERMIC 161 ISPIRESCU BLIS

01.12.1990

• 1.6.5

644 939.91

549 745.46

■ 95 194.45

0.00

1110162

PUNCTTERMIC 162 Bdul LC.Bratianu nr.61C dad

31.08.2007

1.6.5

318 813.14

106 029.84

211 564.91

1 218.39

284.09

934.30

1110163

PUNCTTERMIC 163 BRATIANU BL.SR7

01.03.1990

1.6.5

1 185 354.85

1 110 519.91

74 834.94

0.00

1110165

PUNCTTERMIC 165 N.MILESCU BLID

01.03.1990

1.6.5

1 000 497.87

943 114.25

57 383.62

0.00

1110169

PUNCTTERMIC 169 STR FULGERULUI BL 18

01.11.1997

1.6.5

349 289.70

303 245.69

46 044.01

0.00

1110170

PUNCTTERMIC 170 DEZROBIRII BLA

01.03.1990

1.6.5

1 250 748.42

1 212 765.75

37 982.67

0.00

1110171

PUNCTTERMIC 171 DEZROBIRII BL DR11

01.11.1997

1.6.5

226 817.61

185 378.67

41 438.94

0.00

1110174

PUNCTTERMIC 174 DEZROBIRII BLD

01.12.1990

1.6.5

393 026.68

393 026.68

0.00

0.00

1110175

PUNCTTERMIC 175 SOVEJA BLDR37

01.12.1990

1.6.5

499 402.23

432 560.27

66 841.96

0.00

1110176

PUNCTTERMIC 176 DIONISIE CEL MIC BL 20

01.11.1983

1.6.5

349 973.68

302 854.28

47 119.40

0.00

1110177

PUNCTTERMIC 177 CIMPULUI 31 BL 33

01.01.1984

1.6.5

387 536.60

310 899.38

76 637.22

0.00

1110178

PUNCTTERMIC 178 DIONISIE CEL MIC 64

01.11.1982

1.6.5

363 155.82

301 318.69

61 837.13

0.00

1110181

PUNCTTERMIC 181 Bdul 1 Mai bloc H10, SC=341

01.03.1990

1.6.5

1 238 991.59

1 189 146.19

33 721.83

16 123.57

7 991.68

8 131.89

1110182

PUNCTTERMIC 182 Bdul 1 Mal intersecție cu Sos<

01.03.1990

1.6.5

910 066.79

876 252.77

20 703.52

13 110.50

6 498.21

6 612.29

1110183

PUNCTTERMIC 183 INTRAREA 1 MAI

01.03.1982

1.6.5

354 970.00

279 640.09

75 329.91

0.00

1110185

PUNCTTERMIC 185 UC.MARINEI BL13

01.11.1982

1.6.5

315 572.34

228 474.54

87 097.80

0.00

1110186

PUNCTTERMIC 186 ZEFIRULUI BL.F2

01.02.1983

1.6.5

477 790.26

415 424.50

62 365.76

0.00

1110187

PUNCTTERMIC 187 POARTA 6 BL.FA8

01.12.1982

1.6.5

487 427.25

390 044.44

97 382.81

0.00

1110188

PUNCTTERMIC 188 Str Campînei nr.30, SC=310r

01.03.1990

1.6.5

939 603.48

870 996.97

53 345.06

15 261.45

6 499.08

8 762.37

1110189

PUNCTTERMIC 189 VIILE NOI [CET)

Ol-Dec-85

1.6.5

218 754.90

197 923.45

20 831.45

0.00

1110195

PUNCTTERMIC 195 CONSTANTA

Ol-Sep-85

1.6.5

378 562.67

325 076.07

53 486.60

0.00

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod daslf

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Total modernizării. . realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1110207

PUNCT TERMIC 207 ALBATROS BL AV24

Ol-Nov-82

1.6.5

457 680.03

363 671,58

94 008.45

0.00

1110211

PUNCTTERMIC 211 ALBATROS

Ol-Dec-71

1.6.5

281 906.79

200 867.42

81 039.37

0.00

1110214

PUNCT TERMIC 214 BRINDUSELOR

01-Jul-70

1.6.5

136 419.43

93 569.23

42 850.20

0.00

1110215

PUNCT TERMIC 215 Str Soveja Parcul Pionierilor,:

Ol-Jun-84

1.6.5

105 544.22

101 010.89

4 382.33

151.00

151.00

0.00

1110247

PUNCTTERMIC 247 I.C.BRATIANU POD IPMC

01-Mar-90

1.6.5

881 381.89

791 901.84

89 480.05

0.00

1110272

PUNCTTERMIC 272 Aleea Egretei nr.l-CET, SC=I

01-Nov-97

1.6.5

143 251.75

57 688.75

41 313.00

44 250.00

14 880.75

29 369.25

8807326

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F6-F13

01-Dec-70

1.9.2.1

24 036.65

23 751.98

0.00

284.67

11.88

272.79

8807327

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F13-F20

01-Jun-70

1.9.2.1

5 242.51

5 242.51

0.00

0.00

8807328

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F20-C2

Ol-Jan-71

1.9.2.1

14 703.16

14 703.16

0.00

0.00

8807329

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA ST.TRAIAN

Ol-Jan-71

1.9.2.1

41 960.38

7 042.04

34 918.34

2 427.78

32 490.56

8807330

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE RAMIF.ZONA ABATOR

Ol-Jan-71

1.9.2.1

14 267.32

11 818.94

2 448.38

102.00

2 346.38

8807331

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE F7-FT CHIMPEX

01-Jun-70

1.9.2.1

2 385.90

1 162.96

1 222.94

76.44

1 146.50

8807332

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE FIL.SIRBU

Ol-Oct-71

1.9.2.1

15 083.54

15 083.54

0.00

0.00

8807333

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CA-CI CI-CI

Ol-Apr-71

1.9.2.1

17 203.70

12 641.31

4 562.39

356.38

4 206.01

8807334

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CII-CITI

Ol-Apr-71

1.9.2.1

6 426.32

6 426.32

0.00

0.00

8807335

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE RAC.IPMC

Ol-Apr-71

1.9.2.1

7 150.57

7 150.57

0.00

0.00

8807336

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.PORT

Ol-Oct-71

1.9.2.1

8 686.81

8 686.81

0.00

0.00

8807337

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.LAPUSIN

Ol-Oct-71

1.9.2.1

12 421.56

9 708.55

2 713.01

190.53

2 522.48

8807338

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.30 DEC.

Ol-Oct-71

1.9.2.1

117 794.14

6 407.23

111 386.91

10 558.41

100 828.50

8807339

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.TOMIS II

Ol-Oct-71

1.9.2.1

14 074.22

2 094.65

11 979.57

1 266.99

10 712.58

8807340

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.CELULOZ

Ol-Oct-71

1.9.2.1

1 384.70

1 384.70

0.00

0.00

8807341

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.ENERGIA

Ol-Dec-71

1.9.2.1

1 571.04

1571.04

0.00

0.00

8807342

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.A.VLAICU

Ol-Dec-71

1.9.2.1

4 867.94

4 365.05

502.89

31.44

471.45

8807343

Primărie REȚELE TERMICE IN CANALE OB.23

Ol-Apr-72

1.9.2.1

3 932.51

3 932.51

0.00

0.00

8807344

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C8-C9

Ol-Oct-72

1.9.2.1

11 101.45

6 223.59

4 877.86

298.06

4 579.80

8807345

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C9-C12

Ol-Oct-72

1.9.2.1

10 045.50

6 530.51

3 514.99

210.04

3 304.95

8807346

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C12-C15

Ol-Oct-72

1.9.2.1

12 147.24

3 637.10

8 510.14

234.60

8 275.54

8807347

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C15-CIV CII-C VII

Ol-Oct-72

1.9.2.1

15 675.08

15 675.08

0.00

0.00

8807348

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CIV-CV CV-CVII

Ol-Oct-72

1.9.2.1

17 181.28

3 620.05

13 561.23

1 214.11

12 347.12

8807349

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C12-C12A

Ol-Oct-72

1.9.2.1

2 802.91

2 802.91

0.00

0.00

8807350

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE C2B-CC21 OB 30

Ol-Oct-72

1.9.2.1

26 435.83

10 638.48

15 797.35

801.54

14 995.81

8807351

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE CIO PT 116 OB 36

Ol-Oct-72

1.9.2.1

11 276.84

10 088.93

1 187.91

129.45

1 058.46

8807352

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE C7 C7A PT 127 OB15

Ol-Mar-73

1.9.2.1

37 403.02

36 843.18

559.84

11.66

548.18

8807353

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE PT 147 146 OB37

Ol-Mar-73

1.9.2.1

5 121.84

5 121.84

0.00

0.00

8807354

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE PT 211 OB 28

01-Nov-73

1.9.2.1

2 584.99

1 132.33

1 452.66

30.26

1 422.40

1

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Total modernizării— realizate cu surse proprii RADEI Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807355

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 32

Ol-Nov-73

1.9.2.1

9 170.79

9 170.79

0.00

0.00

8807356

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE OB 33

Ol-Nov-73

1.9.2.1

6 121.55

5 279.24

842.31

52.62

789.69

8807357

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 34

Ol-Nov-73

1.9.2.1

1 779.37

1 779.37

0.00

0.00

8807358

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 39

Ol-Nov-73

1.9.2.1

7 825.80

7 825.80

0.00

0.00

8807359

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE OB 40

Ol-Nov-73

1.9.2.1

1 249.98

1 249.98

0.00

0.00

8807360

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE OB 41

Ol-Nov-73

1.9.2.1

9 770.26

5 415.64

4 354.62

172.76

4 181.86

8807361

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE OB 42

Ol-Nov-73

1.9.2.1

4 968.39

4 968.39

0.00

0.00

8807362

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN

CANALE OB 38 SC.NR, 22__________________

Ol-Feb-74

1.9.2.1

2 456.65

2 456.65

0.00

0.00

8807363

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB 4A ZONA CENTRU

Ol-Nov-74

1.9.2.1

42 702.13

12 461.62

30 240.51

2 684.85

27 555.66

8807364

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB6

Ol-Dec-74

1.9.2.1

7 105.01

7 105.01

0.00

0.00

8807365

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB26

Ol-Apr-73

1.9.2.1

127 971.33

12 119.82

115 851.51

9 408.90

106 442.61

8807366

Primărie CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE OB7

Ol-Dec-74

1.9.2.1

3 658.10

3 658.10

0.00

0.00

8807367

Primărie TRONSON l-A MG.II INTRE CI SI FI-2

Ol-Dec-75

1.9.2.1

12 028.52

8 248.73

3 779.79

138.70

3 641.09

8807368

Primărie TRONSON 1-B MG. FI-2 RAMIF. FIL.SIRBU

01-Dec-76

1.9.2.1

9 413.44

9 413.44

0.00

0.00

8807369

Primărie TRONSON 2-A MG.II F1J-C1A C1A-CD4

Ol-Dec-74

1.9.2.1

8 858.75

4 833.29

4 025.46

359.48

3 665.98

8807370

Primărie TRONSON 3-A RAMIF.SI RACORD LA GRUP SC.DNM

Ol-Dec-75

1.9.2.1

16 244.47

1 748.38

14 496.09

1 029.88

13 466.21

8807371

Primărie TRONSON 5-A RAMIF.SI RACORD LA

PT.68 POL CFR

Ol-Dec-75

1.9.2.1

20 794.20

733.19

20 061.01

1 717.87

18 343.14

8807372

Primărie TRONSON 8-A RAMIF.SI RACORD LA PT.UM KM 4-5

Ol-Dec-75

1.9.2.1

9 555.09

9 555.09

0.00

0.00

8807373

Primărie TRONSON 9-A RAMIF.SI RACORD LA PT.75 Z. OBOR

Ol-Dec-75

1.9.2.1

30 781.35

4 636.55

26 144.80

1 903.37

24 241.43

8807374

Primărie TRONSON 11-A RAMIF.SI RACORD LA APA CANAL A.V.

Ol-Dec-75

1.9.2.1

6 799.40

6 799.40

0.00

0.00

8807375

Primărie TRONSON 12-A MAG.II CĂMIN C15C-RAMTFL

Ol-Dec-75

1.9.2.1

17 544.78

4 294.21

13 250.57

972.15

12 278.42

8807376

Primărie RAMIF.TERMOF.IN MICRO F6 SI RACORD PT 47+49

Ol-Auq-76

1.9.2.1

22 349.18

1 855.35

20 493.83

2 175.18

18 318.65

8807377

Primărie RACORD TERMOF. PT 59 OB.ll

Ol-Aug-76

1.9.2.1

5 991.45

1 792.97

4 198.48

453.09

3 745.39

8807378

Primărie RACORD TERMOF. PT 17 OB.5B

Ol-Auq-76

1.9.2.1

27 445.85

2 539.28

24 906.57

1 715.19

23 191.38

8807379

Primărie RACORD TERMOF. PT158 SI 90 OB.14

Ol-Aug-76

1.9.2.1

3 382.65

3 382.65

0.00

0.00

8807380

Primărie RACORD TERMOF. PT50 SI PT 51 OB4

Ol-Nov-76

1.9.2.1

28 012.31

2 640.26

25 372.05

1 691.06

23 680.99

8807381

Primărie RACORD TERMOF. PT6 IN ZONA

CENTRU OB.9

Ol-Nov-76

1.9.2.1

5 276.61

5 276.61

0.00

0.00

8807382

Primărie RACORD TERMOF. IM NAVALA

Ol-Dec-77

1.9.2.1

5 372.46

1 150.71

4 221.75

235.66

3 986.09

8807383

Primărie RACORD TERMOF. PT 49 OB3

Ol-Dec-77

1.9.2.1

2 403.13

2 403.13

0.00

0.00

8807384

Primărie RACORD TERMOF. PT 107 OB.6

Ol-Dec-77

1.9.2.1

4 282.50

596.78

3 685.72

401.74

3 283.98

8807385

Primărie RACORD TERMOF. PT 66 OB.8

Ol-Dec-77

1.9.2.1

8 165.20

2 637.65

5 527.55

487.58

5 039.97

8807386

Primărie MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CIA SI CIS OB.l

Ol-Sep-78

1.9.2.1

45 163.00

31 681.99

13 481.01

876.40

12 604.61

8807387

Primărie MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CI5 SI CU OB.2

Ol-Dec-78

1.9.2.1

99 787.45

36 574.31

63 213.14

6 065.16

57 147.98

8807388

Primărie RACORD TERMOFICARE LA PT 101 OB.5

Ol-Apr-79

1.9.2.1

659.74

659.74

0.00

0.00

8807389

Primărie RACORD TERMOFICARE LA PT 76

OB.12D

Ol-Apr-79

1.9.2.1

1 303.74

1 303.74

0.00

0.00

NrJnventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod daslf

Totat valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

.Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807390

Primărie RACORD TERMORCARE LA PT 131-132 OB.6

Ol-Mar-79

1.9.2.1

1 596.25

1 596.25

0.00

0.00

8807391

Primărie RACORD TERMORCARE LA PT 46 OB.8

Ol-Mar-79

1.9.2.1

2 544.53

2 544.53

0.00

0.00

8807392

Primărie RACORD TERMORCARE LA PT48 OB.9

Ol-Mar-79

1.9.2.1

3 659.41

3 659.41

0.00

0.00

8807393

Primărie RACORD LA PT 72-73 OB 10 OBOR

Ol-Dec-79

1.9.2.1

1 989.72

1 989.72

0.00

0.00

8807394

Primărie RACORD LA PT 176-178-53

Ol-Jan-81

1.9.2.1

12 014.31

3 982.06

8 032.25

752.84

7 279.41

8807395

Primărie RACORD LA PT 183-185

Ol-Jan-81

1.9.2.1

11 531.15

7 758.19

3 772.96

324.46

3 448.50

8807396

Primărie RACORD LA PT 33

Ol-Jan-81

1.9.2.1

128 524.45

84 222.54

44 301.91

2 714.00

41 587.91

8807397

Primărie RACORD LA PT14-15

Ol-Jan-81

1.9.2.1

69 843.74

36 346.08

33 497.66

2 008.79

31 488.87

8807398

Primărie RACORD LA PT13

Ol-Jan-81

1.9.2.1

7 314.86

7 314.86

0.00

0.00

8807399

Primărie RACORD LA PT86

Ol-Jan-81

1.9.2.1

114 586.07

112 754.04

1 832.03

114.48

1 717.55

8807400

Primărie RACORD LA PT54-55

Ol-Jan-81

1.9.2.1

11 470.92

8 349.72

3 121.20

287.34

2 833.86

8807401

Primărie RACORD LA PT126

Ol-Jan-81

1.9.2.1

2 648.17

2 493.38

154.79

6.44

148.35

8807402

Primărie RACORD TERMORCARE PT 102

Ol-Jul-81

1.9.2.1

9 856.85

7 194.20

2 662.65

244.02

2 418.63

8807403

Primărie RACORD TERMORCARE PT 103

Ol-Jul-81

1.9.2.1

11 492.80

8 083.47

3 409.33

360.96

3 048.37

8807404

Primărie RACORD TERMORCARE PT.130

Ol-Jun-81

1.9.2.1

3 583.33

3 583.33

0.00

0.00

8807405

Primărie RACORD TERMORCARE PT.177

Ol-Dec-81

1.9.2.1

7 979.86

7 979.86

0.00

0.00

8807406

Primărie RACORD TERMORCARE PT.187

Ol-Dec-81

1.9.2.1

21 195.55

13 185.64

8 009.91

872.97

7 136.94

8807407

Primărie RACORD TERMORCARE PT.12

Ol-Dec-81

1.9.2.1

25 721.32

25 363.95

357.37

22.32

335.05

8807408

Primărie RACORD PT96

Ol-Dec-82

1.9.2.1

34 019.36

29 988.71

4 030.65

417.94

3 612.71

8807409

Primărie RACORD PT104

Ol-Dec-82

1.9.2.1

6 430.84

6 430.84

0.00

0.00

8807410

Primărie RACORD PT186

Ol-Dec-82

1.9.2.1

664.99

664.99

0.00

0.00

8807411

Primărie RACORD PT35

Ol-Dec-82

1.9.2.1

5 464.75

3 084.91

2 379.84

247.90

2 131.94

8807412

Primărie RACORD PT37

Ol-Dec-82

1.9.2.1

62 446.13

38 554.84

23 891.29

1 124.44

22 766.85

8807413

Primărie RACORD PT38

Ol-Dec-82

1.9.2.1

33 024.08

30 843.86

2 180.22

226.28

1 953.94

8807414

Primărie RACORD PT215

Ol-Dec-82

1.9.2.1

8 698.62

8 698.62

0.00

0.00

8807415

Primărie RACORD PT1 0B4

Ol-Sep-83

1.9.2.1

321.34

321.34

0.00

0.00

8807416

Primărie RACORD PT63 OBS

Ol-Sep-83

1.9.2.1

368.56

368.56

0.00

0.00

8807417

Primărie RACORD PT40 5

Ol-Nov-83

1.9.2.1

9 679.69

9 679.69

0.00

0.00

8807418

Primărie RACORD PT108

OI-Ndv-83

1.9.2.1

9 835.78

9 835.78

0.00

0.00

8807419

Primărie RACORD PT2O

Ol-Oct-83

1.9.2.1

10 483.89

10 273.86

210.03

8.76

201.27

8807420

Primărie RACORD PT189

Ol-Oct-83

1.9.2.1

10 170.24

10 170.24

0.00

0.00

8807421

Primărie RACORD PT56-108,189,20

Ol-Nov-84

1.9.2.1

15 000.91

15 000.91

0.00

0.00

8807422

Primărie RACORD PT57,100

Ol-Nov-84

1.9.2.1

6 310.17

6 310.17

0.00

0.00

8807423

Primărie RACORD PT29

Ol-Nov-84

1.9.2.1

5 144.15

5 144.15

0.00

0.00

8807424

Primărie RACORD PT23

Ol-Nov-84

1.9.2.1

1 139.80

1 139.80

0.00

0.00

8807425

Primărie RACORD PT141

Ol-Nov-84

1.9.2.1

14 364.87

14 364.87

0.00

0.00

8807426

Primărie RACORD PT19

Ol-Jan-84

1.9.2.1

5 972.91

5 972.91

0.00

0.00

8807427

Primărie RACORD PT22

Ol-Jan-84

1.9.2.1

32 435.12

5 584.85

26 850.27

2 284.67

24 565.60

8807428

Primărie RACORD PT195

Ol-Feb-85

1.9.2.1

37 076.09

30 391.37

6 684.72

623.11

6 061.61

8807429

Primărie RACORD PT 30

01-Jun-85

1.9.2.1

16 408.82

9 353.11

7 055.71

767.45

6 288.26

8807431

Primărie RACORD PT 188

Ol-Sep-85

1.9.2.1

10 607.74

8 366.78

2 240.96

172.82

2 068.14

8807432

Primărie RACORD PT21

Ol-Sep-85

1.9.2.1

13 294,99

12 687.21

607.78

25.32

582.46

8807433

Primărie RACORD PT 31

Ol-Sep-85

1.9.2.1

67 772.68

40 359.62

27 413.06

1 624.14

25 788.92

8807434

Primărie RACORD PT 67 PALAS

Ol-Mar-86

1.9.2.1

5 513.10

4 926.43

586.67

12.22

574.45

8807435

Primărie RACORD PT172 PALAS

Ol-Mar-86

1.9.2.1

3 116.69

2 994.41

122.28

2.54

119.74

8807436

Primărie RACORD PT74 PALAS

Ol-May-86

1.9.2.1

4 673.28

4 673.28

0.00

0.00

8807437

Primărie RACORD PT115 PALAS

Ol-May-86

1.9.2.1

3 499.39

3 499.39

0.00

0.00

8807438

Primărie RACORD PT 124

Ol-May-86

1.9.2.1

1 188.33

1 188.33

0.00

0.00

8807439

Primărie RACORD PT 24

Ol-Dec-86

1.9.2.1

39 178.17

1 653.95

37 524.22

2 968.14

34 556.08

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

_ Total modernizării _ realizate cu surse proprii RADET Constanta

JValoareaamortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807441

Primărie RACORD PT 182 OBIECTUL 1

Ol-Feb-87

1.9.2.1

10 036.46

IO 036.46

0.00

0.00

8807442

Primărie RACORD PT 181 OBIECTUL 2

Ol-Feb-87

1.9.2.1

11 732.37

11 732.37

0.00

0.00

8807443

Primărie RACORD LA PT 247

Ol-Feb-87

1.9.2.1

81 356.21

3 403.64

77 952.57

5 817.61

72 134.96

8807444

Primărie RACORD LA PT 163

Ol-Nov-87

1.9.2.1

16 484.64

14 829.08

1 655.56

69.00

1 586.56

8807445

Primărie RACORD LA PT 65

Ol-Nov-87

1.9.2.1

12 040.60

12 040.60

0.00

0.00

8807446

Primărie RACORD LA PT 170

Ol-Nov-87

1.9.2.1

16 986.70

16 986.70

0.00

0.00

8807447

Primărie RACORD LA PT 25-42

Ol-Mar-88

1.9.2.1

41 043.54

3 412.82

37 630.72

3 090.65

34 540.07

8807448

Primărie RACORD LAPT40

Ol-Mar-88

1.9.2.1

9 540.66

9 540.66

0.00

0.00

8807449

Primărie RACORD LA PT 18

Ol-Jul-88

1.9.2.1

26 891.19

25 096.39

1 794.80

195.58

1 599.22

8807450

Primărie RACORD TERMOFICARE PT 60

Ol-Mar-89

1.9.2.1

57 949.65

57 949.65

0.00

0.00

8807451

Primărie RACORD TERMOFICARE PT 161

Ol-Mar-89

1.9.2.1

51 114.27

21 797.69

29 316.58

1 821.99

27 494.59

8807452

Primărie RACORD TERMOFICARE PT 175

Ol-Mar-89

1.9.2.1

31 868.08

11 355.95

20 512.13

1 686.71

18 825.42

8807453

Primărie RACORD TERMOFICARE PT 174

Ol-Mar-89

1.9.2.1

13 844.07

13 844.07

0.00

0.00

8807454

Primărie RACORD LA FT215B

Ol-Jul-91

1.9.2.1

56 990.87

56 990.87

0.00

0.00

8807455

Primărie RACORD LA PT 186-187

Ol-Jul-91

1.9.2.1

137 892.37

137 151.34

741.03

77.20

663.83

8807456

Primărie DUBLARE RACORD TOMIS III III

Ol-Jul-91

1.9.2.1

122 780.70

121383.13

1 397.57

145.60

1 251.97

8807457

Primărie RACORD TERMOF.PT.169

Ol-Jun-92

1.9.2.1

11 079.19

11 079.19

0.00

0.00

8807458

Primărie RACORD TERM0F.PT.45

Ol-Jun-92

1.9.2.1

21 464.53

21 464.53

0.00

0.00

8807459

Primărie DUBLARE RACORD TERMOF.TOMIS V

Ol-Jun-92

1.9.2.1

89 665.96

82 594.83

7 071.13

755.60

6 315.53

8807460

Primărie DUBLARE RACORD ZONA TOMIS NORD PT. 140.141.142

Ol-Jun-92

1.9.2.1

70 954.28

70 954.28

0.00

0.00

8807461

Primărie RACORD TERMOF. PT.70

Ol-Jun-92

1.9.2.1

27 652.26

27 466.47

185.79

3.88

181.91

8807462

Primărie RACORD TERMOF. PT.97 KM 4-5

Ol-Jun-92

1.9.2.1

37 825.58

37 825.58

0.00

0.00

8807463

Primărie CONDUCTA LA PT ANTERIOR TOMIS NORD

Ol-Jun-92

1.9.2.1

3.94

3.94

0.00

0.00

8807464

Primărie DUBLARE RACORD PT.18 SI 60

Ol-Jun-92

1.9.2.1

1 652.64

1 652.64

0.00

0.00

8807465

Primărie DUBLARE RACORD FALEZA SUD OBOR TOMIS V

Ol-Jun-92

1.9.2.1

1 377.20

1 377.20

0.00

0.00

8807466

Primărie DUBLARE RACORD PT.161 SI 175

Ol-Jun-92

1.9.2.1

1 284.07

1 284.07

0.00

0.00

8807467 -

Primărie RACORD LA PT 39

Ol-Jun-93

1.9.2.1

67 925.78

67 925.78

0.00

0.00

8807468

Primărie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 3fPT59)

Ol-Jun-93

1.9.2.1

48 095.66

46 816.69

1 278.97

139.43

1 139.54

8807469

Primărie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 2TCC2-ND

Ol-Jun-93

1.9.2.1

66 481.69

66 481.69

0.00

0.00

8807470

Primărie DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 5fPT16-661

Ol-Jun-93

1.9.2.1

84 730.79

71 342.52

13 388.27

932.44

12 455.83

8807471

Primărie RACORD LA PT 44

Ol-Jun-93

1.9.2.1

3 481.03

3 481.03

0.00

0.00

8807472

Primărie RACORD LA PT 171

Ol-Jun-93

1.9.2.1

18 747.26

10 658.17

8 089.09

825.61

7 263.48

8807473

Primărie RACORD LA PT26

Ol-Jun-93

1.9.2.1

9 203.60

9 203.60

0.00

0.00

8807474

Primărie RACORD LA PT19 BIS

Ol-Jun-93

1.9.2.1

8 255.30

8 255.30

0.00

0.00

8807475

Primărie CONDUCTE TERMOFICARE(RACORD)

Ol-Jan-95

1.9.2.1

27 549.14

19 709.61

7 839.53

387.64

7 451.89

8807476

Primărie RACORD TERMOFICARE PT 106(ZONA STADION)

Ol-Jan-95

1.9.2.1

50 270.58

46 471.73

3 798.85

414.03

3 384.82

8807477

PrimarieCONDUCTE TERMOFICARE MCT ZONA ABATOR F14-C14

Ol-Jan-95

1.9.2.1

20 872.04

17 558.42

3 313.62

279.64

3 033.98

8807478

Primărie RACORD TERMIC DIN ADUCTIUNEA LA PT 44 CTA

Ol-Jan-95

1.9.2.1

42 763.73

42 763.73

0.00

0.00

8807479

Primărie RACORD TERMOFICARE LA PT 162

Ol-Dec-96

1.9.2.1

28 788.57

28 788.57

0.00

0.00

8807480

Primărie RACORD LA PT 136

Ol-Jul-91

1.9.2.1

80 546.07

78 364.88

2 181.19

181.76

1 999.43

1120001

REȚELE TERMICE PT 1

01.11.1972

1.9.2.2

193 346.30

188 197.29

3 961.34

1 187.67

1 187.67

0.00

1120002

REȚELE TERMICE PT 2

01.12.1972

1.9.2.2

387 388.95

351 782.67

13 675.14

21 931.14

13 855.95

8 075.19

1120003

REȚELE TERMICE PT 3

01.12.1973

1.9.2.2

169 913.16

84 334.03

19 990.38

65 588.75

24 045.47

41 543.28

1120005

REȚELE TERMICE PT 5

01.12.1972

1.9.2.2

48 449.69

34 636.27

12 130.52

1 682.90

1 682.90

0.00

1120006

REȚELE TERMICE PT 6

01.12.1976

1.9.2.2

369 033.68

346 917.40

8 294.96

13 821.32

|           7 408.74

6 412.58

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod ctasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliu! Loca! + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

„Total modernizării _ realizate cu surse proprii RAD ET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii ta data de 31.05.2021

1120007

REȚELE TERMICE PT 7

01.12.1976

1.9.2.2

468 863.92

467 456.24

1 164.70

242.98

242.98

0.00

1120008

REȚELE TERMICE PT 8

01.12.1973

1.9.2.2

111 538.70

47 126.70

883.92

63 528.08

29 852.95

33 675.13

1120009

REȚELE TERMICE PT 9

01.10.1975

1.9.2.2

87 114.88

63 360.19

20 518.67

3 236.02

3 236.02

0.00

1120010

REȚELE TERMICE PT 10

01.12.1976

1.9.2.2

175 945.56

125 825.34

14 715.37

35 404.85

14 612.44

20 792.41

1120013

REȚELE TERMICE PT 13

01.03.1984

1.9.2.2

191 641.42

73 891.88

0.00

117 749.54

56 639.00

61 110.54

1120014

REȚELE TERMICE PT 14

01.01.1984

1.9.2.2

256 761.07

49 255.71

8 294.32

199 211.04

117 507.76

81 703.28

1120015

REȚELE TERMICE PT 15

01.01.1984

1.9.2.2

38 559.89

3 062.03

11 266.52

24 231.34

12 468.51

11 762.83

1120016

REȚELE TERMICE PT 16

01.01.1979

1.9.2.2

478 417.61

450 247.99

12 953.12

15 216.50

7 275.63

7 940.87

1120017

REȚELE TERMICE PT 17

01.12.1977

1.9.2.2

324 197.01

267 426.03

16 409.62

40 361.36

14 912.79

25 448.57

1120018

REȚELE TERMICE PT 18

01.12.1990

1.9.2.2

696 240.68

638 275.69

2 150.36

55 814.63

17 375.30

38 439.33

1120023

REȚELE TERMICE PT 23

01.11.1983

1.9.2.2

117 190.13

114 610.30

2 442.85

136.98

110.79

26.19

1120024

RACORD TERMIC 5TR.ION ADAM -P.VULCAN- PT

01.03.2000

1.9.2.2

65 304.35

34 305.46

10 178.70

20 820.19

7 334.60

13 485.59

1120025

REȚELE TERMICE PT 25

01.12.1990

1.9.2.2

619 837.69

616 717.08

2 709.62

410.99

410.99

0.00

1120028

RKLUKD ItRMIL ALEXANDRU LtLBUN 64 MOLDOVEI PT

01.04.1997

1.9.2.2

10 634.11

10 634.11

0.00

0.00

1120029

REȚELE TERMICE PT 29

01.03.1990

1.9.2.2

139 045.96

138 831.49

180.35

34.12

30.17

3.95

1120030

REȚELE TERMICE PT 30

01.01.1984

1.9.2.2

203 897.22

175 932.54

180.35

27 784.33

13 340.68

14 443.65

1120031

REȚELE TERMICE PT 31

01.03.1990

1.9.2.2

686 348.18

678 788.31

0.00

7 559.87

2 840.00

4 719.87

1120033

REȚELE TERMICE PT 33

01.11.1983

1.9.2.2

199 198.11

186 851.05

2 048.62

10 298.44

3 372.64

6 925.80

1120035

REȚELE TERMICE PT 35

01.01.1984

1.9.2.2

102 829.91

36 964.75

2 073.90

63 791.26

42 828.54

20 962.72

1120037

REȚELE TERMICE PT 37

01.01.1984

1.9.2.2

106 986.83

57 359.57

3 725.62

45 901.64

45 901.64

0.00

1120038

REȚELE TERMICE PT 38

01.12.1990

1.9.2.2

2 495 555.88

2 495 341.06

180.35

34.47

34.47

0.00

1120040

REȚELE TERMICE PT 40

01.03.1990

1.9.2.2

743 553.22

739 032.66

4 256.28

264.28

264.28

0.00

1120041

REȚELE TERMICE PT 41

01.11.1971

1.9.2.2

113 740.39

107 536.73

6 203.66

0.00

0.00

1120042

REȚELE TERMICE PT 42

01.12.1990

1.9.2.2

478 220.08

465 632.17

2 262.50

10 325.41

345.12

9 980.29

1120044

REȚELE TERMICE PT44

01.01.1976

1.9.2.2

43 380.48

43 380.48

0.00

0.00

0.00

1120045

REȚELE TERMICE PT 45

01,11.1997

1.9.2.2

106 316.05

76 999.58

0.00

29 316.47

19 786.36

9 530.11

1120046

REȚELE TERMICE PT 46

01.01.1979

1.9.2.2

150 878.30

126 633.10

1 862.81

22 382.39

17 220.17

5 162.22

1120047

REȚELE TERMICE PT 47

01.12.1976

1.9.2.2

318 196.37

238 550.01

0.00

79 646.36

54 895.19

24 751.17

1120048

REȚELE TERMICE PT 48

01.11.1982

1.9.2.2

247 719.13

236 288.12

4 535.32

6 895.69

2 298.46

4 597.23

1120050

REȚELE TERMICE PT 50

01.12.1976

1.9.2.2

64 759.02

58 744.89

5 631.37

382.76

382.76

0.00

1120051

REȚELE TERMICE PT 51

01.03.1986

1.9.2.2

328 679.49

255 236.83

6 048.56

67 394.10

42 054.41

25 339.69

1120053

REȚELE TERMICE PT 53

01.01.1984

1.9.2.2

155 171.45

139 520.78

441.96

15 208.71

6 789.47

8 419.24

1120054

REȚELE TERMICE PT 54

01.01.1982

1.9.2.2

222 988.90

167 839.45

19 658.03

35 491.42

9 473.29

26 018.13

1120056

REȚELE TERMICE PT 56

01.02.1985

1.9.2.2

197 118.79

195 869.40

1 064.27

185.12

185.12

0.00

1120057

REȚELE TERMICE PT 57

01.09.1985

1.9.2.2

194 412.53

176 959.90

0.00

17 452.63

10 255.63

7 197.00

1120059

REȚELE TERMICE PT 59

01.12.1976

1.9.2.2

205 743.79

84 783.95

0.00

120 959.84

59 260.43

61 699.41

1120063

REȚELE TERMICE PT 63

01.12.1970

1.9.2.2

361 712.01

323 734.61

16 959.98

21 017.42

5 591.71

15 425.71

1120065

REȚELE TERMICE PT 65

01.03.1990

1.9.2.2

624 093.89

612 536.71

10 083.98

1 473.20

1 473.20

0.00

1120066

REȚELE TERMICE PT 66

01.01.1976

1.9.2.2

875 807.85

794 781.40

19 963.14

61 063.31

47 185.92

13 877.39

1120067

REȚELE TERMICE PT 67

01.03.1990

1.9.2.2

639 099.74

638 886.06

180.35

33.33

33.33

0.00

1120069

REȚELE TERMICE PT 69

01.03.1990

1.9.2.2

1 070 260.23

982 802.97

2 267.66

85 189.60

85 189.60

0.00

1120070

REȚELE TERMICE PT 70

01.12.1990

1.9.2.2

579 740.52

550 763.41

20 974.81

8 002.30

5 244.81

2 757.49

1120072

REȚELE TERMICE PT 72

01.03.1990

1.9.2.2

600 573.98

528 484.84

0.00

72 089.14

24 982.71

47 106.43

1120073

REȚELE TERMICE PT 73

01.01.1982

1.9.2.2

278 211.72

173 165.88

14 061.59

90 984.25

47 839.04

43 145.21

1120074

REȚELE TERMICE PT 74

01.03.1990

1.9.2.2

516 226.19

515 045.94

1 131.25

49.00

43.28

5.72

1120075

REȚELE TERMICE PT 75

01.02.1976

1.9.2.2

465 951.15

187 990.50

26 788.85

251 171.80

127 401.85

123 769.95

1120076

REȚELE TERMICE PT 76

01.01.1979

1.9.2.2

37 842.67

35 180.92

2 267.66

394.09

394.09

0.00

1120091

REȚELE TERMICE PT 91

01.12.1992

1.9.2.2

257 400.54

134 062.01

13 348.20

109 990.33

15 678.53

94 311.80

1120092

REȚELE TERMICE PT 92

01.12.1974

1.9.2.2

255 512.42

130 628.72

11 135.36

. 113 748.34

39 331.55

74 416.79

1120093

REȚELE TERMICE PT 93

01.06.1975

1.9.2.2

115 459.10

97 741.50

14 770.88

2 946.72

2 946.72

0.00

Nr. Inventar

Den uni Ere imobilizare

Data PIF

cod daslf

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de fa Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1120096

REȚELE TERMICE PT 96

01.12.1990

1.9.2.2

937 627.18

819 576.08

17 038.54

101 012.56

47 350.33

53 662.23

1120097

RET.TERM.SANIT.AP.SERV.ZONA KM 5 PT 96

01.01.1997

1.9.2.2

38 958.86

38 958.86

0.00

0.00

0.00

1120100

REȚELE TERMICE PT 100

01.03.1990

1.9.2.2

1 047 897.56

1 036 746.31

11151.25

7 194.40

3 956.85

1120101

REȚELE TERMICE PT 101

01.11.1983

1.9.2.2

176 414.28

175 375.83

883.92

154.53

154.53

0.00

1120102

REȚELE TERMICE PT 102

01.03.1984

1.9.2.2

94 781.74

94 781.74

0.00

0.00

1120103

REȚELE TERMICE PT 103

01.01.1984

1.9.2.2

181 938.75

181 938.75

0,00

0.00

1120104

REȚELE TERMICE PT 104

01.03.1984

1.9.2.2

155 069.46

155 069.46

0.00

0.00

1120105

REȚELE TERMICE PT 105

01.12.1992

1.9.2.2

308 750.42

177 234.38

36 444.61

95 071.43

32 671.29

62 400.14

1120106

REȚELE TERMICE PT 106

01.12.1993

1.9.2.2

1 654 733,15

1 588 418.41

2 209.80

64 104.94

33 510.27

30 594.67

1120107

REȚELE TERMICE PT 107

01.12.1977

1.9.2.2

319 265.26

292 096.79

5 702.44

21 466.03

10 291.86

11 174.17

1120108

REȚELE TERMICE PT 108

01.09.1985

1.9.2.2

574 597.27

572 253.56

2 047.90

295.81

295.81

0.00

1120112

LUNU. IeKM.IN LAN AL NtVIZl 1 ABIL HI 112 AL PANSELEI

1.9.2.2

509 224,48

509 224.48

0.00

1120113

LUNUULIfc ItKMlLtlN LANAL NtVlZl 1 ABIL AL .MACILOR BL Bl PT 113

01.03.1990

1.9.2.2

242 177.55

131 639.51

2 267.66

108 270.38

49 574.56

58 695.82

1120115

REȚELE TERMICE PT 115

01.03.1990

1.9.2.2

650 058,62

646 956.16

2 889.97

212.49

212.49

0.00

1120117

REȚELE TERMICE PT 117

01.12.1990

1.9.2.2

478 594.08

438 173.71

30 661.99

9 758.38

9 758.38

0.00

1120118

REȚELE TERMICE PT 118

01.03.1990

1.9.2.2

526 133.42

511 173.83

14 959.59

10 571.38

4 388.21

1120119

REȚELE TERMICE PT 119

01.12.1972

1.9.2.2

259 759.93

191 634,77

68 125.16

8 381.51

59 743.65

1120120

REȚELE TERMICE PT 120

01.12.1976

1.9.2.2

241 882.80

160 870.54

81 012.26

37 184.93

43 827.33

1120121

REȚELE TERMICE PT 121

01.12.1972

1.9.2.2

63 051.35

42 478.25

20 573.10

2 036.90

18 536.20

1120122

REȚELE TERMICE PT 122

01.11.1967

1.9.2.2

587 970.40

489 474.04

1 976.86

96 519.50

61 130.32

35 389.18

1120123

REȚELE TERMICE PT 123

01.03.1968

1.9.2.2

139 412.40

36 833.64

180.35

102 398.41

50 393.21

52 005.20

1120124

REȚELE TERMICE PT 124

01.03.1990

1.9.2.2

1 225 075.89

1 161 792.66

3 115.54

60 167.69

28 557.99

31 609.70

1120125

REȚELE TERMICE PT 125

01.12.1976

1.9.2.2

293 966.27

273 349.50

8 828.00

11 788.77

4 120.29

7 668.48

1120126

REȚELE TERMICE PT 126

01.12.1977

1.9.2.2

96 678.78

86 629.54

2 673.58

7 375.66

3 901.04

3 474.62

1120130

REȚELE TERMICE PT 130

01.07.1984

1.9.2.2

195 539.76

194 416.20

883.92

239.64

239.64

0.00

1120131

REȚELE TERMICE PT 131

01.01.1979

1.9.2.2

230 710.22

181 793.61

883.92

48 032.69

38 669.77

9 362.92

1120132

REȚELE TERMICE PT 132

01.01.1979

1.9.2.2

226 006.08

190 745.97

180.35

35 079.76

30 099.42

4 980.34

1120134

REȚELE TERMICE PT 134   •

01.12.1972

1.9.2.2

198 503.96

126 617.18

1 239.52

70 647.26

8 198.85

62 448.41

1120135

REȚELE TERMICE PT 135

01.12.1971

1.9.2.2

201 944.73

187 310.30

2 329.40

12 305.03

3 962.53

8 342.50

1120136

REȚELE TERMICE PT 136

01.12.1973

1.9.2.2

232 354.18

162 730.49

1 767.84

67 855.85

33 403.33

34 452.52

1120137

REȚELE TERMICE PT 137

01.05.1974

1.9.2.2

110 909.88

42 475.07

883.92

67 550.89

28 926.87

38 624.02

1120138

REȚELE TERMICE PT 138

01.09.1970

1.9.2.2

113 426.80

98 440.56

14 986.24

7 034.32

7 951.92

1120139

REȚELE TERMICE PT 139

01.12.1976

1.9.2.2

45 507,14

44 282.90

883.92

340.32

340.32

0.00

1120140

REȚELE TERMICE PT 140

01.12.1976

1.9.2.2

232 955.20

145 679.12

16 957.94

70 318.14

27 579.98

42 738.16

1120142

REȚELE TERMICE PT 142

01.12.1974

1.9.2.2

198 891.58

97 541.07

13 117.64

88 232.87

44 894.80

43 338.07

1120144

REȚELE TERMICE PT 144

01.03.1990

1.9.2.2

588 745.66

530 265.77

1 631.94

56 847.95

19 967.85

36 880.10

1120145

REȚELE TERMICE PT 145

01.05.1976

1.9.2.2

262 679.55

101 643.96

8 255.31

152 780.28

95 580.06

57 200.22

1120146

REȚELE TERMICE PT 146

01.05.1974

1.9.2.2

546 024.99

244 639.04

2 592.32

298 793.63

134 241.32

164 552.31

1120147

REȚELE TERMICE PT 147

01.03.1990

1.9.2.2

542 921.75

444 492.31

20 784.84

77 644.60

42 855.17

34 789.43

1120149

REȚELE TERMICE PT 149

01.01.1972

1.9.2.2

126 279.29

115 906.72

0.00

10 372.57

3 938.37

6 434.20

1120150

REȚELE TERMICE PT 150

01.03.1990

1.9.2.2

1 760 832.21

1 722 196.07

16 916.48

21 719.66

12 054.37

9 665.29

1120155

REȚELE TERMICE PT 155

01.03.1982

1.9.2.2

443 975.88

338 788.61

21 601.37

83 585.90

20 488.73

63 097.17

1120160

REȚELE TERMICE PT 160

01.10.1985

1.9.2.2

28 653.51

27 562.75

883.92

206.84

206.84

0.00

1120161

REȚELE TERMICE PT 161

01.12.1990

1.9.2.2

380 405.28

359 763.28

883.92

19 758.08

239.64

19 518.44

1120163

REȚELE TERMICE PT 163

01.03.1990

1.9.2.2

1 129 401.99

1 096 050.17

883.92

32 467.90

3 463.78

29 004,12

1120165

REȚELE TERMICE PT 165

01.12.1990

1.9.2.2

235 929.04

233 238.60

2 329.40

361.04

361.04

0.00

1120169

REȚELE TERMICE PT 169

01.11.1997

1.9.2.2

79 862.67

47 369.62

0.00

32 493.05

27 488.37

5 004.68

1120170

REȚELE TERMICE PT 170

01.12.1990

1.9.2.2

955 133.29

871 675.87

0.00

83 457.42

18 187.23

65 270.19

1120171

REȚELE TERMICE PT 171

01.11.1997

1.9.2.2

52 565.33

52 061.43

411.96

91.94

50.15

41.79

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

„Total modernizării, realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea a mortiză rii modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

1120174

REȚELE TERMICE PT 174

01.12.1990

1.9.2.2

462 423.05

452 198.05

1 789.66

8 435.34

3 992.78

4 442.56

1120175

REȚELE TERMICE PT 175

01.12.1990

1.9.2.2

298 695.06

261 044.70

441.96

37 208.40

12 398.95

24 809.45

1120176

REȚELE TERMICE PT 176

01.11.1983

1.9.2.2

132 182.05

73 835.09

441.96

57 905.00

46 037.17

11 867.83

1120177

REȚELE TERMICE PT 177

01.03.1990

1.9.2.2

344 786.92

316 191.95

1 344.33

27 250.64

2 051.94

25 198.70

1120178

REȚELE TERMICE PT 178

01.11.1982

1.9.2.2

310 463.96

129 824.38

1 631.94

179 007.64

107 874.11

71 133.53

1120181

REȚELE TERMICE PT 181

01.03.1990

1.9.2.2

1 439 225.79

1 439 225.79

0.00

0.00

0.00

1120182

REȚELE TERMICE PT 182

01.03.1990

1.9.2.2

1 804 018.68

1 752 842.99

9 689.88

41 485.81

19 423.83

22 061.98

1120183

REȚELE TERMICE PT 183

01.12.1990

1.9.2.2

573 542.98

514 065.06

14 533.69

44 944.23

26 249.01

18 695.22

1120185

REȚELE TERMICE PT 185

01.03.1990

1.9.2.2

1 808 705.85

1 677 398.50

13 039.67

118 267.68

57 603.60

60 664.08

1120186

REȚELE TERMICE PT 186

01.03.1990

1.9.2.2

1 663 449.80

1 546 962.73

2 329.40

114 157.67

43 664.51

70 493.16

1120187

REȚELE TERMICE PT 187

01.03.1990

1.9.2.2

954 498.31

937 632.98

14 254.22

2 611.11

2 611.11

0.00

1120188

REȚELE TERMICE PT 188

01.12.1990

1.9.2.2

743 441.70

728 561.60

2 329.40

12 550.70

351.45

12 199.25

1120189

REȚELE TERMICE PT 189

01.03.1990

1.9.2.2

954 056.88

920 527.91

12 966.52

20 562.45

20 562.45

0.00

1120195

REȚELE TERMICE PT 195

01.09.1985

1.9.2.2

259 841.36

247 357.40

234.31

12 249.65

423.59

11 826.06

1120207

REȚELE TERMICE PT 207

01.08.1978

1.9.2.2

542 554.91

387 105.60

29 269.21

126 180.10

48 468.28

77 711.82

1120211

REȚELE TERMICE PT 211

01.12.1971

1.9.2.2

527 563.08

466 001.32

14 357.60

47 204.16

22 858.71

24 345.45

1120214

REȚELE TERMICE PT 214

01.01.1970

1.9.2.2

207 088.40

169 148.48

0.00

37 939.92

13 293.68

24 646.24

1120247

REȚELE TERMICE PT 247

01.03.1990

1.9.2.2

344 907.54

343 836.29

883.92

187.33

187.33

0.00

1120248

MODUL INTEGRAT PT 248 Bdul I.C.Bratianu bl. Osi I, SC=10mp

31.12.2004

1.9.2.2

281130.04

0.00

281 130.04

0.00

1120272

REȚELE TERMICE PT 272

01.11.1997

1.9.2.2

90 994.77

67 171.42

0.00

23 823.35

16 906.94

6 916.41

1121120

REȚEA TERMICA SI SANITARA BL.O4-O6 PT 120

01.04.2000

1.9.2.2

59 204.39

59 204.39

0.00

0.00

0.00

1121122

KtltA 1 tKMICA bl bANLIAkA BL.LP1-LPZ PI 122

01.12.1972

1.9.2.2

128 172.60

128 172.60

0.00

0.00

0.00

1121123

KtltA 1 tKMICA bl bANHAKA BL.LPJ-LP4 PI 123

01.04.2000

1.9.2.2

49 753.79

49 753.79

0.00

0.00

0.00

1121142

REȚEA TERMICA SI SANITARA BLLAV1 PT 142

01.04.2000

1.9.2.2

119 802.94

119 802.94

0.00

0.00

0.00

1121207

Rb 1.1 ERM.ANb.LUL.PALAb-A.VLAlLU 242 AP P1 207

01.01.1997

1.9.2.2

1 001.10

1 001.10

0.00

0.00

0.00

1122207

Ktl. ItKM.ANS.LUC.PALAb-A.VLAlCU Z1U AP PI 207

01.01.1997

1.9.2.2

477.63

477.63

0.00

0.00

0.00

1122302

CUND. 1 tKM.LN CANAL NtVIZlIABIL

TRANSFORMARE PT 47

30.06.2002

1.9.2.2

391 477.45

391 477.45

0.00

0.00

0.00

1122304

CUNU. 1 bKM.lN CANAL NbVIZl 1 ABIL

TRANSFORMARE PT 37

30.06.2002

1.9.2.2

599 896.63

599 896.63

0.00

0.00

0.00

8801303

REȚELE TERMICE SI SANITARE BL K1 A PT 70

25.12.2006

1.9.2.2

69 281.60

24 421.26

44 860.34

0.00

0.00

1100010

INSTALAU! TEHNOLOGICE GAZE CT 47

30.06.2002

1.9.3

1 513 763.74

1 513 763.74

0.00

1100013

INSTALAT!! TEHNOLOGICE GAZE PT 37

30.06.2002

1.9.3

1 822 041.99

1 822 041.99

0.00

8806580

LENIRALA IERM1LA INbJALAIlb UI1L1ZARE

GAZE NATURALE BN 1

25.02.2014

2.1.16.5

329 859.03

329 859.03

8806581

LEN1RALA 1 ERM1LA INb I ALA 11b U1 ILIZARE GAZE NATURALE BN 2

25.02.2014

2.1.16.5

330 173.91

330 173.91

8806582

CENTRALA l bRMILA INb i ALA 11b U1 ILLZARb GAZE NATURALE BN 3

25.02.2014

2.1.16.5

330 222.49

330 222.49

8806583

LbN 1 RALA i ERM1LA INb 1 ALA 1 Ib U1 ILIZARb GAZE NATURALE BN 4

25.02.2014

2.1.16.5

332 238.71

332 238.71

8804006

CtN 1 KALA 1 tKMICA U 1ILLZAKt CAZt NA 1 UKALt BN 5

03.08.2011

2.1.16.5

330 923.83

330 923.83

8804007

CtN 1 KALA 1 tKMICA U 1 ILLZAKt UAZt NA 1 UKALt BN6

03.08.2011

2.1.16.5

330 051.04

330 051.04

8804008

LtH 1 KALA 1 tKMICA U 1ILLZAKt GAZt NA l UKALt BN7

03.08.2011

2.1.16.5

330 134.50

330 134.50

8804009

LbN 1 RALA 1 bRMILATJHLIZARE GAZE NA1URALE BN 8

03.08.2011

2.1.16.5

329 649.70

329 649.70

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Loca! + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

__Total modernizării__ realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valo area .a m ortiză rii modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8804039

LbNIRALA-TERMlCS'UIlLlZARb GAZb NAIURALb BN 9

21.10.2011

2.1.16.5

329 154.64

329 154.64

8806584

LENIRALA IbRMLLA INSIALAIlb UllLIZARb GAZE NATURALE BN 10

25.02.2014

2.1.16.5

329 177.52

329 177.52

8806585

LbNIRALA IEHM1LA INblALAIlb UllLIZARb GAZE NATURALE BN 11

25.02.2014

2.1.16.5

330 221.02

330 221.02

8804004

CENT RADTIERM1LA UllLIZARb GAZb NAIURALb BN12

03.08.2011

2.1.16.5

330 209.80

330 209.80

8804005

CBN lHALA 1 bRMICA U 11 UZARE GAZb NAIURALb BN 13

03.08.2011

2.1.16.5

329 273.32

329 273.32

8804040

CENIRALATERMILA UllLIZARb GAZb NAIURALb BN 14

21.10.2011

2.1.16.5

329 215.81

329 215.81

8804041

LbNIRALA ibRMICA UI1L1ZARE GAZb NAIURALb BN 15

21.10.2011

2.1.16.5

330 152.32

330 152.32

8806586

LENIRALATbRMILA INblALAIlb UllLIZARb GAZE NATURALE BN 16

25.02.2014

2.1.16.5

332 160.67

332 160.67

8806587

LbNIRALA IERM1LA INSIALAllb UllLIZARb

GAZE NATURALE BN 17

25.02.2014

2.1.16.5

330 220.26

330 220.26

8806588

LtNIKALA ItKMILA INblALAHE UllLIZARb GAZE NATURALE BN 18

25.02.2014

2.1.16.5

329 872.55

329 872.55

8807015

ZMEUREI BLOC 1 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

78 490.47

78 490.47

8806977

ZMEUREI BLOC 1 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16.5

15 317.61

15 317.61

8807016

ZMEUREI BLOC 2 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

78 490.47

78 490.47

8806978

ZMEUREI BLOC 2 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16.5

15 317.61

15 317.61

8807017

ZMEUREI BLOC 3 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

78 490.48

78 490.48

8806979

ZMEUREI BLOC 3 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16.5

15 317.61

15 317.61

8807018

ZMEUREI BLOC 4 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

26 163.43

26 163.43

8806980

ZMEUREI BLOC 4 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16.5

15 317.61

15 317.61

8807019

ZMEUREIBLOC 5 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

26 163.43

26 163.43

8806981

ZMEUREI BLOC 5 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16.5

15 317.61

15 317.61

8807020

ZMEUREIBLOC 6 CENTRALA

31.05.2017

2.1.16.5

26 163.42

26 163.42

8806982

ZMEUREI BLOC 6 INSTALAȚIE

21.092017

2.1.16,5

15 317.61

15 317.61

8807481

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807481)

27-Apr-01

2.2.4.2

287.26

287.26

8807482

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807482)

27-Apr-01

2.2.4.2

287.26

287.26

8807483

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807483)

26-Apr-01

2.2.4.2

287.26

287.26

8807484

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807484)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807485

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807485)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807486

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807486)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807487

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807487)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807488

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807488)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807489

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI

TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807489)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

Nr, Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

Jotal modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valo area a mortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807490

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807490)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807491

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE PT. APA FIERBINTE (8807491)

16-May-01

2.2.4.2

354.14

354.14

8807492

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807492)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807493

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE,CU COMPONENTE (8807493)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807494

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807494)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807495

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807495)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807496

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807496)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807497

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807497)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807498

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807498)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807499

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807499)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807500

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807500)

14-Sep-98

2,2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807501

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807501)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807502

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU ACCESORII (8807502)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807503

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI

TERMICE CU COMPONENTE (8807503)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807504

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI

TERMICE CU COMPONENTE (8807504)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807505

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807505)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807506

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807506)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807507

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807507)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807508

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807508)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807509

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807509)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807510

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807510)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod clasif

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

_Tota Lmodemiza rit „ realizate cu surse

proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807511

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807511)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807512

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807512)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807513

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807513)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807514

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807514)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807515

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807515)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807516

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807516)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807517

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807517)

14-Sep-98

2.2.4,2

1 361.45

1 361.45

8807518

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807518)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807519

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807519)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807520

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807520)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807521

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807521)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807522

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807522)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807523

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807523)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807524

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807524)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807525

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807525)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807526

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807526)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807527

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERHICE CU COHPONENTE (8807527)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807528

Primărie ANSAHBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERHICE CU COMPONENTE (8807528)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807529

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERHICE CU COMPONENTE (8807529)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807530

Primărie ANSAHBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807530)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807531

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807531)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

o

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total, mod em Iza rii _ realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea, amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

8807532

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807532)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807533

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807533)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807534

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807534)

14-Sep-98

2.2.4.2

1 361.45

1 361.45

8807535

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807535)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807536

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807536)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807537

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807537)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807538

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807538)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807539

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807539)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807540

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807540)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807541

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807541)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807542

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807542)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807543

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807543)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807544

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI' TERMICE CU COMPONENTE (8807544)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807545

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807545)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807546

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807546)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807547

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807547)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807548

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807548)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807549

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807549)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807550

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807550)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807551

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807551)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807552

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807552)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

Nr. Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

. Total modernizării__ realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii fa data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807553

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807553)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807554

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807554)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807555

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807555)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807556

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807556)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807557

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807557)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807558

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807558)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807559

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807559)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807560

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807560)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807561

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807561)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807562

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807562)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807563

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807563)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807564

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807564)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807565

Primărie'ANSAMBLU DE MĂSURĂ Â ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807565)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807566

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807566)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807567

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807567)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807568

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807568)

31-Dec*97

2,2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807569

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807569)

31-Dec-97

2,2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807570

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807570)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807571

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807571)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807572

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807572)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807573

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807573)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

NrJnventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

—Total. mo demizariî. realizate cu surse

proprii RADET Constanta

Va 1 oarea.a m ortiză rîi modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807574

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807574)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807575

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807575)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807576

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807576)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807577

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807577)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807578

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807578)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807579

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807579)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807580

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807580)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807581

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807581)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807582

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807582)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807583

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807583)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807584

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807584)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807585

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807585)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807586

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI' TERMICE CU COMPONENTE (8807586)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807587

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807587)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807588

Primărie ANSAMBLU DE HAȘURA A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807588)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807589

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807589)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807590

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807590)

31-Dec*97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807591

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807591)

31-Dec-97

2,2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807592

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807592)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807593

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807593)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807594

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807594)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

Nr.Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod clasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

„Tota [.modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

_Valo area. a m ortiză rii modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8807595

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807595)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807596

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807596)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807597

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807597)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807598

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807598)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807599

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807599)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807600

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807600)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807601

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807601)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807602

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807602)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807603

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807603)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807604

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807604)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807605

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807605)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807606

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807606)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807607

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807607)

31-Dec-97

2,2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807608

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807608)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807609

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807609)

31-Dec-97

2.2.4,2

1 981.84

1 981.84

8807610

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807610)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807611

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807611)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807612

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807612)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807613

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807613)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8807614

Primărie ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE CU COMPONENTE (8807614)

31-Dec-97

2.2.4.2

1 981.84

1 981.84

8804397

INSTALAȚIE INTERIOARA PT 71

07.12.2017

2.2.8

346 587.29

346 082.82

441.96

62.51

41.68

20.83

PnmaneAIELltKblSPAI11 ItRMUULAKt leren suprafața 12100 mp SC-

teren

0.00

0.00

Nr.Inventar

Denumire Imobilizare

. Total modernizării

.Valoarea amortizării, modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Data PIF

cod claslf

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Hnmane lcnihala ickmila Kt uazl

NATURALE PALAS S Teren-199mp SC-69mp

teren

51 344.83

51 344.83

pnmane btuiu bau la likian (P+4j ieren 616,57 mp SC-616,57mp

teren

297 200.00

297 200.00

Primărie bIK. LIP. BAZUAZAK BL FU3 Ieren 262 SC-262 MP

teren

0.00

0.00

Primărie SUL UK. BAGUAZAR BL. FU/ Ieren 594,75 mp SC-594,75 MP

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCTTERMIC 1 Str Ștefan Mihaiieanu bloc R8,SC=233,69,Teren=233,59mp

teren

417 742.26

417 742.26

rnmane punli 1EKH1L Z btr l.la.UUC3/StT Ștefan cel Mare nr.6i Bl M25A SC=397,83mp

Teren 102.50 mp

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCT TERMIC 3 Str Cuza Vodă nr.50 bloc M13,SC=441,06mp teren 102 mp

teren

0.00

0.00

pnmane punli i ermil b uoui iomisnrb/bL B, SC=167,29mp teren 52 mp

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCT TERMIC 6 Bdul Tomis nr.99 Bloc SO, SC=184,84mp teren 47,40 mp

teren

0.00

0.00

priiturm punli itRHiL) bir. b tutun cm Marș nr. 15 Bl Ml Sc C, SC=204,43mp teren 39,50 mp

teren

0.00

0.00

pnmane punli itKMimudui lomisnr./, SC=165,31mp teren 50,90 mp

teren

0.00

0.00

primărie punli iukmil y btr.Kascoaiei nr./, SC= 286,6 mp

teren

0.00

0.00

prinmritr-pQNUi itKMiL iu str stcran cei Mare nr.32 bloc M10 SC B, SC=292,10mp teren -90 mp

teren

0.00

0.00

primărie punli ilrmiliz str. Kemus Opreanu Nr.9,blocAl,SC=419,10mp, Teren=440mp

teren

1 013 289.90

1 013 289.90

Pnmane PUNLI IERM1L 13 Piața Uvidm-Muzeu Istorie, SC=250,56mp

teren

0.00

0.00

rnmane punli ItKMIL 14 btr bllimona intersecție cu str Marc Aureli u, SC=413,4mp,Teren=413,4mp

teren

796 467.37

796 467.37

Primărie PUNCT TERMIC 15 Str Ecaterina Varga nr.3, SC=355,20mp, Teren=355,20mp

teren

684 337.70

684 337.70

primărie punli ickmil 1b btr Kascoaiei om 1907, SC=177,80mp

teren

0.00

0.00

pnmane punli iekmil 1/ btr ueceoai uceui

Economic,SC=261mp,Teren= 540mp

teren

933 139.26

933 139.26

pnmane punli itRFUL 18 btr eroilor nr.2,SC=354mp,Teren=419mp

teren

723 765.80

723 765.80

pnmane punli ickmil zz btr oieg uanovsKi nr.28,SC=315mp,Teren=587mp

teren

562 858.93

562 858.93

Primărie PUNCTTERMIC 23 Aleea Crizantemelor nr.4,SC=275,38mp,Teren=318mp

teren

440 715.42

440 715.42

pnmane punli ickmil Zb btr Munteniei nr.32,SC=271,20mp,Teren=293mp

teren

393 559.78

393 559.78

Primărie PUNLI ItRMIL 29 Bdul Mamaia nr.268,SC=239mp,Teren=274mp

teren

411 076.45

411 076.45

pnmane punli ItKMIL ju btr ion na tiu n r. 1, SC=276mp,Teren=526m p

teren

749 399.53

749 399.53

pnmane punli ickmil 41 btr Muncei nr.24,SC=394mp,Teren=686mp

teren

1 408 277.60

1 408 277.60

Nr. Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

—Total. mo demizarii realizate cu surse proprii RADET Constanta

Val oarea .am o rtizăril modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Primărie PUNCT TERMIC 33 Str Unirii intersecție cu str

Dragoslavelor,SC=366,37mp,Teren=473mp

teren

587 792.59

587 792.59

Primărie hunui itKMlC Jb btr Laiuu nr.3,SC= 235,12mp,Teren=31 Imp

teren

335 940.67

335 940.67

Primărie PUNCTTERMIC 37 Str Unirii intersecție cu str Casln, SC=371,43mp,Teren=728mp

teren

649 275.65

649 275.65

Primărie humli ickmiu Jti bir intrarea unirii nr,114,SC=377,21mp, Teren=460mp

teren

519 449.29

519 449.29

Hnmane HUNLI itKMiG 4U btr Mircea cei Batran, SC=556mp, Teren=1025,88mp

teren

925 336.83

925 336.83

Pnmane hunl i i lumii. ai btr bteran cei nare Teatrul Liric, SC=158,93mp

teren

0.00

0.00

Hnmane hunli itRM!L42Bdul Mamaia nr.58,SC=336,86mp,Teren=346mp

teren

669 075.64

669 075.64

Pnmane hunui i lkmic aa uaui i omis ui TAV6, SC=237,87mp,Teren=439mp

teren

253 785.77

253 785.77

Pnmane PUNLl 1LHM1U 45 Udul 1 omis Bl TAV1, SC=311,40mp,Teren=560mp

teren

328 552.90

328 552.90

Primărie PUNLl 1ERM1L 4b Str Soveja Bl FI 7, SC=323,46mp,Teren=434mp

teren

211 974.10

211 974.10

Hnmane hunui i tKMiu 4/ Aleea rreguor nr.A, SC=380,64mp, Teren=494mp

teren

216 863.99

216 863.99

Hnmane hunui ilkmiu ah btr.baaea tartan nr.28, SC=332,98mp,Teren=495mp

teren

204 597.59

204 597.59

Pnmane PUNLl IERMIL SU Udul [omis Bl 7b ,SC=324,52mp,Teren=532mp

teren

270 828.86

270 828.86

Hnmane hunui ichtuu m mui lomis bi 5 B,SC=368mp,Teren=647mp

teren

309 174.28

309 174.28

Hnmane hunui ilkmiu bz Aleea imeurei bi U3,SC=456,71m p,Teren=456,71m p

teren

260 203.75

260 203.75

Hnmane hunui ilkmiu sj btr. boveja nr b/, SC=273,89mp, Teren=323,79mp

teren

239 123.32

239 123.32

Pnmane PUNLl IERMIL 54 Bdul lomis Bl L9C,SC=376,58mp,Teren=436mp

teren

285 796.66

285 796.66

Primărie PUNCTTERMIC55 Bdul Lapusneanu Bl

AL3,SC=300.21mp,Teren=338,95mp

teren

375 478.77

375 478.77

Hnmane hunui i lkmiu bb btr intrarea ion Tautu,SC=238,68mp,Teren=291mp

teren

213 657.42

213 657.42

Primărie PUNCT TERMIC 57 Str Barbu

Stefanescu Delavrancea,SC= 318,33mp,Teren=377,33 mp

teren

292 204.17

292 204.17

Hnmane hunui itKMiUbS btr Naioei Dioc iu/, SC=369mp, Teren=557mp

teren

477 026.56

477 026.56

Hnmane HUNUI ilkmiu bb btr iraian nr.bU bloc B4, SC=347,lmp, Teren=461mp

teren

663 266.14

663 266.14

Primărie PUNCT TERMIC 65 Bdul Ferdlnand-Spitalul Vechi, SC=322,2mp, Teren=322,2mp

teren

575 961.98

575 961.98

Hnmane nunti ilkmiu bb str nane voronca nr.25,SC=214mp, Teren=214mp

teren

431 256.45

431 256.45

Pnmarie PUNL1 1FRMIL b? Str Oborului nr.23 bJs,SC=272,43mp,Teren=599mp

teren

1 007 324.30

1 007 324.30

Primărie PUNCT TERMIC 69 Bdul Ferdinand bloc A7, SC=270,16mp, Teren=460mp

teren

763 553.93

763 553.93

Primărie PUNCTTERMIC 70 Bdul Ferdinand nr. 97 bloc Bl, SC=349,23mp,Teren=422mp

teren

669 847.95

669 847.95

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

_Total, modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea_amortizăril modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Primărie PUNCT TERMIC 72 Aleea Garofitel nr.2, SC=351.68mp, Teren=414mp

teren

346 355.99

346 355.99

Primărie PUNCT TERMIC 73 Aleea Garofitel bloc L101, SC=360,46mp, Teren=436mp

teren

359 385.37

359 385.37

Primărie PUNCT TERMIC 74 Bdul 1 Decembrie 1918 Bl L28,29 Sc=286mp,Teren=286mp

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCT TERMIC 75 Aleea Violetelor bloc L13, SC=388,06mp, Teren=568mp

teren

433 530.46

433 530.46

Primărie PUNCTTERMIC76 Str. Baba Novac bloc LI 19, SC=380mp, Teren=474mp

teren

406 885.78

406 885.78

Primărie PUNCT TERMIC 86 Str Elena Cuza nr. 10B, SC=187,85mp, Teren=247mp

teren

91 269.58

91 269.58

Primărie PUN LI 1ERM1L 89 Str Medeea nr. 25A, SC=71,02mp

teren

0.00

0.00

Hnmane hunli lEKMiuyi Aleea Arcului nr.J, SC=525,95mp, Teren=654mp

teren

208 950.64

208 950.64

Primărie PUNCTTERMIC 92 Str Nicolae Grind ea nu bloc L3, SC=428mp, Teren= 498mp

teren

204 210.98

204 210.98

romane runui ickmiu sj btr. Arcului nr. b, SC=328,61mp, Teren=519mp

teren

171 811.92

171 811.92

primărie ruinei i ckmil yb bir ranouruiui nr,40, SC=395,13mp, Teren= 491mp

teren

181 472.65

181 472.65

romane punli ickmil wu btr tremia

Movila,SC=316,53mp,Teren=388mp

teren

363 667.82

363 667.82

Primărie PUNCTTERMIC 101 Str Păun Pindo nr. 10 ,SC=327,62mp,Teren=327,62m p

teren

343 826.26

343 826.26

romane runui itKMiu iuz boui lomis zij ,SC=369,55mp, Teren=383mp

teren

508 057.82

508 057.82

Primărie PUNCT TERMIC 103 Bdul Tomis nr.232 Bl TD15,SC=368,64mp,Teren=529mp

teren

506 806.76

506 806.76

Primărie PUNCTTERMIC 104 Bdul Tomis nr.218 Bl TD5,SC=323,03mp,Teren=323,03mp

teren

444 102.06

444 102.06

Primărie PUNCTTERMIC 105 Aleea Stejarului nr.l,SC=661,73mp,Teren=779mp

teren

1 121 811.99

1 121 811.99

Pomane PUNLI IERM1L1U6 Str Pnmavem nr.4,SC=344,07mp,Teren=493mp

teren

624 034.98

624 034.98

romane ruNLi ilkmil iu/ boui lomis nr. 143,SC=291,13mp,Teren=291,13mp

teren

444 717.67

444 717.67

pnmari6 punli iekmil iub str Mircerusi Batran nr.143 Bl

TDl,SC=406,94mp,Teren=454mp

teren

831 844.20

831 844.20

Primărie PUNCT TERMIC 112 Aleea Panselei nr.6 Bl C3,SC=274,04mp,Teren=356mp

teren

449 404.73

449 404.73

romane punli i ermil iu Aleea Macilor nr.b Bt Bl,SC=384,65mp.Teren=483mp

teren

664 241.43

664 241.43

Primărie PUNCTTERMIC 115 Bdul Lapusneanu ,SC=392,90mp,Teren=392,90mp

teren

377 974.16

377 974.16

Pomane PUNLI 1ERMIL 112 Bdul lomis 111 Bl LT5,SC=308,47mp,Teren=711mp

teren

516 427.64

516 427.64

rnmane funli i ckmil 11b Aleea Pictor Tonitza nr.3,SC=222,44mp,Teren=683mp

teren

424 636.06

424 636.06

Nr. Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod daslf

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

__Total modernizării__ realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea, amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Primărie pungi iekmig ny Aleea Mimozelor n r. 12,SC=254m p,Teren=344m p

teren

424 645.81

424 645.81

pnmane punli ibkmig izu btr boveja nr.bb, Bl O2,SC«376,27mp,Teren=498mp

teren

456 086.30

456 086,30

Pnmane PUNGI IhRMIU 121 Str\Adamclisi Bl PI ,SC=379, llmp,Teren »609mp

teren

509 541.46

509 541.46

Primărie PUNCT TERMIC 122 Aleea Heradeea Bl T2,SC=383,45mp,Teren=573mp

teren

535 227.96

535 227.96

mmane Pungi ihemig 123 Aleea Argeș hi T6,SC=378,35mp,Teren=584mp

teren

440 742.68

440 742.68

Primărie PUNCT TERMIC 124 Str Eremla

Grigorescu,SC=290,07mp,Teren=333,43mp

teren

509 333.32

509 333.32

pnmane pungi ilkmig izo btr i.c.uuca dioc L41,SC“323,97mp, Teren»479mp

teren

637 372.00

637 372.00

Primărie PUNCT TERMIC 126 Str Dobrogeanu Gherea nr.30,SC=138,91mp,Teren=141,23mp

teren

227 215.39

227 215.39

pnmane pungi itKMLC 12/Str Hemus nr.4,SC=96,30mp

teren

0.00

0.00

primarii* pungi itHMiGUUAiăM Cutezătorilor nr.13, SC=395,36 mp, Teren=417mp

teren

315 253.13

315 253.13

Primărie PUNCT TERMIC 131 Aleea Prieteniei nr.7, SC=325,47mp, Teren=321mp

teren

256 177.43

256 177.43

pnmane pungi ilrmiu 132 str Dumitru -_ Marinescu nr. 32, SC=321,72mp, Teren=321,72mp

teren

253 225.80

253 225.80

Primărie PUNGI IEHM1C134 Str I op o log nr.b, SC=328,05mp, Teren=328,05mp

teren

258 208.16

258 208.16

pnmane puAigi ihkmig ijo btr iopoiognr.it), SC=328,O5mp, Teren=721mp

teren

356 632.52

356 632.52

pnmane pungi ihkmig ub Aleea Berzei nr.b, SC=273,15mp, Teren=323mp

teren

231 330.33

231 330.33

Primărie PUNCT TERMIC 137 Aleea Corbului nr.5, SC=319,67mp, Teren=398mp

teren

271 232.00

271 232.00

Primărie PUNCTTERMIC 138 Aleea Viitorului nr.2 Bl IA,SC=421,45mp,Teren=635mp

teren

430 658.54

430 658.54

pnmane pungi ibKMiGi3ybtr.usmeieinr.il Bl 10,SC=338mp,Teren =561mp

teren

470 643.62

470 643.62

pnmane pungi ibKMiG iau Aieea umorei nr.i Bl 14,SC=467,28mp,Teren=679mp

teren

526 039.76

526 039.76

Primărie PUNCT TERMIC 142 Aleea Mărgăritarelor Bl 24C,SC=321mp,Teren=700mp

teren

465 772.03

465 772.03

pnmane pungi itKMiG iaj bdui i.c.arauanu Liceul Ovidiu,SC=55,36mp

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCT TERMIC 144 Bdul Ferdinand bloc Rl, SC«222mp Teren=52,50 mp

teren

0.00

0.00

pnmane pungi iekmig 14b btr uoDnia

Eugenîu Bl 14 ,SC=425,18mp,Teren=604mp

teren

415 656.35

415 656.35

pnmane pungi ibKMic 14b btr uoonia Eugen iu Bl S3,SC=490,14mp,Teren=691mp

teren

521 191.12

521 191.12

Primărie PUNCT TERMIC 147 Aleea Orhideelor nr.4 Bl Bl,SC=429,06mp,Teren=574mp

teren

403 202.13

403 202.13

pnmane pungi itKMiL 149 uaui 1 mai, bl= 159,71mp, Teren=266mp

teren

161 486.85

161 486.85

Nr.Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

__Total, modernizării _ realizate cu surse proprii RADET Constanta

-Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii ta data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

Primărie PUNCT TERMIC 150 Bdul 1 Mal-Aleea Timonei, SC=389,94mp, Teren=490mp

teren

344 534.52

344 534.52

Primărie PUNCT TERMIC 154 Șoseaua Mangallel-Aleea Portului, SC=383,32mp, Teren=496mp

teren

284 502.45

284 502.45

Primărie PUNCT TERMIC 155 Aleea Albăstrelelor bloc B, SC=383,13mp, Teren=448mp

teren

323 082.33

323 082.33

romane funli itKMLL ibu u Buncescu nr.l8A,SC=77mp, Teren=77mp

teren

0.00

0.00

Primărie PUNCT TERMIC 161 Str Petre Ispirescu nr.191, SC=385,40mp, Teren=466mp

teren

347 165.32

347 165.32

vnmane funli itKMicibzbouii.L.Bratianu nr.61C da dl re

beton+ca ramlda,SC=288mp,Teren=629mp

teren

186 105.42

186 105.42

Primărie PUNCTTERMIC 163 Bdul I.C.Bratianu, SC=429,37mp, Teren=507,89mp

teren

328 198.20

328 198.20

Fnmane funli i tKMiL ibb btr. Nicolae

Milescu nr.153, SC=315mp, Teren=386mp

teren

301 661.57

301 661.57

romane FUNLI IkRMIL lb9 btT. Fulgerului/Bucuriei bloc

18,SC=386,69mp,Teren =488,70mp

teren

448 765.05

448 765.05

Primane funli ItKMIL 1/U btr DeZrODini intersecție cu Str.Nîcolae Milescu,SC=430,45, Teren=517mp

teren

579 482.68

579 482.68

rnnidllti Funli icktuu 1/1 btr UezrODIHI Intersecție cu str Alex.

Gherghel,SC=237,79,Teren=481mp

teren

264 047.88

264 047.88

rmridrie fUnui i lotul 1/4 btr UCirODini intersecție cu Str Biruinței, SC=282,68,Teren=348mp

teren

314 705.27

314 705.27

Fnmane FUNLI ibKFUL i/b btr boveja nr.j4, SC=272,24mp,Teren=274,39

teren

263 966.26

263 966.26

Fnmane funli i ckmil 1/b btr uionișie cei Mic nr.96, SC=285,82, Teren=336mp

teren

302 544.99

302 544.99

T-niudue funli i ckfill 1// btT USNipUlUI intersecție cu str

Grănicerului,SC=316,Teren=624mp

teren

307 256.72

307 256.72

Fnmane funli itKMic 1/b btr.uioniste cei Mic nr.64, SC=349,Teren=647

teren

533 525.56

533 525.56

Fnmane funli iekmil lai boui i nai dioc H10, SC=341mp, Teren=601mp

teren

347 816.78

347 816.78

■prii na ne funli iehmil 182 boui i msi intersecție cu Șoseaua Mangaliei, SC=240mp, Teren=477mp

teren

261 707.43

261 707.43

Fnmane funli itKMiL mJ Udul 1 Mai, SC=368.3mp, Teren=420mp

teren

289 541.36

289 541.36

Fnmane funli ilknil iab ridul 1 Mai, SC=341,10mp, Teren=422mp

teren

273 076.94

273 076.94

Fnmane funli i lkmil ibb Aleea uret nr.b-Poarta 6, SC=241mp, Teren= 346mp

teren

160 630.38

160 630.38

Primărie PUNCT TERMIC 187 Aleea Austrulul-Poarta 6, SC=373,08mp, Teren=434mp

teren

170 437.41

170 437.41

Fnmane funli itkrilU Ibb btr Lampinei nr.30, SC=310mp, Teren=380mp

teren

112 953.87

112 953.87

Pnmane funli ItKMIL iby btr Ion Ursu, SC= 295,30mp, Teren=512,30mp

teren

183 196.45

183 196.45

Fnmane funli itKMiL iyb boui Aurei viaicu nr.15, SC=282,O3mp, Teren=3S5mp

teren

282 960.22

282 960.22

{

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Totat valoare Inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

TotaL modernizării . realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii ta data de 31.05.2021

Primărie PUNCT TERMIC 207 Aleea Albatros bloc AV33-CET, SC=419,66mp, Teren=469mp

teren

233 135.89

233 135.89

Primărie PUNCT TERMIC 211 Aleea Albatros nr.4 -CET, SC=285,83mp, Teren=594mp

teren

203 488.87

203 488.87

Primărie PUNCT TERMIC 214 Aleea Brândușelor nr.29,SC=242,25mp,Teren=242,25mp

teren

274 007.00

274 007.00

Primărie PUNCT TERMIC 215 Str Soveja Parcul PionIerilor,SC=108,70mp,Teren=108I70mp

teren

104 570.60

104 570.60

Primărie PUNCTTERMIC 247 Bdul I.C.Bratianu nr. 125A, SC=313,39mp, Teren=387mp

teren

258 531.44

258 531.44

rnmane hunui itKMic z/z Aleea tgretei nr.i-CET, SC=106,90mp

teren

0.00

0.00

FlIJIIdUU PUNLI ILKM1L 1/A BlBllOteCS Județeană clădire beton+caramida,SC=153mp,Teren=196mp

teren

83 490.45

83 490.45

Primărie CENTRALA TERMICA CU FUNCȚIONARE CU GAZE NATURALE ENERGIA

teren

0.00

0.00

Total bunuri preluate în administrare

171 156 649.90

155 088 924.45

6 930 652.18

9 137 073.27

4 109 768.00

5 027 305.27

8802069

kla i tu km A de i un bectia Keparatn str Interioara nr.4

31-Dec-08

1.5.9

402 522.75

0.00

0.00

402 522.75

248 812.37

153 710.38

7711003

KALUKU IEKM1C b 1 K.HANA1I

HOLBAN.STR.BARBU LAUTARU, PT 102

25.12.2006

1.9.2.2

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

8803829

REȚELE TERMICE SECUNDARE PT 154

31.12.2010

1.9.2.2

6 406 929.49

0.00

5 375 702.99

1 031 226.50

505 056.36

526 170.14

8803831

REȚELE TERMICE SECUNDARE PT 52

31.12.2010

1.9.2.2

4 923 554.37

0.00

3 399 912.13

1 523 642.24

736 552.21

787 090.03

8803832

REȚELE TERMICE SECUNDARE CT ENERGIA

31.12.2010

1.9.2.2

99 820.62

0.00

99 820.62

0.00

0.00

8804634

Kt IELE ItKFUCt btLUNDAKt KAMUKA 1 bl 11 PROIECT 408/2009 PT 187

31.12.2012

1.9.2.2

749 067.79

0.00

392 074.09

356 993.70

88 668.98

268 324.72

8806324

EXTINDERE REȚEA TERMICA PT 122

29.10.2013

1.9.2.2

51 417.54

0.00

38 407.77

13 009.77

3 115.71

9 894.06

8806356

EXTINDERE REȚEA TERMICA PT 12

10.12.2013

1.9.2.2

237 162.50

0.00

0.00

237 162.50

40 073.71

197 088.79

1120055

REȚEA TERMICA SECUNDARA PT 55

30.09.2016

1.9.2.2

72 228.55

0.00

72 228.55

16 878.86

55 349.69

8806614

REȚEA TERMICA SECUNDARA PT 127

01.01.2015

1.9.2.2

47 956.05

0.00

0.00

47 956.05

7 968.10

39 987.95

8803997

RACORD TERMIC BLOC CSl(ANL)

15.07.2011

1.9.2.2

71 474.36

0.00

35 107.98

36 366.38

32 083.75

4 282.63

2000341

SCP SIGMA ACM S-745/30 pi

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2000342

SCP SIGMA ACM S-747/30 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2300179

SCP INC ICPIAF S 578-51 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

9 546.55

9 546.55

0.00

0.00

2000343

SCP SIGMA ACM S-746/30 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2000344

SCP SIGMA ACM S-748/30 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2300180

SCP SCHMIDTACM S-1235/30 pl

01-Jan-97

2.1.16,5

9 546.55

9 546.55

0.00

0.00

2000373

SCP ACM SIGMA 37NCLS-754/35 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2000374

SCP ACM SIGMA S 755-28 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2300049

SCP INC ALFA LAVAL S 54867-71 PL

Ol-May-96

2.1.16.5

383.50

383.50

0.00

0.00

2000093

SCP INC VICARB S 603-50 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 644.80

4 644.80

0.00

0.00

2000094

SCP ACM VICARB S-637/39 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 966.07

2 966.07

0.00

0.00

2000095

SCP ACM VICARB S-639/75 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 966.07

2 966.07

0.00

0.00

2000096

SCP ACM VICARB S-634/39 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 966.07

2 966.07

0.00

0.00

2000097

SCP ACM VICARB S-636/75 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 966.07

2 966.07

0.00

0.00

2300048

SCP INC ICPIAF S-448/89 PL

Ol-May-96

2.1.16.5

383.50

383.50

0.00

0.00

2000325

SCP INC SIGMAX29 S-721/88 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

8800518

SCP ACM S-5443/17 pl

01-Sep-06

2.1.16.5

7 033.55

7 033.55

0.00

0.00

0.00

8800519

SCP ACM S-5442/19 pl

01-Sep-06

2.1.16.5

7 409.50

7 409.50

0.00

0.00

0.00

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

_Total modernizării __ realizate cu surse proprii RADEI Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data de 31.05.2021

8803272

SCP SIGMA X29 SCL S8022 69 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

20 950.76

20 685.53

265.23

265.23

0.00

8803275

SCP SIGMA X 29 NCL S8017 22 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

15 571.15

15 571.15

0.00

0.00

8803276

SCP SIGMA X29 NCL S8018 19 PLACI

O9-Dec-O9

2.1.16.5

15 047.96

15 047.96

0.00

0.00

2000364

SCHIMB.CALD.ACM.SIGMA37NCL 34 PL.S769/00

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2300047

SCP ICPIAF INC S-474 / 0 PL

Ol-May-96

2.1.16.5

383.50

383.50

0.00

0.00

8803273

SCP SIGMA X29 SCL S8019 85 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

23 148.41

23 148.41

0.00

0.00

8803274

SCP SIGMA X29 SCL S8D20 71 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

20 996.67

20 996.67

0.00

0.00

2000318

SCP ACM SIGMA 37 S-740/28 pi

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

8803271

SCP SIGMA X29 SCL S-8021 82 PL

09-Dec-09

2.1.16.5

23 112.98

22 847.10

265.88

265.88

0.00

2000242

SCP INC VICARB S-972/ 28 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000331

SCP INC SIGMAX29SCL S-729/75 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2442093

APARAT CCURENT B85 0L8X4

01-Jul-84

2.1.16.5

435.16

435.16

0.00

0.00

8803258

SCP SIGMA X29 SCL S-8028 /69 PL

09-Dec-09

2.1.16.5

20 950.76

20 685.53

265.23

265.23

0.00

2000371

SCP SIGMA S-759 ACM /33 pl

31-Mar-Ol

2.1.16,5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2000372

SCP SIGMA S-765 ACM /35 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

8803257

SCP SIGMA X29 SCLS8027 83 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

23 112.33

22 847.10

265.23

265.23

0.00

8803245

SCP SIGMA X29 NCL S 8002 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

17 778.25

17 778.25

0.00

0.00

8803246

SCP SIGMA X29 NCL S 8003 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

17 778.25

17 778.25

O.00

0.00

8803247

SCP SIGMA X29 NCLS 8004 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

17 778.25

17 778.25

0.00

0.00

8803248

SCP SIGMA X29SCL S 8005 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

18 124.27

18 124.27

0.00

0.00

8803249

SCP SIGMA X29NCL S8006 26 PLAC

09-Dec-09

2.1.16.5

17 596.45

17 527.20

69.25

69.25

0.00

2000328

SCP ACM SIGMA S-718/94 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000329

SCP ACM SIGMA S- 719/ 85PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2300190

SCP ACM SCHMIDT S-1597/30 pl

Ol-Jan-97

2.1.16.5

10 728.35

10 728.35

0.00

0.00

2000316

SCP ACM SIGMA S-720/ 86 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000317

SCP ACM SIGMA S-722/94 pl

31-Mar-Ol .

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

O.00

0.00

0.00

2301291

SCP ICPIAF S-2592/73PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 809.64

6 809.64

0.00

0.00

0.00

8804033

DISTRIBUITOR ACC

04-Aug-ll

2.1.16.5

18 599.11

13 025.86

5 573.25

5 573.25

0.00

2300192

SCP ICPIAF INC S 538, 49 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

IO 728.35

10 728.35

0.00

0,00

2000357

SCP SCHIMDT INC. S 708, 87 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000358

SCP SCHIMDT INC. S 715, 93 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000361

SCP SCHIMDT ACM S 770, 37 PL.

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000365

SCP SCHIMDT ACM S 768, 33 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000125

SCP ACM VICARB S-1073/39 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000126

SCP ACM VICARB S 1068 -37 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2300004

APARAT CCURENT B85 AM4X3

Ol-May-95

2.1.16.5

13 130.93

13 130.93

0.00

0,00

2300197

SCP S ACM 1238-33 pl

Ol-Jan-97

2.1.16.5

46 477.06

14 705.99

31 771.07

5 824.72

25 946.35

2442909

APARAT CCURENT B85 AM4X4

01-Mar-90

2.1.16.5

8 285.70

8 285.70

0.00

0.00

8803255

SCP SIGMA X 29 SCL S8029 47 PLACI

09-Dec-09

2.1,16.5

17 371.08

17 371.08

0.00

0.00

8803256

SCP SIGMA X29 SCL S8030 39 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

16 130.64

16 130.64

0.00

0.00

2000121

SCP INC VICARB S 1006-84 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000122

SCP INC VICARB S-1007/93

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000123

SCP ACM VICARB S-1072/39 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000124

SCP ACM VICARB S-1071/39 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000127

SCP INC VICARB S-1069/23 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000128

SCP INC VICARB S 1070-23 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

8803253

SCP SIGMA X29 NCL S8031 30 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

14 754.92

14 489.04

265.88

265.88

0.00

8803254

SCP SIGMA X29 NCLS8032 24 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

13 988.55

13 722.67

265.88

265.88

0.00

7300646

APARAT CCURENT B85 AM4X4

Ol-Oct-97

2.1.16.5

76.75

76.75

0.00

0.00

8803250| SCP SIGMA X29 SCLS8033 75 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

24 583.17

24 583.17

0.00

0.00

Nr.Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

—Total modernizării „ realizate cu surse proprii RADET Constanta

_Va loa rea a mortizăril modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii ta data de 31.05.2021

8803251

SCP SIGMA X29 SCLS8034 61 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

22 162.47

22 162.47

0.00

0.00

8803252

SCP SIGMA X29 SCL S8D35 79 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

25 268.82

25 268.82

0.00

0.00

2000108

SCP VICARB S 616/ 0 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000114

SCP INC VICARB S 618-91 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000117

SCP ACM VICARB S-648/53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000119

SCP ACM VICARB S-646/53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000366

SCHIMB.CALD.INC.SIGMAX29SCL 94PLS704/00

31-Mar-01

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2301278

SCP INC SCHMIDT S 333-93PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 752.81

6 752.81

0.00

0.00

2301289

SCP INC SCHMIDT S 1233-30PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 809.64

6 809.64

0.00

0.00

2000353

SCP INC SIGMA S-710/ 89 PL

31-Mar-01

2.1.16.5

8 107,65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2300189

SCP INC ICPIAF 53 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

10 728.35

10 728.35

0.00

0.00

2301286

SCP INC ICPIAF S-330/ 00 PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 809.64

6 809.64

0.00

0.00

2000133

SCP VICARB S-1062/54 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 559.66

4 559.66

0.00

0.00

2000134

SCP ACM VICARB S-1063/53 pi

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 559.66

4 559.66

0.00

0.00

2000138

SCP ACM VICARB S-1060/39 pt

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 105.50

5 105.50

0.00

0.00

2000139

SCP ACM VICARB S-1061/38 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 105.50

5 105.50

0.00

0.00

2000129

SCP ACM VICARB S 1056-53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 361.10

4 361.10

0.00

0.00

2000130

SCP VICARB S 1057/43 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 361.10

4 361.10

0.00

0.00

2000131

SCP ACM VICARB S 1058-53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 361.10

4 361.10

0.00

0.00

2000132

SCP VICARB S 1059/45 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 361.10

4 361.10

0.00

0.00

2000135

SCP INC VICARB S 998-93 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 543.37

5 543.37

0.00

0.00

2000136

SCP INC VICARB S-999/92 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 543.37

5 543.37

0.00

0.00

2000137

SCP VICARB S 1000/95 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 543.37

5 543.37

0.00

0.00

2000367

SCP INC SIGMA S 707-94 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2301294

SCP INC TEHNOFRIG S-334 / 33 PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 752.81

6 752.81

0.00

0.00

8800517

SCP INC SIGMA S 5439-33 PL

01-Sep-06

2.1.16.5

16 961.55

16 961.55

0.00

0.00

0.00

8803267

SCP SIGMA X29 SCL S8013 45 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

17 066.49

16 801.26

265.23

265.23

0.00

8803268

SCP SIGMA X29 NCL S8014 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

15 831.78

15 566.55

265.23

265.23

0.00

2000154

SCP ACM VICARB S-1022/ 24 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000155

SCP ACM VICARB S 1023-14 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000156

SCP ACM VICARB S-1024/35 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000157

SCP ACM VICARB S 1025-31 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000162

SCP INC VICARB S-966/ 95 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000163

SCP INC ICPIAF 19 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

0.00

2000164

SCP INC VICARB S-968/ 77 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000158

SCP ACM VICARB S-1028/28 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000159

SCP ACM VICARB S-1029/28 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000160

SCP ACM VICARB S-1027/24 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000161

SCP ACM VICARB S-1031/39

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000165

SCP ACM VICARB S-1026/23 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000166

SCP ACM VICARB S-1030/ 34 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000167

SCP INC VICARB S-969/ 57 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000168

SCP INC VICARB S-970/ 104 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000169

SCP INC ICPIAF S-971/ 56 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

8803279

SCP SIGMA X13 NCL 10 PL S 9425

09-Dec-09

2.1.16.5

6 868.49

6 602.61

265.88

265.88

0.00

8803592

SCP SIGMA X13 NCL 9 PL SERIA 9426

01-Aug-10

2.1.16.5

17 446.03

17 180.15

265.88

265.88

0.00

2300181

SCP INC ICPIAF S 789-59PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

9 546.55

9 546.55

0.00

0.00

2000101

SCP INC VICARB S-622/90 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000102

SCP INC VICARB S-623/90 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

.   .       _ .4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000103

SCP INC ICPIAF S-650/65 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

Nr. Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

.„TotalmodemizariL. realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii fa data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la data’ de 31.05.2021

2000105

SCP ACM VICARB S-652/57 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000107

SCP VICARB S 615/50 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000109

SCP INC VICARB S-617/3 PL

01-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000110

SCP ACM VICARB S-642/53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000112

SCP ACM VICARB S-644/54 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

8803269

SCP SIGMA X29 SCL S8015 44 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

16 801.26

16 801.26

0.00

0.00

8803270

SCP SIGMA X29 NCL S8016 34 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

15 258.69

15 258.69

0.00

0.00

2000148

SCP ACM VICARB S-1046/ 24 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000150

SCP ACM VICARB S 1048-54 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000152

SCP INC VICARB S-990/ 37 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000153

SCP INC VICARB S 991-0 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2300102

SCP INC ICPIAF S 780-33PL

01-May-96

2.1.16.5

8 289.30

8 289.30

0.00

0.00

0.00

8803281

SCP SIGMA X29NCL105 placi SERIA 7244

19-Dec-09

2.1.16.5

17 589.47

17 589.47

0.00

0.00

8803282

SCP SIGMA X29NCL 25 placi SERIA 7232

19-Dec-09

2.1.16.5

9 734.90

9 734.90

0.00

0.00

8803283

SCP SIGMA X29NCL 25 pladSERIA 7233

19-Dec-09

2.1.16.5

9 734.90

9 734.90

0.00

0.00

■ 2000319

SCP ACM SIGMA S-734/ 27 PL

31-Mar-Ol -

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000320

SCP ACM SIGMA S-739/30 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000362

SCP ACM SIGMA 3-771/35 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000363

SCP ACM SIGMA S-772/35 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000355

SCP INC SIGMA S-711/94 pi

31-Mar-01

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

2000375

SCP ACM SIGMA S-763/35 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2000376

SCP ACM SIGMA S-756/35 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2300191

SCP TEHNOFRIG INC S-288/52 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

10 728.35

10 728.35

0.00

0.00

2300198

SCP ACM SCHMIDT S-1595/28 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

10 728.35

10 728.35

0.00

0.00

8803259

SCP SIGMA X29 SCL S 8000 47 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

17 362.08

17 362.08

0.00

0.00

8803260

SCP SIGMA X29 NCL S 8001 37 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

15 831.78

15 831.78

0.00

0.00

2000116

SCP INC VICARB S 620-95 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 647.73

5 647.73

0.00

0.00

2000100

SCP INC VICARB S 621-93 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000120

SCP I.INC 453-65 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5 .

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

0.00

2300175

SCP INC ICPIAF 67 PL

Ol-Jan-97

2.1.16.5

5 563.26

5 563.26

0.00

0.00

2000330

SCP SIGMA ACM S-742/30 pl

31-Mar-Ol

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000350

SCP ACM SIGMA S-741/27 PL

31-Mar-Ol

2.1.16.5

7 255.70

7 255.70

0.00

0.00

0.00

2200020

CAZAN APA CALDA Q=3GCAL/H

31-May-02

2.1.16.5

26 393.73

26 393.73

0.00

0.00

0.00

2200023

CAZAN APA CALDA Q=3GCAl/H

31-May-02

2.1.16.5

26 393.73

26 393.73

0.00

0.00

0.00

2200030

CAZAN APA CALDA Q=3GCAL/H

31-May-02

2.1.16.5

23 319.01

23 319.01

0.00

0.00

0.00

2200038

CAZAN APA CALDA Q=2GCAL/H

31-May-02

2.1.16.5

23 319.01

23 319.01

0.00

0.00

0.00

2200039

SCP CIPRIANI ACM /42 pl

31-May-O2

2.1.16.5

8 903.21

8 903.21

0.00

0.00

0.00

2200043

SCP ACM CIPRIANI/49 pl

31-May-02

2.1.16.5

8 458.79

8 458.79

0.00

0.00

0,00

2200044

SCP ACM CIPRIANI /75 pl

31-May-02

2.1.16,5

8 458.79

8 458.79

0.00

0.00

0.00

2200045

SCP ALFA LAVAL S-63142-77 PL

31-May-02

2.1.16.5

12 248.22

12 248.22

0.00

0.00

0.00

2200046

SCP ACM CIPRIANI/54 PL

31-May-02

2.1.16.5

12 248.22

12 248.22

0.00

0.00

0.00

2200047

SCP INC CIPRIANI 82 PL

31-May-02

2.1.16.5

12 248.22

12 248.22

0.00

0.00

0.00

2200058

ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE

31-May-02

2.1.16.5

30 221.87

30 221.87

0.00

0.00

0.00

2200059

ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE

31-May-02

2.1.16.5

18 202.13

18 202.13

0.00

0.00

0.00

2200060

ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE

31-May-02

2.1.16,5

18 202.13

18 202.13

0.00

0.00

0.00

2200061

REZERVOR TAMPON DESCHIS V=5000L

31-May-02

2.1.16.5

1 208.38

1 208.38

0.00

0.00

0.00

2200062

ARZATOR AUTOMATIZAT DE GAZE NATURALE

31-May-02

2.1.16.5

30 221.87

30 221.87

0.00

0.00

0.00

2301284

SCP ACM S-349/ 0 PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 752.81

6 752.81

0.00

0.00

Nr.Inventar

Denumire Imobilizare

Data PIF

cod cfaslf

Total valoare Inventar

Total valoare preluată de fa Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

—TotaLmodernizării- . realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii fa data de 31.05.2021

2000106

SCP SCHMIDT S-653 ACM/35 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000377

SCP ACM SIGMA S-764/32 pl

31-Mar-01

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

200037S

SCP ACM SIGMA S-757/38 pl

31-Mar-01

2.1.16.5

6 442.09

6 442.09

0.00

0.00

0.00

2301271

SCP S ACM 1240-35 pt

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 819.60

6 819.60

0.00

0.00

2000140

SCP INC SCHMIDT S-1001/93 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

6 287.77

6 287.77

0.00

0.00

2000141

SCP INC SCHMIDT S 1002-93 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

6 287.77

6 IZUl

0.00

0.00

8803263

SCP SIGMA X29 NCL S 8007 22 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

13 260.88

13 260.88

0.00

0.00

8803264

SCP SIGMA X29 NCL S 8008 17 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

12 491.23

12 491.23

0.00

0.00

8803265

SCP SIGMA X29 SCL S 8009 41 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

18 388.79

18 388.79

0.00

0.00

8803266

SCP SIGMA X29 NCL S8010.29 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

14 335.11

14 335.11

0.00

0.00

8803261

SCP SIGMA X29 NCL S8011 30 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

16 566.37

16 566.37

0.00

0.00

8803262

SCP SIGMA X29 NCL S8012 25 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

15 704.21

15 704.21

0.00

0.00

2000170

SCP ACM VICARB S-626/23 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000171

SCP VICARB ACM S-629/ 20 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000172

SCP ACM VICARB S-654 /12 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000173

SCP ACM VICARB S-655/25 pl

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000174

SCP INC VICARB S-613/68 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 887.49

2 887.49

0.00

0.00

2000176

SCP INC VICARB S-596/ 35 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000183

SCP INC VICARB S-1017/55 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2300177

SCP INC SIGMA S-393/94 pl

Ol-Jan-97

2.1.16.5

9 546.55

9 546.55

0.00

0.00

2000147

SCP VICARB INC S-1016/ 40 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 963.05

2 963.05

0.00

0.00

2000175

SCP INC VICARB S-614/ 65 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000177

SCP ACM VICARB S-1106/45 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000178

SCP ACM VICARB S-1107/45 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000179

SCP VICARB ACM S-1104/ 40 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000180

SCP VICARB ACM 5-1105/ 34 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000181

SCP ACM VICARB S-1102/19 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000182

SCP ACM VICARB S-l103/22 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000184

SCP VICARB INC S-1018/ 63 PL

Ol-Dec-99

•2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

. 0.00

2301279

SCP S. INC 402-94 pt

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 752.81

6 752.81

0.00

0.00

2000199

SCP VICARB ACM S 1064, 34 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 732.09

3 732.09

0.00

0.00

2000200

SCP VICARB ACM S 1065, 39 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 732.09

3 732.09

0.00

0.00

2000201

SCP VICARB ACM S 1066, 39 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 732.09

3 732.09

0.00

0.00

2000202

SCP VICARB ACM S 1067, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 732.09

3 732.09

0.00

0.00

2000208

SCP VICARB INC.S 1003,89 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 460.19

5 460.19

0.00

0.00

2000209

SCP VICARB INC S 1004,47 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

5 460.19

5 460.19

0.00

0.00

2000323

SCP INC SCHMIDT S 733/ 55PL

31-Mar-01

2.1.16.5

6 555.92

6 555.92

0.00

0.00

0.00

2000293

bLHIPAMbNI LUMPLkl PI.1NL. S1ALM PUNLl TERMIC 5

Ol-Dec-99

2.1.16.5

58 149.92

58 149.92

0.00

0.00

8801671

SCP SCHMIDT X29NCL seria 7240 48 PL

31-Aug-07

2.1.16.5

12 458.28

12 458.28

0.00

0.00

2000275

SCP VICARB S 632/30 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 705.04

4 705.04

0.00

0.00

2000276

SCP VICARB ACM S 633, 35 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 705.04

4 705.04

0.00

0.00

2000279

SCP VICARB S 603/57 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000280

SCP VICARB S 607/56 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000285

SCP VICARB S 626/25 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000286

SCP VICARB S 627/25 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000287

SCP VICARB S 597/53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 640.08

3 640.08

0.00

0.00

2000288

SCP VICARB S 598/47 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 640.08

3 640.08

0.00

0.00

2000282

SCP VICARB S 605/49 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 609.28

4 609.28

0.00

0.00

2000283

SCP VICARB S 624/23 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

2000284

SCP VICARB S 625/23 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 400.50

2 400.50

0.00

0.00

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Data PIF

cod daslf

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Loca! + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

__Total, modernizării _ realizate cu surse proprii RADET Constanta

Valoarea amortizării modernizărilor din surse proprii la data de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii ta data de 31.05.2021

2000224

SCP VICARB S 1034/25 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553,20

0.00

0.00

2000234

SCP VICARB S 979/29 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

3 737.77

3 737.77

0.00

0.00

2000235

SCP VICARB S 980/27 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737.77

0.00

0.00

2000340

SCP SCHMIDT S 725/90 PL

31-Mar-01

2.1.16.5

7 255.70

7 255,70

0.00

0.00

0.00

2000221

SCP VICARB INC S 987, 67PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737,77

0.00

0.00

2000222

SCP VICARB INC S 988, 54 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737.77

0.00

0.00

2000223

SCP VICARB INC S 989, 4 PL

Ol-Dec-99

2.1,16.5

3 737.77

3 737,77

0.00

0.00

2000226

SCP VICARB ACM S 1044/ 37 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461,74

0.00

0.00

2000227

SCP VICARB ACM S 1045, 34 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000232

SCP VICARB ACM S 1042,22 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000233

SCP VICARB ACM S 1043, 20 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

8803277

SCP SCHMIDT X 29 SCL S 8023/65 PL

09-Dec-09

2.1.16.5

23 193,65

22 177.85

1 015.80

1 015.80

0.00

2000277

SCP VICARB ACM S 640, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0,00

0.00

2000278

SCP VICARB S 641/39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 930.54

2 930.54

0.00

0.00

2000211

SCP VICARB ACM S 1052, 53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0,00

2000212

SCP VICARB ACM S 1053, 53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000215

SCP VICARB INC S 992, 34 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737.77

0.00

0.00

2000216

SCP VICARB INC S 993, 65 PL,

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737.77

0.00

0,00

2000217

SCP VICARB INC S 994, 53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 737.77

3 737.77

0.00

0.00

2000360

SCP SCHMIDT S 717/ 61 PL

31-Mar-01

2.1.16.5

8 107.65

8 107.65

0.00

0.00

0.00

8803278

SCP SIGMA X 29 SCL S8024 55 PLACI

09-Dec-09

2.1.16.5

21 115.09

21 115.09

0.00

0.00

8800833

SCP VICARB INC, S 1147, 29 PL

01-0ct-06

2.1.16.5

1 795.79

1 795.79

0.00

0.00

8800834

SCP VICARB INC. S 1148, 29 PL

01-0ct-06

2.1.16.5

1 795.79

1 795.79

0.00

0.00

8800846

ELECTROMOTOR (SERVOMOTOR)

01-0ct-06

2.1.16.5

284.79

284.79

0.00

0.00

2000189

SCP VICARB S 1098/32 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

3 007.37

3 007.37

0,00

0.00

2000192

SCP VICARB ACM S 1101, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000230

SCP VICARB ACM S 1032, 25 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000231

SCP VICARB S 1033/25 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2300046

SCP VICARB INC. S 3812, 81 PL

Ol-May-96

. 2.1.16.5

3 430.10

3 430.10

0.00

. 0.00

2300103

SCP VICARB INC S 3815 / 81 PL

Ol-May-96

2.1.16.5

3 430.10

3 430.10

0.00

0.00

2300195

SCP ICPIAF S 292/35 PL

01-Jan-97

2.1.16.5

IO 728.35

10 728.35

0.00

0.00

2000213

SCP VICARB ACM S 1054, 53 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 551.11

4 437.12

113.99

113.99

0.00

2000214

SCP VICARB ACM S 1055,53 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000218

SCP VICARB INC S 995, 65 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000219

SCP VICARB INC S 996, 83 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735,48

0.00

0.00

2000220

SCP VICARB INC S 997, 71 PL

Ol-Dec-99

2.1,16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000228

SCP VICARB ACM S 1050, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000229

SCP VICARB ACM S 1051, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000197

SCP VICARB ACM S 1074, 39 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 963.64

2 903.70

59.94

59.94

0.00

2000198

SCP VICARB ACM S 1075, 67 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

2 461.74

2 461.74

0.00

0.00

2000203

SCP VICARB ACM S 1076, 24 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000204

SCP VICARB ACM S 1077, 25 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000205

SCP VICARB INC. S 1008, 93 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000206

SCP VICARB INC.S 1009,68PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000207

SCP VICARB INC. S 1010, 87 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16,5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000252

SCP VICARB ACM S 1082- 0 PL

Ol-Dec-99

2.1.16,5

3 553.20

3 553,20

0.00

0.00

2000253

SCP VICARB ACM S 1083- 0 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000254

SCP VICARB ACM S 1084-53PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000255

SCP VICARB ACM S 1085-53PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 553.20

3 553.20

0.00

0.00

2000256

SCP VICARB INC S 1019-81PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

Nr.Inventar

Denumire imobilizare

Date PIF

cod dasif

Total valoare inventar

Total valoare preluată de la Consiliul Local + reevaluări

Total modernizării realizate cu surse din alocații bugetare

_ Total modernizării realizate cu surse proprii RADET Constanta

.Valoarea amortizării, modernizărilor din surse proprii la date de 31.05.2021

Valoarea rămasă din surse proprii la date de 31.05.2021

2000258

SCP VICARB INC S 1021-81PL

01-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000190

SCP VICARB ACM S 1099, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000191

SCP VICARB ACM S 1100, 39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000239

SCP VICARB INC S981,93 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

2000240

SCP VICARB INC S 982,93PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

4 735.48

4 735.48

0.00

0.00

8801673

SCP SCHMIDT X29NCL 23 PL

31-Aug-07

2.1.16.5

10 449.83

8 991.30

1 458.53

1 458.53

0.00

8801674

SCP SCHMIDT X29NCL 17 PL

31-Aug-07

2.1.16.5

7 972.13

7 617.25

354.88

354.88

0.00

2000193

SCP VICARB ACM S 1086- 32PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000196

SCP VICARB ACM S 1089- 31PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2301300

SCP TEHNOFRIG INC S 279-53 PL

Ol-Jun-98

2.1.16.5

6 752.81

6 752.81

0.00

0.00

2000185

SCP VICARB ACM S 1092,39 PL.

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000186

SCP VICARB ACM S 1093,39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000187

SCP VICARB ACM S 1094,39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37

3 007.37

0.00

0.00

2000188

SCP VICARB ACM S 1095,39 PL

Ol-Dec-99

2.1.16.5

3 007.37