Hotărârea nr. 181/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ADRIANA-TEODORA CÂMPEANU ȘI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL DEȚINUT DE ACEASTA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu și vacantarea locului de consilier local deținut de aceasta

Consiliu! local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 09.06.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.          / /08.06.2021, raportul Compartimentului relații

consiliul local și administrația locală înregistrat sub nr./Trff y /08.06.2021. avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere referatul constatator al domnului primar Vergii Chițac și al secretarului general al municipiului Georgiana Gospodaru, înregistrat sub nr. 114261/08.06.2021, precum și demisia doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 114161/08.06.2021;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a, alin. 3, alin. 6, alin. 7, alin. 17 și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu, începând cu data de 08.06.2021, ca urmare a demisiei acesteia.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Național Liberal deținut de doamna Adriana-Teodora Câmpeanu.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu, Judecătoriei Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

a Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

x/ pentru,    *— . împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din TI membri.CONTRASEMNEAZĂ . SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSP ARU