Hotărârea nr. 180/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 09.06.2021;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.             /08.06.2021. raportul Compartimentului relații

consiliul local și administrația locală înregistrat sub nr.             /08.06.2021.

avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și demisia doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 114161/08.06,2021;

Văzând HCL nr. 80/2021 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna Adriana-Teodora Câmpeanu, precum și demisia acesteia;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul Costin-Valeriu Avătavului, pe o perioadă de o lună, respectiv luna iunie 2021.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_ 77 pentru, / împotrivă. X abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  Costin-)Jaieriii AvătavuluiCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Georgiana GOSPODA


CONSTANȚANr.