Hotărârea nr. 18/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANȚA” - ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța"- actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z? Sa?/ :                                                    ’

Luând în dezbatere < referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. Iraportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.              avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii,

prognoze economico-sociale,. buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și. avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța";

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) și art. 10 alin.(4), lit. d din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța", modificată prin HCL nr.8/2019 și HCL nr. 275/2019, astfel că va avea următorul conținut:

„Valoarea totală estimativă a investiției , conform devizului general actualizat la etapa de proiectare - proiect tehnic de execuție este de:

  • - total investiție: 7.012.665,67 lei fără TVA, respectiv 8.336.015,22 lei cu TVA;

  • - din care C+M: 4.130.383,90 lei fără TVA, respectiv 4.915.156,84 lei cu TVA."

ART.2 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 8/2019 pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța" și prevederile HCL nr. 275/2019 pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța" își încetează aplicabilitatea.

ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 337/2017 rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru. ~~

împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 26 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINIĂ,     /

Constanța

Nr.Z^^/.2O21

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL , georgianaI^spodaru
Proiectant,

S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.______________

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)


[ ANKIA la

DEVIZ GENERAL I                    /

al obiectivului de investiții! HCLM


Data: 03.12.2020


"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta" - Corp Ateliere


Cota TVA=           19% /2017-2018


CotaTVA=           20%/2016

Cota TVA=           24% /2015

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

. 10,919.38

2,074.68

12,994.06

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

11,651.71

2,213.82

13,865.53

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

22,571.09

4,288.51

26,859.60

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Canalizare menajera

25,349.87

4,816.48

30,166.35

2.2

Alimentare cu apa

9,383.87

1,782.94

11,166.81

2.3

Rețele exterioare de hidranti

17,815.49

3,384.94

21,200.43

2.4

Rețea de alimentare cu gaze naturale

26,525.60

5,039.86

31,565.46

Total capitol 2

. 79,074.83

15,024.22

94,099.05

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

11,050.00

2,652.00

13,702.00

3.1.1. Studii de teren

10,000.00

2,400.00

12,400.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice (supraveghere arheologica)

1,050.00

252.00

1,302.00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații -FAZA DALI

21,337.00

4,054.03

25,391.03

3.3

Expertizare tehnică

14,800.00

3,552.00

18,352.00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

7,400.00

1,651.00

9,051.00

3.5

Proiectare

246,332.00

46,803.08

293,135.08

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.1 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.5.3.1 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - actualizare

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor -FAZA PT

34,934.00

6,637.46

41,571.46

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

51,398.00

9,765.62

61,163.62

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

149,815.13

28,464.87

178,280.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

112,000.00

21,280.00

133,280.00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.7.1.2 Management de proiect

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.7.2. Auditul financiar

37,815.13

7,184.87

45,000.00

3.8

Asistență tehnică

60,544.65

11,503.48

72,048.13

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14,128.00

2,684.32

16,812.32

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

11,128.00

2,114.32

13,242.32

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

46,416.65

8,819.16

55,235.81

Total capitol 3

511,278.78

- 98,680.47

609,959.25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,934,597.58

747,573.54

4,682,171.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

40,528.20

7,700.36

48,228.56

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

615,251.10

116,897.71

732,148.81

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

600,380.00

114,072.20

714,452.20

4.5

Dotări

464,705.00

88,293.95

552,998.95

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,655,461.88

1,074,537.76

6,729,999.64

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

89,334.63

16,973.58

106,308.21

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

53,612.20

10,186.32

63,798.52

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

35,722.43

6,787.26

42,509.69

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,760.18

0.00

55,760.18

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20,651.92

0.00

20,651.92

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,130.38

0.00

4,130.38

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,651.92

0.00

20,651.92

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

10,325.96

0.00

10,325.96

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 % din Cap. 1.2,1.3,2 si 4)

575,710.78

109,385.05

685,095.83

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

Total capitol 5

736,805.59

129,398.63

.    866,204.22

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

7,473.50

1,419.97

8,893.47

Total capitol 6

7,473.50

1,419.97

8,893.47

TOTAL GENERAL                                     ț                                   .              .

7,012,665.67

1423,349.54

83^01^

dincare:C + M(1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)       \

4,130,383.90

784,772.94

A^¥456.84

PREȘEDINTE ȘEEWA, \ BENEF|C]AR           CONTRASEMNEAZĂ       PR01ECTANT II? kÂ

INICIP1U L CONSTANTA


SECRETAR GENER^kZS.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULI GEORGIANAGOS^