Hotărârea nr. 179/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE RADIERE DIN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI CONSTÂND ÎN SUPRAFAȚA DE 1.077,22 HA DIN CUVETA LACULUI SIUTGHIOL INCLUSIV LUCIUL DE APĂ AFERENT

'cONSTAA/fy j ;


JROMANIA

I JUDEȚUL CONSTANTA

I MUNICIPIUL CONSTANTA

4 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 1 privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent

Consiliul local I ak municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de. .03.06.20^1;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. ^^7....../2021;

  • - Avizul Comisiei ce specialitate"^ - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

  • - Avizul Comisiei de specialitate rir. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

  • - Raportul Seryjgul Patrimoniu diri" cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru, înregistrat sub nr.           .,./2021;

Luând în considerare:

  • - Legea nr. 42/2010 prin care s-a aprobat darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului, potrivit art. 1 din acest act normativ „Se aprobă dă rea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a unei suprafețe de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 fir. crt. 1."} rr‘ ’

  • - Decizia Curții Constituționale\nr. 708/06.10.2020 prin care a fost admisă excepția de nec^onstituțidnalitâte ridicată de ABADL a Legii nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților-'administrației publice locale a bunurilor aflate în domeniul public aî statului, în ansamblul său;

  • - Referatul de corhpletare emis^de 'OCPI Constanța, înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 77391/22.0412021;

i                 ........

-^Prevederile art, 885 alin. (2) și\(4) Cod civil,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 pricind Codul, administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                  ‘

I

I

’       HOȚĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă radierea din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077/22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent.

I

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanța-Birodl de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, în vederea radierii dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Secretariatului General al Guvernului, Ministerului de Finanțe, Direcției patrimoniu și Jcadastru, Compartimentului juridic contencios, Direcției fnanciare și SPIT-VBL Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului - Județul Constanța;?

Prezenta hotărâre ’a fost votată ?de consilierii locali astfel: & pentru, împotrivă, & abțineri. (        ;

consilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în funcție > . »

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, i *          :?C.'

ADRIANA-TEODORA CAM PEANU

CON ST NR.j

। i

î

ț


2021