Hotărârea nr. 178/2021

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

*             HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al npunicipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 03.06.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 94587/21.05,2021;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii, publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 94662/21.05.2021 și adresa nr. 83700/05.05.2021 a Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene, Serviciul Investiții;                               ‘

Ținând cont de prevederile art.10 alin.(l) lit.b) și art.12 din OUG 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile art.22 alin.(l), alin.(2) lit. b)/și ;art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;                .

Având în vedere HCL nr. 63/2013/privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare'ă/domeniului public și privat din municipiul Constanța; HG nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al; municipiilor,. orașelor și comunelor din județul Constanța; HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța, cu ^modificările și completările ulterioare; HCL nr. 250/25.06.2019 pentru completarea:și actualizarea HCL nr. 451/2017;

în temeiul prevederilor art. 129-a li n.(l)și alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1), lit. a), art.287 lit.b), art.297jaJin.(l) lit a), alin.(2), art 362 și art.592 din OUG nr. 57/2019 privind Codul ^-administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                 t              .-a.

]        HOTĂRĂȘTE:

I            - Jc! V? L:C

Art.l Se aproba modificarea HCL nr.:.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de ^administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța prin modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice în sensul retragerii din gestiunea delegată. arSC Confort Urban a unor imobile, conform anexelor 1-2 ce fac parte ^integrantă. din.iprezenta hotărâre.

I ■A; :

Art.2 Se aproba modificarea .HCL,o63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, dej administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța prin modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări platforme și pasaje în sensul retragerii din gestiuneajdelegată a SC Confort Urban a unui imobil, conform anexei nr. 3 ce face parte integranță din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea primirea imobilelor descrise în anexele nr. 1-3 se va realiza prin proces verbal de predare primire încheiat între Direcția patrimoniu și cadastru-Serviciul Cadastru și reprezentanții SC Confort Urban SRL, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

I

Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.5 Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Serviciului Public de Impozite și Taxe și alte venituri ale Bugetului Local și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

w A i               '* ■ lUC'r'/io

Prezenta hota rare a fost votata^de consilierii locali astfel:

Jcr pentru, împotrivă, abțineri.

ț

La data adoptării sunt în funcție ; consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ADRIANA-TEODORA CAMPEANU


CONSTAN NR.

2021cO^TANt^ ROMANIA I

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALModificarea anexei ,nr. 3 - Inventar drumuri publice retragere din gestiunea delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

B-dul 1 Decembrie

Tronson nr.l și 1 tronson nr.2 |

38.668 mp

11.938 mp

Domeniu public al municipiului

Constanța

nr. cadastral/carte funciară 250277

nr. cadastral/carte funciară 249167

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice retragere din gestiunea delegată

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, '
GEORGIA


NR.

CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

B-dul Al Lăpușneanu Tronson nr.l și j tronson nr.2 ; r 1

48.998 mp

89.434 mp

Domeniu public al municipiului

Constanța

nr. cadastrai/carte funciară 250436

nr. cadastral/carte funciară 250634


ROMANȚA j

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

i


ANEXA NR. 3 LA țLC.L. NR.

Modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări platforme și pasaje retragere din gestiunea'delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

1

Stațiunea Mamaia - zona

Telegondolă     j

i

1

5.062 mp

Domeniu public al municipiului

Constanța nr. cadastral/carte funciară 249111

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, ,